Działanie 8.1 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 października 2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy utworzenie nowych miejsc przedszkolnych jest warunkiem obligatoryjnym przystąpienia do konkursu, czy tez można opracować projekt wyłącznie dla typu 3,4,6 (zajęcia dodatkowe szkolenia dla nauczycieli)

Działania w typach projektów 3, 4, 5 i 6 mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w 1 lub 2 typie projektu. Oznacza to, iż podczas realizacji typu projektu nr 3,4,5,6 każdorazowo musi towarzyszyć realizacja projektu typ 1 i/lub 2. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie ilości dzieci objętych edukacją przedszkolną. W związku z tym wspierane będzie tworzenie miejsc przedszkolnych, głównie poprzez wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego w tym zakresie np. modernizacja, adaptacja, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pracy ze zwiększonym gronem dzieci. Możliwe będzie także finansowanie działań zmierzających do powstania nowych placówek wychowania przedszkolnego, jednakże przede wszystkim na bazie istniejącej infrastruktury lokalowej, w tym zwłaszcza oświatowej (np. budynki likwidowanych szkół).

Ponadto, przygotowując projekt w ramach Działania 8.1, należy mieć na uwadze, iż realizacja wsparcia na rzecz danego ośrodka wychowania przedszkolnego musi zostać każdorazowo poprzedzona diagnozą przygotowaną i przeprowadzoną przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzoną przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji (Kryterium dopuszczalności 9. Zgodność wsparcia pkt 7). Zatem realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego.

2. Jesteśmy organem prowadzącym dla przedszkola publicznego. Czy możemy się starać o dofinansowanie gdy główną siedzibą organu prowadzącego jest np.Poznań? Jeżeli tak, to czy możemy starać się o dofinansowanie gdy prowadzimy przedszkole w wynajmowanym budynku?

 „O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

  • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych..”

W związku z powyższym nie ma formalnych przeszkód aby organ prowadzący OWP znajdował się poza terytorium woj. zachodniopomorskiego i złożył wniosek w ramach przedmiotowego konkursu.

Natomiast we wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać, że osoby objęte wsparciem, są mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (w przypadku osób fizycznych – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego).

Dodatkowo chcąc spełnić kryterium premiujące nr 7 „Projektodawca od minimum 1 roku do dnia złożenia wniosku posiada siedzibę i adres podmiotu, oddział, główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.” i uzyskać dodatkowe 10 pkt projektodawca jest zobowiązany do zadeklarowania w treści wniosku o dofinansowanie spełniania kryterium oraz przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentu potwierdzającego posiadanie (od minimum jednego roku od dnia złożenia wniosku) siedziby i adresu podmiotu, oddziału, głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kryterium ma na celu realizację Projektów przez podmioty, które bezpośrednio przyczynią się do ekonomiczno-społecznego rozwoju regionu. Realizacja projektu przez Projektodawców z terenu województwa jest uzasadniona lokalnym charakterem wsparcia.

Zapisy regulaminu konkursu nie regulują kwestii własności obiektów, w których funkcjonują OWP obejmowane wsparciem w ramach projektu. Jednakże należy pamiętać, iż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Projektodawca powinien wskazać adres, gdzie dokładnie będzie znajdować się przedszkole objęte wsparciem w projekcie. Innym obowiązkiem spoczywającym na Projektodawcy jest utrzymanie trwałości rozpatrywanej w dwóch aspektach:

  • Trwałość projektu (operacji)
  • Trwałość rezultatów.

Jeżeli inwestycje infrastrukturalne planowane w ramach realizowanego projektu dotyczą budynku niebędącego własnością wnioskodawcy, umowa najmu/dzierżawy nieruchomości zawierana na potrzeby realizacji projektu, powinna uwzględniać w treści odpowiednie klauzule regulujące kwestie zachowania trwałości infrastrukturalnej po zakończeniu realizacji projektu. Analogicznie, gdy wnioskodawca jest już najemcą/dzierżawcą takiej nieruchomości, zapisy zawartej wcześniej umowy powinny zostać rozszerzone o ww. klauzule. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na wprowadzenie odpowiednich zapisów gwarantujących zachowanie trwałości projektu, wnioskodawca nie powinien planować realizacji przedsięwzięcia w tym miejscu. Należy mieć na uwadze, iż trwałość infrastrukturalna rozumiana jest również jako zachowanie celu interwencji. Zmiana właściciela/najemcy infrastruktury sfinansowanej dzięki środkom unijnym przed upływem wymaganego okresu trwałości, może nastąpić jedynie pod warunkiem jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem (np. nadal prowadzona będzie działalność edukacyjna w miejscu utworzonego/zmodernizowanego przedszkola).

