Działanie 8.1 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 lutego 2017

1. Czy istnieje możliwość by Gmina jako beneficjent do RPO w ramach złożonego wniosku utworzyła przedszkole i oddała je pod obsługę np. osobie prywatnej? My jako Gmina przekazywalibyśmy subwencję oświatową na każdego malucha. Potrzebuję takiej informacji jeszcze zanim złożymy wniosek.
Przedstawiona sytuacja jest możliwa, natomiast powinna znaleźć odzwierciedlenie we wniosku o dofinansowanie projektu. W tym przypadku w grę wchodzi ustanowienie partnerstwa z przedmiotową osobą prywatną (o ile jest ona uprawniona do pełnienia takiej funkcji, na podstawie pkt 3.5. Regulaminu Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie), natomiast, zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw.  ustawy wdrożeniowej), co do zasady, Gmina jest zobligowana do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie wyboru partnera projektowego, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Możliwy jest także wariant, w którym funkcję beneficjenta mógłby pełnić przedmiotowy podmiot prywatny, natomiast Gmina pełniłaby w projekcie funkcję partnera. Należy jednak mieć wtedy na uwadze konieczność spełnienia przez przedmiotową osobę prywatną wszelkich kryteriów ujętych w Regulaminie projektu (choćby takich jak typ beneficjenta czy potencjał finansowy) oraz konieczność wniesienia wkładu własnego. Ewentualnie, istnieje możliwość ustanowienia realizatora projektu natomiast, aby było to możliwe, musiałby być to podmiot podległy w stosunku do gminy.

 

2. W zapisach regulaminu do działania 8.1 – kryteria dopuszczalności pkt 8 istnieje zapis: “Beneficjent od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.”  Co w sytuacji kiedy Projektodawca/Beneficjen jest własnie na etapie otwierania działalności gospodarczej (przedszkola niepublicznego) czy nie może wziąć udziału w naborze?
Zgodnie z zapisami Kryterium dopuszczalności nr 8 Wymogi organizacyjne pkt 1. Wnioskodawca musi posiadać siedzibę filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego od co najmniej 1 roku, licząc od dnia złożenia wniosku. Nie musi być to działalność stricte związana z przedmiotem konkursu, natomiast musi być ona prowadzona przez Wnioskodawcę. W przypadku, gdy podmiot nie może złożyć takiej deklaracji, nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podmiot taki został partnerem w projekcie (pod warunkiem, że takie partnerstwo będzie uzasadnione i zgodne z Podrozdziałem 3.5 Regulaminu konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17). Niemniej jednak, każdorazowo należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy Kryterium wykonalności nr 3 Zdolność finansowa.

 

3. Gdzie można znaleźć spis gmin mogących wziąć udział w konkursie, w szczególności czy wnioski mogą składać również podmioty z miast np. Szczecin i Koszalin i czy w takim przypadku diagnoza dotyczy całego miasta czy np. dzielnicy?
Regulamin konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17 nie określa konkretnych gmin, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu. Należy mieć jednak na uwadze zapisy kryteriów, określające wymagania względem obszaru i grupy docelowej, do której można kierować wsparcie:
Kryterium dopuszczalności nr 8. Wymogi organizacyjne pkt 1. Beneficjent od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego…
Kryterium dopuszczalności nr 9. Zgodność wsparcia pkt 1. Projekt skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego).
W związku z powyższym, zarówno podmioty ze Szczecina, Koszalina jak i innych miast z obszaru województwa zachodniopomorskiego, mogą skorzystać ze wsparcia w ramach konkursu. Nie mogą jedynie ubiegać się o dodatkowe punkty za spełnienie Kryterium premiującego nr 6. W ramach projektu utworzony zostanie na obszarach wiejskich ośrodek wychowania przedszkolnego. Udział dzieci z obszarów wiejskich objętych wsparciem w ramach projektu stanowi 100% grupy objętej wsparciem (Typ projektu 1).
Przygotowując projekt w ramach Działania 8.1 należy mieć na uwadze, iż realizacja wsparcia na rzecz danego ośrodka wychowania przedszkolnego musi zostać każdorazowo poprzedzona diagnozą przygotowaną i przeprowadzoną przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzoną przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji (Kryterium dopuszczalności 9. Zgodność wsparcia pkt 7). Zatem realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego.
Inną natomiast kwestią jest przedstawienie ogólnej diagnozy sytuacji problemowej, którą należy opisać w sekcji D 2 wniosku i która musi uzasadnić potrzebę realizacji projektu na danym obszarze. Odniesienie się Wnioskodawcy do obszaru, na którym będzie realizowane wsparcie, powinno być możliwie szczegółowe, przy czym winno również wskazywać na źródła danych, z których dane informacje pochodzą. W związku z tym, Wnioskodawca podczas sporządzania diagnozy sytuacji problemowej musi uwzględniać dostępne dla siebie źródła danych dotyczące np. województwa, powiatu, gminy, miasta itp.

 

4. Czy w konkursie w ramach działania  RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17 możliwe jest wnoszenie wkładu własnego w postaci środków z dotacji  oświatowej otrzymanej z urzędu miasta (przy założeniu, że przedszkole jest przedszkolem prywatnym i nie zajdzie podwójne finansowanie tych samych wydatków w projekcie).
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w obszarzeEdukacji na lata 2014 – 2020  w rozdziale 3.1, punkt 11 podpunkty e vii) oraz g) określają, co następuje:
e vii) „w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące następujące kategorie wydatków: zapewnienie prze okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci;”
  1. g) „ (…) korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź ze środków dotacji z budżetu gminy. W przypadku publicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST oraz niepublicznych OWP IŻ RPO zagwarantuje, że informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych, o których mowa w lit. e ppkt vii. Może to robić  natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS.
Mając na względzie te uwarunkowania, należy przyjąć następujący sposób postępowania:
  1. Jeżeli wnioskodawca zamierza w ramach projektu dotyczącego utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego sfinansować również bieżącą działalność tych nowo utworzonych miejsc, to nie może wykazać subwencji oświatowej jako wkładu własnego, gdyż nie będzie w żaden sposób mógł zaangażować tych środków w projekt.
  2. Jeżeli natomiast, wnioskodawca nie zamierza finansować działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu tylko zadeklaruje wykorzystanie w tym celu subwencji, wtedy można te środki wykazać jako wkład własny i jednocześnie nie będzie wymagane spełnienie warunku niezgłaszania organowi dotującemu dzieci objętych wsparciem w ramach nowoutworzonych miejsc przedszkolnych sfinansowanych z projektu, gdyż warunek ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku finansowania w ramach projektu zarówno utworzenia nowych miejsc jak i ich bieżącej obsługi.

