Działanie 7.6 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 grudnia 2018

1. Czy uczestnikami zajęć mogą być dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej (Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna) które w większości zostały umieszczone z rodzin zastępczych ze względu na stan zdrowia. Ich uczestnictwo w Placówce opierałoby się na usprawnianiu i dodatkowych terapii umożliwiając w przyszłości ponowne umieszczenie w rodzinach zastępczych ? 

Tak, mogą być uczestnikami specjalistycznej placówki wsparcia dziennego pod warunkiem kwalifikowania się do jej wsparcia zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2. Czy obejmuje mnie zasada pomocy pro deminis jeśli w trakcie okresu trwałości planuje podejmować działania statutowe tj. realizować w wynajmowanym budynku zadania projekty zlecone na rzecz grupy docelowej (projektu efs) przez PFRON, fundacje spółek skarbu państwa  itp. ?

Niestety na takim etapie i z takimi informacjami IOK nie możne rozstrzygnąć, czy zostaną Państwo objęci regułami pomocy de minimis. Proszę dokładnie zapoznać się z zapisami Regulaminu konkursu, podrozdział 5.2. Pomoc Publiczna, które być może ułatwią Państwu ocenę wskazanej sytuacji.

W celu rozważenia całokształtu kwestii związanych z możliwym wystąpieniem pomocy de minimis/pomocy publicznej, należy zawsze zweryfikować, czy jakiekolwiek wsparcie w projekcie nie jest kierowane do przedsiębiorców. Podmiotem korzystającym ze wsparcia – beneficjentem pomocy –  może być bowiem zarówno sam Wnioskodawca (I poziom pomocy), jak i uczestnicy projektu (II poziom pomocy).

Definicja przedsiębiorcy w kontekście pomocy publicznej/pomocy de minimis jest bardzo szeroka. Przez przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną oraz źródła finansowania. Przedsiębiorstwem w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej może być również podmiot sektora publicznego prowadzący działalność gospodarczą, w tym organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie w jakim prowadzi działalność gospodarczą.Bez znaczenia w tym zakresie są również źródła finansowania danego podmiotu oraz cel działalności. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcą będzie więc zarówno spółka prawa handlowego, jednoosobowa działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne, jak i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, szpitale etc.

Przez działalność gospodarczą należy rozumieć, zgodnie z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, oferowanie towarów i usług na rynku (np. pkt 19 sprawy C-475/99, Ambulanz Glöckner, [2001] ECR I-8089 oraz pkt 75 połączonych spraw C-180/98 do C-184/98, Pavlov and Others, [2000] ECR I-6451). Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej oraz usługowej. Nie jest istotne również występowanie zarobkowego charakteru działalności.

Jeżeli Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu powyższych warunków, w przypadku zakresu wsparcia, jaki jest obejmowany Działaniem 7.6, należy mieć na względzie, iż wsparcie pozyskane w ramach projektu, które mogłoby stanowić korzyść dla Wnioskodawcy, jak np. poprawienie stanu infrastruktury podmiotu w związku z tworzeniem nowych miejsc opieki i wychowania w ramach placówek wsparcia dziennego, czy zakupy środków trwałych – mogą wiązać się z otrzymaniem pomocy. Ponado należy pamiętać, iż beneficjent zobowiązuje się do niewykorzystywania ww. dóbr do działalności o charakterze gospodarczym (np. wiążącym się z pobieraniem opłat, czy uzyskiwaniem innych korzyści ekonomicznych) w trakcie realizacji projektu oraz przez okres 10 lat od jego zakończenia (okres po jakim przedawniają się sprawy związane z udzieleniem pomocy). W związku z tym, kwestia uzyskania pomocy de minimis w projekcie związana jest z sytuacją, w której Wnioskodawca planowałby wykorzystanie tych dóbr po zakończeniu realizacji projektu, a przed upływem 10 lat, również do prowadzenia innej działalności – np. wynajmując sale wyposażone ze środków unijnych w ramach projektu innym podmiotom do prowadzenia innych zajęć i czerpać z tego zyski. W takiej sytuacji należałoby ww. wydatki objąć pomocą de minimis.

3. Czy można zatrudnić jedna osobę na umowę o pracę  jako koordynatora projektu w kwestii administracyjnej (1/2 etatu) oraz kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w kwestii merytorycznej (1/2 etatu). 

Tak, można zatrudnić jedną osobę do realizacji wskazanych zadań, jednak proszę zwrócić szczególną uwagę na finansowanie jej wynagrodzenia, ponieważ koordynator projektu finansowany będzie z kosztów pośrednich, natomiast wynagrodzenie osoby zaangażowanej w realizację zadań merytorycznych można sfinansować w ramach kosztów bezpośrednich (jeśli dany wydatek zostanie uznany za kwalifikowalny).

4. Czy do projektu jest wymagane załączeniu kosztorysów zakupu środków trwałych w celu uwiarygodnienia planowanych wydatków? 

Do projektu nie wymaga się sporządzenia kosztorysów zakupu środków trwałych. Niezbędne jest jednak uzasadnienie takich wydatków i wskazanie wyliczenia ich wartości, gdyż powinny one wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb podmiotu i grupy docelowej.

5. Podczas wyboru wskaźników produktu “utworzenie obiektów dostosowanych… ” należy wybrać rok kiedy zostaną zakończone prace adaptacyjne czy rok kiedy zakończy się projekt ?    

We wskazanym miejscu należy wskazać rok zakończenia prac adaptacyjnych.