Działanie 8.1 (K55) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 października 2019

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1.Proszę o udzielenie informacji na temat projektu 8.1. Posiadam działalność gospodarczą w zakresie zajęć językowych i animacji. 

Rozważamy  dwie opcje przy składaniu wniosku:

 1. a) napisanie wniosku na   założenie przedszkola
 2. b) napisanie wniosku na ofertę prowadzenia różnorodnych zajęć  dla przedszkoli .

Pierwsza opcja rodzi ryzyko, czy na pewno znamy rynek, na którym chcielibyśmy otworzyć placówkę. 

Druga opcja pozwoliłaby nam wejść z ofertą do przedszkoli i poznać potrzeby i za rok składać wniosek na założenie przedszkola. 

Moje pytanie dotyczy  tego drugiego pomysłu. Jako firma posiadałam umiejętności i uprawnienia ,które pozwoliłby mi świadczyć kreatywne i ciekawe  zajęcia dla dzieci  w  przedszkolach. Mogłabym swoją ofertę rozszerzyć również o inne zajęcia oferowane przez doświadczonych trenerów/. 

Nie jestem jednak pewna co do zapisów regulaminu:

–  czy musiałabym składać wniosek jako firma oferująca usługi  w partnerstwie z już wybranym przedszkolem/przedszkolami, zdecydowanymi na takie zajęcia, , gdzie chciałabym realizować projekt. 

– czy można składać wniosek na realizację zajęć w przedszkolach bez partnerstwa i bez wyszczególnienia, w którym przedszkolu będą realizowane zajęcia, ale  w oparciu o wskaźniki,że w danym okresie będzie przeszkolonych ileś dzieci z iluś placówek. 

– czy projekt musiałoby składać przedszkole w partnerstwie ze mną jako realizatorem usługi. 

W ramach przedmiotowego naboru obligatoryjnymi typami projektów są:

1.Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).

i/lub

 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

natomiast pozostałe typy projektów stanowią działania uzupełniające i mają charakter fakultatywny:

 1. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów ; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:

a) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,

c) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.

 1. Finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym w zakresie kompetencji kluczowych (np. nauki języków obcych, programowania, kompetencji społecznych, matematycznych itp.) i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez m.in.:

a) realizację projektów edukacyjnych w OWP,

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym,

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym,

d) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym,

e) realizację zajęć organizowanych poza OWP.

5. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, obejmujące w szczególności:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe,

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami,

d) realizację w OWP programów wspomagania.

Mając na uwadze powyższe nie ma możliwości realizacji projektu polegającego wyłącznie na realizacji zająć dodatkowych w przedszkolach, stanowić mogą one jedynie element większego projektu przyczyniającego się do zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego podlegającego pod dany organ prowadzący i/lub przyczyniającego się do dostosowania miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponadto należy pamiętać, iż w trakcie procesu oceny złożonych wniosków rozpatrywane są m.in. takie kwestie jak :

Doświadczenie wnioskodawcy i partnera

Przyznanie punktacji w ramach kryterium odbywać się będzie poprzez ocenę doświadczenia zarówno wnioskodawcy jak i partnera/ów (jeśli dotyczy).

W przypadku projektów partnerskich, aby można było przyznać maksymalną liczbę punktów w ramach danego warunku, musi  on być spełniony przynajmniej przez jedną ze stron partnerstwa.

Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć realizowanych:

 • w obszarze wsparcia projektu: maksymalnie 4 pkt; – obszar edukacji
 • na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt: maksymalnie 4 pkt; –dzieci w wieku przedszkolnym
 • na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu: maksymalnie 2 pkt. – gminy, które zostaną objęte wsparciem

Zaplecze realizacji projektu

W przypadku samodzielnej realizacji projektu zaplecze realizacji projektu oceniane będzie na trzech płaszczyznach.