3. Czy Gmina ma obowiązek załączać załączniki do wniosku dotyczące pomocy de minimis? Gmina otrzymała 3 pomoce de minimis w ramach PROW 2014-2020, lecz w przedmiotowym wniosku nie ubiega się o taką pomoc – Beneficjent – Gmina X obejmuje wsparciem dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Więc nasuwa się pytanie czy wypełniać część z tych załączników (formularz informacji – 7.14 i oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – 7.16? Czy też wpisać we wszystkich załącznikach “nie dotyczy”. Zarówno instrukcja jak i regulamin do konkursu szczegółowo nie wyjaśniają tej kwestii, a Gmina zrealizowała już w ramach tego działania projekt w zeszłym roku i załączniki w ramach tego naboru nie były dla Gminy wymagane.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (str 80) dokumenty związane z pomocą de minimis lub publiczną (takie jak: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis lub potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis albo Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis) Beneficjent składa wyłącznie w przypadku zidentyfikowania w projekcie pomocy de minimis/pomocy publicznej. Przedmiotową instrukcję można pobrać tutaj: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/instrukcja_wod_rpo_wz_v_2_2_20180517.pdf

4. Zgodnie z typem 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania liczby dzieci, wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, która uczestniczy i/lub będzie uczestniczyła w edukacji przedszkolnej. Zakres prac musi wynikać z zdiagnozowanych potrzeb i bezpośrednio przekładać się na uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami. Jeśli planujemy realizację projektu od września 2019r. będą nowe dzieci niepełnosprawne. W jaki zatem sposób obecnie można spełnić ten warunek (podać rodzaj niepełnosprawności), aby nowe dzieci, które będą w placówce mogły uczestniczyć w projekcie. Obecnie w placówce są dzieci niepełnosprawne, ale do września większość może już nie być, a przyjdą kolejne dzieci.

Zgodnie z przytoczonym przez Pana zapisem Regulaminu konkursu, już na etapie przygotowania wniosku Beneficjent musi dokładnie określić liczbę dzieci wraz z ich niepełnosprawnościami, aby móc uznać, że spełnił warunki wsparcia w ramach Typu projektu nr 2. Wskazany typ projektu dedykowany jest sytuacjom, w których potrzeby danego OWP w tym zakresie są dokładnie rozpoznane (np. OWP dysponuje zgłoszeniami do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami o potrzebie objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym), a placówka nie może przyjąć dzieci właśnie ze względu na brak konkretnych dostosowań.

Dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami możliwe jest również w Typie projektu nr 1 – zwłaszcza w świetle zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym m. in. konieczności stosowania zasady uniwersalnego projektowania – i nie jest w tym przypadku obwarowane koniecznością wskazywania konkretnych niepełnosprawności oraz liczby dzieci z niepełnosprawnościami, które potencjalnie zostaną przyjęte do projektu. Ponadto, w trakcie realizacji projektu można skorzystać z mechanizmu racjonalnych usprawnień, który pozwala na uruchomienie dodatkowych środków, umożliwiających udział w projekcie osobie z niepełnosprawnością.

