Działanie 7.7 (N06) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 lutego 2021

 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Komu może zostać przyznany dodatek specjalny w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19?

Jednorazowy dodatek specjalny w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19 przyznawany jest na podstawie decyzji Dyrektora jednostki. Przedmiotowy dodatek może zostać przyznany każdej osobie stanowiącej personel zatrudniony w placówkach wskazanych w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (niezależnie od formy zatrudnienia, zarówno personel medyczny jak i pozostałe osoby stanowiące personel placówki), która w związku ze szczególnymi warunkami pracy narażonajest na zachorowanie na COVID – 19.

2. Czy kwota dodatku obejmuje wynagrodzenie brutto – brutto tj. z pochodnymi?

Zgodnie z opisem znaczenia kryterium dopuszczalności Zgodność wsparcia nr 3:
dodatek musi mieć charakter jednorazowy i obejmować wynagrodzenie wraz z pochodnymi (brutto brutto).

3. Czy są określone przez Państwa zasady przyznawania dodatków specjalnych? Czy mamy pełną swobodę w określaniu zasad wypłaty dodatków? Nie ma żadnych ograniczeń kwotowych?

Wysokość dodatków specjalnych przyznawana jest na podstawie wewnętrznych regulacji jednostki np. na podstawie zarządzenia dyrektora, regulaminu przyznawania dodatków specjalnych itp. IP nie określiła maksymalnej wysokości dodatku specjalnego przypadającego na jedna osobę. Wysokość przyznanych dodatków w ramach projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty przyznanej danej jednostce, określonej w załączniku nr 12.1 do Wezwania (przy czym do wyliczenia wartości dofinansowania należy wziąć pod uwagę maksymalną liczbę łóżek faktycznie wykorzystywanych w ramach walki z COVID-19 w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie)

4. Jak należy rozumieć sformułowanie „szczególne warunki pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19”?

Zgodnie z zapisami Kryterium dopuszczalności Zgodność wsparcia nr 3 jako szczególne warunki pracy należy rozumieć narażenie na zachorowanie na COVID-19. Wsparciem

zostaną objęte projekty, które realizują przedsięwzięcia związane z walką i skutkami COVID-19, są skierowane na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, tak więc osoby biorące udział w tym procesie pracują w szczególnych warunkach pracy, ze względu na możliwość narażenia na zachorowanie na COVID-19. Wskazanie tych osób oraz określenie wysokości dodatku należy do Dyrektora jednostki.

5. Czy praca personelu zakwalifikowanego do dodatków musi być powiązana jedynie z bezpośrednim narażeniem na COVID-19 czy też można uwzględnić personel zaangażowany do pracy np. w ramach punktów wymazowych, czyli pośrednio narażony na zachorowanie?

Zapisy Kryterium dopuszczalności Zgodność wsparcia nr 3 nie wskazują konkretnie w jaki sposób dochodzi do narażenia na zachorowanie na COVID-19 danej osoby tj. pośredni czy też bezpośredni. Musi zostać spełniony warunek pracy w szczególnych warunkach, czyli osoba stanowiąca personel jednostki, która otrzyma dodatek musi być narażona na zachorowanie na COVID 19. Osoby pracujące w punktach wymazowych, diagności, laboranci, personel administracyjny, techniczny itd. o ile zostaną wskazani przez Dyrektora jako narażone na zachorowanie na COVID 19, mogą zostać objęte dodatkami.

6. Czy osobom zaszczepionym na COVID-19 przysługuje dodatek specjalny w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19?

Jedynym określonym warunkiem koniecznym do spełnienia jest fakt pracy w szczególnych warunkach – narażenie z tego tytułu na zachorowanie na COVID-19. Zaszczepienie przeciwko COVID-19 nie jest kryterium wykluczającym. Wskazanie osób/ grup oraz określenie wysokości dodatku należy do Dyrektora jednostki.

7. Czy to mogą być łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania oraz łóżka dla pacjentów chorych?

Za łóżka faktycznie wykorzystywane w ramach walki z COVID na potrzeby przedmiotowego naboru należy rozumieć łóżka w oddziałach szpitalnych przeznaczonych do leczenia Covid19 i łóżka na oddziałach OIOM przeznaczonych do leczenia Covid19.

8. Co należy rozumieć przez „maksymalną liczbę łóżek faktycznie wykorzystywanych w ramach walki z COVID-19 w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie”? na podstawie jakich dokumentów należy określić tą liczbę?

Dyrektor szpitala określając przedmiotową liczbę łóżek powinien bazować na Decyzjach Wojewody Zachodniopomorskiego lub Ministra Zdrowia uzupełnionych oświadczeniem dyrektora o faktycznej liczbie łóżek zaangażowanych w najbardziej krytycznym momencie epidemii.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie dyrektor placówki zobowiązany jest złożyć pisemną deklarację dotyczącą liczby łóżek faktycznie wykorzystywanych w ramach walki z COVID-19 w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 12.2 do Wezwania Oświadczenie Dyrektora jednostki o ostatecznej wartości wsparcia. Sporządzając Deklarację należy przeanalizować 6 miesięcy poprzedzające dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i wskazać liczbę łóżek faktycznie wykorzystywanych w ramach walki z COVID-19 (nie jest to wyliczenie średniej).

