Działanie 7.6 Typ 2 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 czerwca 2017

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

Odpowiedzi na pytania zgłoszone na spotkaniu informacyjnym w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 

1. Czy może zostać przekroczona stawka opieki nad dziećmi wskazana w zał. 14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 oraz RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach Działania 7.6, tj. wynosząca 13 zł?

Stawka dot. opieki nad dziećmi wynosząca  13 PLN/godz.= 60 min określona jest dla Wnioskodawców zobowiązanych do stosowania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która to nakłada wymóg aby koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 nie przekraczały połowy zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ww. ustawy. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Oceniający każdorazowo zobowiązani są do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności i efektywności wszystkich wydatków ujętych w budżetach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia projektowego tj. m. in.: stopnia złożoności projektu, zasadności przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i założonych do realizacji rezultatów projektu.

2. W jaki sposób należy liczyć wskaźnik w przypadku projektu zakładającego kandydatów na rodziny zastępcze ?

Kandydatów na rodziny zastępcze należy wskazać w ramach wskaźnika rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.].

W przypadku rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) odnosi się on zarówno do rodzin, w których faktycznie sprawowano pieczę w czasie projektu (były rodzinami zastępczymi już na wejściu do projektu), jak i do rodzin – kandydatów na rodziny zastępcze (dzięki szkoleniu w projekcie stają się rodziną zastępczą na wyjściu z projektu). Dla powyższego wskaźnika należy przyjąć następujący sposób liczenia miejsc:

 1. rodzina zastępcza zawodowa, która np. dostaje wsparcie psychologa w projekcie lub rodzina-kandydat na rodzinę zastępczą zawodową, która dostaje korzysta ze wsparcia w postaci szkolenia i staje się rodziną zastępczą na wyjściu z projektu – liczymy należy liczyć maksymalną możliwą  liczbę dzieci, która może przebywać w rodzinie zawodowej (zgodnie z ustawą);
 2. rodzina zastępcza niezawodowa lub rodzina-kandydat na rodzinę zastępczą niezawodowąliczymy jedną rodzinę jako jedno wsparte miejsce.

Nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia monitorowania wskaźnika, czy rodzina-kandydat dostała w projekcie jedynie szkolenie, dzięki któremu jest gotowa do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, czy też oprócz tego, po odbyciu szkolenia, zaczęła pełnić funkcję w ramach projektu, otrzymując np. dodatkowe wsparcie. Ponieważ wskaźnik jest mierzony na wyjściu danej rodziny z projektu,  to niezależnie od tego, czy została ona jedynie przeszkolona i jest gotowa do świadczenia usług w momencie opuszczenia projektu, czy też faktyczne sprawowała pieczę nad dziećmi w czasie trwania projektu – zostanie wykazana we wskaźniku raz.

„W projekcie może być przeszkolonych np. 10 kandydatów, a rodzin w czasie trwania projektu powstanie 5″ – tych 10 przeszkolonych kandydatów to również są rodziny, które powstają w projekcie (nawet jeżeli fizycznie nie sprawują pieczy nad dziećmi w czasie trwania projektu) – pod warunkiem, że szkolenie zostało zakończone sukcesem i rodziny mogą zostać wpisane do rejestru prowadzonego przez starostę (taki jest warunek wykazania we wskaźniku rezultatu).

3. Czy w ramach 2 typu operacji w Działaniu 7.6 dzieci objęte wsparciem muszą spełniać warunek w zakresie definicji osoby zagrożonej lub wykluczonej społecznie (chodzi o wsparcie w ramach placówki wsparcia dziennego). Uczestnik spotkania wskazywał, że dzieci przebywające w placówkach nie zawsze będą spełniały tę przesłankę.

Zgodnie z Wytycznymi, usługi wsparcia rodziny (w tym pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego) realizowane są na zasadach określonych w Ustawie dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z  ustawą, wsparcie rodziny świadczone jest na rzecz rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wpisują się jednocześnie w definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Rozdz. 3 pkt 13c Wytycznych).