Ocena potencjału organizacyjnego wnioskodawcy – maksymalnie 10 pkt, w tym:

 • sposób zarządzania projektem oraz realizacja wsparcia w oparciu o własne zasoby: maksymalnie 4 pkt;
 • potencjał kadrowy zaangażowany do obsługi projektu jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych: maksymalnie 4 pkt;
 • potencjał techniczny zaangażowany w realizację projektu: maksymalnie 2 pkt.

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie ocena będzie różnicowana w zależności od zasadności realizacji projektu w partnerstwie, a zasadność ta oceniana jest wg stopnia zaangażowania Partnera na poszczególnych płaszczyznach realizacji projektu.

Ocena potencjału organizacyjnego wnioskodawcy i partnera/ów – maksymalnie 5 pkt, w tym:

 • sposób zarządzania projektem oraz realizacja wsparcia w oparciu o własne zasoby: maksymalnie 2 pkt;
 • potencjał kadrowy zaangażowany do obsługi projektu jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych: maksymalnie 2 pkt;
 • potencjał techniczny zaangażowany w realizację projektu: maksymalnie 1 pkt.

Ocena zasadności partnerstwa zawiązanego w celu wspólnej realizacji projektu, w tym sposób podziału realizacji zadań: maksymalnie 5 pkt.

Kwestie dotyczące realizacji projektów partnerskich opisane są szczegółowo w rodziale 3.5 Regulaminu konkursu. Podstawowym założeniem realizacji projektów partnerskich jest fakt, iż Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań merytorycznych w projekcie. Ponadto udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu.

7. Bardzo proszę o udzieli informacji odnoście konkursu RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 czy możliwe jest w jednym projekcie realizacja dwóch grup przedszkolnych następujących rok po sobie tj. I grupa – (ok 30 osób) w terminie 01.06.2020 do 31.05.2021 zaś II grupa (ok. 30 osób) w terminie od 01.06.2021 do 31.05.2022, tym samym czy spełnimy kryterium premiujące określające utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla minimum 50 dzieci?

Jeśli w wyniku realizacji projektu powstanie ok. 60 nowych miejsc przedszkolnych (wciąż dostępnych będzie ok. 30 miejsc z pierwszej grupy a do tego dojdzie kolejnych 30 miejsc z nowej grupy) to wtedy spełnią Państwo kryterium premiujące. Natomiast jeśli na koniec projektu zostanie tylko 30 miejsc przedszkolnych – nie spełnią Państwo przedmiotowego kryterium. Wskaźnik liczy bowiem nie dzieci a nowoutworzone miejsca przedszkolne.

8.Czy jest wymagane wpisywanie kodów PKD? Jśli tak, to czy nowopowstałe stowarzyszenie będzie mogło spełnić to kryterium, o ile stowarzyszenie to powołujemy do prowadzenia właśnie przedszkola?

Zgodnie z pkt. B.8 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie  projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego w przypadku,  gdy wnioskodawcą  jest  Stowarzyszenie/ Fundacja, które/a prowadzi  działalność gospodarczą podmiot ten jest traktowany jako przedsiębiorstwo i zobowiązane jest dokonać również wpisu  do  KRS  dla  przedsiębiorców  (poza  wpisem  do  rejestru  stowarzyszeń).  W  takiej  sytuacji  wnioskodawca powinien wypełnić również pole B 8. w którym wskazuje Kod PKD którego dotyczy projekt oraz Kod PKD wnioskodawcy.

9. Partnerstwo – czy jest opcja, abym partnerem była moja własna działalność gospodarcza, przy czym jednocześnie jestem prezesem stowarzyszenia?

Informacje dotyczące zawierania umów partnerskich zawarte są w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‐2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SOOP i wnioskodawca zobowiązany jest do ich stosowania. Przepisy te mówią m.in., że Partnerstwo nie może zostać zawarte między podmiotami, które mogą wywierać na siebie  nawzajem  dominujący  wpływ  poprzez  np.  powiązania  osobowe  istniejące  między  tymi  podmiotami  i  tym samym nie mają możliwości nawiązania ze sobą równoprawnych relacji partnerskich.

