Działanie 7.7 (K59) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 stycznia 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy spółka z o.o.  może być oferentem?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20

–  kryterium dopuszczalności nr 6 zgodność wsparcia, ppkt nr 1:

„Projektodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego. „

Z treści wniosku o dofinansowanie musi jasno wynikać, iż Wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) jest instytucją publiczną bądź prywatną świadczącą opiekę medyczną (podmiot leczniczy, działający na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Zagwarantuje to organizację działań projektowych zgodnie z wymogami dotyczącymi usług zdrowotnych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, znajdującym się na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/

W związku z powyższym, spółka z o. o. może być samodzielnym wnioskodawcą tylko w przypadku gdy jest ona podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W przypadku gdy spółka z o. o. nie jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej może być wnioskodawcą tylko wtedy gdy partner jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Czy partnerami w projekcie mogą być podmioty powiązane kapitałowo przykładowo Zarząd Polskiego Związku Głuchych i oddział Zachodniopomorski PZG oraz spółka w której udziały posiadają zarówno Zarząd PZG i Oddział Zachodniopomorski PZG

Obecnie (od 2017 roku) nie ma ograniczeń w zawieraniu partnerstwa. Umowa partnerska może zostać zawarta między wszystkimi podmiotami bez ograniczeń.

3. Czy liderem w projekcie może być spółka z o.o.

Odpowiedź analogiczna jak w punkcie 1.

4. Jeśli odpowiedzi na pytanie 1 lub 2 lub  3 jest negatywna czy spółka medyczna może być zleceniobiorcą w stosunku do partnerów projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20

–  kryterium dopuszczalności nr 6 zgodność wsparcia, ppkt nr 1:

„Projektodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego. „

Z treści wniosku o dofinansowanie musi jasno wynikać, iż Wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) jest instytucją publiczną bądź prywatną świadczącą opiekę medyczną (podmiot leczniczy, działający na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Zagwarantuje to organizację działań projektowych zgodnie z wymogami dotyczącymi usług zdrowotnych.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, znajdującym się na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/

Zlecanie usług w ramach projektu musi odbywać się zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Należy pamiętać, iż w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw towarów i robót budowlanych lub realizacji zadań przez personel projektu (zgodnie z rozdz. 6.17 Wytycznych)

W zakresie możliwości wynajmu audiobusów  zapisy RPZ nie określają w sposób szczegółowy miejsca w jakim maja być przeprowadzane badania, określają jednakże warunki jakie to miejsce ma spełniać np. wstępne lekarskie badanie kwalifikacyjne w pokoju spotkań indywidualnych a badanie audiometryczne w pracowni o badań słuchu, kabinie słuchu lub pomieszczeniu izolowanym od zewnętrznych hałasów . Jeśli warunki w audiobusach są zgodne z zapisami RPZ i przepisami krajowymi w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą istnieje możliwość ich użycia w projekcie pod warunkiem spełnienia zasadności kosztowej ich wykorzystania.

5. Jesteśmy na etapie konstruowania budżetu i niestety ale powołując się na zbliżone stawki, które Państwo wskazali w regulaminie i RPZ konkursu nr – Numer naboru: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20, nie możemy zmieścić się w budżecie projektu zgodnie z kryterium dotyczącym maksymalnej kwoty projektu na dany subregion, w tym wypadku koszaliński. W związku z tym mamy pytanie odnośnie poprawnego zrozumienie zapisów RPZ i Regulaminu.

W Regulaminie wskazano, że: Projektodawca zapewnia, że minimalna liczba dzieci objętych badaniami przesiewowymi to:  • dla subregionu szczecińskiego : 8927 • dla subregionu koszalińskiego: 4648 • dla subregionu stargardzkiego: 4869 • dla subregionu szczecineckiego: 3640.

Czy to oznacza, że to liczba osób które są potencjalnie objęte badaniami ale mogą niespełnić kryterium kwalifikacji? W związku z tym na etapie rekrutacji odpadną i żadne badania przesiewowe, ankietowe, audiometryczne i konsultacja lekarska nie będą prowadzone u tych dzieci?