5. Planujemy realizację projektu w ramach 2 i 4 typu. Czy dzieci niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w zajęciach w ramach 4 typu (obecny konkurs) jeśli obecnie uczestniczą w projekcie z 8.1 w ramach zajęć wyrównywania deficytów zaplanowanych w ramach 2 typu (zakończony konkurs)? Czy tutaj ma zastosowanie zapis „Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ośrodku wychowania przedszkolnego, w którym w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Typ projektów 3,4 

W przypadku realizacji działań uzupełniających, zawartych w typach projektów 3 i 4, należy zawsze zapewnić zgodność projektu z Kryterium dostępności nr 6 Zgodność wsparcia, pkt 2: dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ośrodku wychowania przedszkolnego, w którym  w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Nie wyklucza to z zasady ze wsparcia dzieci, które już uczestniczyły w poprzednim projekcie. Jednak określa rodzaj wsparcia, jaki można im udzielić w kolejnym projekcie.

Typ 3 i 4 projektu jest działaniem fakultatywnym i ma przyczynić się do rozszerzenia istniejącej oferty w danym OWP, a wsparcie EFS w tym zakresie nie powinno zastępować dotychczasowej skali i intensywności działań w danym OWP, co oznacza, że:

– finansowanie zajęć dodatkowych ze środków EFS jest możliwe, jeśli w ostatnich 12 miesiącach nie były one realizowane w danym OWP dla tych samych odbiorców i w tym samym zakresie tematycznym (łącznie);

odbiorcy rozumiani są jako ogólna liczba dzieci w danym OWP przed złożeniem wniosku o dofinasowanie;

ten sam zakres tematyczny zajęć dodatkowych definiowany jest jako zajęcia konkretnego typu np. gimnastyka korekcyjna.

Przykład:

Projektodawca planuje realizację typu projektu nr 1 i/lub 2, dodatkowo chciałby sfinansować zajęcia dodatkowe dla całego OWP.

Korzystał jednak w poprzedniej edycji konkursu z dofinasowania zajęć dodatkowych  (tu: gimnastyka korekcyjna – a nie minęło jeszcze 12 miesięcy) lub też po prostu realizował zajęcia dodatkowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla danych dzieci w OWP w okresie ostatnich  12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Oznacza to, iż w aktualnym konkursie w ramach działania 8.1 przedmiotowy Projektodawca (aby spełnić ww. warunek odnośnie zapewnienia wsparcia innym odbiorcom) może ubiegać się o finansowanie zajęć dodatkowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej jedynie dla:

  • dzieci korzystających z nowoutworzonych miejsc przedszkolnych (typ projektu nr 1),
  • dzieci korzystających z miejsc w OWP dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (typ projektu nr 2).

Chodzi tu konkretnie o zwiększenie skali działań – dla dodatkowej grupy dzieci – i dedykowanie zajęć dodatkowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej im właśnie.

Wszystkie dzieci w tym OWP można natomiast objąć zajęciami innego typu (ponieważ jest to rozszerzenie oferty tego OWP  w stosunku do okresu przed rozpoczęciem realizacji projektu).

Wybór zajęć innego typu niż realizowane do tej pory w OWP w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dotyczy także drugiej części typu projektu nr 2 czyli realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym.

Należy mieć tu na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi w w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz z wymogiem zawartym w Podrozdziale 5.3.1.12. Regulaminu konkursu: „Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy powinny stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów rządowych.”

6. Grupa docelowa – OREW prowadzi działalność na dwóch płaszczyznach:

a) realizując edukację przedszkolną dla dzieci niepełnosprawnych,

b) realizując zajęcia WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) dla ok. 50 dzieci, które bezpośrednio nie realizują u nas obowiązku przedszkolnego, ale nasze działania umożliwiają tym dzieciom udział w wychowaniu przedszkolnym (w innych placówkach) poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; co bezpośrednio wpisuje się w typ projektu nr 2.

O ile nie mamy wątpliwości, że w pierwszym przypadku (a) nasi podopieczny korzystający z edukacji przedszkolnej w OREW mogą wziąć udział w projekcie, o tyle zwracamy się z uprzejmą prośbą czy w drugim przypadku (b) dzieci niepełnosprawne mogą być kwalifikowalną grupą docelową? Oczywiście ich udział w projekcie rozpatrujemy w kontekście typu projektu nr 2.