10. Jeśli ani stowarzyszenie ani partner nie ma doświadczenia w prowadzeniu przedszkola, a prowadzi np. zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z tańca, śpiewu w języku ukraińskim. Dodatkowo nauczyciel, który będzie uczył w przedszkolu, prowadzi zajęcia z języka ukraińskiego w punkcie nauczania ukraińskiego w Koszalinie (klasy 0-8). Generalnie prowadzimy wiele różnych zajęć, także integrujące dzieci. Działalność nasza polega na podtrzymaniu tożsamości, kultury i języka, stąd też idea otworzenia przedszkola z ukraińskim językiem.

Aby wniosek o dofinansowanie projektów został pozytywnie oceniony musi spełniać wszystkie kryteria wymienione w pkt. 4.2 Regulaminu konkursu (fakultatywne są tylko kryteria premiujące). Jednym z kryterium jest kryterium jakościowe, gdzie oceniane jest doświadczenie beneficjenta i partnera. We wniosku o dofinansowanie należy wykazać doświadczenie projektodawcy i partnerów (jeśli występują) w realizacji podobnych przedsięwzięć w zakresie określonym w definicji kryterium. Opis powinien zawierać uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i/lub partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).

W punkcie tym należy dokładnie opisać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć w obszarach:

– w obszarze wsparcia projektu;

– na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt;

– na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja.

11. Kwestia lokalu. Czy w momencie składania wniosku musimy mieć podpisaną umowę najmu lokalu? i czy musi być podana dokładna powierzchnia lokalu we wniosku? Mamy pewien lokal znaleziony i jest on bardziej awaryjny, ponieważ wciąż szukamy lokalu bardziej w centrum, aby ludzie mieszkający na terenie całego Koszalina, mieli dogodniejszy dowóz dzieci. Reasumując kwestię lokalu, czy musimy go mieć w momencie składania wniosku?

Czy jest możliwość zmienienia lokalu w trakcie trwania projektu, czyli w ciągu 2 lat? Pytam, o ile może od miasta udałoby nam się otrzymać taki lokal w trakcie prowadzenia już przedszkola. Oczywiście przystosowanie lokalu byłoby wtedy po naszej stronie.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu nie ma obowiązku wskazania dokładnego adresu lokalu. W przypadku otrzymania dofinansowania, dopiero przed podpisaniem umowy, zobligowani Państwo zostaną do podania dokładnej lokalizacji. W uzasadnionych przypadkach, dopuszczalna jest  zmiana lokalizacji przedszkola, jednak należy pamiętać, że nie może to znacznie wpłynąć  na założenia projektu i wymagało będzie zgody Instytucji Pośredniczącej.  Należy tu mieć również na względzie wydatki poniesione w ramach cross financingu i zachowanie dla nich obligatoryjnego okresu trwałości.

Zmiana lokalu w trakcie trwania projektu, gdzie założone było doposażenie/adaptacja może być dość trudne z uwagi na bezzasadne ponoszenie wcześniej takich kosztów (np.  podjazd dla wózków w pierwszym lokalu, a brak takiego podjazdu w zmienionym lokalu).

12. Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie, co należy rozumieć jako obrót ? Jesteśmy placówką przedszkolną prowadzoną przez osobę fizyczną która  nie podlega ustawie o rachunkowości.

Pytanie brzmi następująco : czy przedszkole niepubliczne (podmiot zwolniony z pełnej księgowości )pod pojęciem obrót należy rozumieć wartość przychodów czyli przychód podatkowy, pozostałe przychody operacyjne ( m.in tj.osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów uprzednio pozyskanych) oraz przychody finansowe ?

Aby spełnić kryterium dostępu Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).

Analogicznie dla podmiotów zwolnionych z prowadzenia pełnej księgowości pod pojęciem obrót należy rozumieć wartość przychodów.

Pod pojęciem obrotu należy rozmieć przychód podatkowy, pozostałe przychody operacyjne (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) oraz przychody finansowe.

13. Nasza Gmina chciałaby uczestniczyć w tym projekcie stąd moje pytanie odnośnie potrzeby przedłożenia projektu budowlanego już na etapie składania wniosku? Czy dokumentacja projektowa może być zakwalifikowana jako koszt kwalifikowany w projekcie?

