Działanie 7.7 (K44) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 stycznia 2019

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. W jakim okresie czasu zaplanowano realizację projektu?

Maksymalny  okres  realizacji  projektu  jest  tożsamy  z  Regionalnym   Programem   Zdrowotnym  i powinien zawierać się w okresie pomiędzy 2019 r. a 2021 r., przy czym okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Planując projekt należy jego ramy czasowe określić tak by, wsparciem objąć dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.

2. Dla ilu osób tygodniowo zaplanowano badania przesiewowe

  • RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19

Liczba możliwych adresatów to 30 917 dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej. Szacunek ten oparto o dane dotyczące danych demograficznych i przyczyn zgłaszalności do POZ w województwie zachodniopomorskim, które wskazują, iż w grupie wieku 5-9 lat liczba dzieci leczonych z powodu wad wzroku w 2015 roku wynosiła 1430 (współczynnik chorobowości -160,4/10000), stanowiło to 1,6% dzieci w wieku 5-9 lat. W związku z powyższym w Programie założono, iż 2% dzieci objętych Programem ma zdiagnozowane wady wzroku (631 osoby), co stanowi kryterium wyłączenia do poziomu IV programu.

Do Projektodawcy należy decyzja co do właściwego rozplanowania działań w czasie, tak aby wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane w okresie trwania projektu.

3. Czy do obsługi osób objętych projektem przewidziano specjalne godziny przyjęć?

Do Projektodawcy należy decyzja co do właściwego rozplanowania działań w czasie, tak aby wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane w okresie trwania projektu oraz została zapewniona zgodność z prawodawstwem krajowym.

  • W przypadku gdy Projektodawca chciałby uzyskać dodatkowe punkty, należy zaplanować działania tak aby spełniały wymogi określone w kryterium premiującym nr 3:

„W ramach projektu realizowane jest wsparcie również w godzinach popołudniowych (po godzinie 16:00) i wieczornych oraz w soboty.”

4. Jak wyceniono jednostkowe badanie przesiewowe, czy rozliczany jest cały projekt jedną kwotą?

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19

Przeprowadzenie badań przesiewowych dzieci obejmuje:

  • Przeprowadzenie badań przesiewowych u dzieci z wykorzystaniem wszystkich testów proponowanych w Programie oraz opracowanie dalszego postępowania w zależności od wyników badań przesiewowych – wynagrodzenie pielęgniarki/higienistki szkolnej.
  • Opracowanie raportu z realizacji Programu w szkole – wynagrodzenie nauczyciela koordynującego Program w szkole.
  • Poziom IV Programu – badania przesiewowe: 1 493 344,00 zł

    Wynagrodzenie pielęgniarki/higienistki szkolnej 30 917 badanie 32,00 zł 989 344,00 zł
    Opracowanie raportu                  z realizacji Programu w szkole 1 008 szt. 500,00 zł 504 000,00 zł