Działanie 7.7 (K68) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 grudnia 2020

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy możliwe jest szczepienie także chłopców? – czy określony jest wiek dziewczynek, które miałby zostać zaszczepione?
Program skierowany jest do dziewcząt z obszaru województwa zachodniopomorskiego, które w latach 2021- 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat. Według danych GUS (stan na dzień 30.06.2019r.) z Programu mogą skorzystać dziewczęta urodzone w roku 2009 i 2010.

2. Projekt realizowany w partnerstwie oznacza, że każdy z partnerów może szczepić na swoim obszarze?

Założenia dotyczące celu partnerstwa i sposobu organizacji projektu zależą od wnioskodawcy. Należy zapoznać się z Regulaminem konkursu i opisem wymogów odnośnie realizacji projektów w partnerstwie. Jeżeli partnerzy będą odpowiadać m.in. za przeprowadzenie szczepień w danych częściach regionu i zostanie to opisane we wniosku i budżecie, to taki sposób organizacji projektu jest możliwy. Należy jednak pamiętać, że cel partnerstwa podlega ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów.

3. Czy konkurs narzuca konkretny typ szczepionki?

Regionalny Program Zdrowotny nie wskazuje z nazwy konkretnego preparatu, jak ma być zastosowany do szczepień. W Programie zastosowane zostaną wyroby medyczne[1] zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na terenie Polski. W RPZ wyceniono, iż sam koszt szczepionki (dwudawkowej) wyniesie 800 zł na osobę.

4. Gdzie znajdziemy informację nt. stawki ryczałtowej dla kosztów pośrednich?

Zgodnie z RPZ, mając na uwadze całkowity budżet Programu, koszty pośrednie niniejszego Programu nie powinny przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich Programu, tj. do kwoty 592 093 zł.

5. Czy możliwy jest wkład własny w formie rzeczowej?

Tak, możliwy jest wkład własny w formie rzeczowej. Należy zapoznać się z Regulaminem konkursu, gdzie określono wymogi odnośnie wkładu własnego.

[1] Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, ze zm.

6. Co w sytuacji, gdy w czasie realizacji projektu okaże się, że dany typ szczepionki nie jest dostępny?

Obawiamy się braku dostępności szczepionki.  Po rozmowach z firmą dostawcą, w roku bieżącym na całą Polskę zostało dostarczonych tylko 5 tys. dawek, więcej Polska nie dostała.

Regionalny Program Zdrowotny nie wskazuje z konkretnego typu szczepionki, jaki ma być zastosowany do szczepień, w programie zastosowane muszą być wyroby medyczne zarejestrowane i dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, ze zm.  oraz dostępne w danym okresie.

Nie ma obowiązku wskazywania we wniosku o dofinansowanie konkretnego typu szczepionki który zostanie zastosowany. Zaznaczam jednak, że koszt szczepionki (2 dawek) nie może przekroczyć 800 zł.

7.Czy możliwa jest realizacja projektu na jednym z subregionów w takiej formie, że zbieramy chętnych na terenie danego powiatu i na terenie tego powiatu wynajmujemy pomieszczenia w jednym z POZ i tam odbywają się szczepienia?

Tak, istnieje taka możliwość.

8.Czy konieczne jest aby szczepienia odbywały się na terenie naszego POZ, w którym prowadzimy działalność?

Nie ma takiej konieczności, natomiast realizacja projektu z wykorzystaniem własnego potencjału technicznego będzie wyżej ocenione w ramach kryteriów jakości.

Realizacja, świadczeń musi odbywać się w podmiotach, które zapewniają do tego odpowiednie zaplecze, tzn. muszą być zgodne z kryterium dopuszczalności nr 6 zgodność wsparcia pkt 6 i spełniać Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych, które określone zostały w rozdziale IV.2.  Regionalnego Programu Zdrowotnego Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.

Należy pamiętać, aby wsparcie było skierowane zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 5 do do osób zamieszkujących konkretny subregion, dla którego składany jest wniosek.