Na etapie składania wniosku w ramach Konkursu nie ma potrzeby przedłożenia projektu budowlanego.

Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , dokumentacja projektu budowlanego  może być zakwalifikowana jako koszt kwalifikowany w ramach Cross- financingu.

Ponadto przed podpisaniem umowy Projektodawca powinien wskazać adres, gdzie dokładnie będzie znajdować się przedszkole objęte wsparciem w projekcie.

14. Czy w przypadku zaplanowania w projekcie studiów podyplomowy, które trwają 3 semestry można zaplanować okres realizacji projektu na 20 miesięcy z zachowaniem zasady iż finansowanie nowych miejsc przedszkolnych będzie wynosiło 12 miesięcy?

Można zaplanować dłuższy niż 12-miesięczny okres trwania projektu, a realizacja studiów podyplomowych musi wynikać z diagnozy placówki, być związana z realizacją projektu i rozpocząć się oraz zakończyć w jego trakcie.

15. Czy koszty wynagrodzenia dyrektora (mającego w obowiązkach nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem i meteorytyką placówki), mogą stanowić koszty bezpośrednie w przypadku nowtworzonej placówki oraz czy można pokryć cześć kosztów dyrektora w przypadku tworzenia miejsc w istniejącej placówce?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 8.4, pkt 2) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), należą do wydatków w ramach kosztów pośrednich, stanowiących koszty administracyjne związane z obsługą projektu. W praktyce, zdarzają się jednak przypadki, gdy dyrektor placówki odpowiedzialny jest również np. za prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z dziećmi i jeżeli zostanie to zaplanowane w ramach projektu, to można sfinansować wynagrodzenia dyrektora w ramach kosztów bezpośrednich, jedynie w części odpowiadającej jego zaangażowaniu w takie działania merytoryczne.

16. Czy można w ramach projektu wkład własny zaplanować w formie pokrycia kosztów wyżywienia dzieci w przypadku, jeżeli opłaty za wyżywienie dzieci będą pobierane przez rodziców? Jeśli tak to czy będzie to wkład publiczny czy prywatny?

Tak, można zaplanować wniesienie wkładu własnego w takiej formie, jako wkładu prywatnego, jednak opłaty pobierane przez rodziców powinny być symboliczne i nie mogą stanowić bariery w dostępie do projektu.

17.       Czy możliwe jest wniesienie wkładu własnego w ramach bieżącego funkcjonowania przedszkola, np. w wynagrodzeniu nauczyciela, o ile środki te nie będą pochodzić z przyznanych dotacji z budżetu gminy, ale wyłącznie ze środków własnych JST/opłat od rodziców? Czy spełnione w takim układzie będzie kryterium, które mówi o finansowaniu wyłącznie z EFS lub wyłącznie z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego?

Jest to możliwe, o ile środki nie będą pochodzić z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne. Finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu EFS obliguje organ prowadzący OWP do złożenia oświadczenia, że działalność bieżąca w zakresie projektu EFS nie będzie dofinansowana z krajowych środków publicznych, przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Zatem, jeżeli wkład własny zostanie wniesiony ze środków własnych JST oraz opłat od rodziców, a działalność bieżąca w zakresie projektu EFS nie będzie dofinansowana z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, to powyższy wymóg powinien zostać spełniony po złożeniu ww. oświadczenia. Po stronie Beneficjenta będzie leżało także właściwe udokumentowanie wniesienia wkładu własnego w takiej postaci.

