Działanie 7.7 (N01) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 sierpnia 2020

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Komunikat IP z dnia 04.09.2020 r.

1. Czy w ramach konkursu będzie można dokonać refundacji zakupionego już wyposażenia i sprzętu medycznego czy też refundacja dotyczy wyłączenie wynagrodzeń personelu medycznego dla szpitali ?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym, w podrozdziale 3.1.1. Okres kwalifikowalności wydatków  projektu jest równoznaczny z okresem realizacji wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Początek realizacji projektu stanowi data nie wcześniejsza niż  1 lutego 2020 r. Od tego momentu możliwe jest ponoszenie wydatków w ramach projektu, pod warunkiem prowadzenia odrębnej księgowości dla tych kosztów (jeśli dotyczy). Od tego momentu możliwe jest ponoszenie wydatków w ramach projektu. W związku z powyższym po spełnieniu określonego wymogu jest możliwe zrefundowanie zakupionego sprzętu medycznego na potrzeby walki z covid-19.  Należy zwrócić uwagę, aby informacje te były spójne z harmonogramem i budżetem projektu.

2. W jaki sposób (według jakiego kryterium) należy definiować osobę zaangażowaną do walki z COVID-19 (jakie ewentualnie są to grupy pracowników) i czy istnieje limit wydatków związanych z tym zadaniem?

Limity dotyczą jedynie poszczególnych kategorii sprzętu możliwego do zakupienia (Zadanie 1 – Wydatki z listy MZ – co najmniej 80 %, Zadanie 2 – Pozostałe wydatki spoza listy MZ – maksymalnie 20 %) w stosunku całkowitych wydatków przeznaczonych na sprzęt. Oznacza to, że nie ma limitu procentowego związanego z Zadaniem 3 – Koszty personelu zaangażowanego do walki z COVID-19.

Za sam ww. personel można uznać te osoby, które zaangażowane są w bezpośrednią walkę z pandemią COVID-19 np. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Należy w tym miejscu podkreślić, że wynagrodzenia personelu wskazanego we wniosku, muszą być związane z walką jednostki z COVID-19 oraz wskazane są w wysokości odpowiadającej zaangażowaniu personelu w walce z COVID-19, a także nie mogły być i nie będą podlegały płatności/refundacji przez NFZ i inne środki (zakaz podwójnego finansowania).

3.Początek realizacji projektu stanowi data nie wcześniejsza niż 1 lutego 2020 r. – czy to oznacza że spółka dla palcówki w KP może zastosować refundację kosztów na ŚOO od tej daty?

Tak.

4. Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do 31.12.2020 r. – zamknięcie procesu zakupowego powinno nastąpić do tej daty , a co z rozliczeniem całego projektu, jaki jest jego termin?

Końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu (tym samym końcowe rozliczenie projektu). Pierwszy wniosek o płatność, w którym mogą zostać wykazane i tym samym zrefundowane wydatki składany jest zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie załączonej do dokumentacji naboru.

5. Prosimy o wyjaśnienie terminów projekt rozliczany ryczałtowo oraz na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków? Jak będzie wyglądała refundacja kosztów poniesionych od 1.02.2020Rozliczenie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków polega na pełnym udokumentowaniem wydatków (na podstawie dokumentów księgowych) oraz zobowiązaniu Beneficjenta do zwrotu wszelkich niewykorzystanych transz dofinansowania (oszczędności) na rachunek IP po zakończeniu projektu. W przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu osiągnięte. Wydatki, które zostaną zatwierdzone przez IP na etapie oceny wniosków zostaną uznane za poniesione w momencie osiągniecia zakładanych wskaźników i przedstawienia ich we wniosku o płatność. Wniosek jest rozliczany na podstawie tylko i wyłącznie zadeklarowanych i osiągniętych wskaźników (efektów), nie zaś na podstawie dokumentów księgowych. Refundacja będzie następowała zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez IP harmonogramem. To czy projekt rozliczany jest na podstawie rzeczywistych wydatków czy kwotami ryczałtowymi zależy od wartości projektu. W przypadku tego naboru – projekty do 100 tyś EUR rozliczane są na podstawie kwot ryczałtowych natomiast przekraczające 100 tyś. EUR na podstawie rzeczywistych kosztów.

