Działanie 7.6 (K64) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 kwietnia 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy w ramach typu 2 konkursu “Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, można samemu wybierać sobie obszary do działania , zależnie od lokalnych potrzeb??  Czy jest jakiś głównt typ, a pozostałe elementy można trakować jako uzupełnienia ew? Który jest ten główny zatem??

Planujemy bowiem  działać w obszrze tworzenia lub rozszerzania działalności Placówki wsparca dziennego + ew  wybrane elementy jako uzupełnienie. Czy taka forma realizacji projektu jest możliwa?

Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub na wsparciu istniejących placówek.

W ramach danego konkursu możliwe jest wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego wyłącznie pod warunkiem spełnienia poniższych zapisów:

 1. zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
 2. rozszerzenia oferty wsparcia.

Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia zostały określone w pkt. 5.3.1.Regulaminu Konkursu (str. 107).

W ramach typu 2 konkursu “Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, można określić zgodnie z Regulaminem konkursu  obszary do działania , biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i wybrać najbardziej potrzebne działania.

Możecie Państwo dowolnie dobierać z różnych form wsparcia z SOOP w sytuacji, gdy trzonem projektu będzie wsparcie placówki. Generalnie jest to możliwe, ale pod warunkiem spełnienia kryterium zgodności wsparcia, w którym niektóre formy wsparcia zostały połączone.

Przede wszystkim niezmiernie ważne będzie właściwe uzasadnienie takiego działania, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca.

Przypominamy, że kwestia założeń i racjonalności całego projektu podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

2. Czy można planować start projektu na 01.01.2021? Planowana data zakończenia projektu to 30.06.2023.

Tak. Natomiast należy mieć na uwadze, że każdorazowo termin rozpoczęcia projektu ocenianiy jest pod względem jego zbieżności z diagnozą, tzn. czy nie jest zbyt odległy.

3. Projekt najprawdopodobniej realizowany będzie w 3 powiatach. Czy można realizowac różne formy wsparcia w każdym z powiatów, w którym wdrażany będzie projekt (zgodnie z przeprowadzoną diagnozą), czy też wsparcie musi być takie samo na terenie każdego z powiatów?

W każdym z powiatów może być prowadzona inna forma wsparcia, zgodna z zapotrzebowaniem wynikającym z przeprowadzonej diagnozy.

4. W projekcie założono realizację czterech typów operacji:

a. działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej

b. wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych

c. rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

d. rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego

Typy operacji a-c będą realizowane łącznie zgodnie z przyjętym kryterium dopuszczalności (strona 43 regulaminu).

Czy można w ramach jednego projektu realizować wszystkie ww. typy operacji (a,b,c + d)?

Tak

5. Czy katalog poradnictwa, o którym mowa m.in. na stronie 14 regulaminu, tj.:

a. poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka

b. poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego

c. działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych

jest katalogiem zamkniętym, czy można katalog ten poszerzać o inne formy wsparcia zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, np. poradnictwo psychiatryczne, trapię SI, trapię uzależnień, psychoterapię?

Nie jest to katalog zamknięty, wymienione formy (co najmniej jedna z nich) są minimalnym wymogiem w zakresie rozwoju poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Jeżeli z przeprowadzonej diagnozy będzie wynikać zapotrzebowanie na inne formy poradnictwa rodzinnego, nie ma przeciwwskazań, aby zaproponować je w ramach projektu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że np. terapia czy psychoterapia nie są elementami poradnictwa rodzinnego. Ostateczna decyzja uznająca dany wydatek za racjonalny, efektywny i ostatecznie kwalifikowalny, należeć będzie do Komisji Oceny Projektu po przeanalizowaniu całościowych zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

6. Czy projekt może być realizowany bez partnerstwa?

Nie ma obowiązku realizowania projektu w partnerstwie.

7. Czy projekty realizowane w partnerstwie będą traktowane priorytetowo (brak jest informacji na ten temat w wykazie kryteriów premiujących)?

W ramach niniejszego konkursu projekty parnerskie nie są dodatkowo premiowane ani traktowane priorytetowo.

8. Czy samorząd, który oddał do realizacji placówki wsparcia podmiotowi zemnętrznemu na jakiś określony okres czasu, może ubiegać się o rozwój tych placówek w obecnie ogłoszonym naborze ?

Tak, istnieje taka możliwość, jeśli organem prowadzącym dla danej placówki wsparcia w dalszym ciągu jest samorząd.

9. Czy jeżeli podmiot zewnetrzny jest beneficjentem projektu, w ramach którego powstały na terenie gminy placówki wsparcia w parnerstwie z gminą, to czy ta gmina może ubiegać się o rozwój  tych placówek  wsparcia?

Co do zasady Gmina powinna objąć wsparciem tylko takie placówki, co do których może podejmować wiążące decyzje / jest ich organem prowadzącym.

10. Czy w ramach typów projektu dotyczących działań profilaktycznych mających na celu ograniczanie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz działań, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych, dopuszczalne są następujące działania:

 1. Kampanie informacyjne skierowane do grup docelowych projektu.
 2. Badania i analizy w obszarze funkcjonowania rodziny (diagnoza kluczowych problemów i barier w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny)?

Ad 1. Działania informacyjne i promocyjne możliwe są do sfinansowania jedynie w ramach kosztów pośrednich. Nie ma możliwości wyodrębnienia oddzielnego zadania związanego z kampanią informacyjną w ramach kosztów bezpośrednich.

Ad 2. Nie ma takiej możliwości, ponieważ niniejsze działanie oraz typ projektu nie są skierowane na finansowanie prac badawczych. Tego typu badania i analizy mogę być jedynie elementem diagnozy sytuacji problemowej, na której oparty będzie wniosek o dofinansowanie projektu.

11. Czy w ramach konkursu można utworzyć i wyposażyć świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży (jako nową placówkę wsparcia dziennego rodziny zapewniającą miejsca opieki i wychowania)?

Tak, istnieje taka możliwość.

12. Czy psychoterapia rodzin może zostać zaliczona do katalogu poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego?

Tak, jeśli realizować będzie wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka.

13. Czy konsultacje z psychiatrą w zakresie wsparcia rozwoju dziecka mogą zostać zaliczone do katalogu poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego?

Tak, jeśli realizować będą wzmacnianie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka.

14. Czy możliwe jest prowadzenie w projekcie ciągłej rekrutacji?

Tak.