Oczywiście, dzieci z niepełnosprawnościami wpisują się w specyfikę grupy docelowej dla tego Działania. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z niepelnosprawnościami rzeczywiscie wpisują się w drugi typ projektu tj. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Tym samym realizując tego typu wsparcie w ramach projektu spełniają Państwo kryterium zgodności wsparcia nr 4, nakładające obowiązek realizacji działań ujętych w 1 lub 2 typie projektu, tj. Działania w typach projektów 3, 4, 5 i 6 mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w 1 lub 2 typie projektu.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (dalej:Wytyczne): Celem interwencji EFS jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w OWP. Wsparcie udzielane w ramach RPO na rzecz wychowania przedszkolnego powinno przyczyniać się do:

a) zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego;

b) upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza wśród dzieci z niepełnosprawnościami;

c) wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ponadto, typ projektu nr 2, tj. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności nie zawęża możliwości skierowania wsparcia jedynie do uczniów danego OWP.

Z tego względu, wsparcie, które planują Państwo zapewnić w projekcie, w postaci objęcia dzieci z niepełnosprawnościami zajęciami w ramach WWR, pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych co przyczyni się do upowszechnienia wychowania przedszkolnego, w tym zwłaszcza wśród dzieci z niepełnosprawnościami. To założenie wpisuje się zatem w cel interwencji.

Natomiast obligatoryjnie wsparcie musi być kierowane wyłącznie do dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z przepisami). Zaznaczam również, że zgodnie z definicją przyjętą w Wytycznych uczeń/dziecko z niepełnosprawnością to uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Ponadto, podstawą do tego, aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, jest uzyskanie odpowiedniej opinii o takowej potrzebie.

Proszę również mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu finansowanie zajęć dodatkowych ze środków EFS jest możliwe, jeśli w ostatnich 12 miesiącach nie były one realizowane w danym OWP dla tych samych odbiorców i w tym samym zakresie tematycznym (łącznie). Nieistotne jest tu źródło finansowania.

7. Czy wydatek refundacji kosztów dojazdu (np. wyngrodzenie kierowcy i opiekuna dzieci niepełnosprawnych) na dodatkowe zajęcia projektowe dla uczestników projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym?

Owszem, taki wydatek jest kwalifikowalny i został on ujęty w dokumencie stanowiącym załącznik 7.15 do Regulaminu konkursu, tj. Zestawienie standardu i wysokości dopuszczalnych stawek wybranych wydatków i usług dla konkursu RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 w ramach Działania 8.1 RPO WZ 2014-2020.

8. OREW jest podmiotem prywatnym, którego organem prowadzącym jest sp. z o.o. Czy nasz ośrodek dotyczy zapis zawarty w pkt. 5.3.1.9 (str. 75 regulaminu konkursu) w którym jest mowa o “publicznych OWP”?

Zapisy te rzeczywiście odnoszą się do publicznych OWP. Jeśli są Państwo placówką prywatną, te zapisy Państwa nie dotyczą.

9. Jak należy rozumieć zapis “Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ośrodku wychowania przedszkolnego, w którym w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie”? Czy określenie finansowane należy rozumieć jako finansowanie ze środków własnych? Czy jeżeli w minionych 12 miesiącach realizowaliśmy w naszym ośrodku np. zajęcia z dogoterapii ze środków własnych, to w przedmiotowym projekcie nie mamy już takiej możliwości. A może chodzi o działania finansowane z projektów EFS?

Finansowanie zajęć dodatkowych w OWP wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (typ projektu nr 3):

jest działaniem fakultatywnym dla typów projektu nr 1, 2,

ma przyczynić się do rozszerzenia istniejącej oferty w danym OWP,

wsparcie EFS w tym zakresie nie powinno zastępować dotychczasowej skali i intensywności działań w danym OWP, co oznacza, iż:

Finansowanie zajęć dodatkowych ze środków EFS jest możliwe, jeśli w ostatnich 12 miesiącach nie były one realizowane w danym OWP dla tych samych odbiorców i w tym samym zakresie tematycznym (łącznie). Nieistotne jest tu źródło finansowania. Odbiorcy rozumiani są jako ogólna liczba dzieci w danym OWP przed złożeniem wniosku o dofinasowanie. Ten sam zakres tematyczny zajęć dodatkowych definiowany jest jako zajęcia konkretnego typu np. gimnastyka korekcyjna.