6. Proszę o potwierdzenie że jeżeli spółka nie będzie odliczała Vat-u może liczyć na dofinansowanie środków w kwotach brutto.

Jeżeli spółka nie ma prawnej możliwości odliczenia stawki VAT, dofinansowanie będzie rozliczane w kwotach brutto. Jeżeli spółka ma możłwiość prawną odzyskania VAT  – VAT ten jest w projekcie niekwalifikowalny i kwoty powinny być przedstawione w wartościach netto.

7. Rozliczanie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, jest dokonywane na podstawie wniosku o płatność, sporządzanego w systemie teleinformatycznym SL2014 – bardzo proszę o podanie linku do systemu?

System jest dostępny pod adresem https://sl2014.gov.pl/, zaś Podręcznik Beneficjenta można pobrać ze strony http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-wytycznymi-programowymi/podrecznik-beneficjenta-sl2014.

8. Czy żądane dane dotyczące udzielonej Spółce pomocy publicznej dotyczą całej spółki czy tylko jednostki medycznej funkcjonującej w państwa obszarze geograficznym. Spółka EMC posiada Szpitale w Ząbkowicach Śl., Ozimku, Wrocławiu i Poznaniu dotacje otrzymane w innej lokalizacji w żaden sposób nie wpływają na poprawę sytuacji związanej z Covid w Kamieniu Pomorskim. Musielibyśmy w jakiś sposób to zaznaczyć?

Należy wykazać pomoc otrzymaną przez całą spółkę, ponieważ limity otrzymania pomocy publicznej/de minimis dotyczą całej spółki.

9. Czy można wykazać wydatek, na który już jest faktura wystawiona przed 14.09.2020 r., np. 28.08.2020 r.., ale płatny będzie po tej dacie? Czy można wykazać wydatek na sprzęt, który został dostarczony do szpitala przed 14.09.2020 r. ale faktura i płatność będą po 14.09.2020 r?

Okres kwalifikowalności wydatków  projektu jest równoznaczny z okresem realizacji wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. To Państwo, we wniosku wskazują jaki jest okres realizacji projektu i w tym okresie możliwe jest ponoszenie wydatków. Informuję także, że początek realizacji projektu nie może być wcześniejszy niż 1 lutego 2020 r.  i od tego momentu możliwe jest ponoszenie wydatków w ramach projektu, pod warunkiem prowadzenia odrębnej księgowości dla tych kosztów (jeśli dotyczy). Projekt może być realizowany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

10.  Niezaleganie wobec ZUS/US. W szczegółowych zasadach dotyczących udzielenia wsparcia czytamy, że: „W związku z faktem, iż wnioskowane wsparcie udzielane jest ze środków publicznych Wnioskodawca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.” Czy w związku z tym Szpital jest w jakimkolwiek momencie procedowania wniosku o dofinansowanie (tj. składania go, oceny, podpisywania ew. umowy o dofinansowanie), przedłożyć jakieś stosowne zaświadczenia z ZUS czy US potwierdzających ten fakt, czy oświadczenie zawarte w części wniosku o dofinansowanie jest wystarczające i nie wymaga załączania dodatkowych dokumentów w tej sprawie?

Wystarczające jest złożenie stosownego oświadczenia we wniosku o dofinansowanie.

11.  Wyodrębniony rachunek bankowy. W dokumentacji konkursowej pisze się o wyodrębnionym rachunku bankowym na rzecz projektu. Czy konieczność jego utworzenia istnieje już w momencie składania wniosku o dofinansowanie czy dopiero na etapie pozytywnej oceny wniosku i przekazania projektu do dofinansowania (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)? Czy na ten sam rachunek bankowy mogą wpływać zarówno środki refundacyjne, jak i zaliczkowe (bowiem obie formy wsparcia są dopuszczone w niniejszym naborze) czy też należ wówczas osobno otworzyć rachunek bankowy na poczet przekazywania środków zaliczkowych, a osobny na poczet refundacji? I w końcu – w związku z tym, że dofinansowanie wydatków kwalifikowanych w projekcie planowane jest na poziomie 100%, ale 85% ma pochodzić ze środków UE a pozostałe 15% z BP, to czy na ten sam rachunek bankowy będą przekazywane części dofinansowania z UE i z BP, czy tutaj też muszą być osobne rachunki bankowe?