15. Każdorazowo po zrekrutowaniu rodziny do projektu zamierzamy przeprowadzać pogłębioną diagnozę jej potrzeb i na tej podstawie opracowywać Plan Rozwoju Rodziny (PRR), który będzie następnie okresowo aktualizowany. Na podstawie PRR członkowie rodzin będą otrzymywali określone formy wsparcia przewidziane w projekcie i zgodne z wcześniej przeprowadzaną ogólną diagnozą potrzeb. Niestety, na etapie planowania trudno jest przewidzieć, ile wynosić będzie realne miesięczne zapotrzebowanie na usługę danego rodzaju u konkretnej osoby z danej rodziny. W związku z powyższym:

 1. Czy w opisie poszczególnych zadań wystarczy podać łączną liczbę godzin określonego typu wsparcia w danym roku? – np. „W okresie 01.01.2021-31.12.2021 zostanie udzielonych łącznie 120 godzin wsparcia psychologicznego”.
 2. Jeśli podanie łącznej liczby godzin określonego typu wsparcia w perspektywie danego roku nie jest możliwe, czy należy podawać liczbę godzin określonego typu wsparcia w wymiarze kwartalnym czy miesięcznym?
 3. Czy w opisie poszczególnych zadań wystarczy podać, ile osób łącznie skorzysta z danej formy wsparcia w trakcie realizacji projektu? – np. „Z poradnictwa psychologicznego w trakcie trwania projektu skorzysta łącznie 10 BO (5K/5M).”
 4. Czy konieczne jest, aby każda zrekrutowana osoba była beneficjentem projektu przez cały okres jego realizacji, czy też okres uczestnictwa w projekcie (korzystania ze wsparcia) może zależeć od realnego zapotrzebowania zgodnego z opracowanym Planem Rozwoju Rodziny?

Ad 1. Tak.

Ad 2. Można podać łączną liczbę godzin dla danego typu wsparcia.

Ad 3. Tak.

Ad 4. Nie ma takiej konieczności, uczestnikiem projektu można równocześnie trzy miesiące jak i rok czy więcej. Każdorazowo jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji osób objętych wsparciem oraz przewidzianych dla nich form pomocy.

16. Czy koszt opieki wytchnieniowej jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie?

W 2 typie projektu, realizowanym jako jedyny w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20, nie ma możliwości finansowania opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa mogła być realizowana jedynie w ramach typu projektu 1 Działania 7.6.

17. Czy wymóg zachowania trwałości należy rozumieć wyłącznie jako wymóg zachowania trwałości w przypadku tworzenia nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego i mieszkaniach wspomaganych?

W ramach niniejszego naboru, trwałość rozumiana jest wielorako. Zgodnie z opisem kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia pkt 5 „Trwałość dotyczy miejsc w nowoutworzonych placówkach wsparcia dziennego (tworzonych w ramach projektu), nowych miejsc w istniejących placówkach i mieszkań wspomaganych, jak i nowych miejsc w istniejących placówkach. Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, w których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz do świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja o liczbie miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę”. Trwałość taka musi zostać zachowana co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu.

Należy ponadto pamiętać o trwałości w zakresie wydatków związanych z cross-financingiem, a więc dotyczących nieruchomości (tzw. trwałość projektu/operacji), gdzie warunkiem jest zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Ocenie podlegać będzie również to, w jakim stopniu zaproponowane w projekcie instrumenty wsparcia oraz zaplanowane rezultaty przyczynią się do trwałej zmiany sytuacji grup docelowych.

18. We wniosku w części B.8. Charakterystyka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji: „nie dotyczy” lub „dotyczy”. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, ale realizowane w projekcie zadania nie będą wchodziły w jej zakres. Czy należy wybrać opcję „nie dotyczy”?

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest stowarzyszenie/fundacja, które/a prowadzi działalność gospodarczą, podmiot ten jest traktowany jako przedsiębiorstwo i zobowiązany jest dokonać również wpisu do KRS dla przedsiębiorców (poza wpisem do rejestru stowarzyszeń). W takiej sytuacji wnioskodawca powinien wypełnić również pole B.8.

19. Czy we wniosku w części B.11. Powiązanie projektu z innymi zrealizowanymi/planowanymi projektami, w tym finansowanymi z funduszy strukturalnych należy podać wyłącznie powiązania projektu z projektami realizowanymi na terenie woj. zachodniopomorskiego, czy także z projektami realizowanymi przez Wnioskodawcę w innych częściach kraju? Czy mają to być projektu finansowanie wyłącznie z funduszy publicznych?

W ramach niniejszego punktu należy wskazać wszystkie projekty niewymienione w pkt. B 9.1 oraz B.10, powiązane z przedmiotowym projektem (np. tematycznie, obszarowo), realizowane również w innych częściach kraju, również z funduszy niepublicznych.

20. W jakiej dokładnie formie należy przygotować dokument potwierdzający posiadanie siedziby lub oddziału lub głównego miejsca wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku? Czy wystarczy oświadczenie?

Kryterium zostanie uznane za spełnione tylko i wyłącznie w przypadku gdy w treści wniosku o dofinansowanie zostanie zawarta stosowna deklaracja spełniania warunku określonego w kryterium oraz informacje te będą miał potwierdzenie w dokumentach urzędowych (ogólnodostępnych KRS/CEIDG). Nie ma zatem obowiązku załączania innych dokumentów potwierdzających ten fakt. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy informacja ta nie będzie możliwa do weryfikacji w oparciu o powszechnie dostępne rejestry publiczne tj.: KRS i CEIDG, co będzie wymagało przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej.

21. Gmina jest właścicielem budynku, który w chwili obecnej przekazany jest w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej. W budynku tym planowana jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki (gmina posiada już dokumentację projektową na  adaptacje budynku w tym zakresie). Natomiast w pomieszczeniach Biblioteki planowane jest uruchomianie placówki wsparcia dziennego. Gmina będąca wnioskodawca w konkursie 7.6, chce pozyskać środki w tym projekcie na adaptację pomieszczeń Biblioteki, w której planowane jest uruchomienie placówki wsparcia dziennego. Jak zaplanować wydatki na adaptację, żaby były zgodne z regulaminem konkursu. Czy Biblioteka może w takiej sytuacji wystąpić w roli partnera projektu, i czy może wydatkować środki z projektu 7.6 na adaptację swoich pomieszczeń, na pomieszczenia placówki wsparcia dziennego?

W ramach danego konkursu możliwe jest wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego wyłącznie pod warunkiem spełnienia poniższych zapisów:

 1. zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
 2. rozszerzenia oferty wsparcia.

Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia zostały określone w pkt. 5.3.1.Regulaminu Konkursu (str. 108).

Planując wydatki na adaptację należy kierować się zapisami Regulaminu konkursu ppkt.5.1.7.Cross-financing i środki trwałe.

Cross‐financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi 20 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, a na środki trwałe wynosi 40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Zasady dotyczące rozliczenia środków trwałych są uregulowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W podrozdziale 8.6 Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS czytamy:

„W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

 1. a) zakupu nieruchomości,
 2. b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
 3. c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.”