 

5. Wnioskodawca jest przedszkolem z w ramach projektu i dostosowuje  miejsca w siedzibie głównej   do dzieci ON  i realizuje wsparcie wobec dzieci ON  jednocześnie tworzy nowy oddział na prawobrzeżu.  Czy zgodnie z zapisem z regulaminu: Dodatkowe zajęcia mogą  i być realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców nie były one finansowane ze środków EFS od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku aplikacyjnego. Mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP niezależnie od liczby nowoutworzonych lub dostosowanych miejsc , jednak kwota wydatków na ich realizację może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Finansowanie ze środków EFS realizacji dodatkowych zajęć może trwać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  Czy zajęcia dodatkowe mogą być realizowane w siedzibie  głównej i w nowym oddziale  czyli dla wszystkich dzieci objętych edukacją przedszkolna przez wnioskodawcę?
Istnieje możliwość organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z obu filii jednego przedszkola. Należy jednakże mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Realizacja dodatkowych zajęć (stanowiąca 3 typ projektu) jest działaniem uzupełniającym do działań w typie projektu 1 i 2, co oznacza, iż, Wnioskodawca, jest zobligowany do zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych lub dostosowania ich dla dzieci z niepełnosprawnościami w obydwu lub jednej z filii danego przedszkola.

 

6.   UWAGA!
Dotyczy konkursu: RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17
Zgodnie z brzmieniem kryterium premiującego nr 3 „W ramach projektu utworzony zostanie przyzakładowy ośrodek wychowania przedszkolnego”, Instytucja Pośrednicząca informuje, iż premiowane w ramach powyższego kryterium będą działania uwzględniające inicjatywy mające na celu tworzenie przyzakładowych placówek edukacji przedszkolnej we wszystkich formach edukacji przedszkolnej.

 

7. Czy w definicji katalogu placówek OWP z regulaminu, który brzmi: ośrodek wychowania przedszkolnego (OWP) – publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 3 oraz w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne; mieści się punkt przedszkolny?
Punkt przedszkolny mieści się w definicji katalogu placówek OWP. Obecnie wychowanie przedszkolne może być realizowane w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego: zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.

 

8. Odnośnie kształcenia nauczycieli: „W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpoczęcie studiów podyplomowych/szkoleń/kursów przed rozpoczęciem działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego” – rozpoczęcie działalności bieżącej OWP należy rozumieć jako rozpoczęcie funkcjonowania nowych utworzonych w projekcie OWP czy po prostu rozpoczęcie roku szkolnego każdego z istniejących i nowych OWP.
Rozpoczęcie działalności bieżącej OWP należy rozumieć jako rozpoczęcie funkcjonowania nowych utworzonych w projekcie OWP. Jednocześnie, to projektodawca samodzielnie określa w projekcie czas i miejsce rozpoczęcia działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego. Może on zostać ustalony wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Natomiast start studiów podyplomowych/szkoleń/kursów może być przewidziany w projekcie wcześniej niż rozpoczęcie działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego w ramach składanego projektu.
Jeśli z diagnozy wynika, ze zachodzi konieczność dokształcenia nauczyciela, wówczas istnieje możliwość skierowania go na kurs, szkolenie lub studia podyplomowe przed rozpoczęciem sprawowania przez niego opieki nad nowoprzyjętymi/niepełnosprawnymi dziećmi.

 

9. Okres długości projektu: jeśli działania powinny się zakończyć do 2020 r. to czy projekt powinien być zaplanowany do 2020 z  czy bez uwzględnienia okresu trwałości? Np. na rok 2017/18 (realizacja projektu)+ 2018/19 i 2019/20 (lata trwałości projektu czy  2017/18, 2018/19, 2019/20 (lata realizacji projektu) +  2021/22 + 2022/23 (lata trwałości projektu
Wymagania dotyczące terminów, w ramach których może być realizowany projekt, zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17 w podrozdziale 3.3. Wymagania czasowe. Analizując przedstawione okresy długości projektu są one możliwe do realizacji w podanych latach, natomiast należy mieć na uwadze, że  Beneficjent przewiduje obligatoryjne zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu (Typ projektu 1). Zatem okres realizacji projektu nie uwzględnia w sobie wymaganych 2 lat trwałości. Natomiast, należy w projekcie jasno wskazać, że nowe miejsca wychowania przedszkolnego zostaną utrzymane przez 2 lata od daty zakończenia projektu.
Podczas planowania wsparcia należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy kryterium dopuszczalności nr 9 Zgodność wsparcia, pkt 7, które dotyczy diagnozy OWP. Diagnoza taka powinna być jak najbardziej aktualna,
by odzwierciedlać obecne zapotrzebowanie danej placówki planowanej do objęcia wsparciem oraz  wskazywać już na potrzebę realizacji wsparcia w zakładanym zakresie, na danym obszarze i w danym czasie.

