Działanie 7.6 (K45) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 lutego 2019

1) Czy w ramach konkursu możliwym jest zakup mieszkania, które będzie pełniło funkcje mieszkania chronionego, w wypadku, kiedy koszt mieszkania nie przekracza ustalonego limitu cross-financingu (10%)?

Zakup nieruchomości w ramach projektu jest możliwy wyłącznie przy zachowaniu zasad wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w podrozdziale podrozdziale 8.6 oraz 7.3. Jenocześnie podkreślamy, że łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości, co do zasady nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (limit ten nie jest jednoznaczny z ogólnym limitem wydatków w ramach cross-financingu w projekcie).

2) Czy w ramach projektu możemy zatrudnić opiekuna mieszkania chronionego? Regulamin mówi o opiekunie mieszkania wspomaganego, ale nic na temat mieszkania chronionego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, podrozdział 5.3.1.5 „W mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych w ramach wsparcia należy zapewnić:

  1. usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie;
  2. usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.”

W związku z powyższym, istnieje możliwość zatrunienia do mieszkania chronionego osoby świadczącej usługi opiekuńcze, na zasadach opisanych w Załączniku nr 7.19 do Regulaminu konkursu, tj.  Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.

Przede wszystkim jednak, mieszkanie chronione musi spełniać standardy, jakie wskazano w Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.

3) Czy koszt wyżywienia osób, stanowiących grupę docelową w projekcie, w ramach pobytu w mieszkaniach chronionych/wspomaganych jest kosztem kwalifikowalnym?

Wyżywienie uczestników projektu, w ramach pobytu w mieszkaniach chronionych/wspomaganych, nie jest kosztem wskazanym jako niekwalifikowalny w ramach katalogu kosztów, jednak konieczność i zasadność jego zastosowania dla prawidłowej realizacji projektu zostanie poddana szczegółowej ocenie podczas prac Komisji Oceny Projektów.

4) Nie znalazłam w regulaminie ograniczeń wiekowych dotyczących osób objętych wsparciem w mieszkaniach wspomaganych – wspieranych (str.5 pkt.b). Czy wobec tego osoby starsze z niepełnosprawnością, mogą zamieszkać w takim mieszkaniu?

Zgodnie z punktem 2.1.3.  regulaminu konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 projekt musi być skierowany bezpośrednio do:

– osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym;

– osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin;

– opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Preferuje się objąć wsparciem:

– dla osób lub rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowisk lub lokalnych społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

– osoby korzystające z PO PŻ.

Żaden z punktów regulaminu nie określa wieku osób, które mogą zostać objęte wsparciem, tak więc osoby starsze z niepełnosprawnościami mogą zamieszkać w mieszkaniu chronionym lub mieszkaniu wspomaganym.

5) Do II.2020 r. realizujemy mieszkalnictwo wspomagane i treningowe.  We wniosku mamy wskaźnik “Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 17”.

 W ramach nowego konkursu planujemy od IV.2020 r, w dwóch dotychczasowych mieszkaniach prowadzić kolejne działania usamodzielniające. Czy jest to możliwe, czy też w ramach trwałości powinniśmy zachować te miejsca, a wsparcie prowadzić w innych obiektach.

Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub mieszkań wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług.

Zgodnie z kryterium zgodność wsparcia nr 3

  1. Projekt przewiduje tworzenie nowych miejsc w mieszkaniach chronionych i/lub mieszkaniach wspomaganych. Mieszkania chronione i mieszkania wspomagane nie mogą być zlokalizowane na terenie placówki opieki instytucjonalnej. Projekt przewiduje zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach chronionych i/lub w mieszkaniach wspomaganych w danym podmiocie realizującym wsparcie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązany jest do zwiększenia liczby miejsc w mieszkaniach chronionych i/lub w mieszkaniach wspomaganych w danym podmiocie realizującym wsparcie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. nie ma możliwości objęcia wsparciem tych samych 17 miejsc bez zwiększenia ogólnej liczby.

Proszę też pamiętać, że ogólna liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym (stworzona w ramach projektu oraz istniejąca/stworzona poza działaniami projektowymi) nie może być większa niż 12.

6) W Regulaminie konkursu mamy zapis “Wsparcie publiczne należy rozumieć jako sumę środków EFS i dotacji celowej z budżetu państwa. Wsparcie publiczne nie obejmuje wkładu własnego beneficjenta pochodzącego ze środków publicznych np. JST.” Proszę o potwierdzenie, iż wkład własny JST niezależnie od formy jego wniesienia nie wlicza się do kwoty 430 280 zł tj. równowartości 100.000 EUR?