9.W projekcie wykazujemy potencjał techniczny (budynek POZ), kadrowy itd. – czy realizując szczepienia w innym POZ nie zostanie uznane, że nie dysponujemy swoim potencjałem, dlatego musimy wykonać szczepienia gdzie indziej?

Jeżeli w Beneficjent w całości oprze się na realizacji projektu z wykorzystaniem zewnętrznego potencjału technicznego i kadrowego, będzie skutkować to obniżeniem punktacji w ramach kryteriów jakościowych, co w konsekwencji może prowadzić do nieuzyskania wymaganej ilości punktów w ramach ww. kryteriów (przez zlecenie całości usług zewnętrznym podmiotom) i negatywnej oceny wniosku.

Realizacja, świadczeń musi odbywać się w podmiotach, które zapewniają do tego odpowiednie zaplecze, tzn. muszą być zgodne z kryterium dopuszczalności nr 6 zgodność wsparcia pkt 6 i spełniać Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych, które określone zostały w rozdziale IV.2.  Regionalnego Programu Zdrowotnego Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.

Proszę także pamiętać, aby wsparcie było skierowane zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 5 do do osób zamieszkujących konkretny subregion, dla którego składany jest wniosek.

10.Czy możliwe jest całkowite zlecenie danemu POZ na terenie danego powiatu wykonanie szczepienia – tj. w budynku POZ w danym powiecie, kadrą która jest w danym POZ?

Tak, jest to możliwe, jednak zlecenie zbyt dużej ilości usług zewnętrznym podmiotom, może skutkować obniżeniem punktacji w ramach kryteriów jakościowych, a nawet całkowicie negatywną oceną wniosku.

11.Czy jeśli będziemy korzystać z pomieszczeń POZ na terenie danego powiatu, powinniśmy wykonywać szczepienia swoją kadrą, która będzie dojeżdżała na teren danego powiatu?

Nie ma takiej konieczności, będzie to jednak wyżej ocenione na kryteriach jakości, ze względu na wykorzystanie własnego potencjału kadrowego.

12.Jeśli możliwe jest wykonywanie szczepień na terenie danych powiatów w POZ innych niż nasz, czy powinniśmy dokładnie wskazać we wniosku o dofinansowanie w których POZ-ach będą odbywały się szczepienia?

We wniosku o dofinansowanie powinny znaleźć się możliwie szczegółowe informacje, jednak należy literalnie wymienić tylko te placówki, co do których macie Państwo pewność (np. na podstawie listu intencyjnego, wcześniejszych uzgodnień, umowy partnerstwa), że będą z Państwem współpracowały w przypadku realizacji projektu.

Jednocześnie zaznaczę, że w przypadku realizacji projektu obejmującego cały subregion, warto rozważyć jego realizację w formule partnerskiej (zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej) – wtedy udział POZ-ów, w których byłyby realizowane szczepienia, zamiast stanowić usługę zleconą, mogłyby stać się dodatkowo punktowanym potencjałem kadrowym/technicznym w projekcie. Uszczegółowiając natomiast kwestię personelu informuję, że osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, np. kontraktów, nie stanowią personelu projektu, tj. nie są ujmowane w bazie personelu w systemie SL (ten system obsługiwany jest przez Beneficjenta dopiero w trakcie realizacji projektu). Nie oznacza to jednak, że takie osoby nie mogą wykonywać pracy na rzecz projektu – mogą ale powinny zostać wybrane przez Beneficjenta zgodnie z odpowiednią metodyką (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności/ustawa PZP), wskazaną w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Z uwagi na charakter wsparcia oraz umów zawieranych przez personel medyczny, można jednak w części wniosku związanej z potencjałem kadrowym opisać na jakich zasadach i z jaką kadrą współpracują Państwo na stałe (np. wymagane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności personelu, jednak bez wskazywania konkretnych osób, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszenia procedur konkurencyjnych przy angażowaniu personelu).