Wyodrębniony rachunek bankowy należy utworzyć na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, na rachunek przekazana zostanie cała kwota dofinansowania zarówno środki z UE jak i z BP, w przelewach nie ma podziału na środki refundacyjne i zaliczkowe, płatności dokonywane są w oparciu o harmonogram płatności stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie.

12. Kryteria dopuszczalności – zgodność wsparcia. W kryteriach oceny projektów w niniejszy naborze mowa o tym, że kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, że wystąpił o rekomendację do Wojewody na etapie KOP. Zrozumiałym jest, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie, IZ nie wymaga tej rekomendacji, a jedyne oświadczenia o wystąpieniu do Wojewody o taką rekomendację. Czy jest jakiś wzór dokumentu takiego oświadczenia czy też zapis taki znaleźć ma się po prostu w treści WoD? Czy istnieje też jakiś wzór dokumentu, który trzeba przedłożyć do Wojewody w tej sprawie? Jeżeli nie, to jak technicznie ma się to odbywać? Jakie informacje mają być zawarte w treści wniosku o przyznanie rekomendacji? Wnioski takie należy wysłać formą elektroniczną czy pisemną? Na jakiś konkretnie wskazany adres?

Zapis o posiadaniu rekomendacji od Wojewody powinien znaleźć  się w treści wniosku o dofinansowanie (Odpowiednie oświadczenie w części I wniosku – należy wybrać pole TAK). Nie określono  formy wniosku o rekomendację oraz ścieżki składania takiego wniosku.

13. Kwalifikowalność wydatków. Jeżeli Szpital ma np. fakturę kosztową związaną bezpośrednio z walką z COVID-19, której koszty już poniósł, ale zostały one w części dofinansowane ze środków publicznych, to czy tę część niedofinansowaną można objąć wsparciem w ramach przedmiotowego naboru? Przykład – Szpital ma fakturę na 180 000,00 zł na zakup środków ochrony, z tego 100 000,00 zł zostało pokryte z dotacji ze środków publicznych, zaś 80 000,00 zł pokrył Szpital, czy wówczas taką fakturę, ale na tę kwotę 80 000,00 zł można ująć w projekcie jako wydatek kwalifikowany ?

Nie ma formalnych przeciwwskazań żeby ująć taki wydatek w budżecie projektu. Należy jedynie pamiętać o prawidłowym opisie dokumentów księgowych.

14.  Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy osoba umocowana poprzez wpis w KRS nie jest w stanie złożyć podpisów pod niezbędnymi dokumentami na etapie składania WoD (np. z przyczyn nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym), to rozumiem, że na podstawie pełnomocnictwa od tej osoby, może to zrobić inna osoba? Czy wystarczy przedłożyć wówczas takie pełnomocnictwo, które posiada osoba zastępująca w tych obowiązkach Dyrektora na wszelkie sprawy związane z podpisywaniem dokumentów, wydane już jakiś czas temu? Czy musi to był osobne pełnomocnictwo, ukierunkowane bezpośrednio na reprezentowanie Szpitala w odniesieniu do tego konkretnego projektu? Czy osoba podpisująca Wniosek o dofinansowanie (wniosku o przyznanie pomocy) musi być tożsama z tą, która podpisze ew. umowę o dofinansowanie? W sensie czy np. wniosek o przyznanie pomocy może podpisać osoba umocowana, a np. UoD już bezpośrednio osoba, które reprezentuje Jednostkę zgodnie z zapisami KRS?

Jeżeli zakres posiadanego pełnomocnictwa umożliwia reprezentowanie projektodawcy w ramach przedmiotowego konkursu nie ma konieczności posiadania odrębnego pełnomocnictwa. Osoba podpisująca wniosek nie musi być tożsama z osobą podpisującą umowę.

