Działanie 7/1 Typ 3 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 kwietnia 2018

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Część 2.1.2. (str. 12) dokumentacji konkursowej:

“Zaplanowana rewitalizacja w ramach PI 9i będzie polegała na animacji lokalnych środowisk – skierowanie do wybranych gmin – animatora, którego zadaniem będzie pomoc w partycypacyjnym przygotowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), a następnie wsparcie lokalnych społeczności przy wdrażaniu LPR-u.”

a) Jak przytoczony z dokumentacji konkursowej zapis ma się do innego zapisu (str. ), że wsparcie może być realizowane jedynie na terenie tych gmin/miast, które mają już zaakceptowane Programy Rewitalizacji?

b) Czy Beneficjent ma również obowiązek pomocy w partycypacyjnym przekształceniu LPR-u w GPR zakładając, że  projekt byłby realizowany do III kwartału 2021 r.?

Regulamin konkursu zostanie zaktualizowany w tym zakresie. Wsparcie musi być skierowane do wszystkich gmin SSW posiadających zatwierdzony lub złożony do oceny przez IZ RPOWZ 2014-2020 program rewitalizacji zgodnie z załączonym do Regulaminu załącznikiem nr 7.15.

Beneficjent ma obowiązek współpracy z gminą w partycypacyjnym przekształceniu LPR-u w GPR, o ile gmina będzie przekształcała Program Rewitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że nie znaczy to, iż Beneficjent ma opracować GPR. Zaangażowanie Beneficjenta powinno dotyczyć przede wszystkim partycypacji społecznej w opracowaniu GPR-u, tj. angażowanie mieszkańców we współpracę przy aktualizacji dokument. Aktualizacja LPR-u, monitorowanie, i nanoszenie wszelkich zmian to obowiązki wskazanych w programach osób (pracowników urzędów gmin) oraz zespołów ds. rewitalizacji, które gminy powołały bądź złożyły w programie stosowną deklarację, że taki Zespół powołają.

2. Zgodność wsparcia (str. 31) “6. Projekt zakłada realizację obligatoryjnie trzech faz wsparcia na terenie każdej z gmin objętych wsparciem na obszarach rewitalizacji wskazanych we właściwych terytorialnie programach rewitalizacji.

Fazy obejmują:

  1. Animację lokalną mieszkańców;
  2. Realizację przedsięwzięć inwestycyjnych;
  3. Organizację min. 1 wydarzenia związanego ze zrealizowaną inwestycją.

Realizacja Fazy 1. Możliwa jest również na obszarach zdegradowanych

a) Czy jeśli zatwierdzony LPR będzie przewidywał realizację działań (ujętych w kartach projektów) na obszarze zdegradowanym (co zostanie uzasadnione np. ze względu na oddziaływanie tego obszaru na tereny rewitalizowane) to czy będzie możliwa na tym konkretnym obszarze zdegradowanym również realizacja fazy 2 i 3?

Na obszarach zdegradowanych możliwa jest realizacja wyłącznie 1 Fazy.

3. Czy w związku z tym, że projekty mają na celu “wsparcie lokalnych społeczności przy wdrażaniu LPR-u” (str. 12) to którakolwiek z tych trzech faz obejmuje doradztwo specjalistyczne związane z tym etapem, np. finansowe, techniczne, architektoniczne, budowlane itp. Opisane na str. 72 i 73 wsparcie animacyjne nie uwzględnia takiego doradztwa.

W ramach 2 Fazy możliwe jest uwzględnienie doradztwa specjalistycznego. Koszt doradztwa specjalistycznego musi zostać wliczony do kwoty 20 000 zł., przyznawanej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

4. Zapis na str. 72 dokumentacji konkursowej:

“Działania będą mogły być realizowane przede wszystkim na wskazanych w PR obszarach rewitalizacji, zaś wydatki projektu ponoszone na rzecz mieszkańców danego obszaru kwalifikowalne będą od pierwszego dnia realizacji projektu, jednak nie wcześniej niż od dnia zatwierdzenia przez IZ RPO WZ 2014-2020 PR dla danego obszaru.

a) Jakie konsekwencje dla Projektodawcy będzie miał ten zapis w kontekście kryterium premiującego nr 2:

“Projektodawca w wyniku realizacji projektu, obejmuje zasięgiem swojego działania wszystkie gminy posiadające program rewitalizacji umieszczony na Wykazie programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego bądź złożony do oceny przez IZ RPO WZ – z jednego z subregionów województwa zachodniopomorskiego, którego dotyczy projekt.”