18.       Czy w ramach projektu można objąć wsparciem wszystkich (np. w postaci szkoleń, kursów) nauczycieli, którzy są zatrudnieni w placówce czy tylko tych nowozatrudnionych w ramach projektu? W ramach projektu planujemy dostosowanie miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami. Warunki lokalowe nie pozwalają na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Jeśli takie zapotrzebowanie wynika z przeprowadzonej diagnozy i zostanie to odpowiednio umotywowane we wniosku o dofinansowanie, to wsparciem można objąć wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówce. Co istotne, w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania liczby dzieci, wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, która uczestniczy i/lub będzie uczestniczyła w edukacji przedszkolnej. Zakres prac również musi wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb i bezpośrednio przekładać się na uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami, zatem Wnioskodawca powinien opisać, na czym będzie polegało dostosowanie i jak dodatnio wpłynie na możliwość uczestnictwa w zajęciach dzieci z niepełnosprawnościami, które już są w przedszkolu i które będą uczestniczyć w projekcie.

19.       Czy w ramach konkursu można utworzyć nowych Punkt Przedszkolny? Czy nowe miejsca przedszkolne muszą zostać utworzone w ramach istniejących OWP?

Tak, jest taka możliwość, ale musi wynikać ona z braku możliwości rozwoju obecnie istniejącej infrastruktury przedszkolnej. Jednak należy mieć na uwadze, że w pierwszej kolejności dofinansowane będą placówki, które zwiększą ilość miejsc wychowania przedszkolnego w ramach istniejącej infrastruktury.

20.       Czy można w ramach bieżącego funkcjonowania zaplanować zajęcia językowe angielskiego, które są w podstawie programowej wychowania przedszkolnego?

Finansowanie w ramach EFS nie może zastępować wydatków krajowych i musi stanowić element dodatkowości, w związku z czym takie zajęcia mogą zostać sfinansowane tylko pod warunkiem, że będą to zajęcia ponad podstawą programową (wyjątkiem są zajęcia finansowane w ramach bieżącej działalności nowopowstałych miejsc wychowania przedszkolnego). Ponadto, skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie).

21.       Czy w ramach projektu można zaplanować realizację zajęć dodatkowych takich jak np. zajęcia z języka angielskiego, matematyki, przyrody itp.

Odpowiedź została udzielona przy poprzednim pytaniu. Należy też pamiętać, że zgodnie z zapisami kryterium dopuszczalności zgodność wsparcia, pkt 4: „Działania w typach projektów 3, 4, 5 i 6 mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w 1 lub 2 typie projektu”.

22.       Czy może być finansowany transport dzieci do i z  przedszkola (również tych z niepełnosprawnościami)?

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Ponadto, można w projekcie zaplanować transport dzieci do i z przedszkola, jeżeli wynika to z diagnozy sytuacji problemowej i potrzeb na danym terenie, jednak musi to być element dodatkowości, a nie zastępowalności środków krajowych środkami wspólnotowymi. Takie wsparcie może być uzasadnione głównie na terenach wiejskich, gdzie nie ma możliwości (lub jest ona utrudniona) skorzystania z transportu publicznego.

23.       Czy musi być kontynuacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów po zakończeniu realizacji projektu?

W odniesieniu do zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, po zakończeniu projektu wymagane jest zachowanie jego trwałości, rozumiane jako instytucjonalną gotowość podmiotu do świadczenia usług w zakresie opieki przedszkolnej na takim samym poziomie, na jakim były realizowane w trakcie trwania projektu, ze środków innych niż europejskie.

24.   Czy zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe mają być prowadzone poza czasem bezpłatnego nauczania w OWP?

Jeśli nie są to zajęcia z podstawy programowej, to mogą być prowadzone poza czasem bezpłatnego nauczania w OWP.

25.   Gmina w ramach wkładu własnego chce wnieść lokal-czy powinien on zostać oszacowany według kosztów użytkowania czy stawki najmu, która jest określona w uchwale gminy?

