Działanie 7.6 (K71) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 października 2021

FAQ – Najczęście zadawane pytania

 

 

1.Czy w ramach projektu jest możliwość sfinansowania wyłącznie wsparcia w postaci teleopieki?

Zgodnie z wytycznymi do realizacji projektów (punkt 5.3.2 regulaminu) teleopieka nie jest odrębną usługą społeczną, ale formą świadczenia usługi opiekuńczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma ona charakter wsparcia towarzyszącego i tego rodzaju wsparcie jest możliwe wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej. Teleopieki więc nie można automatycznie uznać za usługę opiekuńczą.  Zaplanowanie w ramach projektu wyłącznie wsparcia w postaci teleopieki nie zagwarantuje spełnienia kryterium dopuszczalności które mówi, że  wnioskodawca powinien zapewnić, iż w konsekwencji działań projektowych nastąpi zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich w społeczności lokalnej.

2.  Czy kryterium premiujące nr 3: „Co najmniej 50% grupy docelowej stanowić będą osoby ze Specjalnej Strefy Włączenia.” dotyczy również gminy, które należą do obszarów przejściowych?

Tak. Do SSW zaliczamy również gminy, które należą do obszarów przejściowych.

3. Czy w ramach projektu jest możliwość objęcia teleopieką osoby, wpisujące się w definicje grupy docelowej,  które nie są objęte innymi formami wsparcia?

Beneficjent, w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu, ma możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych, wyłącznie jako elementu wsparcia i pod warunkiem, że zagwarantuje kompleksowość usługi opiekuńczej i/lub asystenckiej dla danego uczestnika

4. Czy w ramach likwidowania barier  architektonicznych w miejscu zamieszkania – jest możliwość  sfinansowania ze środków projektowych udogodnień komunikacyjnych (np. podjazd, winda)  uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynkach będących w posiadaniu Wnioskodawcy?

 Czy w ramach likwidowania barier  architektonicznych w miejscu zamieszkania – jest możliwość  sfinansowania ze środków projektowych udogodnień architektonicznych (podjazdy, poręcze itd.) w budynkach będących własnością prywatną (np. domy jednorodzinne, mieszkania własnościowe). Jeśli tak kto jest odpowiedzialny za utrzymanie trwałości wykonanych udogodnień  – właściciel mieszkania w którym je wprowadzono czy Wnioskodawca?

W ramach projektu jest możliwość sfinansowania udogodnień mających za zadanie likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania zarówno w budynkach będących własnością wnioskodawcy, jak i będących własnością prywatną. W tym przypadku należy mieć na względzie zachowanie okresu trwałości projektu. Za utrzymanie trwałości odpowiedzialny jest Wnioskodawca.

Dodatkowo należy  pamiętać, że tego rodzaju działania realizowane mogą być wyłącznie jako uzupełnienie kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS zachowanie trwałości projektu obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing, o którym mowa w podrozdziale 8.6 Wytycznych. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Obowiązek zachowania trwałości projektu (operacji) występuje w przypadku projektów współfinansowanych z EFS, w których poniesiono wydatki również ze środków EFRR tj. w ramach cross-financingu, Tym samym projekty EFS, w których nie poniesiono wydatków w ramach cross-financingu, nie podlegają kontroli trwałości projektu (operacji). Jeżeli inwestycje infrastrukturalne planowane w ramach realizowanego projektu dotyczą budynku niebędącego własnością wnioskodawcy, umowa najmu/dzierżawy[1] nieruchomości zawierana na potrzeby realizacji projektu, powinna uwzględniać w treści odpowiednie klauzule regulujące kwestie zachowania trwałości infrastrukturalnej po zakończeniu realizacji projektu. Analogicznie, gdy wnioskodawca jest już najemcą/dzierżawcą takiej nieruchomości, zapisy zawartej wcześniej umowy powinny zostać rozszerzone o ww. klauzule. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na wprowadzenie odpowiednich zapisów gwarantujących zachowanie trwałości projektu, wnioskodawca nie powinien planować realizacji przedsięwzięcia w tym miejscu.

5. Czy  kryterium premiujące nr 1: „Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy: − powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR) oraz

− gminą/gminami wchodzącą/wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu) oraz

– podmiotem/podmiotami ekonomii społecznej.” Zostanie spełnione w momencie gdy projekt jest realizowany na terenie 1 gminy w partnerstwie z PCPR, PES oraz gminą na terenie, której jest realizowany?