Ponieważ w RPZ przy kalkulacji budżetu wskazano: W ramach realizacji badań przesiewowych będą wykonanie procedury diagnostyczne – badania przesiewowe słuchu, mowy i konsultacje lekarskie oraz przygotowanie narzędzi oraz pomiar okresowych i końcowych efektów badań. Zakłada się, iż badania przesiewowe zostaną przeprowadzone wśród 70% (22 084 dzieci) grupy docelowej, a badania logopedyczne i końcowe obejmą 15% (3 313 dzieci) poddanych badaniom przesiewowym.

W związku z tym zakładając projekt dla subregionu koszalińskiego, gdzie minimalna liczba dzieci objętych badaniami to 4648 dzieci to wszystkie mają być objęte tymi badaniami czyli 4648 dzieci skorzysta z: wstępnych badań przesiewowych, ankietowych, audiometrycznych i konsultacji lekarskich.

Czy jak w RPZ 70 % grupy docelowej czyli 70 % z 4648 tj 3254 osób skorzysta z ww badań? To samo dotyczy 15 % osób, które przejdą badanie logopedyczne i końcowe – liczymy 15 % z 4648 dzieci czy 15 % już z tych 70 % tj 3254.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019-2021 liczebność grupy docelowej objętej badaniami przesiewowymi ustalono na poziomie 70% populacji uczniów klas pierwszych. W związku z powyższym przesiewowymi badaniami w subregionie koszalińskim zgodnie z zapisami szczegółowego kryterium dostępu powinno zostać objętych minimum 4 648 dzieci. Natomiast zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego liczba dzieci objętych badaniami logopedycznymi i końcowymi oraz liczba dzieci objętych rehabilitacją logopedyczną powinna stanowić 15% z liczby dzieci poddanych badaniom przesiewowym, czyli 15% z liczby  4 648.

6. Jesteśmy w trakcie pisania projektu RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20. Uzupełniamy właśnie projekt na stronie beneficjent2014.wzp.pl. Dodając jedno zadanie w sekcji G1.2 chcieliśmy oznaczyć je jako wkład własny pieniężny.

Wydatek to dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, jest to cross-finansing objęty limitem, co można zaznaczyć w zadaniu i z tym nie mamy problemu. Niżej widnieje rubryka o nazwie “Wydatek własny niepieniężny” z polem tekstowym do edycji. Nie możemy przy tej opcji zaznaczyć “Tak”, ponieważ nasz wydatek nie jest niepieniężny i w związku z tym piszę z pytaniem, w jaki sposób oznaczyć wydatek własny pieniężny? Czy wystarczy zmienić wartość dofinansowania w rubryce niżej?

W karcie wydatku należy w polu wkład własny niepieniężny zaznaczyć „nie”, następnie w polu zmień wysokość dofinansowania dla wydatku zaznaczyć  to pole wstawiając znak „v” i w polu Dofinasowanie wpisać kwotę.

Zgodnie z Instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem (sekcja F wniosku).

W przypadku pojawiających się  problemów technicznych w funkcjonowaniu generatora wniosków może Pan kontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/login.html?_flowId=pomoc-flow&_flowExecutionKey=e1s1

W opisie proszę podać numer naboru lub wniosku o dofinansowanie oraz jak najwięcej szczegółów np. sekcję wniosku, pkt wniosku, ewentualnie nr wyświetlonego błędu, rodzaj i wersję przeglądarki itp.
oraz podanie adresu e-mail do kontaktu na który zostanie przesłana kopia wiadomości.

 7. Kto powinien przeprowadzać badanie przesiewowe: pielęgniarka, higienistka, lekarz specjalista, lekarz POZ, audiolog, osoby przeszkolone, posiadające umiejętności w zakresie wykonywania badań słuchu? 