 

10. Jak wygląda przyznanie punktów za kryterium premiujące dot. placówek niekorzystających do tej pory ze środków EFS dostępnych w ramach procedury konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL i służyć miała wyrównywaniu szans pomiędzy poszczególnymi jednostkami (10pkt), gdy w ramach składanego wniosku na 4 placówki tylko jedna realizowała projekt z poddziałania 9.1.1.? Czy przyznane zostaną w takiej sytuacji punkty w proporcjonalnie obliczonej mniejszej ilości czy nie zostaną przyznane w ogóle?
Do spełnienia kryterium wymagane jest, aby wszystkie placówki objęte wsparciem w ramach projektu były placówkami, które nie korzystających do tej pory ze środków EFS dostępnych w ramach procedury konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Zgodnie z opisem znaczenia kryterium „Projektodawca jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie jasnych zapisów wskazujących, że objęte projektem ośrodki wychowania przedszkolnego nie korzystały ze środków EFS dostępnych w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, co oznacza, że w przedstawionej sytuacji nie zostaną przyznane dodatkowe punkty w ramach kryteriem premiującego nr 3. Nie wyklucza to jednak możliwości złożenia dwóch odrębnych wniosków przez organ prowadzący kilka placówek (patrz: kryterium dopuszczalności nr 8 Wymogi organizacyjne, pkt 2), gdzie w jednym z wniosków wsparciem objęte zostaną np. tylko placówki niekorzystające do tej pory ze środków EFS dostępnych w ramach procedury konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, co umożliwi przyznanie dodatkowych punktów za spełnienie kryterium premiującego.

 

11. Czy działania w projekcie przeznaczone dla dzieci w wieku 3 i 4 lata należy  planować w oparciu o obecną ilość 3-4 latków, które już w projekcie wezmą udział tylko częściowo (3-latki, które staną się 4-latkami) a częściowej grupy nowej (obecne 2 latki nie znamy gdyż nie są w obecnym czasie objęte jeszcze opieką przedszkolną) czy  w oparciu o ilości 2,5- i  3- latków(obecnie będących w przedszkolu, które będą 3- i 4-latkami w okresie rozpoczęcia projektu?
 Wsparcie w projekcie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata (1 typ projektu) powinno być realizowane w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej oraz potrzeb OWP. Wnioskodawca powninien opierać się na dostępnych i jak najbardziej aktualnych danych/analizach/raportach. Jeżeli dodatkowo ma możliwość określenia kierunków rozwoju placówki, zapotrzebowania na miejsca, specjalne potrzeby dzieci itp. (np. na podstawie rozeznania wśród rodziców, trendów i analiz), to powinien wziąć pod uwagę również dzieci, które w chwili obecnej są jeszcze w wieku żłobkowym, natomiast w momencie rozpoczęcia realizacji projektu będą mogły już w nim uczestniczyć. Najistotniejsze z punktu widzenia projektu jest to, aby dzieci, które objęte zostaną wsparciem w ramach typu projektu nr 1, w momencie przystąpienia do projektu miały 3 – 4 lata.

 

12. Czy w przypadku realizacji projektu w ramach Działania 8.1 RPO dot. utworzenia miejsc wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, personel projektu mogą stanowić nauczyciele zatrudnieni na podstawie karty nauczyciela? Nauczyciele byliby zatrudnieni wyłącznie na potrzeby projektu, a ich zadania nie byłyby traktowane jak godziny ponadwymiarowe, tylko stanowiłoby podstawowe zatrudnienie. Wynagrodzenie w całości byłoby finansowane ze środków efs i budżetu państwa. Czy też w tej sytuacji jedyną możliwością byłoby zatrudnienie nauczycieli na podstawie kodeksu pracy?
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 j. t. z późn. zm.), Art. 7e: „1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia:
1) warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego;
2) warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z rejestru, o którym mowa w art. 85w ust. 1 tej ustawy.
  1. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.”

 

 