Projektodawca wykaże zgodnie z aktualnym stanem objęcie wsparciem np. 25 gmin (znajdujące się na wykazie oraz złożone do oceny), ale do dnia rozpoczęcia realizacji projektów zatwierdzone zostaną np. 22 PR. Czy kryterium premiujące będzie uznane za spełnione? Czy będzie możliwe późniejsze objęcie wsparciem pozostałych gmin?

Kryterium premiujące będzie uznane zostanie za spełnione. Będzie możliwe objęcie wsparciem pozostałych gmin w późniejszym terminie pod warunkiem możliwości zrealizowania trzech faz.

5. Załącznik nr 7.17:

“1. Realizacja przedsięwzięcia musi wynikać z zatwierdzonego PR zamieszczonego w Wykazie PR WZP dla danego obszaru„ – zapis na str. 72 dokumentacji konkursowej.

“Przedsięwzięcie musi wynikać (być powiązane) z celów Programu Rewitalizacji.”

  1. a) Czy powyższe zapisy pozwalają na realizację przedsięwzięć, które nie zostały ujęte w kartach projektu w zatwierdzonym PR, ale odnoszą się do celów tego PR?

Tak, jest to możliwe.

6. Zapis na str. 73 dokumentacji konkursowej:

“Faza II realizowana jest tylko na obszarach rewitalizacji. Wnioskodawca realizuję tę fazę w dwóch etapach:

Etap I – realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w miejscowościach gmin przez siebie wskazanych na podstawie informacji zebranych od animatora/ów. W ramach I etapu przewiduje się ok. 4 inwestycji na 1 gminę.

Etap II – realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w gminach, które otrzymają środki w wyniku wyboru pomysłów zapewniających konkurowanie pomiędzy sobą.”

a)Czy właściwie rozumiem powyższy zapis, że np. dla Subregionu C (25 gmin) Projektodawca powinien zrealizować łącznie 150 przedsięwzięć, z tego 100 wg wskazań animatora, a 50 w oparciu o Regulamin (załącznik 7.17)?

Tak, po spełnieniu pozostałych warunków (np. wyłonieniu lidera i grupy inicjatywnej).

7. Zapis na str. 73 dokumentacji konkursowej:

“Animatorem powinna być osoba zakorzeniona lokalnie wspierana przez osobę z zewnątrz (facylitatora) niezwiązaną z lokalnymi interesariuszami rewitalizacji. Animatorzy współpracują z facylitatorem. Jeden facylitator może pracować z minimum 4, a maksymalnie 6 animatorami. Takie podejście ma wykorzystywać potencjał nowości, obiektywizmu, perspektywy zewnętrznej, nieznanych lokalnie narzędzi animacyjnych.”

  1. a) Proszę o wyjaśnienie bardziej szczegółowo roli facylitatora? Jeśli ma to być wsparcie pracy animatora jako osoby z zewnątrz czego konkretnie ma dotyczyć to wsparcie (ma to być nowa osoba współpracująca z grupą inicjatywną czy osoba współpracująca raczej z animatorami)? Czy ze względu np. na uwarunkowania lokalne istnieje możliwość zaangażowania facylitatora pracującego np. z mniej niż 4 animatorami?

Facylitator ułatwia pracę grupy, nie wnikając przy tym w zawartość tej pracy. Zaangażowanie facylitatora może sprowadzać się do prowadzenia pojedynczego spotkania lub też całego procesu, np. zmiany organizacyjnej, na który to proces składać się będzie wiele spotkań, rozmów i warsztatów oraz zadań przygotowawczych. Spotkania osób, które często mają sprzeczne perspektywy oraz interesy, a chcą jednocześnie osiągnąć konsensus, wymagają ustrukturyzowania wychodzącego poza prostą realizację agendy spotkania.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zaangażowanie facylitatora pracującego z mniej niż 4 animatorami.