Działanie 7.6/1 (K47) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 marca 2019

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.Czy wejście przez gminę w partnerstwo z Domem Pomocy Społecznej, którego jednostką prowadzącą jest Powiat wyczerpuje  znamiona partnerstwa trójstronnego tj. powiat-gmina – PES?

Nie wyczerpuje zapisu kryterium, gdyż Dokumentacja konkursowa określa kryterium które brzmi:  Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy: − powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR).

 Dom Pomocy może być kolejnym realizatorem ze strony Powiatu.

Celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty  o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

Zasady partnerstwa zostały określone w  pkt 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie (str. 19 ) Regulaminu konkursu w ramach  RPOWZ  2014-2020  Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne  Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Konkurs nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 z  dnia 27.03.2019 r.

Dodatkowo INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach  RPOWZ  2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 2.3 (obowiązująca dla naborów ogłaszanych po 1 stycznia 2019 r.)  dnia  06.02.2019 w zawiera punkt C PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA, (str. 35) opisujący wymogi partnerstwa.

2. Co rozumiemy przez miejsce opieki ? Czy jest to nowo zatrudniony  opiekun/ka/ asystent osoby niepełnosprawnej/ rehabilitant (który będzie świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze), czy miejsce  (np. Klub dla osób chorych na Alzheimera) w którym świadczone są usługi opiekuńcze?

Zgodnie z dokumentem Wspólna Lista Wskaźników kluczowych 2014-2020 –EFS stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 :

W ramach wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu miejsce świadczenia usługi społecznej to:

 1. miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach.
 2. osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS  (np. szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.

Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020
. W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów.

W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych i innych osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów faktycznych. W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy, domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w wymienionych podmiotach.

Wskaźnik mierzący liczbę miejsc świadczenia usług społecznych jest sumą liczby miejsc w mieszkaniach i osób zatrudnionych jako opiekunowie czy asystenci. Natomiast we wskaźniku dotyczącym opiekunów i asystentów powinni wskazać Państwo nowo zatrudnione osoby.

3. Czy jeżeli gmina zleca zadanie świadczenia usług  organizacji pozarządowej to  w jaki sposób może wykazać  zwiększenie liczby miejsc  świadczenia usług opiekuńczych?

Należy wskazać ile tych miejsc świadczenia usług opiekuńczych tj. opiekunek czy innych miejsc świadczenia usług np. DDP było zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy na jej zlecenie na koniec 2018 roku. I należy wykazać o  ile zostanie zwiększona liczba miejsc.

4. Jeżeli gmina w 2018 r. nie realizowała usługi asystenta osób niepełnosprawnych ( liczba osób objętych usługa w 2018 =0) i jeżeli ta usługa w projekcie obejmie osoby które w 2018 r. korzystały wyłącznie z usług opiekuńczych to czy spełniony jest warunek zwiększenia liczby osób  usługami asystenckimi?

Jeżeli gmina dotychczas nie świadczyła usług asystenckich, to ich otwarcie będzie zwiększeniem liczby miejsc i liczby osób obejmowanych usługami. Ale żeby zachować warunek zakazu zastępowania dotychczasowego finansowania usług finansowaniem z EFS, gmina nadal powinna świadczyć usługi opiekuńcze na zbliżonym poziomie, jak świadczyła przed projektem. Nie można dopuszczać sytuacji, że gmina” zamyka” dotychczas świadczone usługi opiekuńcze i “zastępuje” je usługami asystenckimi.  Należy mieć na uwadze to, czemu ma służyć interwencja EFS – rozwojowi usług społecznych.

5. Jeżeli gmina w 2018 r. nie realizowała specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji (liczba osób objętych usługą w 2018 =0) i jeżeli ta usługa w projekcie obejmie osoby które w 2018 r. korzystały wyłącznie z usług opiekuńczych to czy spełniony jest warunek zwiększenia liczby osób  specjalistycznymi usługami opiekuńczymi?

W przypadku warunków dotyczących tworzenia nowych miejsc i obejmowania nowych osób usługami, należy je stosować oddzielnie dla poszczególnych rodzajów usług. Czyli np. jeśli gmina nie prowadziła klubu seniora, a teraz go otworzy, mamy spełnione warunki. I tak ze wszystkimi rodzajami usług opiekuńczych i asystenckich.

Natomiast warunek określony w podrozdziale 6.2 pkt 14  (Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 ):
IZ RPO zapewnia, że wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:
a)        zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz
b)        zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie.
należy odnosić łącznie do wszystkich rodzajów usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych dotychczas przez gminę (beneficjenta). Czyli nie powinno dochodzić do sytuacji, że beneficjent zmniejsza dotychczasowe finansowanie wszystkich realizowanych przez siebie usług opiekuńczych/asystenckich i niejako “wchodzi” w to miejsce z EFS-em. Czyli jeżeli przed projektem realizował rożne usługi o wartości “x”, to w wyniku projektu musi realizować usługi o wartości “x + wartość usług finansowanych w ramach projektu”.
W ramach przedmiotowego konkursu nie można realizować usług zdrowotnych. Rehabilitacja jest  możliwa  jedynie w zakresie nie obejmujących działań opisanych w przepisach o świadczeniu usług zdrowotnych o czym jest mowa w  załączniku 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19, w ramach Działania 7.6.