Zgodnie z punktem 5.1.10.1 regulaminu konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 w projektach, w których wartość wsparcia publicznego nie przekracza równowartości 100.000 euro, obligatoryjne jest stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków np. kwot ryczałtowych

Potwierdzamy również, że wkład własny pochodzący ze środków publicznych np. środków JST nie będzie wliczany do wartości wsparcia publicznego w projekcie.

7) Czy w ramach działania 7.6 typ 3 można objąć wsparciem szkoleniowym opiekunów faktycznych (grupa odbiorców zgodnie z Regulaminem). Szkolenie miałoby dotyczyć  zasad opieki nad osobami niesamodzielnymi z zakresu właściwej higieny, pielęgnacji itp. Tak aby mogli oni samodzielnie objąć opieką np. osoby niesamodzielne.

Wsparcie kierowane dla opiekunowów faktycznych osób niesamodzielnych nie jest celem projektu w ramach 3 typu projektu Działania 7.6, mimo, że opiekunowie ci wskazani są w regulaminie konkursu, jako jedna z grup odbiorów. Wszelkie działania założone w projekcie, powinny dążyć do wzrostu liczby miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych. Dlatego jednoznaczne uznanie takiego wydatku za kwalifikowany, nie jest możliwe na tym etapie. Jeżeli wsparcie opiekunów faktycznych będzie niezbędne i prowadzące do pobytu w mieszkaniach osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, to nie jest wykluczone, że zostanie ono uznane za kwalifikowalne. Decydujące znaczenie może mieć w tu odpowiednie uzasadnienie wydatku, które każdorazowo zostanie podddane ocenie Komisji Oceny Projektów.

8) Czy dodatkowo w ramach powyższego typu i działania można również świadczyć usługi opiekuńcze i asystenckie w miejscu zamieszkania osoby tj. poza mieszkaniami wspomaganymi?

Nie ma takiej możliwości, są to działania przewidziane w typie projektu 1.

9) Planowane jest utworzenie mieszkania chronionego w budynku (będącego własnością PCPR)znajdującym się na terenie DPS, jednak nie będzie to mieszkanie w strukturach DPS a PCPR. Czy jest to dopuszczalne?

Czy możliwe jest dofinansowanie w ramach naboru na organizacje poradnictwa specjalistycznego i  grup wsparcia dla otoczenia osób zamieszkujących w mieszkaniu chronionym?

Zgodnie z regulaminem konkursu, a dokładniej kryterium dopuszczalności pkt 6 – zgodność wsparcia, mieszkania chronione i/lub wspomagane nie mogą być zlokalizowane na terenie placówki opieki instytucjonalnej (DPS jest taką placówką).

Projekty realizowane w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym typ 3 muszą prowadzić do osiągniecia celu założonego dla danego konkursu, w tym przypadku do utworzenia lub zwiększenia ilości miejsc w mieszkaniach wspieranych i/lub chronionych.

W terminie 27.04-28.05.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków  w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym typ 1, w którym jest możliwość sfinansowania rozwoju usług asystenckich/wspierających –w tym wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów).

10) Czy w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 jeden Wnioskodawca może składać wniosek na utworzenie równocześnie mieszkań wspomaganych na 12 miejsc oraz mieszkań chronionych na 5 miejsc. Mieszkania wspomagane będą na I piętrze budynku a mieszkania chronione na parterze. Część parteru będzie posiadać wspólną część do integracji (salon, stołówka, sala rehabilitacji, pokój zabiegowy).

W ramach jednego projektu składanego w odpowiedzi na ogłoszony nabór istnieje możliwość stworzenia dwóch typów mieszkań: wspomaganych i chronionych. Ogólna liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym (stworzona w ramach projektu oraz istniejąca/stworzona poza działaniami projektowymi), zgodnie z Regulaminem konkursu (5.3.1 Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia) nie może być większa niż 12. W przypadku mieszkań chronionych, należy zapewnić, że jest stosowany standard (m.in. rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione) dotyczący tej formy pomocy wynikający z  ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (zgodnie z przedmiotowym Rozporządzeniem „wyposażenie pomieszczeń i pokoi mieszkalnych w mieszkaniu chronionym uwzględnia podstawowe potrzeby i możliwości osób skierowanych, przy czym jedno mieszkanie chronione przeznaczone jest dla nie mniej niż 3 osób, a minimalna powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 12m2.”) Ponadto należy we wniosku wyraźnie zaznaczyć, iż mieszkania te będą spełniać funkcje dwóch lub więcej odrębnych lokali, a każdy z nich będzie funkcjonować na zasadach zgodnych z dokumentacją konkursow

11) Proszę o podanie granicznej daty kwalifikowania kosztów w ramach projektu (miesiąc, rok).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

12) Czy w przypadku mieszkań chronionych jak i mieszkań wspomaganych, które będą się znajdować w 1 obiekcie remont należy podzielić na te mieszkania czy traktować jako całość.