Tak. W opisanym przez Panią przypadku kryterium uznane zostanie za spełnione pod warunkiem , iż PCPR występowało będzie jako realizator po stronie Powiatu (ze względu na brak osobowości prawnej PCPR). Chciałabym jednak zaznaczyć, że każdorazowo KOP ocenia projekt pod względem zasadności zawarcia partnerstwa oraz stopień zaangażowania poszczególnych partnerów w realizację wniosku. We wniosku każdorazowo należy udowodnić, że projekt nie mógłby być realizowany w przewidzianym zakresie lub w stosunku do przewidzianej grupy docelowej, w obszarze wsparcia itp. bez udziału partnera.

[1] w rozumieniu rozdziału 7.3.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. Regulamin konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 mówi o tym, że w ramach wsparcia opiekunów faktycznych elementem takiego wsparcia może być pomocnik domowy (Wsparcie (również zdalne) faktycznych opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, doradztwo grupowe, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów), w związku z tym mam pytania związane z angażowaniem do projektu pomocników odmowych:

– czy osoba taka musi mieć określone kwalifikacje

– na jakich zasadach jest zatrudniania:  czy umowę zawiera z Wnioskodawcą czy z opiekunem faktycznym, czy jest to umowa trójstronna

– jaki zakres czynności może wykonywać na rzecz opiekuna faktycznego

Ponadto proszę o informacje czy w ramach projektu można świadczyć usługi rehabilitacyjne.

Zarówno przepisy krajowe, jak i Wytyczne…w zakresie włączenia społecznego nie wskazują kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba pełniąca w projekcie funkcję pomocnika domowego, w związku z czym nie musi ona posiadać specjalistycznych kwalifikacji. Wskazane byłoby natomiast doświadczenie w realizacji podobnego rodzaju wsparcia. Czynności, które może wykonywać pomocnik domowy, nie mogą zastąpić czynności wykonywanych bezpośrednio przez opiekuna faktycznego przy osobie potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a jedynie go wspierać w wykonywaniu tych czynności, powinien on zatem pomagać w standardowych, prostych czynnościach dnia codziennego, takich jak np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowania, prasowanie… Zatrudnienie takiej osoby powinno być poprzedzone sporządzeniem umowy z Wnioskodawcą, który zatrudni w ramach projektu pomocnika domowego.

W ramach projektu nie przewidziano możliwości finansowania/świadczenia usług rehabilitacyjnych.

7. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy:

− powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR) oraz

− gminą/gminami wchodzącą/wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu)

oraz

– podmiotem/podmiotami ekonomii społecznej.

Czy dobrze rozumiem, iż partnerem może być powiat, nie jest konieczne zaangażowanie PCPR?

I czy partner musi ponosić koszty w ramach kosztów bezpośrednich?

Kryterium uznane zostanie za spełnione pod warunkiem, iż PCPR występowało będzie jako realizator po stronie Powiatu (ze względu na brak osobowości prawnej PCPR). Analogicznie w przypadku OPS i gmin.

Odnośnie roli partnerów w projekcie, każdorazowo KOP ocenia projekt pod względem zasadności zawarcia partnerstwa oraz stopień zaangażowania poszczególnych partnerów w realizację wniosku. We wniosku każdorazowo należy udowodnić, że projekt nie mógłby być realizowany w przewidzianym zakresie lub w stosunku do przewidzianej grupy docelowej, w obszarze wsparcia itp. bez udziału partnera. Podział zadań pomiędzy Liderem, a partnerami nie narzuca obowiązku przekazywania partnerom części dofinansowania na realizację jego zadań. Koszty mogą być ponoszone i kontrolowane przez Lidera. Wydatki związane z zadaniami merytorycznymi mogą być ponoszone wyłącznie w ramach kosztów bezpośrednich.

8. Czy w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 działanie: „Zakup, zabezpieczenie oraz dystrybucja środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz inne niezbędne działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19” może być skierowane ogólnie do mieszkańców obszaru realizacji projektu czy wyłącznie do osób, które są uczestnikami projektu (które wypełniły dokumentacje rekrutacyjną i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie)?

Wszystkie działania w projektach należy kierować do jego uczestników. Tylko pod takim warunkiem koszty będą uznane za kwalifikowalne. Wskazana w Regulaminie możliwość podejmowania w ramach projektu działań w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 nie oznacza możliwości tworzenia specjalnych, odrębnych zadań z tym związanych.

Zadania powinny dotyczyć obszaru, w ramach którego organizowany jest konkurs.