Adaptacja może uwzględniać tylko koszty niezbędne do prowadzenia placówki wsparcia dziennego oraz powinna być efektywna i racjonalna. Nie dopuszcza się finansowania budowy.

Niemniej jednak, ostateczną decyzję dotyczącą planowanych wydatków podejmuje Wnioskodawca, a jej racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całościowych zapisów wniosku.

Dodatkowo proszę o zapoznanie się zapisami  ppkt.5.2.7.Wytyczne do realizacji projektów w zakresie pomocy publicznej/de minimis (str. 105).

Natomiast najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa  określone są w ppkt. 3.5.1 Regulaminu konkursu (str.23).

Należy pamiętać, że celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty  o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

Podsumowując wnioskodawcą może być gmina, która jest właścicielem budynku; realizatorem ośrodek pomocy społecznej. Biblioteka może być partnerem tylko jeśli nie jest podmiotem podległym gminie i na zasadach opisanych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. (U S T AWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Dz. U z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm., dalej: ustawa wdrożeniowa)

Natomiast jeśli biblioteka jest jednostką organizacyjną gminy  jak np. OPS, to powinna być kolejnym realizatorem. Zapisy dotyczące konstrukcji Państwa wniosku powinny zostać skonsultowane pod kątem prawnym z uwagi na powiązania pomiędzy gminą a pozostałymi podmiotami.

W związku z planowanym w projekcie  wsparciem infrastrukturalnym (wydatki w ramach cross –financingu) proszę o zapoznanie się z zapisami  Dokumentacji konkursowej str. 111 (Uwagi).

 Przede wszystkim niezmiernie ważne będzie właściwe uzasadnienie takiego działania, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zapisów prawnych, oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca.

22. Czy w ramach konkursy koniecznym nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 jest złożenie wniosku o dofinansowanie w partnerstwie?

W ramach przedmiotowego konkursu  nie jest  konieczne złożenie wniosku o dofinansowanie w partnerstwie. Natomiast najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa  określone są w ppkt. 3.5.1 Regulaminu konkursu (str.23).

Celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty  o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i nietrwałych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności.

23. Czy koszty związane zw. z dostosowaniem lub adaptacją (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres można w projekcie ponosić wyłącznie w ramach cross-financingu?

Z uwagi na to, że wydatki ponoszone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie są środkami infrastrukturalnymi, co do zasady prace związane z dostosowaniem lub adaptację pomieszczeń można ponosić wyłącznie w ramach cross-financingu, którego limit dla przedmiotowego konkursu wynosi do 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki ponoszone w ramach cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty są niekwalifikowalne.

24. Czy należy przyjąć, że kontrola trwałości operacji zw. z wydatkami w ramach cross-financingu wynosi 5 lat?

Tak

25. Czy w projekcie obowiązuje trwałość rezultatów w stosunku do rozwoju oferty placówki wsparcia dziennego, czy też trwałość dotyczy wyłącznie nowo powstałych miejsc w takiej placówce? Czy trwałość rezultatów dotyczy wyłącznie nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, czy także innych planowanych w projekcie rodzajów wsparcia, np. wsparcia rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych, czy też rozwoju poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego?

Trwałość rezultatów należy przede wszystkim traktować na zasadach wskazanych w opisie znaczenia Kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodności wsparcia w punkcie 5. Wymagane 2 lata trwałości od zakończenia realizacji projektu (lub proporcjonalnie więcej, jeśli projekt trwa dłużej), dotyczą nowoutworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego/mieszkaniach wspomaganych oraz usług świadczonych bezpośrednio w tych miejscach (w możliwie podobnym zakresie i jakości) – jeśli wystąpi takie zapotrzebowanie.

W przypadku samego rozszerzenia oferty wsparcia (bez tworzenie nowych miejsc) nie ma obowiązku zachowania trwałości, o której mowa w Kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodności wsparcia w punkcie 5, a także trwałości zaplanowanych w projekcie rodzajów wsparcia.

Niezależnie od powyższego, każdy Wnioskodawca powinien w projekcie opisać możliwie dokładnie sposób na zachowanie trwałości zaproponowanych rozwiązań na rzecz grupy docelowej (czyli opisać to, w jakim stopniu zaproponowane w projekcie działania przełożą się na rozwiązanie sytuacji problemowej grupy docelowej), co oceniane jest poprzez pryzmat Kryterium jakości nr 3 Trwałość.

26. Czy wskaźnik rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu w przypadku usług wsparcia rodziny należy stosować:

 1. wyłącznie do liczby nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a w przypadku pracy podwórkowej – liczby wychowawców, ponieważ trwałość rezultatu zgodnie z regulaminem (m.in. strona 103) w przypadku wsparcia rodziny dotyczy wyłącznie miejsc w nowo utworzonych placówkach wsparcia dziennego i nowych miejsc w istniejących placówkach?
 2. łącznie do liczby asystentów rodziny, odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczby specjalistów, np. pedagogów, psychologów; liczby grup samopomocowych i grup wsparcia; liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a w przypadku pracy podwórkowej – liczby wychowawców oraz liczby rodzin wspierających

Wskaźnik Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu, należy stosować zgodnie z definicją zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (WLWK).

27. Czy wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu w przypadku usług wsparcia rodziny należy stosować:

 1. wyłącznie do liczby nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a w przypadku pracy podwórkowej – liczby wychowawców, ponieważ trwałość rezultatu zgodnie z regulaminem (m.in. strona 103) w przypadku wsparcia rodziny dotyczy wyłącznie miejsc w nowo utworzonych placówkach wsparcia dziennego i nowych miejsc w istniejących placówkach?
 2. łącznie do liczby asystentów rodziny, odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczby specjalistów, np. pedagogów, psychologów; liczby grup samopomocowych i grup wsparcia; liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego, a w przypadku pracy podwórkowej – liczby wychowawców oraz liczby rodzin wspierających?

Wskaźnik Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu, należy stosować zgodnie z definicją zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (WLWK).

28. Czy jeśli usługi zaplanowane w projekcie są wyłącznie usługami wsparcia rodziny, to

a)Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu (wskaźnik opisany w pytaniu 2) jest taka sama jak Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu (wskaźnik opisany w punkcie 1)?

b) czy należy do konkretnego zadania przypisywać:

– oba ww. wskaźniki o tej samej wartości,

– czy tylko jeden z nich, a jeśli tylko jeden – który z nich?

Ad a. Tak.