6.Czy Wnioskodawca może ująć w wniosku o dofinansowanie projektu koszty związane ze zleceniem usługi przygotowania szczegółowej diagnozy sytuacji grupy docelowej?

Analiza sytuacji problemowej w odniesieniu do grupy docelowej jest elementem wniosku o dofinansowanie projektu, podlegającym ocenie przez członków Komisji Oceny Projektów. Rzetelna analiza wyjściowa jest też podstawą doboru i oceny odpowiednich form wsparcia i metod prac z odbiorcami wsparcia, a pominięcie jakiegokolwiek aspektu problemu zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Jej przygotowanie spoczywa na Wnioskodawcy i musi zostać dokonana przed złożeniem Wniosku, w związku z powyższym koszt przygotowania/opracowania ww. analizy nie może stanowić wydatku kwalifikowalnego w ramach projektu. Przedmiotowa analiza powinna znaleźć się w sekcji D 2.1.1 wniosku. Należy przedstawić analizę sytuacji problemowej, wskazując na problemy, które mają zostać złagodzone/rozwiązane w skutek realizacji przedmiotowego projektu. Szczególnie ważne jest udowodnienie, iż sytuacja wskazana w analizie dotyczy obszaru i grupy docelowej, której dotyczy projekt, podpierając się najbardziej aktualnymi danymi statystycznymi (maksymalnie sprzed 3 lat od roku, w którym składny jest wniosek), lub innymi danymi pochodzącymi z wiarygodnego źródła (wraz z podaniem źródła). Wnioskodawca może posłużyć się również danymi  z własnych badań/analiz pod warunkiem rzetelnego ich przeprowadzenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku realizacji projektu dla grupy lub w środowisku, w którym wnioskodawca prowadzi statutowe działania.

W pierwszej kolejności należy posiłkować się najbardziej aktualnymi danymi tj. z roku złożenia wniosku o dofinansowanie lub z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku, gdy w odniesieniu do danej sytuacji problemowej dostępne są tylko dane z lat wcześniejszych wnioskodawca może z nich skorzystać, wskazując we wniosku, że aktualniejsze dane nie są dostępne. W szczegółowej analizie problemu należy uwzględnić sytuację kobiet i mężczyzn w kontekście opisywanego problemu (jest to istotne jeśli wnioskodawca planuje uzyskać pozytywną odpowiedź na co najmniej jedno pytanie w standardzie minimum).

Przedstawiona analiza problemu musi być powiązana z typami projektów/operacji przewidzianych do realizacji w ramach danego naboru. Ważne jest to w kontekście oceny spójności projektu z typami wsparcia określonymi w SOOP RPO WZ 2014-2020.

7. Czy w ramach projektu mogą zostać objęci wsparciem opiekunowie faktyczni osób, które nie będą objęte usługami opiekuńczymi/asystenckimi w ramach projektu ale udzielane jest im tożsame wsparcie przez Wnioskodawcę w ramach działalności statutowej poza projektem?

Beneficjent w ramach kosztów kwalifikowanych projektu ma możliwość realizacji działań wspierających dla opiekunów faktycznych. Obowiązek zwiększania liczy osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas wspieranych przez Beneficjenta. Jednakże wsparcie (usługi opiekuńcze i asystenckie) udzielone w ramach projektu nie może spowodować:

a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta

oraz

b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie

Należy jednak pamiętać, iż działania te powinny stanowić wyłącznie element wsparcia  a Beneficjent powinien zagwarantować kompleksowość usługi opiekuńczej lub asystenckiej. Ponadto konieczność udzielenia wsparcia we wskazanym zakresie musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu i być poparte przeprowadzoną diagnozą sytuacji problemowej.

8. Według jakich kryteriów/skali należy kwalifikować osoby niesamodzielne do projektu?

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć stanowiącym integralną część Regulaminu konkursu definicja Osoby niesamodzielnej brzmi następująco – jest to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. To na Beneficjencie spoczywa obowiązek zapewnienia, iż na etapie realizacji projektu osoby objęte wsparciem będą spełniały przesłanki zawarte w przedmiotowej definicji (jako przykładowe metody oceny samodzielności uczestników projektu można uznać  m.in. ocenę w skali Barthel, oceną w skali Katza, oceną w skali Lawton). Przedstawione metody nie stanowią katalogu zamkniętego, a IOK w ogłoszonym konkursie nie wskazuje rodzaju dokumentu, na podstawie którego dana osoba zostanie uznana za niesamodzielną, pozostawiając to w gestii Beneficjenta.

9. Czy opiekunowie, którzy mają przyznane Świadczenie pielęgnacyjne/Specjalny zasiłek opiekuńczy mogą korzystać ze wsparcia projektowego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grupę docelową dla Działania 7.6 typ 1 stanowią:

– osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

– osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny,

opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych,

– pracodawcy zatrudniający osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnościami (uzupełniająco w projektach kierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełno sprawnościami).

Pod pojęciem opiekuna faktycznego rozumie się: osobę pełnoletnią opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodzin.

Ponadto należy pamiętać, iż pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).

Spełniając powyższe przesłanki nie ma formalnych przeszkód aby opiekunowie wskazani w pytaniu skorzystali ze wsparcia projektowego.