Kwestia zakupu w tym przypadku środków ochrony osobistej i środków zabezpieczających musi mieć charakter pomocniczy, związany z umożliwieniem bezpiecznego uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych osób, personelu, etc.

9. Czy w ramach ogłoszonego naboru wniosków w konkursie RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 gmina może starać się o pozyskanie środków na funkcjonowanie klubu Seniora, którego otwarcie zaplanowane jest na 31.12.2021 r. ?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

 • Wsparcie dla usług opiekuńczych musi prowadzić każdorazowo do:

a)       zwiększenia liczby osób objętych usługami opiekuńczymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

oraz

a)       zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej u danego  beneficjenta w stosunku do roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu.

 • Obowiązek zwiększania liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez Beneficjenta.
 • Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych.

Mając na uwadze powyższe  nie ma formalnych przeszkód aby objąć wsparciem uczestników nowo powstającego Klubu Seniora jak również osób dotychczas obejmowanych wsparciem przez Beneficjenta, jednak aby spełnić powyższe kryterium należy tak zaplanować działania projektowe aby liczba osób objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych przez Beneficjenta była większa niż w roku 2020. Należy przy tym pamiętać, iż wsparcie w ramach projektu nie może prowadzić do:

 1. zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez Beneficjenta oraz
 2. zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie.

10.Czy w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 można objąć wsparciem dzieci z niepełnosprawnościami oraz czy regranting, który jest jednym z możliwych elementów projektu dotyczy tylko organizacji pozarządowych czy może być realizowany również we współpracy z podmiotami prywatnymi?

Można objąć wsparciem dzieci z niepełnosprawnościami.  W dokumentacji konkursowej zgodnie z punktem 2.1.3., wskazano grupy odbiorców do których muszą być skierowane projekty.

Należy pamiętać iż Wnioskodawcami uprawnionymi o obieganie się o dofinansowanie w ramach konkursu mogą być wyłącznie:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Regranting nie będzie jednak możliwy do zastosowania w tym konkursie. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej formuła regrantingu powinna wynikać z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedmiotowa ustawa jest podstawą określającą tryb dystrybucji środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i nie przewiduje formuły regrantingu. Ponadto, zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że grantobiorca w projekcie EFS jest zarówno uczestnikiem projektu, jak i bezpośrednim odbiorcą wsparcia. Grantobiorcy ze środków grantu mogą realizować usługi wynikające z prowadzenia przez nich działalności, ale nie mogą udzielać dalej wsparcia finansowego ani przekazywać środków finansowych do innych uczestników projektów.

11. Czy w ramach konkursów istnieje konieczność zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych w postaci np. asystenta rodziny, osób prowadzących specjalistyczne poradnictwo (psycholog, prawnik itd.)?

Do podmiotów ekonomii społecznej zaliczamy m.in. organizacje pozarządowe, a stowarzyszenia zwykłe, niezależnie od uproszczonej procedury rejestracji, są zaliczane do NGO.  Jeżeli wnioskodawca chciałby uzyskać punkty za spełnienie kryterium premiującego nr 1., we wniosku należy wykazać, iż wybrana organizacja  jest podmiotem ekonomii społecznej i działa w tym obszarze.

W odniesieniu do pytania o trwałość, w obydwu konkursach projektodawcy są zobowiązani do zachowania trwałości czy to miejsc świadczonych usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu czy tworzenie nowych miejsc w placówkach  wsparcia dziennego i mieszkań wspomaganych przez okres równy co najmniej okresowi realizacji projektu. Trwałość rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja o liczbie miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.

12.Czy partnerem projektu może być firma jednoosobowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgodnie z kryterium dopuszczalności nr 3 „Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera” jedynie w stosunku do Beneficjenta (podmiotu składającego wniosek) wskazano na wymóg, iż musi on być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020.

Odnośnie roli partnerów w projekcie, każdorazowo KOP ocenia projekt pod względem zasadności zawarcia partnerstwa oraz stopień zaangażowania poszczególnych partnerów w realizację wniosku. We wniosku każdorazowo należy udowodnić, że projekt nie mógłby być realizowany w przewidzianym zakresie lub w stosunku do przewidzianej grupy docelowej, w obszarze wsparcia itp. bez udziału partnera. Podział zadań pomiędzy Liderem, a partnerami nie narzuca obowiązku przekazywania partnerom części dofinansowania na realizację jego zadań. Koszty mogą być ponoszone i kontrolowane przez Lidera.
Wydatki związane z zadaniami merytorycznymi mogą być ponoszone wyłącznie w ramach kosztów bezpośrednich.

