Działanie 7.6 Typ 1 i 3 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 czerwca 2017

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

Odpowiedzi na pytania zgłoszone na spotkaniu informacyjnym w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – typ 1 i 3
 
1. Na podstawie jakich dokumentów należy weryfikować kryterium dochodowe wymienione w kryterium dopuszczalności nr 9 pkt 5. „W projekcie wsparcie kierowane jest do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej„?
 
Zgodnie z brzmieniem kryterium, kryterium dochodowe należy weryfikować na podstawie wskazanych w Ustawie dokumentów oraz na podstawie Oświadczenia uczestnika projektu bądź osoby sprawującej opiekę prawną nad uczestnikiem projektu.
Dodatkowo należy zauważyć, iż Wnioskodawca odpowiada, za rzetelną weryfikację osób kwalifikujących uczestników do projektu zgodnie z brzmieniem kryterium i w zgodzie z przepisami prawa.
 2. Czy może zostać przekroczona stawka opieki nad dziećmi wskazana w zał. 14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 oraz RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach Działania 7.6, tj. wynosząca 13 zł?
Stawka dot. opieki nad dziećmi wynosząca  13 PLN/godz.= 60 min określona jest dla Wnioskodawców zobowiązanych do stosowania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która to nakłada wymóg aby koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 nie przekraczały połowy zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ww. ustawy. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Oceniający każdorazowo zobowiązani są do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności i efektywności wszystkich wydatków ujętych w budżetach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia projektowego tj. m. in.: stopnia złożoności projektu, zasadności przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i założonych do realizacji rezultatów projektu.
3. Czy w punkcie G.1.1 generatora wniosków przy opisie „liczby uczestników zadania” należy uwzględnić również osoby, które będą szkolone na AOON oraz opiekunów czy tylko osoby, wobec których świadczone będą usługi opiekuńcze?
Zgodnie z definicją uczestnika projektu, zawartą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowegorealizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, uczestnikami są osoby fizyczne lub podmioty, możliwe do zidentyfikowania na podstawie danych niezbędnych do określenia wspólnych wskaźników produktu, bezpośrednio korzystające z interwencji EFS (poniesiono na nie w projekcie określone wydatki – wsparcie bezpośrednie).
Nie znając charakteru projektu oraz nie posiadając wszystkich niezbędnych informacji odnoszących się do planowanych zadań oraz ponoszonych w ramach nich wydatków, nie jest możlie udzielenie jednoznacznej i wiążącej odpowiedzi. Dlatego zaleca się jak najbardziej szczegółowe opisanie sytuacji w części wniosku dotyczącej grupy docelowej.
Niemniej jednak, w celu ułatwienia identyfikacji grupy docelowej, zmieniono zapisy Regulaminu konkursu, dodając do grupy odbiorców wsparcia osoby świadczące usługi społeczne w społeczności lokalnej oraz kandydaci do pełnienia tych funkcji.
 4. Czy w ramach zadania 7.6 typ 1 i 3 możliwy jest zakup samochodu przystosowanego do przewozy osób niepełnosprawnych w ramach usług związanych z wynajmem sprzętu dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
Zgodnie z zapisami Regulaminu dla działania 7.6 typ 1 i 3 ,  Pkt 5.1.7.9. Dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków na środki trwałe wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
5.1.7.10. Zasady dotyczące rozliczenia środków trwałych są uregulowane w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wydatki ponoszone w ramach środków trwałych i cross financingu należy, w części G.1.2 wniosku, oznaczyć jako wydatki objęte limitem.
Należy zwrócić uwagę na zapisy kryteriów administracyjności:
Spójność i kompletność zapisów: W ramach przedmiotowego kryterium wniosek weryfikowany jest pod kątem spójności oraz kompletności zapisów. Zapisy we wniosku (uzasadnienie) o dofinansowanie projektu winny być spójne, wniosek nie może zawierać rozbieżności pomiędzy poszczególnymi jego częściami np. opisu zadań i budżetu, grupy docelowej.
Zgodność z kwalifikowalnością wydatków –
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu w odniesieniu
do warunków określonych w definicji przedmiotowego kryterium oraz w kontekście tego czy wydatki w projekcie są zaplanowane w szczególności:
– w sposób celowy i oszczędny, a także umożliwiający terminową realizację zadań. Ocenie podlegać będzie charakter planowanych wydatków pod kątem grupy docelowej oraz zaplanowanych zadań i celów projektu,
– poniesienia wydatków optymalnie pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym, w stopniu bezpośrednio dążącym do realizacji podstawowych celów projektu znajdujących jednocześnie adekwatne
odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu i/lub rezultatu.
 5. Czy kryterium dochodowe nie przekraczające 150 % właściwego kryterium dochodowego na osobę dotyczy również osób niepełnosprawnych, czy tylko niesamodzielnych?