Jednym z warunków kwalifikowalności wkładu własnego jest to, że jego wysokość nie przekracza stawek rynkowych. Każdorazowo w przypadku określania wysokości wnoszonego wkładu własnego należy zweryfikować, czy odpowiada on stawkom stosowanym powszechnie na danym obszarze, w szczególności, czy jest zgodny z cennikiem, który stosuje beneficjent w działalności poza projektem. Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

26.   Czy można sfinansować zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci z przedszkola w przypadku projektu, który zakłada jedynie dostosowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych a nie zakłada tworzenia nowych miejsc przedszkolnych? (typ 3)

Tak, jeżeli takie zapotrzebowanie wynika z przeprowadzonej diagnozy i zostanie to odpowiednio umotywowane we wniosku o dofinansowanie. W przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania liczby dzieci, wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, która uczestniczy i/lub będzie uczestniczyła w edukacji przedszkolnej. Zakres prac również musi wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb i bezpośrednio przekładać się na uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami, zatem Wnioskodawca powinien opisać, na czym będzie polegało dostosowanie i jak dodatnio wpłynie na możliwość uczestniczenia w zajęciach dzieci z niepełnosprawnościami, które już są w przedszkolu oraz które będą uczestniczyć w projekcie.

27.   Czy można sfinansować programy rozwojowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu w przypadku projektu, który zakłada dostosowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych a nie zakłada tworzenia nowych miejsc przedszkolnych?  (typ 4)

Tak, odpowiedź analogicznie jak powyżej.

28.   Czy w okresie trwałości projektu, gmina może otrzymać dotację z MEN na utworzone miejsca w ramach projektu?

Tak, w okresie trwałości projektu gmina może otrzymywać dotację celową na wychowanie przedszkolne na miejsca utworzone w ramach projektu

29.   Czy do projektu włączone są tylko dzieci 3 letnie czy też 2,5 letnie mogą być?

Zgodnie z zapisami art. 31 ust. 3 ustawy Prawo oświatoweW szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku”, zatem jest możliwe włączenie do projektu dzieci, które w momencie przystąpienia do niego mają ukończone 2,5 roku.

30. W przypadku projektu polegającego na utworzeniu nowego przedszkola określamy we wniosku o dofinansowanie, iż jest to typ 1. W ramach danego projektu dla nowo-powstałego przedszkola chcemy poprowadzić również zajęcia z j. angielskiego, czy w takim przypadku będzie to wciąż typ 1, czy należałoby oznaczyć typ 1 i typ 4.

Zgodnie z zapisami Regulaminu dodatkowe zajęcia z języka angielskiego są  zgodne z typem 4 tj.:

pkt  2.1.2.4. Finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym w zakresie kompetencji kluczowych (np. nauki języków obcych, programowania, kompetencji społecznych, matematycznych itp.) i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Ponadto kryteria dopuszczalności  – zgodność wsparcia – jasno określają, że działania projektowe typu 4 mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w 1 lub 2 typie projektu. (Typ projektów 3 – 6) (zgodność wsparcia pkt 4, str. 42 Regulaminu).

31. Czy w ramach typu projektu nr 2 dot. dostosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, subwencja która obecnie przedszkole otrzymuje na dzieci z niepełnosprawnościami może stanowić wkład własny do projektu?

Dostosowanie miejsc dotyczy już przyjętych dzieci z niepełnosprawnościami do przedszkola, na które otrzymuje subwencje. W związku z powyższym czy Wnioskodawca otrzymaną subwencję na dzieci z niepełnosprawnościami może przeznaczyć na sfinansowanie części zajęć dla dzieci w ramach projektu, bądź zakupu wyposażenia, a tym samym uwzględnić wydatki pokryte z otrzymanej subwencji jako wkład własny do projektu?

Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne, tak więc środki pochodzące z budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) mogą stanowić wkład własny w projekcie. To Państwo we wniosku od dofinansowanie wskazują na co zostanie on przeznaczony, ale należy pamiętać, że dotacja z budżetu gminy musi być wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem dotacji.   Zaznaczam jednak, że żaden wydatek w projekcie nie może być podwójne finansowany.

Należy mieć tu również na względzie, że jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy.

32. Czy w naborze wniosków w ramach działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 15 % wkład własny może być wkładem niepieniężnym? Może być to np. wynajem sali, itp.? 

W naborze wniosków w ramach działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, możliwy jest 15 % wkład własny jako wkład niepieniężny.