Przykład: wojewoda w decyzji napisał: szpital ma 100 łóżekcovidowych, natomiast w ww. okresie 6 mcy, wykorzystano do walki z COVID19 tylko np. 70 łóżek.Jak to określić?, należy tu określić dzień największego obłożenia łóżek, a co za tym idzie największego obłożenia pracą. Taką właśnie ilość łóżek należy wskazać w oświadczeniu. Jeśli będzie wyższa liczba łóżek (np. 110), niż wynika to z załącznika nr 12.1 wówczas maksymalna wartość dofinansowania i tak zostanie przeliczona 10 tys. zł x 100 łóżek.

Dla realnego przykładu: jeden ze szpitali miał w decyzji 16 łóżek, ale dyrektor świadomie i odpowiedzialnie przyznaje, że tylko 8 łóżek faktycznie pracowało w COVID19. Czyli oświadcza, że 8 łóżek, a nie 16.

9.W dokumentacji konkursowej wskazano, że “dodatek ma charakter jednorazowy”. Czy zatem dobrze rozumiem, że każdy pracownik wskazany przez Dyrektora Placówki może otrzymać tylko jedną wypłatę dodatku za np. pracę w szczególnych warunkach (narażenie na Covid-19) w całym okresie kwalifikowalności, czyli większy dodatek za okres styczeń-czerwiec (zamiast np. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia)?

Zgodnie z Opisem znaczenia kryterium dopuszczalności nr 3  „Dodatek ma charakter jednorazowy i obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi”, należy mieć na uwadze, iż dodatek musi mieć charakter jednorazowy i obejmować wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Wysokość dodatku przyznawana jest na podstawie wewnętrznych regulacji jednostki. W związku z powyższym dodatek powinien zostać wypłacony za cały okres wsparcia.

10.W dokumentacji konkursowej wskazano, że “w przedmiotowym naborze nie przewiduje się możliwości refundacji wydatków”. Czy zatem dobrze rozumiem, że jeżeli np. Szpital ponosił już jakieś wydatki dotyczące dodatków do wynagrodzeń personelu w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie na COVID-19 – w okresie kwalifikowalności (a więc od 01.01.2021 r.), to nie może dokonać refundacji takich kosztów z otrzymanych środków zaliczkowych? Druga sprawa – jeżeli jednak może (przy czym np. takie dodatki zostały już wypłacone za styczeń i nie zachodzi tutaj ryzyko podwójnego finansowania), to z uwagi na “jednorazowy charakter dodatku”, taki pracownik nie mógłby zostać rozliczony w ramach dodatków za cały okres styczeń-czerwiec, bo np. wypłacono mu już dodatek za styczeń, a reszta dopiero planowana jest do wypłacenia (Szpital więc np. musiałby w takiej sytuacji wybrać czy w projekcie ująć wydatek dodatku, który został już opłacony na rzecz danego pracownika czy ująć tę kwotę, która planowana jest jeszcze do wypłacenia za okres do czerwca? czy może można to zsumować w projekcie?)

W przedmiotowym naborze nie przewiduje się możliwości refundacji wydatków. Wydatki są kwalifikowalne za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. i polegają na sfinansowaniu jednorazowych dodatków dla personelu medycznego, nie ma natomiast przeciwwskazań do sfinansowania dodatku za okres luty-czerwiec.

11. Czy we wniosku o dofinansowanie można ująć planowane wydatki dotyczące dodatków do wynagrodzeń w jednej pozycji w budżecie (nie rozbijając szacunków na poszczególne miesiące kwalifikowalności czy rodzaj personelu otrzymującego dodatki), np. jako Dodatki specjalne w związku ze szczególnymi warunkami pracy (narażenie na zachorowanie na COVID-19) dla personelu zatrudnionego w Szpitalu za okres styczeń-czerwiec 2021 roku, przyjmując przy tym szacowaną metodę 10 tys. zł na liczbę łóżek wykorzystywanych na rzecz leczenia pacjentów Covid-19 w szczytowym momencie w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 zapisy w budżecie projektu dotyczące powyższych kategorii wydatków powinny brzmieć następująco:

Nazwa wydatku: wypłata jednorazowych dodatków specjalnych dla minimum …osób [wskazać liczba osób] x średnia wartość dodatku, kwota brutto brutto, wysokość przyznana na podstawie wewnętrznych regulacji jednostki.

Maksymalna wartość dofinansowania dodatków specjalnych będzie wynikać z przemnożenia 10 tys. zł przez maksymalną liczbę łóżek faktycznie wykorzystywanych w ramach walki z COVID-19 w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, co zostanie potwierdzone oświadczeniem dyrektora placówki na etapie składania wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie (dotyczy szpitali).

12.W dokumentacji konkursowej widnieje zapis, że: “Projekt jest realizowany w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest pozytywna rekomendacja Wojewody przedłożona najpóźniej na moment podpisania umowy.” Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie należy np. dołączyć skan pisma potwierdzającego, że Szpital wystąpił z takim wnioskiem o rekomendację?

We wniosku o dofinansowanie muszą znaleźć się zapisy, iż Projekt jest realizowany w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Warunek będzie weryfikowany ponownie na etapie weryfikacji załączników do umowy o dofinansowanie projektu.

Warunek weryfikowany będzie na podstawie oznaczenie odpowiedzi TAK przy stosowanym Oświadczeniu w części I wniosku.

Pozytywna rekomendacja Wojewody musi zostać przedłożona najpóźniej na moment podpisania umowy.