10. Czy są określone kryteria finansowe dla osób, które będą korzystały z opieki wytchnieniowej?

Opieka wytchnieniowa spełnia przesłanki usługi opiekuńczej, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych”, w związku z powyższym planując działania projektowe należy zapewnić ich zgodność ze Szczegółowym kryterium dostępu nr 6 Wymogi organizacyjne pkt. 8 Pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie).

11. Czy inwestycja polegająca na modernizacji istniejącego budynku przy szpitalu na dom dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych (opieka wytchnieniowa) wraz z usługami opiekuńczymi  spełnia przesłanki typu 1 i jest możliwość otrzymania dofinansowania? Czy w ramach partnerstwa podmiot ekonomii społecznej może zaoferować pomoc techniczna np. dowóz osób do domu opieki? Na terenie powiatu nie funkcjonuje taki obiekt.

Wnioskodawca zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowym kryterium dopuszczalności nr 6 Wymogi organizacyjne pkt 5 zobligowany jest do zrealizowania działań mających na celu wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów), co oznacza, że obligatoryjnie należy zrealizować typ operacji 1a.

Pod pojęciem usługi opiekuńczej rozumie się: usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

 • Mając na uwadze powyższą definicję przedstawiona przez Panią propozycja działań projektowych wypełnia przesłanki pozwalające spełnić wymogi Szczegółowego kryterium dopuszczalności nr 6 Wymogi organizacyjne pkt 5.

Kwestie dotyczące partnerstwa w projekcie regulują zapisy sekcji 3.5 Regulaminu konkursu. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Lider partnerstwa składa wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we wniosku.

Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań merytorycznych w projekcie.

Ponadto aby projekt uzyskał dodatkowe 30 pkt w ramach Kryterium premiującego nr 1 projekt musi być realizowany w partnerstwie pomiędzy:

– powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR) oraz

– gminą/gminami wchodzącą/wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu)

oraz

– podmiotem/podmiotami ekonomii społecznej.

W przypadku miast na prawach powiatu, np. Szczecin, Koszalin, Świnoujście partnerstwo zostanie spełnione w przypadku zawarcia partnerstwa z podmiotem ekonomii społecznej.

12. Czy środki pochodzące z programu mogą zostać wydatkowane na wkład własny konkursu ministerialnego Senior +? Czy stworzenie w ramach działania 7.6 ośrodka wsparcia dziennego w postaci klubu seniora oraz dostosowanie nieruchomości w postać zwalczenia barier architektonicznych spełnia główny cel projektu (Typ 1a)?

Wnioskodawca zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowym kryterium dopuszczalności nr 6 Wymogi organizacyjne pkt 5 zobligowany jest do zrealizowania działań mających na celu wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów), co oznacza, że obligatoryjnie należy zrealizować typ operacji 1a.

Pod pojęciem usługi opiekuńczej rozumie się: usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych.

 • Mając na uwadze powyższą definicję przedstawiona przez Pana propozycja działań projektowych wypełnia przesłanki pozwalające spełnić wymogi określone w Szczegółowym kryterium dopuszczalności nr 6 Wymogi organizacyjne pkt 5.
 • Ponadto, informuję iż aby rozstrzygnąć kwestię czy dofinansowanie ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020 może być wykazane jako wkład własny w ramach programu Senior+, należy zwrócić się z zapytaniem do instytucji odpowiedzialnej za jego wdrażanie tj. Departamentu Polityki Senioralnej działającego w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

13. Na podstawie analizy potrzeb wprowadzenia innych usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych stwierdzono, że występuje potrzeba sfinansowania działania wspierającego uczestników w naprawie drobnych usterek występujących w ich najbliższym otoczeniu, tzw. „złotej rączki”. Usługa skierowana byłaby w szczególności do osób samotnych, które nie są w stanie własnymi siłami np. wymienić żarówki, naprawić gniazdka, przeciekający kran, zamontować uszczelkę, wyregulować zawiasy w drzwiach. Często takie ograniczenia powodują, iż osoby te decydują się na pobyt w domach pomocy społecznej lub innych formach pomocy instytucjonalnej. Takie rozwiązanie z oczywistych względów nie jest korzystne dla wskazanej osoby, społeczności lokalnej, czy gminy.

Czy w ramach takiego działania możliwe byłoby finansowanie kosztów osobowych (np. umowa zlecenie/usługa osoby dokonującej drobne naprawy), koszt zakupu materiałów (np. żarówka, uszczelka, gniazdko, wkręty), koszty przejazdów?

Wnioskodawca zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowym kryterium dopuszczalności nr 6 Wymogi organizacyjne pkt 5 zobligowany jest do zrealizowania działań mających na celu wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów), co oznacza, że obligatoryjnie należy zrealizować typ operacji 1a. Opisane przez Panią działania mogą stanowić dopełnienie tychże usług, należy zatem pamiętać, iż działanie te nie mogą być realizowane samodzielnie w ramach projektu. Ponadto z przedstawionej diagnozy oraz opisu działań projektowych musi jasno wynikać, iż zaproponowane przez Panią działania przyczynią się do zwiększenia mobilności, autonomii oraz bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, co pozwoli im na dalsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

14. Czy w ramach wsparcia faktycznego opiekunów osób niesamodzielnych realizowanego poprzez opiekę wytchnieniową możliwe będzie sfinansowanie zorganizowanego wyjazdu krótkoterminowego np. 3-7 dni osoby niesamodzielnej wraz z asystentem? W ramach działania chcielibyśmy finansować koszty pobytu wraz z wyżywieniem, koszty ewentualnych zabiegów (np. rehabilitacyjnych wyłącznie dla osoby niesamodzielnej), koszty przejazdów i koszty wynagrodzenia asystenta.     