Ad b. Konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych dla danego projektu wskaźników w części E wniosku o dofinansowanie, natomiast w opisie zadania (część G.1.1) należy zawrzeć informację, że zadanie będzie miało jednoczesny wpływ na realizację obydwu wskaźników (wraz z podaniem w jaki sposób). Jeżeli w opisie zadania będzie brakowało miejsca na taki opis (limit znaków), to proszę zawrzeć go w sposobie pomiaru wskaźnika w części E wniosku (przy konkretnym wskaźniku), np. wskaźnik będzie realizowany w ramach zadania X i Y…

29. Czy jeśli projekt przewiduje wyłącznie realizację usług wsparcia rodziny wskaźniki produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie

a) są tożsame (dotyczą tych samych beneficjentów, a zatem wynoszą tyle samo)?

b) jeśli ww. wskaźniki są tożsame, czy należy do konkretnego zadania przypisywać

– oba ww. wskaźniki o tej samej wartości,

– tylko jeden z nich, a jeśli tylko jeden – który z nich?

Ad a. Tak.

Ad b. W opisie zadania (część G.1.1) należy zawrzeć informację, że zadanie będzie miało jednoczesny wpływ na realizację obydwu wskaźników (wraz z podaniem w jaki sposób). Jeżeli w opisie zadania będzie brakowało miejsca na taki opis (limit znaków), to proszę zawrzeć go w sposobie pomiaru wskaźnika w części E wniosku (przy konkretnym wskaźniku), np. wskaźnik będzie realizowany w ramach zadania X i Y…

30. Czy w części G3 wniosku w rubryce Opis zadania należy wpisać tylko i wyłącznie tekst: Koszty pośrednie – bez wskazywania konkretnych kategorii kwalifikowanych wydatków zgodnie z regulaminem?

Tak, w części G3 wniosku w części Opis zadania wystarczy wpisać „koszty pośrednie”. Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w związku z czym nie ma koniczności wykazywania w nich dodatkowych kategorii kosztów.

31. Czy wkład własny może w całości pokrywać wydatki w ramach kosztów pośrednich? Czy też jakąś część wkładu własnego musi pokrywać także wydatki w ramach kosztów bezpośrednich?

Wkład własny może zostać wniesiony w całości w ramach kosztów pośrednich – traktowany jest wtedy jako wkład pieniężny. Beneficjent, na pokrycie wszelkich pozostałych wydatków związanych z obsługą administracyjną projektu, otrzyma odpowiednio pomniejszoną kwotę. Aby prawidłowo oznaczyć to we wniosku o dofinansowanie, należy w części G3 zaznaczyć checkbox Zmień wysokość dofinansowania dla wydatku, a następnie ręcznie wprowadzić właściwą wartość kosztów objętych dofinansowaniem (tj. wartość przysługujących pierwotnie kosztów pośrednich, pomniejszoną o wniesiony w tym wydatku wkład własny). Wnioskodawca powinien także wskazać w części G9 wniosku, jaka jest wysokość wkładu własnego w kosztach pośrednich. Więcej szczegółowych informacji na temat wnoszenia wkładu własnego oraz kosztów pośrednich, znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz Regulaminie konkursu.

 32. Czy planowany w projekcie rozwój oferty placówki wsparcia dziennego musi odnosić się wyłącznie do placówek istniejących na dzień złożenia wniosku? Czy też możliwe jest dofinansowanie rozwoju oferty placówki wsparcia dziennego, która powstanie po terminie złożenia wniosku, ale przed rozpoczęciem zaplanowanych działań projektowych?

Rozwój placówek musi dotyczyć podmiotów już istniejących na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Nie ma możliwości dofinansowania placówki, która jeszcze fizycznie nie istnieje.

33. Czy w związku z rozwojem oferty placówki wsparcia dziennego możliwy jest zakup wyposażenia koniecznego do realizacji nowej oferty? Chodzi zarówno o zakup środków trwałych, jak i wyposażenia niskocennego.

Tak, jest to możliwe w ramach określonych limitów procentowych (do 40 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu na środki trwałe) i z uwzględnieniem racjonalności oraz efektywności planowanych zakupów (w odniesieniu do wszystkich wydatków).

34. Czy w przypadku planowania działań w zakresie rozwoju placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania, gdzie będą działać streetworkerzy muszą być oni zatrudnieni przez gminę prowadzącą placówkę tego typu czy mogą być zatrudnieni przez jednostki tj. np. ośrodek pomocy społecznej? 

Osoby planowane do zatrudnione przy realizacji projektu, mogą zostać zatrudnione przez jednostki organizacyjne gminy, jeśli będą pełniły one w projekcie funkcję realizatora.

35. Czy świadczenia pielęgnacyjnie dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie oraz zasiłki pielęgnacyjne mogą stanowić wkład własny w projektach w konkursie RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20?

Wkładem własnym może być tylko koszt powiązany z realizacją projektu,  a Instytucja Organizująca Konkurs nie widzi w przedstawionych kosztach takiego związku, zatem nie powinny stanowić wkładu własnego.

36. Czy w przypadku zaplanowania działań mających na celu wspieranie już istniejącej placówki wsparcia dziennego za pomocą dodatkowych zajęć dla uczestników możliwe jest zaplanowanie działań wyłącznie w ramach ppkt: działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej ?

W ramach typu 2 konkursu “Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, można określić zgodnie z Regulaminem konkursu  obszary do działania , biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i wybrać najbardziej potrzebne działania. Możecie Państwo dowolnie dobierać z różnych form wsparcia z SOOP w sytuacji, gdy trzonem projektu będzie wsparcie placówki. Generalnie jest to możliwe, ale pod warunkiem spełnienia kryterium zgodności w którym niektóre formy wsparcia zostały połączone.

Przede wszystkim niezmiernie ważne będzie właściwe uzasadnienie takiego działania z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca.

37. Czy wsparcie w formie pracy podwórkowej może być realizowane wyłącznie przez wychowawcę i  czy musi on spełniać wymagania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Art. 26. 1. Osobą pracującą z dziećmi w placówce wsparcia dziennego może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje: 1) w przypadku wychowawcy: a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub – na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli nie, to proszę o wskazanie, kto ewentualnie mógłby prowadzić takie działania?

Zgodnie  ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie m.in. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.  Wsparcie w formie pracy podwórkowej może być realizowane wyłącznie przez wychowawcę.

Zgodnie z zapisami Art. 18aa  – Do obsługi placówek wsparcia dziennego, w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 24 formy prowadzenia placówki wsparcia dziennego ust. 2–4, można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 26 kwalifikacje osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego ust. 1 pkt 2–5.