W Regulaminie konkursu jest napisane (str. 16):

  1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością, w tym dotyczące:
  2. a)         zaburzeń komunikowania się tj.:

–               wdrożenie systemu badań przesiewowych[1] słuchu, wzroku i mowy wykonywanych w pierwszej klasie szkoły podstawowej (system zarządzania programem, koordynacja działań podmiotów zaangażowanych, podział zadań i kompetencji),

[1]Badania uczniów powinny być wykonane przez pielęgniarkę szkolną/higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania.

 Natomiast w RPZ jako personel realizujący program wymienia się:

1)     badanie audiometryczne: audiolog, osoby przeszkolone, posiadające umiejętności
w zakresie wykonywania badań słuchu,

3)     lekarskie badanie kwalifikacyjne: lekarze specjaliści, lekarz POZ, laryngolog bądź audiolog/foniatria.

Przez kogo rozumiemy „osoby przeszkolone, posiadające umiejętności w zakresie wykonywania badań słuchu”?

W RPZ jest napisane „Następnie podczas (2.) lekarskiego badania wstępnego zostanie dokonana ocena wyników badania kwestionariuszowego i badanie lekarskie.”

Co to jest „lekarskie badanie wstępne”, co składa się na takie badanie, kto powinien je wykonywać?

Jeżeli lekarskie badanie wstępne mają przeprowadzać higienistki, kto ma zapewnić sprzęt do badania, czy jego zakup jest kwalifikowalny, kto ma być właścicielem tego sprzętu bo zakończeniu badania (beneficjent, czy mają zostać w szkole)?

Zapisy regulaminu w punkcie 2.1.2 określają  typy projektów które mogą zostać objęte wsparciem w ramach tego działania. Są to zapisy ogólne, mówiące o przewidzianej interwencji. Zapis z którego w wynika że badania uczniów powinny być wykonane przez pielęgniarkę szkolną/higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania wynika z zapisów SOOP i w przypadku konkursu RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 nie ma zastosowania.

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z regulaminem konkursu, w tym z kryteriami dopuszczalności. Jedno z nich (kryterium dopuszczalności nr 7) zobowiązuje beneficjenta (i partnera projektu jeżeli występuje) do realizowania działań zgodnie z zapisami RPZ. Dokument ten określa warunki realizacji programu, w tym również wymagania odnośnie personelu i to tylko ten presonel wskazany w rozdziale IV.2 Warunki realizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych RPZ może realizować program.

Zgodnie z zapisami RPZ badanie audiometryczne mogą być przeprowadzane przez: audiologa, osoby przeszkolone, posiadające umiejętności  w zakresie wykonywania badań słuchu – w tym przypadku są osoby posiadające odpowiedznie kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania tych badań.

Ten sam rozdział RPZ  określa odpowiedzilnych za przeprowadzanie lekarskich badań kwalifikacyjnych/wstępnych i są to: lekarze specjaliści, lekarz POZ, laryngolog bądź audiolog/foniatria.

Podczas badania wstępnego dokonywana jest ocena wyników badania kwestionariuszowego i przeprowadzane jest badanie lekarskie w celu stwierdzenia  czasowych braków przeciwwskazań do przeprowadzenia właściwej części badania słuchu.

Zakup urządzeń do przeprowadzenia przesiewowych badań słuchu jest możliwy w projekcie, jednak przy planowaniu tego wydatku należy szczególnie zwrócić uwagę na warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Właścicielem sprzętu będzie oczywiście beneficjent lub partner projektu.

8. Czy ogłoszony konkurs (poniżej) to pomoc publiczna ?:

Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością – Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021”.

W niniejszym konkursie może wystąpić pomoc publiczna.

Na wnioskodawcy ciąży obowiązek poprawnego zidentyfikowania tej pomocy, a weryfikacja jej występowania dotyczy tylko I poziomu jej występowania, a więc sytuacji, kiedy to Wnioskodawca byłby jednocześnie beneficjentem (bezpośrednim odbiorcą) pomocy publicznej.