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu pod pojęciem opieki wytchnieniowej rozumie się opiekę nad osobą niesamodzielną w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia codziennych spraw lub odpoczynku opiekuna faktycznego. Opieka ta może być realizowana w formie usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu. Przedstawiona przez Panią propozycja działań Projektowych nosi przesłanki realizacji turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których koszty organizacji nie są wydatkami kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego konkursu.

Ponadto należy dodać, iż Projektodawca zgodnie z zapisami regulaminu konkursu zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczonych usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług. Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych   ramach projektu i o podobnej jakości. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.

15. Gmina Dębno jest w trakcie tworzenia Domu Dziennego Pobytu (DDP) i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w jednym kompleksie budynków całość jest na etapie realizacji robót budowlanych, które mają się zakończyć w grudniu 2019r. Na tej bazie planowane jest stworzenie nowej Jednostki organizacyjnej Gminy. Czy w ramach DDP i ŚDS (lub osobno dla DDP lub ŚDS) możemy się ubiegać o dofinansowanie z Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 1 a jeżeli tak to w jakim zakresie (bieżąca działalność, utrzymanie etatów itp.)?

W ramach DDP i ŚDS (lub osobno dla DDP lub ŚDS – znajdujących się poza budynkiem DPS) możecie się Państwo ubiegać o dofinansowanie z Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w ramach Typu projektu nr 1 Świadczenie usług społecznych (m.in usług opiekuńczych stacjonarnych krótkookresowego pobytu lub stałego pobytu, lub w miejscu zamieszkania oraz w zakresie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami) w celu zwiększenia ich dostępności w tym: rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych).
Należy pamiętać, że Wnioskodawca zobligowany jest do zrealizowania działań mających na celu wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów). Zdeinstucjonalizowane to m.in. takie, w których nie przebywa więcej niż 30 osób. Jest to alternatywa do instytucjonalnej opieki. Jeśli natomiast DDP i ŚDS np. są w jednym kompleksie i przekraczają 30 osób to nie można w ramach konkursu uzyskać wsparcia, gdyż będzie to forma zinstytucjonalizowana.
Obligatoryjne realizowanie powyższych działań ma na celu zabezpieczenie realizacji podstawowego wsparcia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej. Pozostałe wsparcie będzie dopełnieniem świadczonych usług społecznych. Decyzję o zakresie działań w projekcie  samodzielnie decyduje Projektodawca, a jej racjonalność  zostanie oceniona na etapie oceny przez Komisję Oceny Projektów.

16. Beneficjent planuje objąć wsparciem:

 1. 15 UP – usługi opiekuńcze zdeinstytucjonalizowane (zwiększenie miejsc UO – zatrudnienie 2 opiekunek + trwałość)
 2. 30 UP – teleopieka(w tym 15 UP wskazanych w ppkt a)
 3. 50 opiekunów faktycznych (w tym 5 zajmujących się podopiecznymi z ppkt a)

Pkt 5.3.1 str. 80 Regulaminu konkursu mówi, iż „Beneficjent w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu ma możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, wyłącznie jakoelementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej lubasystenckiej.Weryfikacja tego warunku (jeśli dotyczy) będzie dokonana na podstawie zapisówwniosku o dofinansowanie. Ten sam warunek dotyczy realizacji działań wspierających dla opiekunówfaktycznych, wsparcia pracodawców  czy pomocy specjalistyczna dla rodzin, w których funkcjonująosoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne”.

Czy wskazany przez beneficjenta dobór grupy docelowej  w zakresie liczby i struktury UP jest zgodny z dokumentacją konkursu?

Projektodawca zobligowany jest zapewnić w projekcie kompleksowość usługi. W przytoczonej sytuacji oznacza to, że osoby, które planowane są do objęcia jedynie teleopieką, muszą otrzymać osobiste wsparcie w postaci usługi opiekuńczej, gdy zaistnieje taka potrzeba. Mogą Państwo zatem zaplanować objęcie części grupy wsparciem tylko w postaci teleopieki, jednak muszą Państwo jasno zagwarantować we wniosku projektowym, że osoby takie zostaną objęte usługą opiekuńczą, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba. Zaznaczam jednak, że nie ma możliwości realizowania projektów zakładających wsparcie jedynie w postaci teleopieki.

17. Czy w konkursie 7.6 – typ 1, usługi wytchnieniowe traktowane są jako usługi opiekuńcze i czy można zaplanować takie wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów faktycznych, bez obejmowania osób starszych innymi usługami w ramach projektu?

Zgodnie z regulaminem konkursu projektodawca zobligowany jest do zrealizowania działań mających na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich w społeczności lokalnej oraz zwiększeniu liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i/lub asystenckimi w stosunku do 2018 roku (kryterium dopuszczalności  nr. 6 zgodność wsparcia).