Z powyższego wynika, że opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego obejmowane mogą być dzieci wywodzące się z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym spełniające definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem interwencji jest bowiem wsparcie rodzin, które sobie nie radzą. Dzieci z rodzin dobrze funkcjonujących nie powinny być uczestnikami projektów z zakresu wsparcia rodziny.

4. Czy przekształcenie placówki świadczącej usługi opiekuńcze w placówkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze zaliczymy do tworzenia nowej placówki czy też do rozszerzenia oferty.

Zgodnie z Ustawą dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Art. 24 pkt 5 placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach, o których mowa w ust. 1 tj. m.in. opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych) oraz specjalistycznej. Taką sytuację należy traktować jako rozszerzenie oferty placówki.

5. Czy w ramach realizacji typu projektu  2.c: rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania  w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego oraz zalanowanym w ramach projektu doradztwem psychologicznym dla dzieci/młodziezy w ramach tych placówek należy uznać, że doradztwo psychologa kwalifikuje się pod typ 2g i czy musi być realizowane w połączeniu z typem 2a?
Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie określone w literze g) dotyczące rozwoju specjalistycznego poradnictwa rodzinnego realizowane jest m.in. poprzez poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka (Rozdział 2.1.2 Regulaminu). W tym kontekście, zaplanowanie w ramach projektu związanego z tworzeniem placówki wsparcia dziennego, poradnictwa psychologicznego dla dzieci należy uznać za realizację wsparcia z podpunktu g), a tym samym oznacza to konieczność zaplanowania również działań przewidzianych w ramach podpunktu a).
6. Czy jest możliwe wsparcie 2 istniejących świetlic dla dzieci poprzez rozszerzenie oferty dla dzieci- zajęcia z kompetencji kluczowych itp, natomiast w 1 świetlicy będzie zwiększenie miejsc dla dzieci?
Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia. Oznacza to że w sytuacji, gdy planują Państwo rozszerzyć ofertę wsparcia i/lub zwiększyć liczbę miejsc w tych placówkach mogą Państwo uzyskać wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu.
7. Jak rozumieć wskaźnik liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem poszukujących pracy, uczestniczących, w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących 30 %. W projekcie wsparciem objętę będą dzieci . Rodzice będą uczestniczyć w szkoleniach z psychologiem i w pedagogizacji. Szkoleń zawodowych nie ma w typie konkursu. Jak zatem określić wskaźnik ? Kogo liczyć do wskaźnika?
Zgodnie z dokumentem pn. Lista Wskaźników Kluczowych będącej załącznikiem nr 1 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 „Wskaźnik mierzy liczbę̨ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi i zdrowotnymi w ramach programu.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć́ w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
Definicja poszukiwania pracy, uczestniczenia w kształceniu lub szkoleniu, zdobywania kwalifikacji, zatrudnienia jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność́ na własny rachunek) po opuszczeniu programu.”
Ponadto, zgodnie z definicją powyższego wskaźnika „podjęcie kształcenia lub szkolenia” należy rozumieć z kolei zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu”. W przedmiotowej definicji znajdujemy zapis, iż we wskaźniku należy ująć osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego, i które podjęły kształcenie (uczenie się̨ przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenie pozazakładowe/wewnątrzzakładowe, szkolenia zawodowe etc.) bezpośrednio po opuszczeniu projektu. Wskaźnik mierzony jest do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Wskaźnik ten należy rozumieć́ jako zmianę̨ sytuacji po opuszczeniu programu w stosunku do stanu w momencie przystąpienia do interwencji EFS (osoba nieuczestnicząca w kształceniu/szkoleniu w chwili wejścia do programu EFS). Źródło finansowania szkolenia/kształcenia jest nieistotne. Ponadto Wskaźnik nie obejmuje uczniów, tj. dzieci i młodzieży uczącej się̨ oraz osób dorosłych, jeśli w dniu przystąpienia do projektu osoby te kształciły się̨
Ponadto, zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) należy wskazać tylko te osoby które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo.  Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę iż zgodnie z Regulaminem konkursu wskazane wartości docelowe wskaźników rezultatu (w przypadku przedmiotowego wskaźnika – 30%) wynikają̨ z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągniecia wartości nie mniejszej niż wskazana w Regulaminie