Ocena zasadności zawarcia partnerstwa w tym, również ocena posiadanego doświadczenia oraz potencjału Partnera/ Partnerów, dokonywana jest przez KOP na płaszczyźnie kryteriów jakości (str. 66 DK).

Jedynie w przypadku kryterium premiującego wskazano, iż przy realizacji projektu w partnerstwie zawartym pomiędzy konkretnie wskazanymi podmiotami:

– powiatem(-ami)/miastem(-ami) na prawach powiatu (PCPR) oraz

– gminą/gminami wchodzącą/wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu) oraz

– podmiotem/podmiotami ekonomii społecznej

można otrzymać premie punktową w wysokości 30 pkt.

W dokumentacji konkursowej zgodnie z punktem  3.5.1 określono Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie, gdzie przedstawione są najważniejsze informacje i zapisy dotyczące partnerstwa.

Odnosząc się do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), partnerem projektu może być firma jednoosobowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy pamiętać, że celem konkursu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i podniesienie jakości tych usług.

W związku z faktem, iż wnioskowane wsparcie udzielane jest ze środków publicznych Wnioskodawca/Partner (jeśli dotyczy) nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Składając wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca/Partner zobowiązany jest do złożenia  oświadczenia  z którego w sposób  jednoznaczny wynika, że instytucja, którą reprezentuje Wnioskodawca/Partner  nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

13.Czy w ramach ogłoszonego naboru wniosków w konkursie RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 – typ 1 stowarzyszenie może starać się o pozyskanie środków na funkcjonowanie klubu Seniora na okres od dnia 01.11.2021 r., który został utworzony przez gminę w 2019 r. na podstawie dofinansowania otrzymanego z Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015 – 2020, a działającego obecnie na podstawie otrzymanego przez Gminę  dofinansowania w ramach działania RPZP.07.0 6.00  w naborze RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 (koniec projektu przypada na dzień 31.10.2022 r.?

Klub ten jest ośrodkiem wsparcia utworzonym na podstawie uchwały Rady Gminy działającym w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ofercie na pozyskanie środków na utworzenie Klubu Senior + oferent wpisał, że klub będzie funkcjonował 4 godziny dziennie. Czy jest taka możliwość, aby klub ten funkcjonował np. 6 godzin dziennie?

W odpowiedzi na e-mail z dnia 16.11.2021 r. informuję, iż zaproponowana przez Panią konstrukcja projektu w ramach ogłoszonego naboru dla Działania 7.6 (K71/21) z przedstawionych przez Panią informacji byłaby trudna do realizacji z uwagi na fakt, iż Klub Seniora został utworzony i jest aktualnie prowadzony przez Gminę, na podstawie stosownej uchwały. W związku z powyższym jaką rolę miałoby pełnić stowarzyszenie aplikujące o środki w naborze nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21? Czy gmina chce zlecić realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu istniejącego Klubu Seniora Stowarzyszeniu (w okresie kiedy sama prowadzi i otrzymuje dofinansowanie na działania Klubu i potem w okresie trwałości)? Czy chcieliby Państwo rozszerzyć wsparcie, przyjąć nowe osoby? W jaki sposób zostanie zapewniony brak podwójnego finansowania, (np. w przypadku opiekuna klubu, kadry, k. pośrednie itd.) podział pomiędzy zadaniami, poradami, wyjazdami realizowanymi obecnie w projekcie, a planowanymi do realizacji w nowym projekcie?.

Nasuwającym się rozwiązaniem jest złożenie projektu przez Gminę na rozszerzenie wsparcia działalności Istniejącego Klubu Seniora oraz/lub jego dalsze funkcjonowanie po zakończeniu aktualnie realizowanego projektu w ramach Działania 7.6.

Muszą mieć Państwo świadomość, że niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podwójne finansowanie oznacza  m.in. w szczególności całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

Odnośnie pytania nr 2 nie ma formalnych przeszkód aby Klub Seniora działał przez 6 godzin dziennie, również w aktualnie realizowanym przez Państwa projekcie widnieją zapisy, że Klub Seniora jest otwarty 5 dni w tygodniu średnio po 6 h dziennie (120 godzin miesięcznie), to Beneficjent ustala ile godzin dziennie Klub Seniora będzie funkcjonował, o ile inne dokumenty tego nie zabraniają.

14.Czy w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 można realizować wsparcie w postaci tworzenia miejsc w mieszkaniach wspieranych lub chronionych?

W ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 nie ma możliwości tworzenia miejsc w mieszkaniach wspieranych i chronionych.

Wsparciem może zostać objęty tylko Typ 1 projektów: rozwój usług asystenckich, również związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19,  (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych. Tworzenie miejsc w mieszkaniach wspieranych i chronionych było możliwe w ramach Typu 3, który nie może być realizowany w ramach wymienionego naboru.

15. Czy jeśli projekt jest komplementarny z programem rządowym Senior +, to czy wkład własny wnoszony przez JST do projektu EFS może pochodzić ze środków Senior+?

Wkład własny wnoszony przez JST do projektu EFS nie może pochodzić ze środków Senior+. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podwójne finansowanie oznacza  m.in. w szczególności całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

16. Czy w ramach projektu można zaplanować wyłącznie usługi wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych?

Nie można. Wsparcie to może być realizowane tylko jako towarzyszące głównym założeniom projektu, tj.: zwiększaniu liczby usług opiekuńczych i/lub asystenckich świadczonych w społeczności lokalnej, a zatem wsparcie nie może być głównym działaniem projektu i powinno stanowić dopełnienie usług opiekuńczych, czy asystenckich. Wynika to z kryterium dopuszczalności zgodność wsparcia „W ramach projektu obligatoryjne jest realizowanie wskazanego w typie projektu:- wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz usług asystenckich (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów).”

17. Czy tworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętów pielęgnacyjnych musi być przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących inne wsparcie w ramach projektu, czy dopuszczalne jest korzystanie z wypożyczalni przez osoby nie objęte innym wsparciem w projekcie?

Działania zaplanowane do realizacji w projekcie w tym wytworzone produkty muszą być skierowane przede wszystkim do uczestników projektu. Nie ma możliwości bezpłatnego użytkowania sprzętu przez osoby nie będące uczestnikami. W przypadku gdy komercyjnego wykorzystania sprzętu należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia pomocy de minimis i w tym kontekście konieczna jest ocena jej występowania.  Szczegółowe informacje o pomocy publicznej znajdują się w rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

18. Czy osoby zagrożone lub dotknięte skutkami COVID – 19 biorące udział w projekcie muszą mieć status osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem? 5. W jaki sposób definiować osoby zagrożone lub dotknięte skutkami COVID – 19?

Wszystkie działania wykluczeniem społecznym (w tym do osób, które są bezpośrednio dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19, w zakresie pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia psychologicznego, ochrony zdrowia i życia lub innych zidentyfikowanych potrzeb) w tym również do otoczenia tych osób. – biorąc jednak pod uwagę, iż wsparcie obligatoryjnie kierowane musi być w przypadku usług asystenckich do osób z niepełnosprawnościami i w przypadku usług opiekuńczych – skierowane do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie związane z zakupem, zabezpieczeniem oraz dystrybucją środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 oraz inne niezbędne działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach działań realizowanych w projekcie, mogą otrzymać również pozostałe osoby otrzymujących wsparcie w projekcie, stanowiące również grupę odbiorców np. opiekunowie faktyczni, rodziny i otoczenie uczestników projektu, wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej  oraz inne osoby lub podmioty związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Każdorazowo zaplanowane działania w tym dotyczące covida muszą wynikać przede wszystkim z przeprowadzonej diagnozy i potrzeb z niej wynikających pamiętając, że w typie 1 nadrzędną ideą są usługi opiekuńcze, natomiast działania covidowe służą bezpiecznej realizacji tych działań – to co napisałaś poniżej.

W odniesieniu do wprowadzenia wskaźników mierzących wsparcie udzielane w związku z przeciwdziałania skutków COVID-19 należy przyjąć, iż w przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności (np. zaopatrzenie w maseczki i inne środki ochrony osobistej, wsparcie psychologiczne przez telefon) osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, co oznacza, że nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby danych osobowych.

W takim przypadku, Beneficjent powinien wykazać jedynie liczbę wspartych osób/podmiotów. Pełne dane uczestników/podmiotów należy zbierać jedynie w przypadku wsparcia bezpośredniego, o odpowiedniej intensywności, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/ podmiotu, które prowadzi do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. objęcie wsparciem w ramach placówki wsparcia dziennego, czy innych form wsparcia). Dodam także, że wydatki przeznaczone na walkę z Covid-19 należy oznaczyć w karcie wydatków limitem COVID-19

19. Czy wsparciem mogą zostać objęte pracujące osoby z niepełnosprawnościami, nie posiadające statusu osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem?