Przykład:

Projektodawca planuje realizację typu projektu nr 1 i/lub 2, dodatkowo chciałby sfinansować zajęcia dodatkowe dla całego OWP. Korzystał jednak w poprzedniej edycji konkursu z dofinasowania zajęć dodatkowych  (tu: gimnastyka korekcyjna, nie minęło jeszcze 12 miesięcy) lub też po prostu realizował zajęcia dodatkowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla danych dzieci w OWP w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  Oznacza to, iż w aktualnym konkursie w ramach działania 8.1 przedmiotowy Projektodawca (aby spełnić ww. warunek odnośnie zapewnienia wsparcia innym odbiorcom) może ubiegać się o finansowanie zajęć dodatkowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej jedynie dla:

– dzieci korzystających z nowoutworzonych miejsc przedszkolnych (typ projektu nr 1),

– dzieci korzystających z miejsc w OWP dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (typ projektu nr 2).

Chodzi tu konkretnie o zwiększenie skali działań – dla dodatkowej grupy dzieci –  i dedykowanie zajęć dodatkowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej im właśnie. 

Wszystkie dzieci w tym OWP można natomiast objąć zajęciami innego typu (ponieważ jest to rozszerzenie oferty tego OWP  w stosunku do okresu przed rozpoczęciem realizacji projektu). 

Wybór zajęć innego typu niż realizowane do tej pory w OWP w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dotyczy także drugiej części typu projektu nr 2 czyli realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym.

Warunek z kryterium Zgodność wsparcia tj.: Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ośrodku wychowania przedszkolnego, w którym w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (interpretacja przedmiotowego zapisu jak wyżej), dotyczy także realizacji typu projektu nr 4 Finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym w zakresie kompetencji kluczowych (np. nauki języków obcych, programowania, kompetencji społecznych, matematycznych itp.) i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, o ile Projektodawca planował będzie realizację tego typu  projektu poprzez zajęcia dodatkowe.

Pozostałych zapisów Wytycznych obszarowych ad. realizacji zajęć dodatkowych w ramach typu projektu nr 3 nie należy analogicznie przenosić do uwarunkowań ad typu projektu nr 4. Nie obowiązuje więc w ramach typu projektu nr 4 zapis np. dot. kwoty wydatków na realizację zajęć dodatkowych stanowiącej nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu.

Wszystkie obligatoryjne warunki realizacji zajęć dodatkowych w ramach typu projektu nr 3 dla działania 8.1 RPO WZ zawarte są w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS  w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

10. Ponieważ w Działaniu 8.4 można było dopasować wskaźniki do zadania tutaj mam problem – bo pomimo wprowadzenia wszystkich wskaźników przy zadaniach mogę wprowadzić jedynie „Zadanie ogólne” – nie pojawia się żaden z wprowadzonych w pkt. E wskaźników. Czy tak ma być i generator nie łączy tych rzeczy, czy istnieje jakiś sposób żeby te wskaźniki wprowadzić.

Dla przedmiotowego konkursu nie został określony Główny wskaźnik projektu (pkt. E.3) w związku z powyższym przy opisie zadań należy wybrać pole z listy rozwijalnej „Zadanie ogólne”.

11. Czy planowane jest wydłużenie terminu składania wniosków ? Dodatkowo proszę o interpretację zapisów pkt 5.3.1.1 lit. b) i c). Jaką liczbę miejsc przedszkolnych Wnioskodawca powinien przeanalizować w kontekście spełniania warunków we wskazanych punktach regulaminu? Czy w takiej sytuacji rozpatrujemy liczbę zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówek (przedszkoli oraz szkół) miejsc wychowania przedszkolnego?

Termin składania wniosków w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 nie zostanie przedłużony. Odnosząc się do drugiego pytania informuję, że Wnioskodawca powinien korzystać z oficjalnych danych, które wykazuje w rocznych sprawozdaniach dotyczących liczby miejsc przedszkolnych w podległych placówkach. Dzięki temu będzie w stanie odzwierciedlić faktyczne zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na wspieranym obszarze.