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystąpienie odchyleń (wartości niższych niż podane w Regulaminie) od przyjętych wartości. Określone przez Beneficjenta wartości podlegać będą̨ ocenie przez KOP. Ocena ta opierać się będzie na efektywności projektu, tj. opisie działań i stopnia w jakim projekt przyczyni się̨ do rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej, z uwzględnieniem specyfiki projektu i grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Przedstawione w Regulaminie wartości są wartościami preferowanymi przez IP Jeśli wskaźnik zostaje przez Panią określony na niższym poziomie niż ten ujęty w Regulaminie konkursu, odpowiednia argumentacja musi pojawić się we wniosku.
8. Liczba wspartych w programie miejsc- czy ten wskaźnik dotyczy nowo utworzonych miejsc, czy wszystkich miejsc nawet takich gdzie rozszerzono ofertę?
 1. Zgodnie z dokumentem pn. Lista Wskaźników Kluczowych wskaźnik liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu należy rozumieć następująco:
Miejsce świadczenia usługi społecznej to:
1.miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym.
2.osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS  (np. szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS (np. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.
Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.
W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów.
W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych i innych osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów faktycznych.
W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w wymienionych podmiotach.
W zakresie wsparcia rodziny wskaźnik mierzy:
 • liczbę asystentów rodziny,
 • odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacj i, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej -liczbęspecjalistów, np. pedagogów, psychologów,
 • liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia,
 • liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w przypadku pracy podwórkowej – liczbę wychowawców),
 • liczbę rodzin wspierających.
W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej wskaźnik mierzy:
 • liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych),
 • liczbę rodzin
 • kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe),
 • liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych,
 • maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w rodzinie – kandydacie na rodzinę zastępczą zawodową,
 • liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
 • liczbę  miejsc w rodzinnych domach dziecka.
W zakresie pieczy zastępczej wskaźnik mierzy:
 • liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno -terapeutycznego do 14 osób.
W zakresie mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych wskaźnik mierzy liczbę miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach chronionych.
Podsumowując, powyższy wskaźnik dotyczy wszystkich miejsc wspartych z EFS w ramach projektu.
9. Jeśli w planowanym projekcie wartość środków publicznych przekracza 100 tys. euro czy wówczas stosowanie metod uproszczonych jest dozwolone i fakultatywne czy nie należy go stosować, bo doyczy. tylko projektów w których wartość środków publicznych nie przekracza 100 tys euro.?
Zgodnie z Regulaminem konkursu, w przypadku kryterium dopuszczalności nr 6 „Uproszczone metody rozliczania” wyraźnie wskazano, co następuje: „Kwoty ryczałtowe można zastosować tylko w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000,00 EUR, a zastosowanie kwot ryczałtowych w tym przypadku jest obligatoryjne”.
10. Czy kurs euro, który należy wykorzystac do obliczeń  ma być z dnia publikacji ogłoszenia konkursu czyli 18.04.2017? Na  stronie podanej pod linkiem w przypisie 51 Regulaminu podaje się jedynie miesiąc bez daty dziennej.
Należy przyjąć miesięczny kurs obrachunkowy. Istotnie wskazano w RK „aktualny na dzień ogłoszenia konkursu” ale chodzi o odniesienie się wyłącznie do miesiąca w którym miało miejsce ogłoszenia, a nie do dnia. Przelicznik do którego odnoszą oba linki, nie daje nawet możliwości wybrania daty dziennej.
11. W jaki sposób ujmować liczbę miejsc świadczenia usług w momencie kiedy w projekcie będzie przeszkolonych i zatrudnionych na ½ etatu 4 opiekunów świadczących usługi opiekuńcze (analiza danych i specyfika gminy uzasadnia zatrudnienie 4 na ½ etatu zamiast 2 na pełen etat). Czy wykazywać wówczas powstanie 4 nowych miejsc świadczenia usług czy 2 (jako pełen etat)?