15. Termin dostarczenia wniosku o przyznanie pomocy. Nabór w przedmiotowym projekcie trwa do 14.09.2020 r. do godz. 15:00 (składanie tylko wersji elektronicznej). Z kolei z wezwania dotyczącego naboru i jego regulaminu wynika, że terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru, należy przedłożyć wniosek o przyznanie pomocy (należy skan podpisanego wniosku na wskazany w dokumentacji konkursowej adres e-mail), a następnie podaje się datę 21.09.2020 roku. Czy nie powinno to być 7 dni kalendarzowych bądź 5 dni roboczych bądź też data 19.09.2020 roku?

Daty podane w wezwaniu są prawidłowe, z uwagi na fakt, iż piąty dzień kalendarzowy (19.09.2020 r.) przypada w dzień wolny od pracy wyznaczono termin 21.09.2020 r.

16. Koszty pośrednie a promocja projektu. W ramach niniejszego naboru kwalifikowane w projekcie są jedynie koszty bezpośrednie. Czy w związku z tym Szpital i tak jest zobowiązany ponieść jakieś koszty związane z promocją projektu (np. zakup tablicy pamiątkowej czy naklejek z logotypami UE na sprzęt medyczny)?

Projektodawca pomimo braku kosztów pośrednich w ramach przedmiotowego konkursu zobowiązany jest do realizacji działań w projekcie związanych z informacją i promocją zgonie z obowiązującymi wytycznymi oraz zapisami umowy o dofinansowanie tj. § 21. Obowiązki informacyjne

17. Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej:nabor77n1@wup.pl

Potwierdzam Pani interpretację. Właściwie podpisany i zeskanowany/sfotografowany Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy przesłać z adresu mailowego wskazanego w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki mailowej wskazany w części II Wezwania (tj. nabor77n1@wup.pl), podając w tytule: Wniosek w ramach RPO WZ 2014-2020, Nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20.

18. W jakiej formie należy wystąpić o pozytywną rekomendację Wojewody w zakresie w/w projektu ? Czy wystarczy pisemny wniosek o rekomendację z uzasadnieniem złożony w tradycyjnej formie, czy należy złożyć wniosek w systemie IOWISZ (Ocena Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) i uzyskać opinię o celowości inwestycji ?

Czy wystarczy oświadczenie o niezaleganiu z opłącaniem nalezności podatkowych i ZUS, czy nalezy uzyskać zaświadczenie ?

Zapis o posiadaniu rekomendacji od Wojewody powinien znaleźć  się w treści wniosku o dofinansowanie (Odpowiednie oświadczenie w części I wniosku – należy wybrać pole TAK). Nie określono  formy wniosku o rekomendację oraz ścieżki składania takiego wniosku. Ponadto analogicznie wystarczające jest stosowne oświadczenie odnośnie niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, nie ma konieczności przedkładania zaświadczenia.

19. W ramach przedmiotowego konkursu stargardzki szpital planuje zakup łóżka na kwotę 84000 zł. Projekt będzie ryczałtowy. Łóżko z listy MZ. 

Czy całość wydatku będzie kwalifikowalna jeżeli odpisy amortyzacyjne są rozłożone na pięć lat? Zgodnie z zapisami wytycznych kwalifikowalności 6.12.1 5) czy 6.12.2 można rozliczyć tylko odpisy w okresie realizacji projektu. Jednak konkurs ma swoją specyfikę i obejmuje wyłącznie zakup sprzętu w związku z COVID-19 więc może jest jakiś wyjątek? 

Po przeanalizowniu przedstawionej sytuacji stwierdzono, że tego typu montaż stanowiłby podwójne finansowanie wydatków, rozumiane jako zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego o otrzymane dofinansowanie.

W związku z powyższym, nie jest możliwe zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE. Nie jest także możliwe zaliczanie odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały sfinansowane ze środków publicznych, do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Podsumowując, sam zakup wskazanego środka i pokrycie go w całości ze środków projektu jest możliwe, natomiast planowane rozliczanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego będzie już stanowiło podwójne finansowanie wydatku, które jest niedozwolone.

20. Czy jeżeli w Załącznik nr 11.1 Wykaz podmiotów dla naboru zatwierdzony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest:

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowogardzka 2, Goleniów ale właścicielem 100% spółki jest Powiat Goleniowskim to właściwym w pkt. B.1.3. Nazwa

Wnioskodawcy/Projektodawcy: jest Powiat Goleniowski  a realizatorem Szpitalne Centrum Medyczne ??