Zgodnie z Wytycznymi włączenia społecznego, osoby z niepełnosprawnością  uznawane są za zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym bez względu na ich status na rynku pracy. Pracujące osoby z niepełnosprawnościami mogą zostać objęte wsparciem

20. Jak definiowane jest „miejsce zamieszkania” w przypadku realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych? Czy mogą one być realizowane w ośrodku wsparcia/ośrodku rehabilitacyjnym na terenie gminy, w której mieszka uczestnik projektu, czy tylko i wyłącznie w mieszkaniu/domu osoby objętej takim rodzajem wsparcia?

„Miejsca zamieszkania” jest traktowane jako miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone są w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres tych usług zdefiniowany został w załączniku nr 1 do Wytycznych włączenia społecznego i obejmuje  usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługa taka powinna być realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. Szczegółowe informację znajdują się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/

21. Czy w ramach projektu można tworzyć całodobowe ośrodki wsparcia, jeśli liczba miejsc nie przekracza 30?

Można, jednak realizacja takiego projektu i potrzeba utworzenia tylu miejsc musi wynikać z diagnozy i jej zasadność jest oceniana przez KOP.

Realizacja działań w projekcie powinna wspierać proces deinstytucjonalizacji czyli przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. Należy pamiętać, że wsparcie i rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki ma zapobiegać umieszczaniu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami w zakładach stacjonarnych. Należy mieć na uwadze, że usługi świadczone w społeczności lokalnej muszą to być usługi świadczone w sposób:

 1. zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);
 2. umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 3. zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 4. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Warunki, o których mowa w lit. a – d, muszą być spełnione łącznie.

22. Czy w ramach projektu można finansować szkolenia dla kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora (np. szkolenie dla kierownika Klubu Senior) czy Dzienne Domy Pomocy?

W ramach tego konkursu możliwa jest tylko realizacja działań mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów.

Dodatkowo dodam, że w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 znajdują się minimalne wymagania co do osób które świadczą usługi opiekuńcze.

W przypadku Dziennego Domu Pomocy – Usługa opiekuńcza jest świadczona przez:

 1. osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;
 2. osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Jeżeli chodzi o Klub Seniora wykształcenie nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów na osoby prowadzące klub seniora. Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności.

23. Czy w ramach opieki wytchnieniowej można finansować zakup usług zewnętrznych w prywatnym domu opieki?

Istnieje możliwość zakupu usług zewnętrznych jednak należy pamiętać, że zlecenia realizacji prac wykonawcy zewnętrznemu powinna być poprzedzona analizą dotyczącą najbardziej efektywnego rozwiązania z punktu widzenia realizacji projektu i wszystkie zadania w projekcie nie mogą zostać zlecone. Dodatkowo IP RPO WZ ma prawo do zakwestionowania kwalifikowalności rozliczanych przez Projektodawcę /Partnera wydatków, jeśli na etapie weryfikacji wniosku o płatność okaże się, iż Projektodawca/Partner zlecił dane zadanie/ usługę merytoryczną wykonawcy zewnętrznemu (np. realizację usługi doradztwa, organizację szkolenia), jednocześnie wykazując we wniosku o dofinansowanie, iż dysponuje potencjałem i/lub doświadczeniem w realizacji danego przedsięwzięcia merytorycznego. 

Należy także pamiętać, że projektodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Jak ta trwałość miała by być zagwarantowana w przypadku zlecenia tej usługi?

24. Czy w ramach projektu można zakupić środek transportu?

W ramach projektu dopuszczony jest zakup środka transportu, jednak każdorazowo taki zakup musi być uzasadniony i niezbędny dla realizacji celów projektu. Innymi słowy to wydatek, bez którego projekt nie mógłby zostać zrealizowany.  Dodatkowo należy uzasadnić racjonalność zakupu. Dlaczego planowany jest zakup, a nie wynajem auta czy korzystanie z usług transportowych? Pamiętając o tym że projekt realizowany będzie tylko przez określony czas, a wydatki w projekcie powinny być planowane w sposób oszczędny i celowy.

25. Na podstawie jakich dokumentów należy kwalifikować do projektu osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będące grupą docelową? Czy wymagane jest zaświadczenie lekarza?

Zgodnie z Wytycznymi włączenia społecznego osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Nie ma ścisłego wykazu dokumentów na podstawie których należy kwalifikować takie osoby do projektu.  Powinno to być zaświadczenia odpowiedniej instytucji tj. np. ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.