Zgodnie z zapisami ujętymi we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych, w ramach wskaźnika pn. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i  opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych i innych  osób (np. sąsiadów) świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów faktycznych. W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w wymienionych podmiotach. Oznacza to, iż niezależnie od rodzaju etatu w ramach przedmiotowego wskaźnika Wnioskodawca powinien wskazać liczbę osób lub liczbę miejsc (w zależności od formy wsparcia). Zwracamy jednak uwagę, iż w sytuacji, gdy opiekunowie w ramach projektu nie będą zatrudniani na całość etatu powinno zostać to poparte odpowiednią argumentacją we wniosku o dofinansowanie projektu.

12.Czy może zostać przekroczona stawka opieki nad dziećmi wskazana w zał. 14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 oraz RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach Działania 7.6, tj. wynosząca 13 zł?

Stawka dot. opieki nad dziećmi wynosząca  13 PLN/godz.= 60 min określona jest dla Wnioskodawców zobowiązanych do stosowania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która to nakłada wymóg aby koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 nie przekraczały połowy zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ww. ustawy. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Oceniający każdorazowo zobowiązani są do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności i efektywności wszystkich wydatków ujętych w budżetach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia projektowego tj. m. in.: stopnia złożoności projektu, zasadności przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i założonych do realizacji rezultatów projektu.

 

13. W jaki sposób należy liczyć wskaźnik w przypadku projektu zakładającego kandydatów na rodziny zastępcze ?
Kandydatów na rodziny zastępcze należy wskazać w ramach wskaźnika rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.]
W przypadku rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) odnosi się on zarówno do rodzin, w których faktycznie sprawowano pieczę w czasie projektu (były rodzinami zastępczymi już na wejściu do projektu), jak i do rodzin – kandydatów na rodziny zastępcze (dzięki szkoleniu w projekcie stają się rodziną zastępczą na wyjściu z projektu). Dla powyższego wskaźnika należy przyjąć następujący sposób liczenia miejsc:

 

– rodzina zastępcza zawodowa, która np. dostaje wsparcie psychologa w projekcie lub rodzina-kandydat na rodzinę zastępczą zawodową, która dostaje korzysta ze wsparcia w postaci szkolenia i staje się rodziną zastępczą na wyjściu z projektu – liczymy należy liczyć maksymalną możliwą  liczbę dzieci, która może przebywać w rodzinie zawodowej (zgodnie z ustawą);

 

– rodzina zastępcza niezawodowa lub rodzina-kandydat na rodzinę zastępczą niezawodowąliczymy jedną rodzinę jako jedno wsparte miejsce.
Nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia monitorowania wskaźnika, czy rodzina-kandydat dostała w projekcie jedynie szkolenie, dzięki któremu jest gotowa do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, czy też oprócz tego, po odbyciu szkolenia, zaczęła pełnić funkcję w ramach projektu, otrzymując np. dodatkowe wsparcie. Ponieważ wskaźnik jest mierzony na wyjściu danej rodziny z projektu,  to niezależnie od tego, czy została ona jedynie przeszkolona i jest gotowa do świadczenia usług w momencie opuszczenia projektu, czy też faktyczne sprawowała pieczę nad dziećmi w czasie trwania projektu – zostanie wykazana we wskaźniku raz.
„W projekcie może być przeszkolonych np. 10 kandydatów, a rodzin w czasie trwania projektu powstanie 5″ – tych 10 przeszkolonych kandydatów to również są rodziny, które powstają w projekcie (nawet jeżeli fizycznie nie sprawują pieczy nad dziećmi w czasie trwania projektu) – pod warunkiem, że szkolenie zostało zakończone sukcesem i rodziny mogą zostać wpisane do rejestru prowadzonego przez starostę (taki jest warunek wykazania we wskaźniku rezultatu).

 

14. Czy w ramach 2 typu operacji w Działaniu 7.6 dzieci objęte wsparciem muszą spełniać warunek w zakresie definicji osoby zagrożonej lub wykluczonej społecznie (chodzi o wsparcie w ramach placówki wsparcia dziennego). Uczestnik spotkania wskazywał, że dzieci przebywające w placówkach nie zawsze będą spełniały tę przesłankę.
Zgodnie z Wytycznymi, usługi wsparcia rodziny (w tym pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego) realizowane są na zasadach określonych w Ustawie dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z  ustawą, wsparcie rodziny świadczone jest na rzecz rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wpisują się jednocześnie w definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Rozdz. 3 pkt 13c Wytycznych).