Właściwe wskazanie Wnioskodawcy w części B.1.3. generatora LSI2014, uzależnione od statusu prawnego szpitala. W przypadku, gdy podmiot (szpital) posiada osobowość prawną i nie jest jednostką organizacyjną JST, powinien zostać wskazany, jako wnioskodawca. Jeżeli natomiast nie posiada osobowości prawnej, wnioskodawcą powinien być powiat, a realizatorem szpital.

21. Cczy jest możliwa taka sytuacja do wykazania w punkcie G 4.1, iż wydatki kwalifikowane są wyższe niż dofinansowanie.  Całkowita wartość wydatku to 696 720,80   Część kwalifikowalna 696 720,80  Dofinansowanie 663 630,00. Sytuacja wynika z punktu G 1.2 wydatek całkowity na sprzęt jest większy od dofinanoswania.

Teoretycznie taka sytuacja jest możliwa, jednak z uwagi na założenia naboru nie przewiduje się wnoszenia w jego ramach wkładu własnego, zaś odgórnie ustalona maksymalna wartość projektu to 663 630,00 zł na jeden podmiot (dot. podmiotów leczniczych włączanych do walki z COVID-19). W związku z powyższym IOK rekomenduje zmniejszenie wartości projektu do wskazanej powyżej kwoty.

22. Jako WSPR udzielamy dodatkowych świadczeń z tytułu pobierania próbek do badań. Na tą usługę nie mieliśmy kontraktu z NFZ ale z Urzędem Wojewódzkim na usługi poboru próbek. Czy koszty personelu medycznego z tym związane możemy rozliczyć w ramach projektu? 

Koszty wskazanego prsonelu medycznego również mogą zostać rozliczone w ramach projektu.

23. W nawiązaniu do naboru o numerze  RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 oraz kryterium dopuszczalności dotyczącego pozytywnej rekomendacji Wojewody w zakresie projektu chciałbym zapytać o formę potwierdzenia, którą należy Państwu dostarczyć wraz z dokumentacją aplikacyjną. Czy powinno to być oficjalne pismo, które będzie zawierało zakres rzeczowy projektu oraz potwierdzenie Wojewody o zgodzie na wskazany zakres? Czy powinna to być inna forma?

Na etapie aplikowania o środki zapis o posiadaniu rekomendacji od Wojewody powinien znaleźć  się w treści wniosku o dofinansowanie (Odpowiednie oświadczenie w części I wniosku – należy wybrać pole TAK), natomiast na etapie podpisywania umowy należy przedłożyć rekomendację Wojewody w formie, którą wskazał Pan w wiadomości (tj. oficjalne pismo rekomendujące projekt do realizacji).

24. Czy:Dotacją może być objęty koszt poniesiony po 01.02.2020r. wymieniony w załączniku 11.3 który został uregulowany po terminie płatności zawartym w fakturze lub jest przeterminowany i dotychczas nieuregulowany ?

Wskazane kategorie wydatków mogą zostać ujęte w budżecie projektu, z wyłączeniem odsetek ustawowych oraz inych kosztów wynikających z niedotrzymania terminu zapłaty.

25. Załączniki dołączone do wniosku mogą mieć formę podpisanego czytelnie oraz opieczętowanego dokumentu zeskanowanego w formacie PDF?

Kwestie związane z dodawaniem załączników regulują zapisy sekcji 2.3.10 Instrukcji użytkownika serwisu LSI 2014 dostępnej pod adresem http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/instrukcja_uzytkownika_lsi2014-serwis_beneficjenta_1_28.pdf  oraz sekcja J Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego dostępna pod adresem http://www.rpo.wzp.pl/node/1027  , wskazany przez Panią sposób złożenia załączników w formie zeskanowanego dokumentu w formacie pdf jest prawidłowy.

26.W załączniku nr 2 Kryteria oceny projektów wpisano, że kryterium dopuszczalności „Zgodność wsparcia” nr 2 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, iż wystąpił o rekomendację Wojewody na etapie KOP oraz na podstawie przedłożonej pozytywnie rekomendacji Wojewody na etapie podpisania umowy. Proszę o informację o jaką rekomendację chodzi, kiedy należy o nią wystąpić i czego ma dotyczyć.