Opieka wytchnieniowa jest działaniem dotyczącym wsparcia faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych i może towarzyszyć głównym założeniom projektu, nie może być jednak głównym działaniem, a powinna stanowić jedynie dopełnienie usług opiekuńczych czy asystenckich.

18. Pytanie dotyczące interpretacji zapisów regulaminu dotyczących partnerstwa w projekcie jako kryterium premiującego. Zgodnie z zapisami regulaminu: “Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.”Od jakie momentu będą Państwo liczyli zainicjowanie partnerstwa? Jaka jest definicja inicjacji partnerstwa przyjęta przez IP WUP oraz czy inicjacja będzie również premiowana (30 pkt).

Kwestie dotyczące realizacji projektów partnerskich zostały opisane w sekcji 3.5 Regulaminu konkursu (str. 19).  Regulamin wskazuje, iż Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Lider partnerstwa składa wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we wniosku.

Ponadto należy pamiętać o tym, że Partner musi być zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań merytorycznych w projekcie. Informuję również, iż nie istnieje definicja „Inicjowania partnerstwa”. Spełnienie kryterium premiującego nr 1 oceniane będzie na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Aby kryterium zostało uznane za spełnione z treści wniosku musi jasno wynikać, że wniosek realizowany jest w formule partnerskiej pomiędzy wymienionymi w kryterium podmiotami.

Kryterium to weryfikowane będzie również na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, kiedy będziecie Państwo zobowiązani do przedłożenia umowy o partnerstwie lub porozumienia. Wskazane dokumenty powinny regulować następujące kwestie:

− przedmiot porozumienia lub umowy,

− prawa i obowiązki stron,

− zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

− partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

− sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

− sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy,

− sposób egzekwowania przez wnioskodawcę od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania przez IP RPO sankcji wynikających z reguły proporcjonalności w sytuacji nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera,

− regulacje dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych,, jeśli nie zostały zawarte w odrębnej umowie lub porozumieniu pomiędzy wnioskodawcą a partnerem.

19. Czy w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 jest możliwość, aby otrzymać dofinansowanie m.in. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym będą świadczone usługi? Czy za kwalifikowalne zostaną uznane koszty m.in. tj. woda, prąd, gaz?  

Nie, są to koszty niekwalifikowalne w ramach tego typu projektu. Koszty eksploatacyjne można było sfinansować tylko w ramach Działania 7.6 Typ 3 (mieszkania chronione i wspomagane), do którego nabór zakończył się 22.03.2019 r.

20. Czy jest możliwość zatrudnienia dodatkowo innych osób, które będą świadczyły usługi na rzecz uczestników – np. opiekun nocny, trener usamodzielniający?

Niniejszy konkurs skierowany jest na rozwój usług opiekuńczych i asystenckich, nie zaś na wsparcie mieszkalnictwa chronionego/wspomaganego i usługi im towarzyszące. W związku z tym, trener usamodzielniający oraz inne formy usług wspierających aktywność osób w mieszkaniach treningowych/chronionych, nie wpisuje się swoim charakterem w usługi opiekuńcze/asystenckie (Działanie 7.6 Typ 1) i nie ma możliwości sfinansowania ich wynagrodzenia. Natomiast wynagrodzenie opiekuna nocnego, jeśli istnieje taka konieczność, może zostać sfinansowane, jeżeli forma jego pracy polegałaby np. na świadczeniu usług opiekuńczych.

21. Z zapisu regulaminu wynika, że jest to konkurs na projekty ,,ukierunkowane na rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych). Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi będzie połączone z działaniami aktywizującymi ich opiekunów  w celu promowania ich zatrudnienia…..”

Z zapisu regulaminu wynika, że jest to konkurs na projekty ,,ukierunkowane na rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych). Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi będzie połączone z działaniami aktywizującymi ich opiekunów  w celu promowania ich zatrudnienia…..”

Czy zgodnie z tym zapisem jedynie opiekunowie osób niesamodzielnych mogą być objęte dodatkowym wsparciem? Czy opiekunowie osób niepełnosprawnych – objętych usługami asystenckimi, również mogą zostać objęte wsparciem?

22. Czy zgodnie z tym zapisem jedynie opiekunowie osób niesamodzielnych mogą być objęte dodatkowym wsparciem? Czy opiekunowie osób niepełnosprawnych – objętych usługami asystenckimi, również mogą zostać objęte wsparciem?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grupę docelową dla Działania 7.6 typ 1 stanowią:

– osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

– osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny,

– opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych,

Zgodnie z powyższym, opiekunowie osób niepełnosprawnych objętych usługami asystenckimi mogą zostać objęci wsparciem, o ile ich podopieczni wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania przyjemniej jednaj czynności dnia codziennego ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.

23. Czy w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 jest możliwość, aby otrzymać dofinansowanie m.in. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym będą świadczone usługi? Czy za kwalifikowalne zostaną uznane koszty m.in. tj. woda, prąd, gaz?

Nie, są to koszty niekwalifikowalne w ramach tego typu projektu. Koszty eksploatacyjne można było sfinansować tylko w ramach Działania 7.6 Typ 3 (mieszkania chronione i wspomagane), do którego nabór zakończył się 22.03.2019 r.

24. Czy jest możliwość zatrudnienia dodatkowo innych osób, które będą świadczyły usługi na rzecz uczestników – np. opiekun nocny, trener usamodzielniający?