13. W przypadku gdy składany wniosek zakłada utworzenie przedszkola publicznego dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie, nie będzie możliwości wskazania we wniosku realizatora. Z przyczyn organizacyjnych wnioskodawca chciałby, aby wydatki były także ponoszone w ramach projektu przez nowe przedszkole, które stałoby sięrealizatorem. Czy w przypadku uzyskania dofinansowania, będzie możliwe aneksowanie umowy / uzupełnienie wniosku o realizatora? Czy też koniecznym jest formalne utworzenie przedszkola przez Radę Miejską przed złożeniem wniosku, aby można było wskazać to przedszkole jako realizatora?
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach EFS, w punkcie C.4.1 czytamy: W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza powierzyć realizację projektu w części lub całości swojej jednostce organizacyjnej należy wypełnić pola od C 4.2 do C 4.4 zgodnie z instrukcją w części B dotyczącej wnioskodawcy, a w części B 9 uzasadnić powierzenie realizacji projektu Realizatorowi, wskazać jakiej części projektu dotyczy powierzenie, opisać jego rolę, a także potencjał kadrowy i zaplecze techniczne.
Odnosząc się do powyższego, w przypadku, gdy realizator miałby zostać wskazany dopiero po podpisaniu umowy poprzez jej aneksowanie, mogłoby budzić wątpliwości, czy posiada on odpowiedni potencjał kadrowy wraz z zapleczem technicznym, które nie zostały wcześniej wykazane we wniosku, a które w istotny sposób mogłyby się przyczynić do jego odmiennej oceny przez KOP. Dlatego sugeruje się, aby w przedstawionym przez Państwa przypadku placówka została formalnie utworzona przed złożeniem wniosku, zaś dane dotyczące realizatora wpisane w części wniosku, która go dotyczy. Należałoby też rozważyć, czy inne przepisy dotyczące funkcjonowania samorządu i JSFP nie obligują Państwa, aby przed złożeniem wniosku placówka, która miałaby być realizatorem projektu, nie powinna już formalnie istnieć.
14. W związku z ogłoszonym konkursem 8.1. upowszechnienie edukacji przedszkolnej,  czy istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji w/w projektu w 2019 roku. Informacje o ograniczeniu terminu realizacji nie zostały uwzględnione w regulaminie konkursu. 
Wymagania dotyczące terminów, w ramach których może być realizowany projekt, zostały zamieszczone w Regulaminie konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17 w podrozdziale 3.3. Wymagania czasowe. Analizując nieniejsze zapisy stwierdza się, że nie ma formalnych przeciwwskazań, by realizację projektu rozpocząć w 2019 roku. Niemniej jednak, podczas planowania wsparcia należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy kryterium dopuszczalności nr 9 Zgodność wsparcia, pkt 7, które dotyczy diagnozy OWP (vide e-mail z dn. 07.02.2017 r.). Diagnoza taka powinna być jak najbardziej aktualna, by odzwierciedlać obecne zapotrzebowanie danej placówki planowanej do objęcia wsparciem, dlatego zakładając rozpoczęcie realizacji projektu dopiero za dwa lata, spełnienie powyższego kryterium może być trudne. Podobnie sytuacja może wyglądać w przypadku opisu sytuacji problemowej, która na przestrzeni kolejnych lat mogłaby ulec zmianie i nie wskazywać już na potrzebę realizacji wsparcia w zakładanym zakresie, na danym obszarze i w danym czasie.
15. Czy w ramach projektu możliwa jest budowa przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj”; uwzględniając oczywiście wszelkie zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków i parytetów procentowych dotyczących limitów kosztów w poszczególnych kategoriach wydatków.
IOK nie przewiduje dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone (dla dzieci 3 – 4 letnich) :
  • w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd., albo
  • w budynkach innych niż wymienione powyżej, w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo
  • w funkcjonujących OWP, albo w nowej bazie lokalowej, pod warunkiem uwzględnienia wymogów określonych w punkcie 6, 7 i 8 Rozdział 3 – Wsparcie udzielane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego, Podrozdział 3.1 – Wychowanie przedszkolne Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Kategorie wydatków zostały określone w Regulaminie konkursu Działania 8.1 m.in. punkcie 5.3.4 Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych) (typ projektu 1), podpunkt 5.
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (dla dzieci 3 – 4 letnich) możliwe są działania obejmujące, m.in. następujące kategorie wydatków:
– dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego;
– dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków), w tym m.in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;
W przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania liczby dzieci, wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, która uczestniczy i/lub będzie uczestniczyła w edukacji przedszkolnej. Zakres prac musi wynikać z zdiagnozowanych potrzeb i bezpośrednio przekładać się na uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo wnioskodawca winien mieć również na względzie definicję cross-financingu wskazaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, a także limity dla wydatków w ramach cross- finacingu.
Dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (pkt 5.1.7.4 Regulaminu konkursu 8.1 RPO WZ).
W ramach cross-financingu możliwe jest sfinansowanie następujących wydatków:
  1. a) zakupu nieruchomości,
  2. b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
  3. c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo ‐ wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
Ponadto,  pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym „remont”, „przebudowa” albo „rozbudowa”. Zgodnie z interpretacją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszcza się w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej, umieszczenie, w razie konieczności w wydawanych decyzjach o pozwoleniu na budowę, dotyczących przebudowy albo rozbudowy,  w nawiasie określenia „modernizacja”.
Przebudowa w rozumieniu prawa budowlanego oznacza wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
16. Czy potrzebne są szczególne zapisy w statucie Stowarzyszenia dla stworzenia nowego przedszkola ?
 Zgodnie z regulaminem konkursu „o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać: Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U.2014 poz. 1353), osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych”. W związku z powyższym prawdopodobnie nie ma przeciwwskazań, aby stowarzyszenie było Wnioskodawcą w ramach niniejszego naboru. Niestety, interpretacja prawna konkretnych zapisów statutowych stowarzyszeń nie leży w gestii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dlatego zalecamy zasięgnięcie rady u podmiotów specjalizujących się we wspomaganiu oraganizacji pozarządowych, jak na przykład Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ważne natomiast, aby prowadzenie ośrodka wychowania przedszkolnego było zgodne z przepisami unijnymi oraz krajowymi w tym zakresie.
17. Jeżeli wnioskodawcą będzie Gmina Miasto – czy pozyskanie jednego oddziału w skali miasta będzie traktowane jako zwiększenie liczby miejsc?

kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy realizacja projektu skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