Zgodnie z treścią kryterium zgodności wsparcia punkt 5 , w przypadku kierowania wsparcia do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych muszą one spełniać warunek wysokości dochodów określony w kryterium. W projekcie można m.in. objąć wsparciem albo tylko osoby niepełnosprawne, albo niesamodzielne, albo jedne i drugie, ale w przypadku obydwu podgrup uczestników obowiązuje wskazany próg dochodu, uprawniający do zakwalifikowania ich do projektu.
6. Na podstawie jakich dokumentów należy weryfikować kryterium dochodowe wymienione w kryterium dopuszczalności nr 9 pkt 5. „W projekcie wsparcie kierowane jest do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej„?
Zgodnie z brzmieniem kryterium, kryterium dochodowe należy weryfikować na podstawie wskazanych w Ustawie dokumentów oraz na podstawie Oświadczenia uczestnika projektu bądź osoby sprawującej opiekę prawną nad uczestnikiem projektu.
Dodatkowo należy zauważyć, iż Wnioskodawca odpowiada, za rzetelną weryfikację osób kwalifikujących uczestników do projektu zgodnie z brzmieniem kryterium i w zgodzie z przepisami prawa.
7. Czy może zostać przekroczona stawka opieki nad dziećmi wskazana w zał. 14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 oraz RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach Działania 7.6, tj. wynosząca 13 zł?
Stawka dot. opieki nad dziećmi wynosząca  13 PLN/godz.= 60 min określona jest dla Wnioskodawców zobowiązanych do stosowania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która to nakłada wymóg aby koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 nie przekraczały połowy zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ww. ustawy. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Oceniający każdorazowo zobowiązani są do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności i efektywności wszystkich wydatków ujętych w budżetach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia projektowego tj. m. in.: stopnia złożoności projektu, zasadności przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i założonych do realizacji rezultatów projektu.
8. Czy w ramach działania 7.6 świadczenie usług asystenckich kosztem kwalifikowalnym będzie dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodka wsparcia w postaci Środowiskowego Domu Samopomocy na warsztaty terapii zajęciowej? Osoby te będą dojeżdżały na te zajęcia przykładowo 2 razy w tygodniu, a 2-3 razy w tygodniu będą miały świadczone usługi asystenckie w ramach projektu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (…) ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywania jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu, poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Niemniej jednak już na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. Mając na uwadze zapisy w/w Wytycznych wydatek można uznać za kwalifikowany pod warunkiem, iż spełnia łącznie min. następujące warunki – jest niezbędny do realizacji celów projektu, został poniesiony w związku z jego realizacją oraz został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
W związku z powyższym koszty dowozu osób niepełnosprawnych będą mogły zostać uznane za koszty bezpośrednie kwalifikowane pod warunkiem wykazania, iż są one niezbędne dla realizacji zadania merytorycznego i w sposób nie budzący wątpliwości wpływają na realizację celu projektu oraz obligatoryjnych dla programu wskaźników.
9. Czy uczestnikami projektu mogą być opiekunowie faktyczni osób, którzy w ramach projektu nie korzystają z usług opiekuńczych czy asystenckich? (typ 1e).
W ramach typu 1e projektu dopuszcza się uczestnictwo opiekunów faktycznych osób zależnych, które nie korzystają w projekcie z usług opiekuńczych czy asystenckich.
Należy jednak pamiętać, iż działania zaplanowane w ramach projektu muszą wpisywać się w typy operacji możliwe do realizacji w ramach Działania 7.6 oraz służyć osiągnięciu celu Działania tj. zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczenie społecznym. Ponadto w celu monitorowania postępu w realizacji założonych działań projektowych oraz celów RPO WZ Wnioskodawca winien założyć osiągniecie wskaźnika mierzącego wzrost usług społecznych świadczących w lokalnej społeczności: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.].