Beneficjent, przed opublikowaniem wniosku o dofinansowanie w systemie LSI2014, powinien wysłać do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek (w formie pisma) z prośbą o pozytywna rekomendację projektu, wskazując dane pozwalające Wojewodzie podjąć taką decyzję. Przedmiotowego wniosku nie należy składać poprzez system IOWISZ. W piśmie powinny znaleźć się informacje dotyczące planowanego projektu (jego główne cele i założenia, najważniejsze planowane wydatki, ich wysokość itp.) oraz samego Wnioskodawcy. Szczegółowy zakres ww. informacji jest obecnie konsultowany z ZUW, zaś podjęte ustalenia zostanę zamieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs (www.wup.pl/). Sama rekomendacja Wojewody musi zostać przedłożona IOK najpóźniej na moment podpisania umowy.

27. Czy sprzęt zakupiony w ramach projektu, może być wykorzystywany do badań komercyjnych? Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku, tylko w przypadku projektów objętych pomocą de minimis można w trakcie realizacji projektu oraz przez 10 po jego zakończeniu, wykorzystywać do działalności o charakterze komercyjnym.

Tak, w przypadku zamiaru wykorzystania środków trwałych dofinansowanych w ramach naboru do prowadzenia działalności gospodarczej/komercyjnej, do dyspozycji mają Państwo trzy alternatywne rozwiązania:

  1. wykorzystywanie środków trwałych w ramach pomocniczej działalności gospodarczej (nieprzekraczanie 20% wskaźnika wydajności infrastruktury);
  2. objęcie wydatków pomocą de minimis, udzielanej w ramach limitu 200 000 euro na podmiot w ciągu trzech kolejnych lat;
  3. objęcie wydatków pomocą publiczną rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID¬ 19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie jest w tym miejscu niedoprecyzowana, dlatego w związku z wątpliwościami co do tej kwestii, WUP w Szczecinie wydał stosowny komunikat dla przedmiotowego naboru, który został przekazany Projektodawcom zarówno na wskazane do korespondencji adresy e-mail, jak i zastał opublikowany na stronach internetowych IOK (http://rpo.wup.pl/komunikat-dla-naboru-nr-rpzp-07-07-00-ip-02-32-n01-20/).

28. Zgodnie z załącznikiem 11.2 Podział środków finansowych dla poszczególnych podmiotów, podmiot wykonujący działalność leczniczą w razie konieczności może otrzymać maksymalnie 442 420 zł. Jednocześnie w Wezwaniu w trybie nadzwyczajnym pkt. 2.3.3 c) wpisano, iż wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100.000 EUR i koszty bezpośrednie są rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych. Do przeliczenia kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE, zgodnie z którym w sierpniu 2020 r. 100.000 EUR wynosi 440 800 PLN. W związku z czym proszę o informację, czy wartość projektu może wynieść 442 420 zł czy 440 800 zł.

Maksymalna wartość projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi może wynieść 100 000 euro, przeliczone wg kursu z dnia ogłoszenie naboru, tj. 4,4080, co przekłada się na kwotę 440 800 zł.

29.Kto powinien złożyć wniosek o dofinansowanie Szpital w Szczecinku będący spółką z o.o. posiadający osobowość prawną, w której wspólnikami są powiat i miasto czy powiat w imieniu szpitala?

W przypadku, gdy podmiot (szpital) posiada osobowość prawną i nie jest jednostką organizacyjną JST, powinien zostać wskazany, jako wnioskodawca.

30. Odrębna księgowość – Szpital będzie występował o refundację, czy moim obowiązkiem (jestem księgową) jest skorygowanie wstecz dokumentów dotyczących zakupu środków trwałych wg kont na potrzeby projektu?

Tak, w przypadku refundacji poniesionych już kosztów należy odpowiednio skorygować dokumenty księgowo-finansowe.

31. VAT-Szpital odlicza 1% VAT naliczonego od wszystkich zakupów, czy przygotowując montaż finansowy powinniśmy przedstawić kwoty VAT odliczonego?