18. Czy warunkiem koniecznym przystąpienia do realizacji projektu jest stworzenie i utrzymanie nowych miejsc dla dzieci w oddziałach przedszkolnych?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu warunek ten nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli realizacja projektu zakłada jedynie dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; tj. działań dot. dostosowania OWP do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (typ projektu 2).
19. Czy istniejące i dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych  placówki integracyjne ,które nie planują zwiększenia ilości miejsc czy mogą ubiegać się o środki na dodatkową ofertę edukacyjną i specjalistyczną umożliwiającą dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytów? np. zakup pomocy dydaktycznych, modernizacja placu zabaw itp. 
Tak, jednakże należy mieć na uwadze, iż w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania liczby dzieci, wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, która uczestniczy i/lub będzie uczestniczyła w edukacji przedszkolnej. Zakres prac musi wynikać z zdiagnozowanych potrzeb i bezpośrednio przekładać się na uczestnictwo dzieci z niepełno sprawnościami oraz każdorazowo znaleźć stosowne uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie.
20. Czy można uzyskać środki na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bez konieczności realizacji typu projektu 1 – Tworzenie nowych miejsc i typu 2- Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego? 
Zgodnie z przypisem nr 23 ujętym na str. 11 Regulaminu konkursu Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego jest działaniem uzupełniającym do działań wskazanych w typie projektu 1 i 2, tzn. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata (typ projektu 1) oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności (typ projektu 2). Nie ma zatem możliwości zaplanowania w projekcie wsparcia w postaci doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w oderwaniu od wsparcia w postaci tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego lub dostosowywania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
21. Czy można przystąpić do realizacji projektu, gdy wskaże się tylko jedną placówkę w mieście, która będzie realizowała zajęcia specjalistyczne zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące deficyty wśród dzieci skierowanych  również z innych placówek  np.”oddział specjalistyczny”?Oddział pracowałby jako wydłużenie godzin pracy.
O ile taka forma wsparcia zostanie odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie, koszty zaplanowane w sposób racjonalny i efektywny, a także nie będzie to kolidowało z niepełnosprawnościami obejmowanych wsparciem w projekcie dzieci – nie ma przeciwwskazań do zaplanowania takiego rozwiązania. Zgodnie z zapisami Regulaminu,  przypisem nr 19 (str. 11): Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego jest działaniem uzupełniającym do działań wskazanych w typie projektu 1 i 2.
22. Projekt skierowany jest na dzieci w wieku 3-4 lata – jakie są dokładne wytyczne dot. udzielania wsparcia osobom  w tym wieku. Czy wystarczy, że dziecko ma ukończone  3 lub 4 lata na moment objęcia wsparciem, bo w trakcie projektu  np.  4-latki kończą 5 lat. Czy nadal mogą uczestniczyć w działaniach projektu?
Ograniczenie do obejmowania wsparciem wyłącznie dzieci w wieku 3-4 lata odnosi się jedynie do typu projektu nr 1, dotyczącego tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Nadmienię jednak, że koszty działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego mogą zostać zapewnione w ramach projektu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jeśli w trakcie realizacji projektu dziecko ukończy 5 rok życia, to w dalszym ciągu bez przeszkód będzie mogło korzystać z oferowanego wsparcia. Kluczowy w tym wypadku jest moment zakwalifikowania dziecka do udziału w projekcie.
Natomiast w przypadku wsparcia przewidzanego w ramach innych typów projektów (2 i 3) grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym, określonym ustawą o systemie oświaty (bez dodatkowych ograniczeń).
23. Czy w przypadku realizacji projektu przez kilka jednostek podległych rozliczenie kosztów pośrednich projektu może  być prowadzone przez każdą jednostkę( realizatora projektu) osobno  czy też projekt powinien być rozliczany wyłącznie przez Gminę?
Odpwiedzialność za prawidłową realizację projektu, w tym także w sferze finansowej, zawsze ponosi Wnioskodawca, w związku z czym to na nim spoczywa wymóg podziału kosztów pośrenich w taki sposób, aby zapewnić stabilność i płynność działań w projekcie. Kwestia samego podziału kosztów pośrednich pomiędzy poszczególnych realizatorów jest zatem regulowana przez wewnętrzne ustalenia podmiotów występujących w projekcie. Może ona wynikać np. z ilości zadań merytorycznych wykonywanych przez poszczególnych realizatorów, nakładów pracy i konieczności finansowania pracy osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem, czy z wysokości kosztów bezpośrednich, w jakie przysługują realizatorom. Nie ma zatem przeciwwskazań, aby – w przypadku realizacji projektu przez kilka jednostek podległych JST – rozliczenie kosztów pośrednich było prowadzone przez  każdego realizatora osobno, jednak to i tak Beneficjent bierze odpowiedzialnośc za ich prawidłowe rozliczenie we wnioskach o płatność.
24. Jeśli w projekcie zaplanujemy na poziomie Gminy zwiększenie ilości miejsc dla 3-4 latków w jednej jednostce, w 2 innych jednostkach integracyjnych zaplanujemy  poszerzenie oferty dla dzieci niepełnosprawnych to czy dodatkowo w kilku innych przedszkolach ogólnodostępnych  poszerzenie oferty o zajęcia z logopedą i psychologiem dla dzieci , które nie są niepełnosprawne byłoby zasadne i spełniałoby kryteria Regulaminowe?
Zgodnie z przypisem nr 5 Regulaminu konkursu, odnoszącym się do typu projektu nr 1, Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu (wyjątek stanowią działania dot. dostosowania ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności) oraz finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych w ramach EFS miejsc przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W związku z powyższym, w sytuacji gdy wsparciem objętych zostnie kilka placówek będących jednostkami organizacyjnymi JST, dla spełnienia kryterium formalnie wystarczy, aby w jednej z nich zwiększono ilości miejsc wychowania przedszkolnego. Zawsze należy jednak pamiętać, by projekt w jak największym stopniu realizował cel szczegółowy Działania, tj. Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, co będzie poddawane ocenie jakościowej wniosku. Ponadto należy mieć na uwadze wyniki indywidualnie przeprowadzonych diagnoz OWP oraz konkluzje z ogólnej diagnozy sytuacji problemowej, którą należy opisać w sekcji D 2 wniosku o dofinansowanie projektu.