Niniejszy konkurs skierowany jest na rozwój usług opiekuńczych i asystenckich, nie zaś na wsparcie mieszkalnictwa chronionego/wspomaganego i usługi im towarzyszące. W związku z tym, trener usamodzielniający oraz inne formy usług wspierających aktywność osób w mieszkaniach treningowych/chronionych, nie wpisuje się swoim charakterem w usługi opiekuńcze/asystenckie (Działanie 7.6 Typ 1) i nie ma możliwości sfinansowania ich wynagrodzenia. Natomiast wynagrodzenie opiekuna nocnego, jeśli istnieje taka konieczność, może zostać sfinansowane, jeżeli forma jego pracy polegałaby np. na świadczeniu usług opiekuńczych.

25. Z zapisu regulaminu wynika, że jest to konkurs na projekty ,,ukierunkowane na rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych). Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi będzie połączone z działaniami aktywizującymi ich opiekunów  w celu promowania ich zatrudnienia…..”Czy zgodnie z tym zapisem jedynie opiekunowie osób niesamodzielnych mogą być objęte dodatkowym wsparciem? Czy opiekunowie osób niepełnosprawnych – objętych usługami asystenckimi, również mogą zostać objęte wsparciem?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu grupę docelową dla Działania 7.6 typ 1 stanowią:

– osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

– osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny,

– opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych,

Zgodnie z powyższym, opiekunowie osób niepełnosprawnych objętych usługami asystenckimi mogą zostać objęci wsparciem, o ile ich podopieczni wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania przyjemniej jednaj czynności dnia codziennego ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.

26. Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia Wnioskodawca zobligowany jest do zrealizowania działań mających na celu wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych, i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz usług asystenckich, co oznacza, że obligatoryjnie należy zrealizować typ operacji 1a. Jednocześnie przypis odwołujący do definicji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Słowniku Pojęć w regulaminie konkursu wskazuje, że usług opiekuńcze obejmują sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Czy w związku z tym kryterium zostanie spełnione przy zapewnieniu usług opiekuńczych w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych?

Kryterium zostanie spełnione w przypadku zapewnienia usług opiekuńczych w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych.

27. Czy w przypadku projektu realizowanego w Partnerstwie zapis instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu: “Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania analizy występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis.  Analiza ta dokonywana jest w stosunku do własnego podmiotu oraz założeń projektu.” ma zastosowanie także do Partnerów projektu? A zatem czy I poziom pomocy publicznej odnosi się tylko do beneficjenta/wnioskodawcy czy także do parterów?

Art. 52.3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wskazuje, że umowa o dofinansowanie zawierana jest z partnerem wiodącym, będącym beneficjentem.

Jednocześnie, zgodnie art. 33.5.4. ww. ustawy, partner wiodący jest uprawniony m.in. do reprezentowania pozostałych partnerów projektu.

Na tej podstawie należy uznać, że regulacje na poziomie podmiotu udzielającego pomocy oraz podmiotu ubiegającego się o pomoc, przebiegają za pośrednictwem partnera wiodącego.

Konsekwencją tego jest stwierdzenie, że ponieważ partner wiodący jest uprawniony do reprezentowania wszystkich partnerów, to on będzie się ubiegał o pomoc de minimis dla wszystkich partnerów projektu. Wówczas pomoc de minimis jest udzielana przez IP RPO WZP wszystkim partnerom projektu jednorazowo i jednocześnie.

W związku z powyższym, pozostali partnerzy w projekcie także powinni zostać potraktowani jako beneficjenci pomocy publicznej na I poziomie i w stosunku do nich również należy dokonać pełej analizy występowania pomocy publicznej/de minimis, według zasad określonych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

28. Czy w usługach wytchnieniowych jako Uczestników Projektu projektodawca powinien wykazać, oprócz osób niesamodzielnych objętych wsparciem, również opiekunów faktycznych (założenia projektowe nie przewidują działań finansowych bezpośrednio dedykowanych opiekunom)?

W ramach Konkursu nr : RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19  zgodnie z 1 typem projektu, opiekunów można obejmować wsparciem (jest to również premiowane), nie jest jednak wymagane ani obligatoryjne.

29. Projektodawca zamierza utworzyć wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Mając na uwadze zapisy regulaminu konkursu wskazujące, iż działania tego typu realizowane są wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych, czy jest możliwe by Uczestnik Projektu korzystał tylko ze  sprzętu dostępnego w wypożyczalni (nie będzie objęty usługami opiekuńczymi lub asystenckimi – te działania wystąpią w projekcie i będą skierowane do innych grup odbiorców)?

Nie ma prawnych przeciwwskazań przed taką strukturą projektu, trzeba mieć jednak na uwadze kilka czynników. Przede wszystkim niezmiernie ważne będzie właściwe uzasadnienie takiego działania, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca. W tego typu projektach bardzo ważnym jest przeanalizowanie możliwości wystąpienia pomocy de minimis ( str. 16 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 …)

30. Czy w związku z wymogiem realizacji działań w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, która powinna wspierać proces deinstytucjonalizacji, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy proces ten stanowiący przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności (realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”) – wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej narzuca limit liczby miejsc, które będą tworzone w ramach projektu? Wnioskodawca jako podmiot ekonomii społecznej, planuje utworzenie w ramach projektu 30 miejsc świadczenia usługi opiekuńczych i bytowych. Czy istnieją w ramach konkursu inne dokumenty, które limitują liczbę tworzonych miejsc w projekcie lub określają ich minimum?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą w szczególności:

 1. i) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych;
 2. ii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

iii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30;

 1. iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30;
 2. v) usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;
 3. vi) usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
 • praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;
 • pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;
 • pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;

vii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

vii) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

viii) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa niż 12.