We wniosku o dofinansowanie należy dokonać odpowiednich oznaczeń w części F wniosku  – w Państwa  przypadku VAT kwalifikowany częściowo, a następnie wypełniając część G – podać wartości pomniejszone o VAT który jest odliczany

32. Z dokumentów programowych wynika, że Szpital (spzoz) nie dotyczy pomoc publiczna/pomoc de minimis, czy mam rację?

Tak, w ramach przedmiotowego naboru istnieje możliwość wykluczenia występowania pomocy publicznej/de minimis w przypadku zakładów opieki zdrowotnej, które prowadzą działalność niegospodarczą, tj. finansowaną w ramach kontraktu NFZ. Jeżeli zakład opieki zdrowotnej w przeważającej części prowadzi działalność niegospodarczą (finansowaną w ramach kontraktu z NFZ) oraz dodatkowo prowadzi pomocniczą działalność gospodarczą (finansowaną ze źródeł innych niż kontrakt z NFZ), wówczas dofinansowanie może w całości wychodzić poza zakres zasad pomocy publicznej, pod warunkiem że jej wykorzystanie do celów gospodarczych zachowa charakter czysto pomocniczy. Zakres działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym musi zostać ograniczony do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury ZOZ. Wydajność można rozliczać z wykorzystaniem wskaźnika np. czasu lub powierzchni (przepisy unijne nie narzucają jednej metodologii obliczania parametru rocznej wydajności infrastruktury) – w takim przypadku odpowiednie zapisy powinny znaleźć się we wniosku o dofinasowanie projektu.

33. W przypadku zapisu: pomoc publiczna i pomoc de minimis nie została zdiagnozowana”, czy szpital ma dołączyć wszystkie oświadczenia o pomocy ww.? ( w 2018 r. uzyskaliśmy pomoc de minimis w wysokości 65.740,- zł na szkolenia pielęgniarek),

Tylko w przypadku zdiagnozowania pomocy publicznej/pomocy de minimis we wniosku należy dołączyć stosowne załączniki tj:

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, stanowiące odpowiednio: załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do Instrukcji

oraz właściwe:

  • Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis stanowiące załącznik nr 4 do Instrukcji lub potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis albo Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis, stanowiące załącznik nr 5 do Instrukcji;
  • Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 stanowiące załącznik nr 7 do Instrukcji lub potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie posiadane przez Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej z tego tytułu albo Oświadczenie o NIEUZYSKANIU pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 stanowiące załącznik nr 8 do Instrukcji.

34. Zakupujemy tylko sprzęt medyczny, czy możemy wymienić wszystko w jednym punkcie, czy każdy sprzęt osobno?

W przypadku, gdy w ramach projektu zamierzają Państwo zakupić sprzęd medyczny z listy Ministerstwa Zdrowia mogą Państwo utworzyć tylko jedno zadanie – Wydatki z listy MZ, a następnie utworzyć 1 kartę wydatków: sprzęt medyczny (należy się jednak zastanowić, czy dany sprzęt nie będzie wydatkiem w ramach cross-financingu lub nie będzie środkiem trwałym – należy wtedy wyodrębnić te wydatki jako: wydatki w ramach cross-financingu  lub wydatki – środki trwałe.  Szczegółowe informację na ten temat znajdą Państwo w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe.

35. Co z naszym 1% VAT? wypełniając wniosek pole: całkowita wartość wydatku, przy wpisaniu wartości brutto, generują się wydatki kwalifikowalne w tej samej wysokości, a powinny być o 1% VAT mniejsze (pole nieaktywne).

W przypadku, gdy odliczają Państwo 1% VAT – w części G wniosku należy podać wartości pomniejszone o VAT podlegający odliczeniu

36. Szpitalowi zostaje ok 1000,-zł niewykorzystanego dofinansowania. Mamy zakupiony sprzęt z listy z MZ za 9 tys. Czy możemy wnioskować o dofinansowanie częściowe tego sprzętu? Reszta byłaby pokryta z własnych środków.

Teoretycznie taka sytuacja jest możliwa, jednak z uwagi na założenia naboru nie przewiduje się wnoszenia w jego ramach wkładu własnego, w związku z powyższym IOK rekomenduje dopasowanie wartości przewidzianego do zakupu sprzętu do przewidzianego w ramach naboru limitu.