 25.  Czy Wnioskodawcą w naborze 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej może być niepubliczne przedszkole, które nie otrzymuje subwencji i w całości finansowane jest z wpłat rodziców? Czy za nowopowstałe miejsca Wnioskodawca może pobierać opłaty od rodziców, jeżeli nie zakałda finansowania bieżącej działalności ze środków EFS?
O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach Działania 8.1 mogą się ubiegać:
– Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U.2014 poz. 1353),
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Jeżeli spełniony jest ten zapis, to możecie aplikować Państwo jako podmiot. Należy jednak pamiętać o spełnieniu m.in. kryteriów dopuszczalności określonych w Regulaminie konkursu Działania 8.1. RPO WZ.
W ramach Działania 8.1. RPO WZ istnieje możliwość wnoszenia częściowej odpłatności usługi przez rodziców, jednakże każdorazowo musi zostać to rzetelnie uzasadnione. Konieczność wniesienia opłat nie może jednak stanowić istotnej bariery udziału w projekcie. Wnioskodawca powinien zatem skalkulować wysokość opłaty od rodziców za pobyt dziecka w OWP w oparciu o składowe wydatki niezbędne dla prowadzenie bieżącej działalności (m.in. zatrudnienie nauczycieli i personelu OWP, wyżywienie dzieci). W przypadku pobierania powyższych opłat należy je wykazać jako wkład własny w budżecie projektu, w innym przypadku będą stanowić dochód projektu, pomniejszający wydatki kwalifikowalne. Informacja na temat pobierania opłat od rodziców powinna zostać zawarta we wniosku  o dofinansowanie projektu i podlegać będzie ocenie, pod kątem celowości projektu i ewentualnych utrudnień dla potencjalnych uczestników projektu, przez Komisję Oceny Projektów. Ponadto należy pamiętać, iż w ramach projektu niedozwolone jest podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności ośrodka wychowania przedszkolnego z różnych źródeł.
Ponadto wsparcie w projekcie ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata (1 typ projektu) powinno być realizowane w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej oraz potrzeb OWP. Wnioskodawca powinien opierać się na dostępnych i jak najbardziej aktualnych danych/analizach/raportach. Najistotniejsze z punktu widzenia projektu jest to, aby dzieci, które objęte zostaną wsparciem w ramach typu projektu nr 1, w momencie przystąpienia do projektu miały 3 – 4 lata.
Należy zwracićuwagę, że Beneficjent przewiduje obligatoryjne zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu (Typ projektu 1). Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. Powstała liczba miejsc w projekcie musi być równa liczbie miejsc w gotowości.
26. Czy w ramach działania 8.1 możliwe jest wniesienie wkładu własnego w postaci wkładu rzeczowego w ramach jakiegoś zadania jeśli projekt będzie rozliczany ryczałtowo?  
Wkład własny powinien zostać przez Beneficjenta wniesiony zgodnie zapisami podrozdziału 5.1.3. Regulaminu konkursu, jednak w przypadku projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, we wniosku o dofinansowanie zawsze będzie on traktowany jako pieniężny. W związku z powyższym, jeśli Beneficjent planuje wniesienie wkładu własnego w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi, to w systemie LSI2014 na karcie wydatku w polu Wkład własny niepieniężny powinien wybrać opcję Nie. Z racji tego, że wydatki rozliczane kwotą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione, nie ma możliwości wykazywania i rozliczania ich jako wkładu niepieniężnego.
27. Jaka jest przewidziana wartość do osiągniecia w ramach konkursu wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.]”?
Wojewódzki Urząd pracy w Szczecinie nie określił w danym konkursie docelowej wartości wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie”, zarówno w skali całego konkursu jak i w stosunku do poszczególnych Projektów.
28. Pytanie dotyczące kryterium premiującego nr 4. Jaka jest definicja przyzakładowego ośrodek wychowania przedszkolnego? Czy OWP musi być fizycznie przy jakimś zakładzie? Czy może być jeden OWP który pełni funkcję przyzakładowego OWP dla kilku zakładów/przedsiębiorstw? Czy wszystkie nowoutworzone miejsca przedszkolne w projekcie muszą być stworzone w ramach przyzakładowego OWP?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu przyzakładowe placówki edukacji przedszkolnej powinny powstawać na obszarach charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów pracy takich jak np. strefy ekonomiczne czy parki naukowo-technologiczne. Placówka nie musi znajdować się bezpośrednio przy zakładzie pracy, ma to być jednak rozwiązanie zapewniające dziecku opiekę w pobliżu miejsca pracy rodzica. Może także pełnić funkcje przyzakładowego ośrodka wychowania przedszkolnego dla większej ilości zakładów pracy, jeżeli placówka powstaje w porozumieniu kilku pracodawców.  Istotnym jest, aby spełnienie kryterium wpłynęło na stworzenie rodzicom możliwości godzenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, a także na poprawę szans kobiet na rynku pracy i wzrost ich zatrudnienia, co spowoduje poprawę sytuacji materialnej rodziny i przełoży się na spadek zagrożenia ubóstwem. Ponadto kryterium nie obliguje do stworzenia wszystkich planowanych w projekcie nowych miejsc przedszkolnych w przedmiotowym przyzakładowym OWP. We wniosku należy jednak zaznaczyć wyraźnie ile miejsc przewiduje się w ramach przyzakładowych OWP, a ile w ramach innych/ej placówek/ki. Należy też pamiętać o kryterium związanym z diagnozą potrzeb w zakresie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
29. Pytanie dotyczące kryterium premiującego: „W ramach projektu utworzony zostanie ośrodek wychowania przedszkolnego obejmujący opieką minimum 50% dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (Typ projektu 1)”.  Czy przez osoby zagrożone wykluczeniem są rozumiane, zgodnie z definicją kryterium, tylko osoby zarejestrowane w PUP, korzystające z pomocy MOPR/MOPS/PCPR czy należy kierować się szerszą definicją z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020? Czy weryfikacja spełnienia ww. kryterium musi nastąpić na podstawie zaświadczeń z PUP/MOPR/OPS/PCPR czy wystarczy oświadczenie rodzica?
Brzmienie przedmiotowego kryterium uległo zmianie i tak brzmi jego treść:
Projekt przewiduje otwarcie ośrodka wychowania przedszkolnego, w którym minimum 50% dzieci objętych opieką pochodzić będzie z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przez rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym rozumie się rodziny, w których  co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka planowanego do objęcia wsparciem spełnia minimum jedną z przesłanek:
– jest osobą bezrobotną lub bierną zawodową (wg definicji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020). Przynależność do tej grupy powinna być przez Beneficjenta weryfikowana na podstawie oświadczeń osób biernych zawodowo lub zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowanych bezrobotnych),
– jest osobą z niepełnosprawnością wg definicji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn tj. osobą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm., a także i/lub osobą z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. z 2011 r. nr 231,poz. 1375.  Przynależność do tej grupy powinna być weryfikowana przez Beneficjenta na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia,
 – jest osobą korzystającą ze świadczeń instytucji pomocy społecznej (osoby w myśl art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593). Przynależność do tej grupy powinna być przez Beneficjenta weryfikowana podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji.
 Spełnienie kryterium wpłynie na poprawę sytuacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umożliwi socjalizację i wczesną edukację dzieci w OWP oraz wesprze rodziców/ opiekunów w procesie podejmowania działań mających na celu ich aktywizację społeczno – zawodową.
 Wnioskodawca ubiegając się o premię punktową za spełnienie danego kryterium premiującego, zobowiązany jest w treści wniosku o dofinansowanie wskazać jego nazwę jak również uzasadnienie dla jego spełnienia.
 Spełnienie danego kryterium musi mieć odzwierciedlenie w założonych do osiągnięcia wskaźnikach w ramach projektu.
Wskazanie kryterium premiującego nie oznacza, iż premia punktowa zostanie przyznana projektodawcy automatycznie. Przyznanie premii punktowej wiąże się przede wszystkim ze spełnieniem warunków o których mowa powyżej.
 Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
30. Jak wykazać we wniosku aplikacyjnym wkład własny w postaci budynku którego jestem właścicielem i chciałabym go wykorzystać na realizację nowego punktu przedszkolnego.
Wkład własny powinien zostać przez Beneficjenta wniesiony zgodnie zapisami podrozdziału 5.1.3. Regulaminu konkursu.  Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projekcie określa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.10 (obowiązująca dla naborów ogłoszonych od dnia 12 stycznia 2017 r.) W punkcie G 9 Uzasadnienie wydatków przedstawiono  sposób wypełniania danego zakresu w Generatorze LSI.
31. Czy środki na utworzenie przyzakładowego ośrodka wychowania przedszkolnego może otrzymać tylko zakład, na którego rzecz zostanie taki ośrodek utworzony?
Zgodnie z Regulaminem konkursu podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania to:
– Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.
oraz
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Każdy podmiot ujęty w powyższych zapisach i nie wyłączony na podstawie innych zapisów, jest uprawniony do złożenia projektu w ramach przedmiotowego konkursu, również na realizację wsparcia z zakresu tworzenia przyzakładowych OWP. Nie istnieje obostrzenie dotyczące możliwości przyznawania środków na tworzenie przyzakładowych OWP jedynie dla Wnioskodawców, będących zainteresowanymi utworzeniem przyzakładowego OWP przy własnym zakładzie. Zaznaczam, iż przedmiotowe wsparcie jak każde inne, musi być zgodne z zapisami prawa krajowego i unijnego.
32. Czy wnioskodawcą może być firma zewnętrzna, która stworzy ośrodek wychowania przedszkolnego na rzecz innego zakłady pracy? Czy kryterium premiujące będzie spełnione?
Wnioskodawcą może być każdy uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie podmiot, również firma zewnętrzna. Oczywiście takie Działanie wymaga odpowiednich ustaleń z zainteresowanym zakładem/ami pracy i musi znaleźć odzwierciedlenie w projekcie.
33. Czy przyzakładowy ośrodek wychowania przedszkolnego może być utworzony dla kilku firm?
Przedmiotowa placówka może pełnić funkcje przyzakładowego ośrodka wychowania przedszkolnego dla większej ilości zakładów pracy, jeżeli placówka powstaje w porozumieniu kilku pracodawców.  Istotnym jest, aby spełnienie kryterium wpłynęło na stworzenie rodzicom możliwości godzenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, a także na poprawę szans kobiet na rynku pracy i wzrost ich zatrudnienia, co spowoduje poprawę sytuacji materialnej rodziny i przełoży się na spadek zagrożenia ubóstwem.
34. Czy do przyzakładowego ośrodka wychowania przedszkolnego będą mogły być zapisywane dzieci osób nie związanych z zakładem, przy którym funkcjonował będzie ośrodek?
Nie istnieją obostrzenia dotyczące braku możliwości uczęszczania do przyzakładowych OWP dzieci nie związanych z zakładem. Należy jednakże mieć na uwadze, iż dzieci osób zatrudnionych w zakładzie powinny mieć pierwszeństwo w tym względzie. Zwracam także uwagę, iż każdorazowo, zarówno wsparcie w postaci utworzenia przyzakładowego OWP, jak i każdy inny rodzaj wsparcia, musi znaleźć odzwierciedlenie w poczynionej przez Państwa diagnozie. W ramach przedmiotowego Działania projekty powinny być odpowiedzią na deficyt miejsc wychowania przedszkolnego na danym terenie. W sytuacji, gdy Wnioskodawca decyduje się na utworzenie przyzakładowego OWP, diagnoza powinna jasno wskazywać na deficyt miejsc przedszkolnych dostępnych dla dzieci pracowników przedmiotowych zakładów pracy, projekt natomiast winien ten problem w pewnym stopniu rozwiązać. Nie istnieje możliwość utworzenia przyzakładowego OWP, jeśli nie istnieją sygnały, że potrzeba w tym względzie istnieje. Analogicznie, ilość miejsc w nowoutworzonym OWP musi znajdować odzwierciedlenie w diagnozie.
35. W jaki sposób udowodnić spełnienie kryterium 4 (w ramach projektu utworzony zostanie przyzakładowy ośrodek wychowania przedszkolnego)? Czy wystarczający będzie podpisany list intencyjny, czy konieczne jest formalne partnerstwo i wpisanie podmiotu, dla którego powstanie taki ośrodek do wniosku jako partnera projektu?