Jednym z warunków kwalifikowalności wkładu własnego jest to, że jego wysokość nie przekracza stawek rynkowych. Każdorazowo w przypadku określania wysokości wnoszonego wkładu własnego należy zweryfikować, czy odpowiada on stawkom stosowanym powszechnie na danym obszarze, w szczególności, czy jest zgodny z cennikiem, który stosuje beneficjent w działalności poza projektem. Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

33. Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Tak, jeśli wyniknie to np. podczas rekrutacji. Nie może mieć to jednak wpływu na spełnienie kryteriów. Jeśli wykażą Państwo, że któraś płeć jest w gorszej sytuacji, to owszem – może dojść do nieznacznych odchyleń wskaźników, jednak konieczne jest odpowiednie uzasanienie takiego stanu oraz wskazanie, jakie kroki podjęto aby zachęcić do udziału w projekcie tę płeć i zminimalizować ewentualne rozbieżności z przeprowadzoną diagnozą.

34. Czy dzieci WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) spełniają wszystkie przesłanki kwalifikujące do grupy dzieci z niepełnosprawnościami?

Nie wyszystkie dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania można zaliczyć do grupy dziaci z niepełnosprawnościami.

Zaznaczam, że aby otrzymać premię punktową w ramach kryterium premiującego nr 1 należy skierować wsparcie projektowe do grupy docelowej, z której minimum 10% stanowią dzieci z niepełnosprawnościami. Za dziecko z niepełnosprawnością rozumiemy ucznia albo dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia musi być wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

35. Jestem przedstawicielem firmy na Ukrainie, która zarządza Studio dla przedszkolaków i postawy edukacji szkolnej dla dzieci z prawidłowym rozwojem i dzieci opóźnionych w rozwoju, z zespołem autyzmu i innymi nieprawidłowościami.

Dzisiaj chcielibyśmy otworzyć sieć podobnych centrów w Polsce, jednak nie mamy własnych środków na realizację tego projektu.

W związku z powyższym prosimy o poinformowanie:

1) Czy możemy ubiegać się o udział w konkursie na finansowanie naszego projektu, czy musimy zarejestrować firmę w Polsce?

2) Jakie formularze wniosku i jakie dokumenty należy przedłożyć do rozpatrzenia przez komisję.

Jedną z możliwości sfinansowania takich działań jest udział w naborze wniosków w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dla przedmiotowego działania możliwe do realizacji są następujące typy projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów ; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
 4. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 5. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
 6. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.
 7. Finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym w zakresie kompetencji kluczowych (np. nauki języków obcych, programowania, kompetencji społecznych, matematycznych itp.) i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez m.in.:
  1. realizację projektów edukacyjnych w OWP,
  2. realizację dodatkowych zajeć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trkacjie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  3. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym,
  4. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  5. realizację zajeć organizowanych poza OWP.
 8. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
 9. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, obejmujące w szczególności:
 10. kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe,
 11. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 12. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami,realizację w OWP programów wspomagania.

Natomiast podmiotami uprawnionymi do aplikowania są:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Planowany termin ogłoszenia konkursu dla Działania 8.1 to 28.04.2020 r. Natomiast wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 02.06.2020 r. d0 30.06.2020 r. Ogłoszenie o konkursie dostępne będzie pod adresem http://rpo.wup.pl/jak-skorzystac-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow/ . Ponadto zachęcam do zapoznania się z następującymi dokumentami, które ułatwią proces aplikowania o środki w ramach RPO WZ 2014-2020:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego – http://rpo.wup.pl/download/dokumenty_programowe/Instrukcja-2.6-zalaczniki.7z

Instrukcja użytkownika Serwisu Beneficjenta LSI2014 wersja 1.28 –  http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/instrukcja_uzytkownika_lsi2014-serwis_beneficjenta_1_28.pdf

       Inną możliwością sfinansowania planowanego przez Pana przedsięwzięcia są środki finansowe w ramach Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowe RPO WZ 2014-2020. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotowego działania (tj. wysokość oraz warunki wsparcie, informacje dotyczące operatorów środków) znajdzie Pan pod adresem https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/aktualnoci/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-stworzenie-miejsca-p/ .