W przypadku finansowania placówek wsparcia dziennego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uwzględnić także zasady wynikające z „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.  W szczególności zastosowanie mają zapisy dotyczące usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

38. Czy wsparcie w ramach działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej można zatrudnić streetworkera do pracy z dziećmi, rodzinami ?  Jeśli tak, to proszę o  wskazanie jakie wymagania powinna spełniać taka osoba i jaka jest podstawa prawna/ gdzie można znaleźć informacje potwierdzające wskazane wymogi?

Można zatrudnić streetworkera do pracy z dziećmi i  rodzinami. Rekrutacji na stanowisko streetworkerów dokonujemy poprzez np. ogłoszenie prasowe oraz poszukiwania bezpośrednie wśród pracowników instytucji i organizacji zajmujących się pomocą społeczną( np. MOPS).Przygotowanie opisu stanowiska pracy oraz docelowego profilu kwalifikacji specjalistycznych i psychospołecznych kandydata na streetworkera leży po stronie Projektodawcy.

W przypadku nawiązywania stosunków cywilnoprawnych, organy administracji publicznej i organizacje non profit najczęściej podejmują˛ współpracę ze streetworkerami w ramach umowy zlecenia i w formie umowy o wolontariat (porozumienie). Podstawę zatrudnienia streetworkerów reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, która określa prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy.

Dodatkowe regulacje w tym zakresie to:

Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie;

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Ustawa o pomocy społecznej.

39. Jakie są obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie w działaniu 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – 2 typ projektu?

W przedmiotowym naborze na etapie wyboru projektów do dofinansowania, co do zasady nie są wymagane załączniki, składane wraz z wnioskiem
o dofinansowanie z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Regulaminie konkursu w pkt.3.2 Wniosek o dofinansowanie (str.19-20).

Należy zapoznać się opisem znaczenia  kryterium premiującego (3):  Projektodawca od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku posiada siedzibę  lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego (str. 64 Regulaminu konkursu)

Ocenie podlega wniosek o dofinansowanie wraz z pisemnym wnioskiem o przyznanie pomocy, o którym mowa w części 3.1 Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami ( jeśli dotyczą) należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dostępną w serwisie beneficjenta pod adresem: https://beneficjent.wzp.pl, w zakładce Pomoc.

40. Ile godzin w tygodniu musi być czynna placówka wsparcia dziennego?

Nie ma odgórnych zaleceń w ramach niniejszego naboru, jednak ilość godzin powinna być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej. Dodatkowo warto uwzględnić istniejąc już standardy opracowane np. przez gminę/powiat, w których realizowane jest wsparcie. Niemniej, bezwzględnie należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa krajowego i zapewnić funkcjonowanie takiej placówki w oparciu o istniejące prawodawstwo.

41. Czy w placówce wsparcia dziennego będzie mogła funkcjonować inna placówka np. świetlica, biblioteka?

Pytanie nie pozwala na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Nie wskazano, czy chodzi jedynie o funkcjonowanie innej placówki w tym samym budynku, wykorzystanie tych samych powierzchni, współfinansowanie takich wydatków itp. Taką sytuację należałoby dokładnie opisać we wniosku o dofinansowanie, aby Komisja Oceny Projektów, mając całościowy obraz projektu, mogła właściwie ocenić zasadność takich działań (zwłaszcza, jeśli nie ma ich w typie projektu).

42. Czy zatrudnione osoby powinny mieć kierunkowe wykształcenie? Jakie (kierownik placówki, wychowawca)? 

Wymagania dotyczące personelu pracującego w placówce wsparcia dziennego sprecyzowano w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 25-27).

43. Czy powinniśmy opierać się na ustawie tworząc placówkę – jakiej? 

Tak, w szczególności na Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

44. Czy świadczenie 500+ dla dzieci objętych projektem może stanowić wkład własny do projektu?

Środki przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+ nie mogą być uwzględniane jako wkład własny JST w projektach EFS.

Wiąże się to również z zapisami art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z którym wydatki zaplanowane w częściach budżetowych na zadania wynikające z tej ustawy nie mogą być przeznaczane na realizację innych zadań.

W celu uznania świadczenia wychowawczego za wydatek kwalifikowalny, należałoby wykazać powiązanie świadczenia/zasiłku z konkretnym uczestnikiem (np. dzieckiem na które wypłacane jest świadczenie wychowawcze lub rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w której wypłacane jest to świadczenie), rodzajem udzielonego wsparcia oraz celami projektu.

45. Czy projekty muszą być skierowane do wszystkich grup wymienionych w Regulaminie łącznie, czyli do wszystkich wymienionych niżej grup, czy wystarczy, że będą skierowane do którejkolwiek z grup?

Projekty mogą być skierowane do którejkolwiek z grup, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i najbardziej potrzebne działania. Grupa docelowa musi odpowiadać planowanym zadaniom, a zadania grupom docelowym.

Ważne będzie właściwe uzasadnienie, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej oraz potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz możliwości, jakimi dysponuje Projektodawca.

Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia zostały określone w pkt. 5.3.1.Regulaminu Konkursu (str. 107).

46. Czy czas związany z rejestracją nowych PWD może zostać włączony w okres trwania projektu?

Tak, okres związany z rejestracją nowych placówek wsparcia dziennego może zostać włączony w okres trwania projektu.

47. W przypadku planowanego projektu wsparcie w nowych PWD udzielane będzie beneficjentom przez okres 30 miesięcy, ale założono, że w ramach projektu nastąpi także rejestracja tychże placówek. Czy w związku z powyższym do okresu trwałości rezultatu należy doliczyć czas zw. z rejestracją placówek, czy też należy zapisać we wniosku, że wyniesie on tylko 30 miesięcy, kiedy to wsparcie będzie rzeczywiście udzielane?

Jeżeli czas potrzebny na rejestrację placówek również zostanie doliczony do okresu realizacji projektu, to także będzie liczony do okresu trwałości rezultatów.

48. Czy każdy typ działania realizowanego w PWD należy opisać we wniosku jako osobne zadanie, czy też można wyróżnić jedynie dwa zdania:

 1. działania realizowane przez stałą kadrę placówki (personel projektu)
 2. działania realizowane przez osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne?

Zadania należy grupować merytorycznie/tematycznie, aby były one czytelne, spójne ze wskaźnikami i aby dawały możliwość przypisania do nich konkretnych kosztów. Nie należy tworzyć zbyt wielu zadań (np. kilkudziesięciu), ale ograniczenie się do tylko do dwóch może być zbyt mało szczegółowe i nieodzwierciedlające złożoności projektu.

