Działanie 7.6 (K72) – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 26 listopada 2021

 

FAQ – Najczęście zadawane pytania

 

1. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) z mocy prawa regulują funkcjonowanie 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Czy w sytuacji jeśli nie zwiększamy ilości miejsc w placówce, beneficjent może założyć w budżecie projektu np. zakup wyposażenia do istniejących placówek oraz prace remontowe w zakresie dostępności dla dzieci z niepełnosprawnością?

W przypadku placówek opiekuńczo – wychowawczych, co do zasady nie ma przeszkód aby tego rodzaju wydatki sfinansować w projekcie, ale należy wykazać ich potrzebę. Zaplanowanie takich wydatków powinno wynikać z przedstawionej we wniosku potrzeby związanej np. z planowanym rozszerzeniem dotychczasowej oferty wsparcia albo przyjęcia podopiecznych, wymagających dodatkowych usług. Zaplanowane formy wsparcia będą kompleksowo oceniane pod kątem przedstawionej diagnozy i problemów, jakie zostaną złagodzone/rozwiązane w skutek realizacji projektu. Zakup wyposażenia do istniejących placówek oraz prace remontowe w zakresie dostępności dla dzieci z niepełnosprawnością muszą być ściśle powiązane z zaplanowanym wsparciem i wynikać z konieczności realizacji danego wsparcia, bez względu na to czy to tworzone są nowe miejsca czy też rozszerza się  ofertę wsparcia.

Należy też mieć na uwadze, iż dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, natomiast limit środków trwałych wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

2. Czy planując otwarcie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci placówka może mieć więcej niż 14 dzieci?

W prezentacji ze szkolenia, slajd 34:  jest zapis, że Wnioskodawca ma:

oświadczyć, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych liczba dzieci nie przekracza 14 osób (chyba, że przypisy krajowe stanowią inaczej) (jeśli dotyczy).

Weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie.

Przy czym należy pamiętać, że limit 14 osób nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę osób w placówce.

 • Działania w projekcie nie mogą spowodować utworzyć nowych miejsc w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób.

Zgodnie z Regulaminem konkursu działania muszą prowadzić do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, do usług świadczonych w społeczności lokalnej, poprzez:

– tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz

– placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i

– placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.

Planując takie działania w projekcie wnioskodawca zobowiązany jest:

 • oświadczyć, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego liczba dzieci nie przekroczy 8 osób (jeśli dotyczy) – weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie: „Oświadczam, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego liczba dzieci nie przekracza 8 osób (jeśli dotyczy)”
 • oświadczyć, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych liczba dzieci nie przekracza 14 osób (chyba, że przypisy krajowe stanowią inaczej) (jeśli dotyczy) – weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie: „Oświadczam, iż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych liczba dzieci nie przekracza 14 osób (chyba, że przepisy krajowe stanowią inaczej) (jeśli dotyczy).”

Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887) wskazują powyżej podane limity osób. Natomiast, trzeba pamiętać, że trwają prace na nowelizacją przepisów tej ustawy i trudno w tej chwili określić, jakie będą aktualne wymogi na moment realizacji wsparcia.

Placówki wsparcia dziennego to forma wsparcia rodziny w zakresie opieki i wychowania dzieci. Art. 24. 1. Ustawy określa, że placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;

2) specjalistycznej;

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

 1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

1) opiekę i wychowanie;

2) pomoc w nauce;

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

 1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;

2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

 1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.
 2. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych formach, o których mowa w ust. 1.”

Placówki prowadzone w formie opiekuńczej mają na celu wsparcie rodziców w zapewnieniu opieki na dziećmi oraz mogą służyć wsparciu działań edukacyjnych.

Placówka prowadzona w formie specjalistycznej ma za zadania wspierać dzieci w ich rozwoju fizycznym, psychologicznym oraz wspomagać dziecko i jego rodzinę w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Praca podwórkowa z prawnego punktu widzenia jest nową formą, w praktyce taka forma pracy z dziećmi i młodzieżą funkcjonuje od wielu lat. Idea prowadzenia pracy z dziećmi w tej formie polega na kierowaniu działań animacyjnych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych czy sportowych do dzieci spędzających swój wolny czas na ulicach.

W przypadku działalności placówek wsparcia dziennego  ustawodawca nie założyl limitu osób objętych opieką w placówce.

Regulamin konkursu określa, iż przede wszystkim dążymy do tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub na wsparciu istniejących placówek. Natomiast dofinansowanie istniejących już placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie pod warunkiem  zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia.

3. W poprzednim konkursie mogły być PWD , które mają powyżej 14 miejsc, a przepisy krajowe nie zmieniły się… Dopytuję bo chcemy utworzyć PWD dla dzieci na 30 miejsc. Czy PWD na 30 miejsc może być kwalifikowalna w projekcie.

