Działanie 7.3 – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 10 sierpnia 2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Proszę o wyjaśnienie dlaczego koszt sali szkoleniowej/sali spotkań (do 30 sób) jest niższy niż koszt sali szkoleniowej wyposażonej w stanowiska komputerowe dla uczestników (10 stanowisk) skoro wskazane wyposażenie jest takie same?

Stawka wynajmu sali jest uzależniona od rodzaju oferowanej usługi. Stawka jest niższa lub wyższa w zależności od zakresu usługi. Sala szkoleniowa/sala spotkań (do 30 osób) jest wyposażona tylko w jeden komputer natomiast sala szkoleniowa wyposażona w stanowiska komputerowe dla uczestników (10 stanowisk) wyposażona jest w 10 komputerów zatem stawka jest wyższa ponieważ finansowany jest większy zakres usługi.

2. Czy zakupiony laptop musi mieć wbudowany napęd optyczny oraz czy parametry laptopa musza być takie same jak wskazane w załączniku 7.14?

Laptopy z wbudowanym napędem optycznym dają możliwość korzystania szerokiemu gronu odbiorców w tym m.in. osób starszych, które często  korzystają z płyt CD/DVD.  Parametry zakupionego laptopa mogą być niższe. Dopuszczalna w projekcie stawka jest uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i winna być niższa, jeżeli finansowany jest mniejszy zakres usługi tzn. na potrzeby projektu wystarczający jest zakup sprzętu o niższych parametrach.

3. Czy kwota zakupu oprogramowania antywirusowego dotyczy zakupu jednego oprogramowania tylko na rok?

Tak. Kwota zakupu oprogramowania antywirusowego dotyczy zakupu jednego oprogramowania na rok.

4. Kogo można uznać za beneficjenta pomocy de minimis w przypadku udzielania wsparcia w ramach działania 7.3 ?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w załączniku nr 7.20 Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZ 2014-2020 (wersja 1.2) – z dnia 27 lipca 2018 r. rozdział 10 pkt. 7d  w przypadku pokrycia kosztów uczestnictwa i doradztwa biznesowego dla uczestników projektu i podjęcia przez nich działalności gospodarczej – nowo utworzony podmiot będzie ostatecznym beneficjentem pomocy, przedsiębiorstwo to bowiem zawiązując się i podejmując działalność gospodarczą ostatecznie skorzysta ze środków finansowych oraz wsparcia doradczego (a nie tylko jego założyciele). Za pomoc de minimis uznaje się wsparcie doradcze i szkoleniowe otrzymane w okresie bezpośrednio poprzedzającym utworzenie PES, tj. do 3 miesięcy wstecz od dnia utworzenia PES/PS.

5. Czy przykładowy komputer (rzutnik itp.), zakupiony przez Wnioskodawcę w ramach projektu, a którego wartość nie przekracza 3 500,00 zł (czyli nie jest środkiem trwałym w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków) powinien być wykazany we wniosku jako pomoc de minimis, zakładając,  iż występują przesłanki do zastosowania pomocy de minimis?

Identyfikacja pomocy publicznej/de minimis nie jest uzależniona od krajowej klasyfikacji przedmiotu dofinansowania. Istotne jest wyłącznie to, czy:

– wsparcie jest finansowane na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz

– pochodzi z zasobów państwa, oraz

– ma charakter selektywny, oraz

– stanowi korzyść ekonomiczną dla beneficjenta, oraz

– w przypadku pomocy publicznej – czy zakłóca konkurencję i wpływa negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi.

W związku z tym, jeżeli wyposażenie niebędące środkiem trwałym będzie przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykorzystywane w celu gospodarczym, powinno zostać objęte regułą de minimis.

6. Jak rozumieć zapis regulaminu, str. 37, potencjał finansowy: W przypadku projektu, gdzie wnioskodawcą jest „konsorcjum podmiotów”,

Czy konsorcjum podmiotów posiadających akredytację ma wypełniać wniosek o dofinansowanie w koncepcji wniosku partnerskiego z uwzględnieniem wszystkich informacji w części C wniosku o dofinansowanie? W jaki sposób zatem będzie obliczany potencjał finansowy? Z uwzględnieniem tylko Lidera konsorcjum i nie będzie uwzględniał pozostalych Partnerów?

Potencjał finansowy  w stosunku do „konsorcjum podmiotów” będzie rozpatrywany w ten sam sposób, jak w poprzednim, rodzajowo tożsamym naborze, tj. z uwzględnieniem potencjału finansowego całego konsorcjum.

W związku z powyższym, z racji ograniczeń w generatorze, jako wnioskodawcę powinno się wskazać „lidera konsorcjum”, natomiast w sekcji „C” wniosku o dofinansowanie należy wykazać pozostałych „partnerów konsorcjum”. W takim przypadku, gdy wnioskodawcą jest „konsorcjum podmiotów”, którzy jako konsorcjum otrzymali akredytację AKSES wydaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wniosek oceniany będzie jak dla projektu złożonego przez jednego wnioskodawcę, nie jak dla projektu partnerskiego (w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej).

7.