49. W ramach projektu zamierzamy otworzyć Placówkę Wsparcia Dziennego, w której będą prowadzone różne zajęcia edukacyjne z dziećmi oraz pomoc w nauce. Do tych zajęć będą używane m.in. różnego rodzaju materiały dydaktyczne(gry planszowe, książki, mapy itp.) oraz materiały plastyczne (kredki, farby, bloki, nożyczki, wycinanki itp.). W jaki sposób należy wykazać te pozycje w budżecie? Czy można to ująć w karcie wydatku dwoma pzoycjami np.: „materiały dydaktyczne(gry planszowe, książki, mapy itp. )- 10 kpl. po 100 zł” i materiały plastyczne ( kredki, farby, nożyczki, wycinanki, itp.) 30 kpl. po 50 zł”. Przy założeniu, że oczywiście nie każdy komplet będzie miał taką samą zawartość ale średnio taką samą cenę, w zalerzności od stopnia zużycia danego materiału i potrzeb.

Dopuszczalne jest, a w niektórych przypadkach wręcz zalecane, ujmowanie w budżecie szczegółowym projektu pozycji zbiorczych obejmujących zakup większej liczby produktów. Takie podejście jest rekomendowane, gdy w projekcie planowana jest duża liczba drobnych wydatków.  Nie będzie jednak błędem, gdy w danym zadaniu, ujmą Państwo w dwóch osobnych kartach wydatku materiały dydaktyczne  i osobno materiały plastyczne.

50. Jak budżetować wyjazdy z dziećmi np. na wycieczkę do Warszawy. Czy wykazywać każdy koszt jako osobną pozycję, np. transport, wyżywienie, bilety wstępu? Czy wpisać to jako jedną pozycję w karcie wydatku: wycieczka do Warszawy (transport, wyżywienie, bilety wstępu)- zsumować wszytkie koszty, podzielić przez liczbę uczestników i w ten sposób wyliczyć koszt jednostkowy przypadajacy na osobę ?

W przypadku  złożonego projektu, gdzie przewidziane jest do realizacji wiele zadań, a na zadanie składa się wiele wydatków koszt takiej  wycieczki można opisać w jednej karcie wydatku. Rekomendowane jest by w nazwie wydatku wypisać elementy składowe składajce się na ten wydatek ( bilety wstępu, transport, ubezpieczenie, wyżywienie itp.)  i przyjąć koszt jednostkowy na osobę.

51. W jaki sposób budżetować koszty delegacji, czy każdy wyjazd osobno, np. wyjazd do Warszawy-delegacja pracowników- ilość pracowników * koszt jednej deleagcji. Czy jedną pozycją, delegacje pracowników ? Co będzie wówczas jednsostką miary i jaki będzie koszt jednostkowy?

Aby komisja oceniająca projekt nie miała wątpliwości co do zasadności zaplanowanych w projekcie wydatków, należy tak skonstruować budżet, aby był on czytelny i nie budził wątpliwości oceniających. Ujęcie wszystkich delegacji przewidzianych w projekcie, w jednej karcie wydatku (przy jednym zadaniu) może budzić wątpliwość co do racjonalności tego wydatku. W przypadku jednego zadania, wszystkie jednorodne wydatki można ująć w jednej karcie wydatku. Wszystko zależy od tego jaką konstrukcję budżetu Państwo przyjmą.

52. Proszę o podanie przykładów działań w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19, które pozwolą po objęciu danej osoby na wliczenie jej do wskaźnika “liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”. Zgodnie z informacjami w punkcie 5.3.2 regulaminu konkursu wprowadzacie Państwo definicję wsparcia o niskiej intensywności, które nie kwalifikuje osoby objętej tego typu działaniami jako uczestnika projektu np. zakup maseczek i innych środków ochrony osobistej, objęcie wsparciem psychologicznym, itp.

Do wskaźnika liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19  wliczani są wszyscy  uczestnicy którym udzielono wsparcia w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Nie zawsze ta liczba będzie równa liczbie uczestników w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, gdyż do nich nie zalicza się osób którym udzielono wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności ( w tym przypadku  np. zaopatrzenie w maseczki i inne środki ochrony osobistej, wsparcie psychologiczne przez telefon).

Dodam także, że działania podejmowane w ramach projektu w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 nie mogą powielać się z  działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki, nie może zachodzić  podwójne finansowanie tych samych wydatków.

53. Czy w związku z panującą epidemią COVID – 19 nadal obowiązujące są stawki z zestawienia standardu i cen rynkowych dla konkursu w ramach działania 7.6 (załącznik nr 7.14 do regulaminu naboru). Powszechnie wiadomo, iż obecna sytuacja epidemiczna w kraju i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa ma wpływ na zwiększenie cen towarów i usług. Obecne w zestawieniu mogą być w chwili obecnej nieaktualne.

Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami  akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach RPO WZ 2014-2020. IP dopuszcza możliwość zastosowania stawek wyższych niż wskazane w niniejszym Zestawieniu, jednakże Projektodawca każdorazowo zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zaistniałej sytuacji, wyjaśnienia co miało wpływ na zastosowanie wyższej stawki. Informuję także, że Oceniający każdorazowo zobowiązani są do dokonywania oceny kwalifikowalności, racjonalności  i  efektywności  wszystkich  wydatków  ujętych  w  budżetach  przy  jednoczesnym  spełnieniu  pozostałych  warunków  wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia projektowego tj. m. in. stopnia złożoności projektu, zasadności przyjętych do realizacji w ramach projektu poszczególnych zadań, grupy docelowej i założonych do realizacji rezultatów projektu.

54. Czy można przystąpić do naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 w sytuacji jeśli już realizujemy jeden projekt w ramach naboru RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18?

Nie ma przeciwwskazań by ponownie aplikował o przyznanie środków. Realizacja projektu w ramach tego samego działania  nie stanowi przeszkód.

55. Czy w ramach projektu można planować działania związane z istniejącymi placówkami wsparcia dziennego bez tworzenia w ramach nich nowych miejsc w projekcie? 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (5.3.1 Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia, str. 109):

Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub na wsparciu istniejących placówek.

W ramach danego konkursu możliwe jest wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego wyłącznie pod warunkiem spełnienia poniższych zapisów:

a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach

lub

b)rozszerzenia oferty wsparcia

Warunek weryfikowany będzie na podstawie treści wniosku.

56. Czy jest określona wartość projektu na 1 uczestnika w projekcie?

Nie ma określonej maksymalnej stawki na jednego uczestnika, natomiast zawsze na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, w ramach kryteriów jakości oceniana będzie racjonalność poniesionych kosztów oraz relacja nakład/rezultat, czyli efektywność zaproponowanych w projekcie działań w stosunku do poniesionych kosztów. Przy szacowaniu poszczególnych kosztów należy kierować się również stawkami wskazanymi w załączniku nr 7.14 Zestawienie standardu i wysokości dopuszczalnych stawek wybranych wydat-ków i usług dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.