W przypadku placówek wsparcia dziennego nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ilości dzieci w placówce. Tylko dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego określono maksymalną dopuszczalną liczbę dzieci/osób w placówce. I w przypadku organizacji wsparcia w tych placówkach należy mieć na względzie ewentualne zmiany w przepisach krajowych.

4. Czy możemy sfinansować koszt Kierownika PWD w ramach kosztów bezpośrednich w nowej placówce PWD.

Tak, koszty Kierownika PWD można ująć w kosztach bezpośrednich projektu, w zadaniu związanym z tworzeniem placówki.

5. Dotyczy konkursu 7.6 typ 2 PWD

 1. Wskaźnik: Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społ. istniejących po zakończeniu projektu

Mam pytanie dot. wskaźnika, czy jeśli zakładamy PWD na 30 miejsc dla dzieci oraz otwieramy Punkt konsultacji prawnych /psychologicznych/ terapii uzależnień dla 20 osób wykluczonych,

oraz wsparcie 1 asystenta rodziny. Będzie jeszcze w PWD szkolenie dla 15 rodziców dzieci, oraz działania profilaktyczne : wyjazdy integracyjne dla 100 dzieci. Razem w projekcie 165 uczestników.

to

razem wskaźnik wynosi: 50 miejsc, czy 165 tyle co uczestników, czy 30 tylko z PWD, czy 31 miejsc (+ 1 asystent)?

Wpisałam razem: 51 miejsc, czy dobrze? czy powinnam zliczyć wszystkich 165 osób do tego wskaźnika?

 1. Do trwałości projektu, która wynosić ma okr. taki sam jak realizacja proj. nie mniej niż 2 lata???? wpisałam też utrzymanie 51 miejsc ( w tym 30 w PWD, 20 w punkcie konsultacyjnymi, 1 asystent rodziny),

a może 165 tak jak uczestników, ale tu są też dzieci, które pojadą tylko na wyjazdy integracyjne (100 dzieci)

Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych miejsce świadczenia usługi społecznej to:

 1. miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym.
 2. osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, który otrzymał wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.

W zakresie wsparcia rodziny wskaźnik mierzy:

 • liczbę asystentów rodziny,
 • odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej –liczbę specjalistów, np. pedagogów, psychologów,
 • liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia,
 • liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w przypadku pracy podwórkowej –liczbę wychowawców),
 • liczbę rodzin wspierających.

W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej wskaźnik mierzy:

 • liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych),
 • liczbę rodzin-kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe),
 • liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych,
 • maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w rodzinie-kandydacie na rodzinę zastępczą zawodową,
 • liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
 • liczbę miejsc w rodzinnych domach dziecka.

W zakresie pieczy zastępczej wskaźnik mierzy:

 • liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego,

W tym kontekście powinni Państwo ująć we wskaźniku:

– odnośnie planowanego przez Państwa punktu konsultacji – liczbę zaangażowanych do tego specjalistów (terapeutów, psychologów czy prawników), a nie liczbę osób, która skorzysta z tych usług oraz

– w przypadku PWD – ilość planowanych miejsc oraz liczbę asystentów rodziny.

Nie wliczamy do wskaźnika liczby dzieci, które skorzystają z wyjazdu integracyjnego.

Przy trwałości projektu również należy odnieść się do tych miejsc, a nie do wszystkich wspartych osób.

6. W projekcie będzie wielu partnerów, czy możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej w wersji, iż każdy partner podpisze się oddzielnie na odrębnej kartce (wniosek składa się z 2 stron, w tym wypadku 2 strona byłaby podpisywana przez każdego Partnera osobno i liczba stron nr 2 byłaby równa liczbie partnerów)?

Tak, mogą Państwo tak to zrobić. Wszystkie dokumenty składające się na podpisany PWOPP powinny zostać wysłane jednym mailem, z adresu email wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

7. Czy zasiłek opiekuńczy może być wkładem własnym w projektach w ramach naboru 7.6 – typ 2 oraz czy dofinasowanie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” może stanowić wkład własny w tym typie projektów.

Zasiłki celowe, opiekuńcze bądź inne mogą stanowić wkład własny, jednak pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim są to tylko zasiłki wypłacane przez OPS/PCPR uczestniczący w realizacji danego projektu (nie mogą to być więc zasiłki wypłacane np. przez ZUS) i muszą być wypłacane na rzecz osoby, która jest uczestnikiem projektu i otrzymuje wsparcie podczas realizacji projektu. Zwracamy jednocześnie uwagę na zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (podrozdział 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku, pkt 3 lit. f)) wskazujące, że każdy wydatek w projekcie musi być niezbędny do realizacji celów projektu oraz być poniesiony w związku z jego realizacją. Dotyczy to również środków zakwalifikowanych jako wkład własny. Tym samym wszelkie środki zaplanowane jako wkład własny powinny przyczyniać się do realizacji założonych celów projektu.

Wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego wynikającego z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” nie może stanowić wkładu własnego w projekcie, ponieważ jest to program współfinansowany z krajowych środków publicznych. Zgodnie ze wskazanymi Wytycznymi Kwalifikowalności, podwójne finansowanie oznacza m.in. całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

8. Czy jeżeli w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 ma być realizowane kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania w ramach którego planowane jest stworzenie mieszkania treningowego z 2 miejscami mieszkalnymi to czy projektem mogą zostać objęte wszystkie osoby usamodzielniane z obszaru powiatu w ramach innych form wsaprcia np budowanie kompetencji, aktywna integracja a tylko te dwie wyłonione korzystać z mieszkania ? itp czy kompleksowymi działaniami mogą zostać objęte tylko te osoby które będą korzystały z tego mieszkania?

Warunki konkursu określają, że w przypadku realizacji projektu związanego ze wsparciem procesie usamodzielniania należy stosować przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Regulamin wskazuje, iż kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka polega m.in.:

 • mieszkanie wspomagane – koszty utworzenia, wyposażenia/doposażania, opłaty i usługi dostarczane do mieszkań, opłaty stałe utrzymania mieszkania (m.in. media), usługi (np. opiekuńcze, wspierające, doradcze, treningowe);
 • pomoc pieniężna przeznaczona na usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, którym celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Pomoc ta może zostać przeznaczona w części na koszty utrzymania mieszkania wspomaganego oraz koszty działalności socjalno – bytowej (koszty utrzymania się ponoszone przez podopiecznych w ramach treningu samodzielności) – pomoc ta może być finansowana wyłącznie w formie wkładu własnego do projektu;
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
 • budowanie kompetencji społeczno – kulturowych w naturalnym otwartym środowisku (udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej);
 • kursy, szkolenia, superwizje, konsultacje, trening facylitacji, mediacje, coaching dla trenerów i opiekunów dla osób usamodzielnianych.

Mamy zatem katalog (otwarty) różnych form oddziaływania na sytuację osób w procesie usamodzielniania. Kryteria w konkursie nie określają ile osób ma być objętych wsparciem w postaci zapewnienia treningów w mieszkaniu wspomaganym. Projekt ma zapewnić kompleksowe wsparcie wszystkim osobom, które tego wymagają, a po stronie wnioskodawcy leży uzasadnienie we wniosku jaka jest grupa docelowa i jakie wsparcie i dlaczego jest dla niej planowane.  Mogą zatem Państwo przygotować projekt, w którym zapewnione są dwa miejsca w mieszkaniu (proszę zwrócić uwagę na wymagania dot. tworzenia miejsc w mieszkaniach, określone w rozdziale 5.3 RK) i cześć osób jest objęta tym wsparciem, a cześć innym, w ramach proponowanego katalogu.

9. Czy mieszkanie może stanowic wkład własny?

Wkład własny wymagany w projekcie może być wniesiony w formie finansowej lub niepieniężnej. Do wkładu niepieniężnego zaliczane są m.in. nieruchomości. W przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy  o gospodarce nieruchomościami ‐ aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność (termin ważności sporządzanego dokumentu określa ww. ustawa). Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji[1]).

[1]  Określając stawkę należy mieć na uwadze efektywność i racjonalność wydatku. Wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie może przekraczać stawek rynkowych.

10. Szczegółowo w obu konkursach RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 oraz RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 opisali Państwo możliwość późniejszego dostarczenia wniosku ze wzgl na covid. Jednak sytuacja która panuje w jednostkach jest trudna do opisania i udowodnienia ponieważ część pracowników korzysta z urlopów zamiast z kwarantanny są nieobecni mamy utrudniony dostęp do informacji i pracowników. Czy nie byłoby możliwości przesuniecia np o tydzień terminu zakończenia publikacji obu naborów?

Nie ma możliwości przesunięcia terminu zakończenia naboru.

Na podstawie art.8 specustawy funduszowej w przypadku wniosków, które zostały złożone po terminie z powodów bezpośrednio związanych z wystąpieniem COVID-19, WUP w Szczecinie może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu, jeśli wniosek został opublikowany nie później niż 14 dni po terminie oraz do wniosku dołączono uzasadnienie na temat powodów powstałego opóźnienia. Uzasadnienie w tej sprawie powinno zostać dołączone do wniosku o dofinansowanie w formie załącznika podpisanego przez osoby upoważnione (format  PDF lub JPG). Dokument  powinien w pierwszej kolejności zostać  podpisany przez osoby  upoważnione a następnie dokument (wszystkie strony dokumentu) powinien zostać zeskanowany lub sfotografowany  i zapisany w nieedytowalnym formacie (PDF lub JPG) uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści.  Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość skanu lub zdjęcia, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje WUP w Szczecinie.

Ciężar dowodu o bezpośrednim wpływie COVID-19 na uchybienie terminowi złożenia wniosku o dofinansowanie obciąża wnioskodawcę. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek o dofinansowanie po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić, jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.