Z powyższego wynika, że opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego obejmowane mogą być dzieci wywodzące się z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a tym samym spełniające definicję osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem interwencji jest bowiem wsparcie rodzin, które sobie nie radzą. Dzieci z rodzin dobrze funkcjonujących nie powinny być uczestnikami projektów z zakresu wsparcia rodziny.

15. Czy jako osoby uczestniczące w kształceniu w momencie pomiaru wartości bazowej wzkaźnika: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu[osoby]” nalezy wykazać dzieci uczące się w szkołach. Będą to uczestnicy Dziennej Placówki Wsparcia powstałej w ramach projektu. Podobnie czy wskazywać w wartości bazowej wskaźnika rodziców, którzy pracują?
Wskaźnik rezultatu pn. „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu[osoby]” należy rozumieć zgodnie z dokumentem pn. Lista Wskaźników Kluczowych będącą załącznikiem nr 1 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020„.
Zgodnie z przedmiotowym dokumentem definicja tego wskaźnika brzmi następująco:
„Wskaźnik mierzy liczbę̨ osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi i zdrowotnymi w ramach programu.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć́ w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
Definicja poszukiwania pracy, uczestniczenia w kształceniu lub szkoleniu, zdobywania kwalifikacji, zatrudnienia jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność́ na własny rachunek) po opuszczeniu programu.”
Ponadto, zgodnie z definicją powyższego wskaźnika „podjęcie kształcenia lub szkolenia” należy rozumieć z kolei zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu”. W przedmiotowej definicji znajdujemy zapis, iż we wskaźniku należy ująć osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego, i które podjęły kształcenie (uczenie się̨ przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenie pozazakładowe/wewnątrzzakładowe, szkolenia zawodowe etc.) bezpośrednio po opuszczeniu projektu. Wskaźnik mierzony jest do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Wskaźnik ten należy rozumieć́ jako zmianę̨ sytuacji po opuszczeniu programu w stosunku do stanu w momencie przystąpienia do interwencji EFS (osoba nieuczestnicząca w kształceniu/szkoleniu w chwili wejścia do programu EFS). Źródło finansowania szkolenia/kształcenia jest nieistotne. Ponadto Wskaźnik nie obejmuje uczniów, tj. dzieci i młodzieży uczącej się̨ oraz osób dorosłych, jeśli w dniu przystąpienia do projektu osoby te kształciły się̨.
Ponadto, zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) należy wskazać tylko te osoby które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne zawodowo.
16. Czy wartość wskaźnika„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu[osoby]” na poziomie 30%, wymagana dokumentacją konkursową jest rzeczywiście obligatoryjna, biorą pod uwagę, że projekty na wsparcie rodzin koncentrują się nie na rynku pracy czy kwestiach edukacyjnych ale poprawie funkcjonowania rodziny, nie zakładają szkoleń zawodowych itp.?
Zgodnie z Regulaminem konkursu wskazane wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają̨ z założeń́ RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć́ do osiągniecia wartości nie mniejszej niż̇ wskazana w Regulaminie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystąpienie odchyleń́ (wartości niższych niż̇ podane w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej) od przyjętych wartości. Określone przez Beneficjenta wartości podlegać́ będą̨ ocenie przez KOP. Ocena ta opierać́ się̨ będzie na efektywności projektu, tj. opisie działań́ i stopnia w jakim projekt przyczyni się̨ do rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej, z uwzględnieniem specyfiki projektu i grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Przedstawione w Regulaminie wartości są wartościami preferowanymi przez IP Jeśli wskaźnik zostaje przez panią określony na niższym poziomie niż ten ujęty w Regulaminie konkursu, odpowiednia argumentacja musi pojawić się we wniosku.
Jednocześnie, w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie opisuje Pani projektu może Pani go nie wybierać. Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 1 „we wniosku o dofinansowanie należy określić adekwatne wskaźniki produktu i rezultatu zapisane w SOOP RPO WZ odpowiadające planowanym do realizacji typom projektu/operacji”.