57. Jakie zasiłki mogą być wniesione do projektu jako wkład własny (bo świadczenie pielęgnacyjne miało dotyczyć dzieci objętych projektem)?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (…) Podrozdział 6.3 świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie mogą być finansowane z EFS, mogą natomiast stanowić własny do projektu.

W przypadku gdy, np. uczestnikiem projektu jest osoba będąca w pieczy zastępczej, świadczenie wypłacane rodzinie zastępczej jest kwalifikowane o ile dotyczy uczestnika -projektu. Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Kwestia wkładu własnego została określona w Instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępną w serwisie beneficjenta pod adresem: https://beneficjent.wzp.pl , w zakładce Pomoc.

58.Czy kadra wsparcia rodziny (np. asystenci rodziny, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego) może w projekcie zostać objęta wsparciem szkoleniowym w zakresie współpracy z rodziną w trudnym położeniu, jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Objęcie wsparciem szkoleniowym i doskonalenie kadry musi wynikać z rodzaju planowanych działań i diagnozy przeprowadzonej przez Wnioskodawcę z której wynika taka potrzeba.

Szkolenia nie mogą być sensem, trzonem projektu, bo nie jest to zgodne z celem działania. Każdorazowo zasadność będzie oceniana na Komisji Oceny Projektów.

59. Czy w projekcie wkład własny może zostać wniesiony w postaci następujących zasiłków wypłacanych dla lub na rzecz rodzin bądź osób objętych projektem:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze  socjalnym

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zasiłek stały (dla rodziców uczestniczących w projekcie)

Zasiłek okresowy (dla rodziców uczestniczących w projekcie)

Zasiłek celowy (np. przyznany w ramach programu wieloletniego “Posiłek w szkole i w domu”)

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego (dla rodzin uczestniczących w projekcie)

Specjalny zasiłek opiekuńczy (dla rodziców dzieci niepełnosprawnych objętych projektem)

Zasiłek pielęgnacyjny – dla niepełnosprawnego dziecka (dla dzieci uczestniczących w projekcie)

Zgodnie z zapisami 5.3.1 Regulaminu konkursu, wkład własny mogą stanowić świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wpieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego, a jej racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów.

60. Czy w ramach przedmiotowego konkursu, można realizować jedynie poniższe typy operacji:

,,-działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,

– wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,

– rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:

– poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,

– poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,

– działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych”

Jeśli tak, to czy jest możliwość zaplanowania pakietu działań dla dzieci (np. pomoc dydaktyczna, zajęcia rozwojowe, profilaktyczne, sportowe, pakiet usług medycznych)  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym z problemem w wypełnianiu funkcji op-wych,  w ramach np. utworzonego punktu konsultacyjno – wspierającego (niebędącego placówką wsparcia dziennego)? W ramach punktu świadczone byłyby także usługi dla rodziców np. psycholog, pedagog.

Zgodnie z zapisami regulaminu to wnioskodawca deklaruje które typy projektów będzie realizował. Działania te muszą wynikać i być odpowiedzią na sytuację problemową którą próbuje rozwiązać.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku realizacji typów operacji:

– działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,

– wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,

– rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny) obejmującego minimum jedną z poniższych form:

 • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
 • poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,

czyli działań, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych, obligatoryjnie jest realizowanie ich łącznie.

Nie dotyczy przypadku, w którym projekt zakłada realizację innych typów operacji niż te wskazane w kryterium dopuszczalności nr 4. W takim przypadku możliwa jest realizacja jednego z ww. typów operacji jako osobne wsparcie towarzyszące.

Nie ma obowiazku, by w każdym z projektów tworzona była placówka wsparcia dzinnego, tak więc mogą Państwo zaplanować  wsparcie w postaci takiego punktu konsultacyjno-wspierającego, pamiętając oczywiście że jego utworzenie musi być wynikiem zdiagnozowanego problemu. Wszelkie działania, zadania przewidziane w projekcie winny być ze sobą powiązane, powinny się uzupełniać i tworzyć kompletny zakres wsparcia w celu rozwiązania/złagodzenia sformułowanych problemów i przeprowadzonej diagnozy.

Ocenie podlegać będzie jakość przedstawionej diagnozy, a także opis zadań.

Grupa docelowa winna być powiązana z przeprowadzoną diagnozą i postawionymi problemami.

Ocenie podlegać będzie również kompleksowość oferowanego uczestnikom wsparcia oraz odpowiedniość form wsparcia do zdiagnozowanych barier uczestnictwa w projekcie oraz potrzeb grupy docelowej.

61. Czy wniosek (projekt) musi być skierowany bezpośrednio do każdej grupy odbiorców wymienionych na stronie 14-15 regulaminu? Czy na przykład jako organizacja możemy złożyć wniosek który obejmie wsparciem wszystkie grupy odbiorców wymienionych na ww. stronach regulaminu poza np. osobami opuszczającymi pieczę zastępczą i osobami zagrożonymi lub dotkniętymi skutkami COVID-19, jednostami samorządu terytorialnego (szczególności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19), wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej oraz inne osoby lub podmioty związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19).

Wniosek nie musi obejmować, ale może obejmować wszystkie grupy odbiorców wymienionych w regulaminie. Należy pamięatć, że wybór grupy docelowej musi korespondować z działaniami możliwymi do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu.

62. Czy projekt musi zakładać wsparcie w ramach mieszkania wspomaganego, czy może można złożyć wniosek, który nie ędzie przewidywał utworzenia ww. mieszkania?

Tak można złożyć taki wniosek. Nie ma obowiązku planowania wsparcia w postaci mieszkań wspomaganych, nie jest to działanie obligatoryjne.

63. Czy koszt najmu mieszkania wspomaganego można zakwalifikować jako koszt bezpośredni?

Tak, może to być koszt bezpośredni

64. Czy jeśli w ramach projektu wnioskodawca zamierza wspierać pieczę zastępczą oraz działania na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, to czy w karcie tytułowej projektu, w klasyfikacji projektu, 3.1 zaznacza się 109 aktywne włączenie czy 112 ułatwienie dostępu? Czy przy ww. działaniach wnioskodawcy w polu 3.4. Rodzaj działalności gospodarczej należy zaznaczyć “edukacja”, czy może inną opcję?

W pkt 3.1 należy wybrać kategorię zgodną z celem interwencji przewidzianej do realizacji w ramach niniejszego regulaminu i w tym przypadku proszę o wybranie 112. Zapisy te znajdzie Pani  części 2.1.1 regulaminu.

