Działanie 7.7 (K69) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 stycznia 2021

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

1. W jaki sposób w konkursie rozumiany jest wskaźnik: Liczba wsparty w konkursie miejsc świadczenia usług zdrowotnych? Czy chodzi o liczbę szkół podstawowych, w których będzie realizowane wsparcie dla uczniów?

Zgodnie z WLWK/SOOP – Miejsce świadczenia usługi zdrowotnej to:

  1. miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa zdrowotna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu;
  2. osoba, np. opiekun medyczny osób niesamodzielnych, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi zdrowotnej po zakończeniu projektu.

Wskaźnik – Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.], będzie wtedy,  kiedy w szkole podstawowej było i nadal będzie realizowane wsparcie po zakończeniu projektu z EFS.

2. Czy wniosek, który mamy do Państwa przesłać w wersji elektroniczny na dedykowany adres e-mail ma zostać podpisany przez wnioskodawcę i partnerów? Czy ma to być skan oryginału? Czy oryginał należy również Państwu dostarczyć

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można dostarczyć jedynie elektronicznie.
Wniosek taki musi zostać:

  1. podpisany przez upoważnione osoby (wnioskodawcę i partnera-jeśli dotyczy), (wszystkie strony dokumentu)
  2. zeskanowany lub sfotografowany do formatu nieedytowalnego PDF lub JPG (wymagana wysoka jakość skanu/zdjęcia)
  3. przesłany z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na  adres skrzynki elektronicznej nabor77wadypostawy@wup.pl, podając w tytule wiadomości: Wniosek w ramach RPO WZ 2014-2020, Nabór nr 07.07.00-IP.02-32-K69/20.

Wniosek taki musi zostać dostarczony do na wskazany adres mailowy do 02.02.2021 r., do godziny 23:59:59 (do tej godziny musi już być na skrzynce odbiorczej).

3. Biorąc pod uwagę fakt, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec kwietnia 2021 niemożliwym wydaje się realizacja zadań merytorycznych przed wrześniem 2021. Czy oznacza to możliwość realizacji zadań merytorycznych w roku szkolnym 2021/2022 dla 2 roczników jednocześnie, czyli klas 6 oraz 5?

Zgodnie z Regulaminem konkursu we wniosku o dofinansowanie, w opisie grupy, Beneficjent zobligowany jest do wskazania, iż grupa docelowa objęta wsparciem jest zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego, tzn.: działania w ramach programu skierowane będą do dzieci klas piątych szkół podstawowych w rocznikach 2020/2021, 2021/2022 2022/2023, ich rodziców/opiekunów, dyrektorów szkół podstawowych, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, higienistek szkolnych, kadry medycznej POZ, lekarzy ortopedów, rehabilitantów.

W przypadku braku możliwości objęcia pełnym wsparciem uczniów klasy V w roku szkolnym 2020/2021 możliwe jest wsparcie ich w kolejnym roku szkolnym tj. jako uczniów klasy VI w roku szkolnym 2021/2022.

4. Kryterium strategiczne – proszę o wyjaśnienie w jaki sposób będzie dokonywana ocena w tym zakresie? W jaki sposób oceniający zweryfikują i ocenią wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, Planu Zagospodarowania Przestrzennego WZ, polityk rozwojowych wdrażanych w ramach Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju w przypadku gdy w każdym z projektów muszą być realizowane te same działania, a obszar realizacji również jest z góry określony (jeden ze wskazanych subregionów)?

Jakie czynniki będą miały wpływ na ocenę i przede wszystkim na ewentualne zróżnicowanie punktowe projektów w tym zakresie? Ponadto proszę wskazać w jakim przypadku kryterium to będzie uznane za niespełnione, gdyż nie zostało to nigdzie wskazane?

Projekty pozytywnie ocenione a więc takie, które spełniły wszystkie kryteria wyboru w I fazie oceny i uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów kierowane są do oceny strategicznej dokonywanej przez pracowników IZ RPO wchodzących w skład KOP.  IZ RPO może podjąć decyzję o odstąpieniu od oceny strategicznej projektów po przeprowadzonej I fazie oceny.

Kryterium strategiczne oceniane jest przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ (Urząd Marszałkowski WZ), jednak jak dotąd, w ramach naborów ogłaszanych przez WUP w Szczecinie, IZ RPO każdorazowo od niej odstępowała.

5. Projektodawca od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Liczba punktów: 10. Czy kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli spełni je Partner, a nie Wnioskodawca?

Zgodnie z treścią kryterium to Projektodawca musi posiadać siedzibę, filię… i taką deklarację należy zawrzeć we wniosku.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w treści wniosku o dofinansowanie deklaracji spełniania kryterium. Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

6.  Jeżeli projekt jest pisany na subregion szczeciński, to we wniosku oprócz powiatów, które należą do subregionu wybieram również Świnoujście i Szczecin. Czy w związku z tym we wniosku wybieram MIEJSCOWOŚĆ Szczecin i Świnoujście.

Tak. W tym przypadku należy wskazać MIEJSCOWOSĆ Szczecin/ Świnoujście (odpowiednio). Projektodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z subregionów. W tym przypadku subregionu szczecińskiego.

7. Którą kategorię interwencji należy wybrać? Nic na ten temat nie jest napisane w Regulaminie Konkursu. Którą dodatkową kategorię interwencji należy wybrać?

Należy wybrać kategorię interwencji (ta wynika z SOOP): 112 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

8. Czy jako dodatkową kategorię interwencji wybieram 109? A temat uzupełniający: „nie dotyczy”?

Tak. Dodatkową kategorię interwencji wybieramy: 109.

A temat uzupełniający wybieramy: „nie dotyczy”.

Jednocześnie przypominam, że w ślad za RK pkt.3.2.3 Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dostępną w serwisie beneficjenta pod adresem: https://beneficjent.wzp.pl, w zakładce Pomoc.

W związku z założeniami naboru właściwą Instrukcją wypełniania wniosku o dofinasowanie jest Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu zakładającego rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (wersja 1.0).

9. Czy zgodnie z SOOP we wniosku powinnam wpisać następujące wskaźniki:

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [osoby] –CV31.

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN] –CV30.

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 [szt] –CV33.

Liczba podmiotów, którym przyznano grant [szt].

brak stwierdzonych barier równościowych w odniesieniu do osób  ze względu np. na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania

Nie, wskaźniki wymienione nie są adekwatnymi dla przedmiotowego naboru. Zgodnie z Regulaminem Konkursu cześć 3.4 Projektodawca zobowiązany jest do wyboru następujących wskaźników:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie [osoby}

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.]

Są to wskaźniki które zawarte są w SOOP dla przedmiotowego działania i są adekwatne do wsparcia.

Ponadto ze względu na specyfikę wsparcia – należy mieć na uwadze, aby właściwie określić ich wartości docelowe, co również zostało wskazane w części 3.4 Regulaminu Konkursu.

 

Harmonogram Oceny Wniosków 7.7 20210517
Harmonogram Oceny Wniosków 7.7 20210517
Harmonogram_oceny_wnioskow-7.7_20210517.zip
96,2 KiB
32 Downloads
Szczegóły