Tak jak już zaznaczyłam w odpowiedzi na pytanie nr 1 w przypadku projektu łączącego wsparcie w postaci tworzenia miejsc zarówno w mieszkaniach wspomaganych jak i chronionych należy wyraźnie zaznaczyć, iż mowa o dwóch różnych lokalach, funkcjonujących na odrębnych zasadach i spełniających wymagania narzucone przez dokumentację finansową. W ramach wniosku nie należy traktować tych lokali jako całości.

13) Czy przy przedstawianiu wskaźników: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [szt.] – zgodnie z WLWK/SOOP Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu [szt.] – zgodnie z WLWK/SOOP – oprócz nowych miejsc usług społecznych, które powstaną w mieszkaniach wspomaganych mamy również ująć liczbę osób zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich? (Pytanie odnosi się do obu wymienionych powyżej wskaźników).

Zgodnie z dokumentem Wspólna Lista Wskaźników kluczowych 2014-2020 –EFS stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 :

W ramach wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu miejsce świadczenia usługi społecznej to:

1.miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym.

2.osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała wsparcie EFS  (np. szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS (np. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu.

Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów. W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych i innych osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów faktycznych. W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy, domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w wymienionych podmiotach.

(…) W zakresie mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych wskaźnik mierzy liczbę miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach chronionych. Moment pomiaru wskaźnika: w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu. Wartość wskaźnika należy zweryfikować w miejscu świadczenia usług społecznych lub w miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. Obowiązek weryfikacji wartości wskaźnika należy do instytucji podpisującej umowę z beneficjentem

Wskaźnik Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu mierzy liczbę nowych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w społeczności lokalnej, utworzonych dzięki wsparciu EFS. Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów. W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę opiekunów zawodowych i innych osób (np. sąsiadów) świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów faktycznych. W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), rodzinnych domach pomocy domach pomocy społecznej i innych miejscach całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w wymienionych podmiotach.

Podsumowując, wskaźnik mierzący liczbę miejsc świadczenia usług społecznych jest sumą liczby miejsc w mieszkaniach i osób zatrudnionych jako opiekunowie czy asystenci. Natomiast we wskaźniku dotyczącym opiekunów i asystentów powinni wskazać Państwo nowo zatrudnione osoby.

14) Dotyczy : dysponowania lokalem mieszkalnym

Planujemy realizację wsparcia w dwóch mieszkaniach. Mieszkania znajdują się w zasobie STBS Sp. zo.o czyli spółki Miasta . Na chwilę obecną nie dysponujemy tytułem prawnym do tych mieszkań, przed złożeniem wniosku ostanie zawarte porozumienie pomiędzy MOPR Szczecin a STBS Sp. z o.o w zakresie ustalenia zasad przygotowania, i korzystania z mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane – wspieranie (porozumienie zawiera zapisy m.in dot. partycypacji w kosztach adaptacji lokali, zawarcia stosownych umów najmu lub użyczenia, trwałości ). Czy na etapie aplikowania o środki wystarczającym jest dysponowanie przedmiotowym porozumieniem? (zawieranie na tym etapie umów rodziłoby konieczność ponoszenia kosztów ).

Porozumienie o jakim Państwo wspominają jest wystarczające na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Są Państwo zobligowani zawrzeć we wniosku informację, iż takie porozumienie posiadają wraz z informacją na temat formy prawnej późniejszego dysponowania przedmiotowym lokalem/ lokalami. Zaznaczam jednocześnie, iż warunki realizacji wsparcia w mieszkaniach chronionych i wspomaganych opisane są w rozdziale 5.3.1 Regulaminu – Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia. Stosowne i przejrzyste zapisy we wniosku o dofinansowanie nie powinny pozostawiać wątpliwości, iż lokale przeznaczone na cele mieszkalnictwa wspomaganego i/lub chronionego będą spełniać wszystkie zawarte w przedmiotowym  rozdziale wytyczne.