W  pkt 3.4  należy wpisać odpowiedni  rodzaj działalności gospodarczej w  odniesieniu  do  przedmiotu  projektu,zgodnie z tabelą 7: Kody wymiaru rodzajów działalności gospodarczej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 zdnia 7  marca  2014  r.  ustanawiającego  zasady  wykonania  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  ustanawiającego  wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego  oraz  ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich  i  końcowych  na  potrzeby  ram  wykonania  oraz  klasyfikacji  kategorii  interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

65. Czy jeśli członek zarządu wnioskodawcy posiada kwalifikacje w zakresie psychologii rodzinnej i chciałby świadczyć poradnictwo w zakresie psychologii rodzinnej w ramach realizacji projektu i jednocześnie być koordynatorem projektu, to czy możliwe jest przyjęcie w takiej sytuacji, że ww. osoba, w ramach jednej umowy o pracę wykonuje swoje obowiązki: -pół etatu poradnictwo psychologiczne, pół etatu koordynacja projektu, w godzinach nadliczbowych czynności zarządu ? A czy dopuyszczalne jest, aby w ramach jednej umowy o pracę w zakresie obowiązków, ww. osoba miałaby po prostu: świadczenie poradnictwa psychologicznego, koordynację projektu i czynności zarządu (wszystkie te funkcje w ramach jednego etatu) i otrzymywałby w ramach tej umowy wynagrodzenie przewidziane w projekcie dla członka zarządu oraz koordynatora i psychologa rodzinnego? Czy takie sytuacje są dopuszczalne.

Możliwe jest, aby jedna osoba pełniła różne funkcje w ramach jednego etatu.

Przed zaangażowaniem osób jako personel projektu proszę zapoznać się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie w rozdzile 6.15 znajdzie Pani szczegółowe informacje na temat angazowania personelu projektu.

66. W punkcie A.3.3., czy wpisanie tematu uzupełniającego w tym naborze jest wymagane?

W  polu A 3.3 należy wybrać „nie dotyczy”

67. W ramach projektu powstanie 5 punktów świetlic środowiskowych oraz 1 mieszkanie treningowe. Wszystkie lokale będą na terenie gminy Sławno. Grupę docelową stanowić będą mieszkańcy woj. zach. zgodnie z KC. W jaki sposób powinno zostać określone miejsce realizacji projektu: wszystkie lokalizacje osobno, do poziomu gminy, czy do poziomu całego województwa?

Określając obszar realizacji projektu należy kierować się zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS  „W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt. Gdy w ramach projektu zakłada się objęcie wsparciem osób z całego województwa (z powodu szerokiego oferowania wsparcia), lub w przypadku, gdy projektodawca na etapie pisania wniosku nie jest w stanie określić obszaru realizacji do poziomu powiatu, czy gminy winien on zaznaczyć województwo. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż obszar realizacji jest ściśle powiązany z zaprezentowaną przez wnioskodawcę analizą problemową, grupą docelową w kontekście terytorialnym, zatem Projektodawca co do zasady zobowiązany jest do wypełnienia pól do poziomu gminy.”

68. Jeżeli projekt nie zawiera elementów dotyczących Covid 19, czy należy zawrzeć wskaźniki covid na wartościach 0, czy w ogóle ich nie umieszczać w projekcie?

Wskazówki dla Projektodawców dotyczące wprowadzania danych do systemu LSI2014 w projektach realizujących wsparcie na rzecz walki z COVID-19 zostały umieszczony pod naborem http://rpo.wup.pl/download/Wskaz_dla_Projekt-_COVID_19_20200529.zip.

Przedmiotowe wskazówki opublikowane są przy właściwych naborach jako materiał dodatkowy bez aktualizowania właściwych Regulaminów. Tym samym nie będą stanowiły elementu oceny kryteriów. W przypadku nie zastosowania przez Projektodawcę  przedmiotowych wskazówek – Przewodniczący KOP wskazuje zakres zmian wynikający z przedmiotowego dokumentu w Stanowisku WUP w polu: Dodatkowe kwestie wskazane przez Przewodniczącego KOP wymagające zmiany we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem. Brak poprawy wniosku w tym zakresie nie może stanowić podstawy negatywnej oceny projektu. Projekt taki będzie musiał zostać dostosowany w tym zakresie po rozstrzygnięciu konkursu.

69. Jeden z lokali w projekcie zostanie użyczony Gminy Sławno bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Jednakże w pkt 5.1.12. Trwałość  mowa jest jedynie o umowie najmu/dzierżawy, które z zasady są odpłatne. W związku z powyższym, czy Gmina Sławno może zawrzeć na rzecz realizacji projektu umowę bezpłatnego użyczenia z podmiotem będącym właścicielem lokalu?

Nie ma przeciwwskazań żeby zawrzeć umowę bezpłatnego użyczenia. Zapisy umowy muszą zawierać analogiczne zapisy dotyczące trwałości jak w przypadku najmu/dzierżawy.

70. W ramach projektu planujemy objąć wsparciem dwie grupy docelowe. Jedną z nich będą dzieci i młodzież kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez uczestnictwo w placówkach wsparcia dziennego, a drugą osoby opuszczające pieczę zastępczą i placówki opiekuńczo-wychowawcze, które będą mogły zostać objęte wsparciem poprzez umieszczenie w mieszkaniu wspieranym treningowym. 

 1. Czy w projekcie dopuszczalne jest istnienie dwóch grup docelowych z różnych obszarów? Przyklad: Dla działania związanego z powstaniem placówek wsparcia dziennego grupą docelową będą dzieci z terenu woj. zachodniopomorskiego, powiatu sławieńskiego, gminy Sławno, a dla działania związanego z powstaniem mieszkania wspieranego treningowego grupą docelową będą osoby z woj. zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) – w związku ze zróżnicowanym lokowaniem osób w pieczy zastępczej np. pomiędzy powiatami.
 2. Czy w związku z realizacją dwóch różnych działań w ramach jednego projektu możliwe jest dokonanie dwóch diagnoz?
 3. Czy możliwe jest dokonanie diagnozy jedynie na podstawie danych z powiatu przy zakładanym objęciu wsparciem grupy z całego województwa?

Nie ma przeciwwskazań aby realizować łącznie następujące działania tj. rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego oraz kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka.

Nie ma również konieczności tworzenia dwóch oddzielnych diagnoz ale przygotowując diagnozę ze względu na złożoność grupy docelowej należy ująć problemy/bariery uczestnictwa ale także oczekiwania i potrzeby uczestników zarówno pierwszego jak i drugiego typu operacji.

Planując objęcie działaniami projektowymi mieszkańców województwa zachodniopomorskiego należy w diagnozie uzasadniając potrzebę realizacji projektu opierać się na danych statystycznych bądź badaniach własnych na poziomie województwa z szczególnym uwzględnieniem danych bądź badań z terenu powiatu bo w głównej mierze do odbiorców z tego obszaru będziecie Państwo kierować wsparcie.

71.