Przytoczone limity miejsc określone zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że limit 30 osób odnosi się do danej placówki/miejsca, a nie do liczby miejsc w projekcie. W sytuacji, gdy dany podmiot ma już placówkę/miejsca, to w ramach projektu można zwiększyć max do 30 miejsc w danej placówce (czyli sumuje się miejsca istniejące przed projektem i powstałe w ramach projektu).

31. Czy Wnioskodawca, planując realizację projektu i mając na względzie, iż wsparcie musi być adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, może pobierać od osób, które przekraczają ten próg, opłaty za np. zabiegi fizykoterapii, które będą świadczone dla uczestników. Opłaty te będą stanowić wkład własny w projekcie,  w ramach kosztów bezpośrednich.

Podobne rozwiązanie Wnioskodawca stosuje w projekcie realizowanym w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych w Województwie Dolnośląskim.

Dopuszcza się odpłatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze w projekcie. Odpłatność ta nie może dotyczyć osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, chyba że uchwała rady gminy stanowi inaczej. Wysokość opłat pobranych od uczestników musi być zgodna z zasadami odpłatności za te usługi określonymi w uchwale rady gminy na terenie, w której mieszka uczestnik projektu, a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad odpłatności  określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu i stanowić wkład własny w projekcie. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż w ramach konkursu nie ma możliwości realizacji usług zdrowotnych, więc rehabilitacja fizyczna możliwa jest do realizacji tylko w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

32. Czy Wnioskodawca winien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie informację odnośnie tytułu prawnego nieruchomości, w której odbywać się będą ewentualne działania projektowe oraz dane miejsca realizacji projektu, z informacjami dotyczącymi adresu nieruchomości oraz tytułu prawnego do jej użytkowania, w projekcie, w którym nie jest zakładane wsparcie infrastrukturalne (nie są przewidziane wydatki w ramach cross-financingu)?

Zgodnie z pkt. 5.3.1.5 regulaminu informację odnośnie miejsca realizacji projektu, z informacjami; adres nieruchomości oraz tytuł prawny do jej użytkowania dotyczy TYLKO w przypadku projektów w cross – finansingiem. Warunek wymagany jest w projektach zakładających wsparcie infrastrukturalne.  Zawsze warto wpisać gdzie będzie realizowany projekt, gdyż we wniosku należy okręśliić miejsce realizacji projektu i niezbędne jest to do diagnozy czy  opisu zadań itp.

33. Czy zgodnie ze Szczegółowymi kryteriami dopuszczalności pkt. 6. Zgodność wsparcia – pkt. 5, Wnioskodawca musi obligatoryjnie zrealizować obok usług opiekuńczych i bytowych wsparcie towarzyszące w postaci szkoleń nowych opiekunów i asystentów?

Projekt powinien zakładać wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub usług asystenckich wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i/lub asystentów. Szkolenia nie są obligatoryjne, ale możliwe, jeśli w projekcie nie będzie można pozyskać osób z odpowiednimi wymaganiami wskazanymi w Minimalnych wymaganiach świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, które są załącznikiem do Regulaminu.

34. Czy zgodnie z pkt. 1 Kryteria premiujące t.j. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy:

 • powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR) oraz
 • gminą/gminami wchodzącą/wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu) oraz
 • podmiotem/podmiotami ekonomii społecznej.,

liczba przyznanych punktów zwiększa się w zależności od liczby partnerów?

Czy bez względu na liczbę partnerów liczba przyznanych punktów premiujących jest stała (30 punktów)?

Liczba punktów jest stała bez względu na ilość podmiotów biorących udział w partnerstwie. Należy jednak zaznaczyć, że partnerstwo to musi być trójstronne pomiędzy: powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR) oraz  gminą/gminami wchodzącą/wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu) oraz podmiotem/podmiotami ekonomii społecznej.

35. Czy zgodnie z punktem 3. Kryteria premiujące, projekt przewidujący wsparcie dla mieszkańców obszarów, dla których wskaźnik deprywacji lokalnej, jest wyższy  lub równy wartości 100 (obszary powiatów: – świdwińskiego;     – drawskiego;     – białogardzkiego;     – szczecineckiego;     – łobeskiego), w przypadku realizacji projektu bez Partnera na więcej niż jednym obszarze punkty również sumują się?

Punkty sumują się tylko i wyłącznie w przypadku realizacji projektów partnerskich na więcej niż jednym obszarze.

36. Czy punkty premiujące przyznawane są również w przypadku projektów realizowanych bez Partnerów?

Tak – punkty premiujące przyznawane są również w przypadku, gdy nie ma partnerów. Jednak nie mam możliwości ich sumowania. Warunkiem przyznania punktów w ramach tego kryterium jest objęcie wsparciem osób zamieszkujących na obszarze przynajmniej jednego ze wskazanych w nazwie kryterium powiatu. Jak wyżej.