Na etapie składania wniosku potwierdzenie realizacji wsparcia w postaci tworzenia przyzakładowego/ych OWP odbywa się deklaratywnie. Wnioskodawca nie składa też żadnych załączników. Jednakże, informacje dotyczące przedmiotowego wsparcia muszą być możliwie najbardziej szczegółowe i precyzyjne. W sytuacji, gdy został podpisany list intencyjny, należy wspomnieć o tym we wniosku. Nie jest natomiast wymagane partnerstwo pomiędzy Wnioskodawcą a zainteresowanymi zakładami pracy, choć taka sytuacja może mieć miejsce.
36. Jak mamy traktować montaż placu zabaw (poprzez zamontowanie na stałe elementów, przytwierdzenie do podłoża) – czy jest to zakup infrastruktury w ramach cross-financingu, czy jest to  zakup środków trwałych?
Kategorie wydatków zostały określone w Regulaminie konkursu Działania 8.1 m.in. punkcie 5.3.4 Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych) (typ projektu 1), podpunkt 5.
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego (dla dzieci 3 – 4 letnich) możliwe są działania obejmujące, m.in. następujące kategorie wydatków:
– budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
– modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
– dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków), w tym m.in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;
Zakres prac musi wynikać z zdiagnozowanych potrzeb i bezpośrednio przekładać się na uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wnioskodawca winien mieć również na względzie definicję cross-financingu wskazaną
w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków a także limity dla wydatków w ramach cross- finacingu.
Dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (pkt 5.1.7.4 Regulaminu konkursu 8.1 RPO WZ).
W ramach cross-financingu możliwe jest sfinansowanie następujących wydatków:
a) zakupu nieruchomości,
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo ‐ wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
 W związku z powyższym wydatki obejmujące zagospodarowanie terenu np. montaż placu zabaw (poprzez zamontowanie na stałe elementów, przytwierdzenie do podłoża) –należy traktować jako zakup infrastruktury w ramach cross-financingu.
37. Nazwa drugiego typu projektu brzmi: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Czy oznacza to, że w ramach tego typu można realizować albo dostosowanie miejsc albo dodatkową ofertę edukacyjną? Czy w sytuacji gdy Wnioskodawca chce realizować oba te typy wsparcia musi wybrać dostosowanie w ramach drugiego typu a realizację dodatkowej oferty edukacyjnej w ramach trzeciego typu? Zaznaczam, że realizuje wsparcie jedynie dla dzieci z niepełno sprawnościami.
W sytuacji gdy planują Państwo wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami w postaci dostosowania miejsc oraz realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej wystarczy wybrać drugi typ projektu i realizować go w całości. Istotnie, zamiast lub mógłby pojawić się w tym miejscu zapis lub/i. Natomiast, jeśli chciałby realizować Pan analogiczne wsparcie dla grupy dzieci pełnosprawnych należałoby wybrać wtedy pierwszy i trzeci typ projektu.
38. Nawiązując do zapisu: Działania w ramach 2 typu projektu mogą być realizowane samodzielnie i nie muszą prowadzić do zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Czy te 12 miesięcy liczy się razem z całym przygotowaniem placówki do realizacji tych zajęć czy chodzi o samo wsparcie w postaci owych zajęć dodatkowych?
Mowa tutaj o wsparciu w postaci zajęć dodatkowych dla dzieci objętych wsparciem w projekcie. Natomiast trzeba to odpowiednio i wyraźnie ująć we wniosku o dofinansowanie projektu, np. w części dotyczącej harmonogramu i budżetu, tak aby nie pozostawiało to wątpliwości u oceniających.
39. Jak prawidłowo obliczyć wskaźnika rezultatu: Wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej. Czy może on wynieść 0?
Prawidłowy sposób obliczenia przedmiotowego wskaźnika, w przypadku obejmowania wsparciem tylko dzieci z niepełnosprawnościami, szczegółowo prezentuje punkt 3.4.3 Regulaminu. Nie ma takiej możliwości, aby wskaźnik ten przybrał wartość zero, jeśli wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami Regulaminu. W przypadku objęcia wsparciem wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami licznik stanowi liczba dzieci objętych wsparciem w postaci dostosowania miejsc lub dodatkowej oferty edukacyjnej, natomiast mianownik stanowi ilość dzieci objętych edukacją przedszkolną w JST ogółem. Następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez 100%.
40. W dokumentacji konkursowej (str. 11) znajduje się zapis:”Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie  działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego”. W projekcie zaplanowana studia podyplomowe z terapii pedagogicznej których okres trwania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Czy w przypadku jednorazowej zapłaty czesnego cały koszt studiów może być zakwalifikowany do wydatków w projekcie?
Zapis wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oznacza, iż w ramach projektu można pokryć koszty studiów podyplomowych wyłącznie do okresu 12 miesięcy, niezależnie od sposobu zapłaty za studia (transze/ jednorazowa zapłata). W związku z tym, można zaplanować studia trwające np. 18 miesięcy przy założeniu, że ze środków projektowych sfinansowany zostanie jedynie 12-miesięczy okres nauki. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest rozpoczęcie studiów podyplomowych/szkoleń/kursów przed rozpoczęciem działalności bieżącej ośrodka wychowania przedszkolnego, pod warunkiem ich ukończenia przed zakończeniem realizacji projektu.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że celowość realizacji studiów podyplomowych musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy i każdorazowo podlegać będzie ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.
41. Czy w działaniach w typie 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności jest również ograniczenie wieku dzieci 3-4 lata, czy dostosowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych dotyczy przedszkolaków w dowolnym wieku?
realizacja typu projektu 2 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, nie jest obwarowana żadnymi ograniczeniami wiekowymi i może odbywać się w odniesieniu do wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami objętych opieką przedszkolną.
Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Projektodawca zobowiązany jest przedstawić wyniki diagnozy w treści wniosku o dofinansowanie, stanowiącej podstawę do realizacji planowanego wsparcia.  Diagnoza musi być zatwierdzona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować czy w treści wniosku zawarte są wyniki przeprowadzonej diagnozy.