37. Czy określony w tym punkcie obowiązek objęcia wsparciem osób zamieszkujących na obszarze przynajmniej jednego ze wskazanych w nazwie kryterium powiatu o najwyższym poziomie WSL na terenie województwa, dotyczy również realizacji projektu (np. świadczenia usług opiekuńczych, biuro projektu) na wskazanych obszarach?

W celu spełnienia tego kryterium premiującego Wnioskodawca musi objąć wsparciem osoby zamieszkujące na obszarze przynajmniej jednego ze wskazanych w nazwie kryterium powiatu. We wniosku o dofinansowanie, m. in. w części A.4.4. wniosku należy wskazać powiaty, które planuje się objąć wsparciem. Premiowane będą projekty realizowane na tych obszarach.

Biuro projektu nie musi znajdować się na terenie jednego z tych powiatów.

38. Czy możliwa jest zmiana miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów stawianych w ramach konkursu?

Dokonywanie zmian we wniosku jest możliwe, niemniej jednak za każdym razem są one indywidualnie rozpatrywane.

Komisja Oceniająca Projekty ocenia zasadność działań i  zadań przewidzianych w projekcie. Powinny być one ze sobą powiązane, uzupełniać się i tworzyć kompletny zakres wsparcia w celu rozwiązania/złagodzenia sformułowanych problemów wynikających z przeprowadzonej diagnozy. Wszelkie zmiany w projekcie  rozpatrywane są przez pryzmat diagnozy.

 39. Gmina chce złożyć wniosek w partnerstwie z Fundacją, która ma następujący zapis w statucie:

Celami Fundacji jest działanie  na rzecz dzieci chorych i osób starszych ze względu na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w wyniku choroby obejmujące:——-

 1. działalność charytatywną;—————————————————————————-
 2. ochronę i promocję zdrowia;————————————————————————-
 3. działalność na rzecz dzieci chorych i osób starszych;——————————————–
 4. rehabilitację i wypoczynek dzieci chorych i osób starszych;————————————
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;————————————————-
 6. pomoc dzieciom i osobom starszym ,ofiarom wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, –
 7. promocję i organizację wolontariatu;—————————————————————
 8. działalność na rzecz integracji i społecznej dzieci chorych i niepełnosprawnych;———–

prowadzenie poradnictwa osobom chorym, niepełnosprawnym i ich opiekunom.———–

Czy w związku z powyższym fundacja świadczy działalność statutową w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej, czy taki zapis musi być wpisany wprost w statucie?

WUP w Szczecinie nie interpretuje zapisów statutów jakiejkolwiek organizacji. W przypadku składania wniosku przez gminę, która będzie wnioskodawcą,  partnera nie będą  dotyczyły wymogi związane z uprawnionym podmiotem.

Celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty  o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

Statut jako dokument w swej treści reguluje zakres działalności danego podmiotu. Może być to inny, wewnętrzny dokument instytucji, wskazujący na prowadzenie działalności w takim obszarze, np. regulamin organizacji wsparcia osób starszych warunkujący standardy takich usług .

Kwestia założeń i racjonalności całego projektu oraz kwalifikowalności poszczególnych kategorii kosztów podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

40. W konkursie jeden z typów projektu obejmuje poniższe działania:

“wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów)”

W związku z potrzebą wsparcia zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę lub zlecenia u projektodawcy opiekunów osób niesamodzielnych i asystentów osób niepełnosprawnych zachodzi konieczność podnoszenia ich kwalifikacji w celu poprawy jakości świadczonych usług. Czy w przedmiotowym konkursie istnieje możliwość, by takie działania były wydatkami kwalifikowalnymi?

W sytuacji, gdy Wnioskodawca dysponuje kadrą, która nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji konkursowej (Załącznik nr 7.19 do Regulaminu konkursu Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej) lub przepisach prawa, wówczas może przeszkolić swoją kadrę tak, aby spełniła te wymagania, ale wyłącznie w zakresie tych braków. Takie koszty są kwalifikowalne.

41. Co dzieje się z wnioskiem w przypadku wycofania się partnera? Zgodnie z wytycznymi wniosek w ramach konkursu 7.6 został złożony w terminie ale partner wskazany w ofercie nie podpisał potwierdzenia złożenia wniosku. Czy na tym etapie można usunąć partnera z wniosku (w ramach poprawek?) czy niepodpisanie potwierdzenia od razu eliminuje wniosek?

nie ma możliwości dokonania już na obecnym etapie konkursu żadnych zmian do wniosku. Gdyby w trakcie trwania naboru zaszła konieczność rezygnacji z partnera w projekcie, wnioskodawca miałby jeszcze możliwość złożenia nowego wniosku i wycofania poprzedniego. Po zakończeniu naboru ta ścieżka jest zamknięta.

Na potwierdzeniu wniosku, w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, muszą podpisy złożyć również wykazani we wniosku przedstawiciele partnerów. W przypadku braku takiego podpisu, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona poprawy, wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych.

Z tego względu, biorąc pod uwagę fakt, iż w tym roku kolejny nabór w ramach tego działania nie jest już planowany, bardzo ważne jest dokonanie poprawy w terminie.