Działanie 7.2 (K62) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 lutego 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.W rozdziale II Regulaminu konkursu pkt.2.1.1 wskazane jest, iż ”  IOK dopuszcza rozwój istniejących podmiotów, bez konieczności powoływania odrębnej struktury organizacyjnej ( …), z kolei w kryterium dopuszczalności nr 6 Zgodność wsparcia, w definicji kryterium nr 7 jest zapis ” Projektodawca przedstawił we wniosku o dofinansowanie informacje wskazujące na potrzebę tworzenia podmiotu integracji społecznej na obszarze realizacji projektu”. Zgodnie z regulaminem wszystkie warunki kryterium dopuszczalności muszą być spełnione, jak to się ma do CIS, który już funkcjonuje i chce na bazie tego konkursu utworzyć jedynie kolejny warsztat i tym samym wzbogacić swoją ofertę?. Czy zapis regulaminu dotyczący kryterium nr 6 i definicja nr 7 nie wyklucza zapisów w części 2.1.1 Regulaminu?

W przypadku CIS, który już funkcjonuje i chce na bazie danego konkursu utworzyć  kolejny warsztat i tym samym wzbogacić swoją ofertę może zrealizować takie zadanie.

Zapis regulaminu dotyczący kryterium nr 6 i definicja nr 7 nie wyklucza zapisów w części 2.1.1 Regulaminu. W sytuacji rozwijania nowego podmiotu , by spełnić kryterium nr 6 należy wskazać potrzebę rozwoju podmiotu integracji społecznej na obszarze realizacji projektu np. potrzebę uruchomienia nowego warsztatu zawodowego analizując np. rynek pracy itp.

2. Jakie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej i społecznej musi przyjąć wnioskodawca aplikujący w konkursie nr  RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20.

W definicji kryterium w regulaminie konkursu (str. 43)  widnieje zapis: “Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie zgodnym z Komunikatem Ministra właściwego ds. rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium“. Niestety podane w tej samej tabeli w opisie kryterium wartości tych poziomów znacznie odbiegają od tych wskazanych w komunikacie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r.

Wiążące dla Wnioskodawców są poziomy wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej określone w Regulaminie konkursu.

Przytoczony  komunikat z dnia 5 listopada 2019 roku dotyczy konkursów i naborów projektów pozakonkursowych, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku, dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Wskazówki dotyczące sposobu pomiaru przedmiotowych wskaźników znajdzie Pani w załączniku nr 7.20 do Regulaminu konkursu.

Ponato informuję, iż ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zostaje wstrzymana do dnia 27 marca br.

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach 8.00 -14.00  z pracownikami Urzędu pod numer telefonu:

91 42 56 100, 91 42 56 101, oraz pod adresem e-mail: sekretariat@wup.pl celem sposobu umówienia sposobu załatwienia sprawy.

 W zakresie spraw dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (zasiłki), zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail zasilki@wup.pl

 W zakresie spraw dot. rejestru agencji zatrudnienia, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail sekretariat@wup.pl

 W zakresie spraw dot. rejestru instytucji szkoleniowych, zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail ris@wup.pl

 W zakresie spraw związanych ze wdrażaniem Europejskiego Fundusz Społecznego należy kontaktować się z Biurem Informacji i Promocji EFS  poprzez e-mail efs@wup.pl , efskoszalin@wup.pl

 W pozostałych sprawach zachęcamy Państwa do  korzystania z  usług elektronicznych e-PUAP http://wup.szczecin.ibip.pl/public/?id=135152

3.Czy w ramach projektu można kwalifikować wydatki związane z subsydiowanym zatrudnieniem? Jeżeli tak, to jakie kategorie wydatków można w ramach tego kwalifikować?

Subsydiowane zatrudnienie stanowi jedną z możliwych form działań w zakresie aktywnej integracji i co do zasady nie ma formalnych przeciwwskazań do realizacji tego rodzaju wsparcia. Należy jednak pamiętać, iż w ramach niniejszego konkursu udzielane jest wsparcie, w szczególności na tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj.:

 • Centrów Integracji Społecznej,
 • Klubów Integracji Społecznej,
 • Zakładów Aktywizacji Zawodowej,

oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza). Zatem koszty w projekcie i planowane działania winny być związane z działalnością tych podmiotów i ich statutowymi działaniami, w tym aktywną integracją, która to właśnie winna być statutowo realizowana. Zasadność proponowanej formy wsparcia względem rodzaju podmiotu będzie podlegała ocenie podczas prac KOP.

W ramach konkursu możliwy jest rozwój istniejących podmiotów – również WTZ, bez konieczności powoływania odrębnej struktury organizacyjnej w istniejących jednostkach, poprzez tworzenie np. nowych pracowni, warsztatów itp., np. w ramach powołania oddziału istniejącego podmiotu przy funkcjonującej już strukturze.

Należy więc rozgraniczyć podstawowe typy interwencji możliwe do realizacji w ramach Działania 7.1 oraz Działania 7.2.

Ponadto w celu zapewnienia demarkacji pomiędzy CT 8 (Oś Priorytetowa VI) a CT 9 (Oś Priorytetowa VII) w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach PI 9i (Działanie 7.2) wsparcie jest kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

4. Czy można zaplanować wydatki w ramach doposażenia stanowiska pracy stażysty? Jeżeli tak, to jakie to mogą być wydatki.

Jeśli projekt przewiduje wsparcie w postaci szkoleń, staży czy praktyk Wnioskodawca zobowiązuje się realizować ww. Formy wsparcia zgodnie z załącznikiem 7.19 tj. Standardami szkoleń, staży i praktyk w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś VII RPO WZ 2014-2020.

Dokument ten wskazuje, iż wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z organizacją i realizacją stażu są oprócz stypendium stażysty oraz wynagrodzenia opiekuna stażu są koszty dojazdu, koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście/praktykantowi do odbycia stażu*, szkolenia BHP stażysty/praktykanta w wysokości nieprzekraczającej 5000 zł brutto na 1 stażystę/praktykanta, które są rozliczane jako refundacja wydatków poniesionych przez podmiot przyjmujący na staż/praktykę. Katalog wydatków nie obejmuje wyposażenia stanowiska stażu/praktyki.

* Dotyczy to zakupu materiałów ulegających zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej eksploatacji w czasie realizacji zadań stażowych, w przypadku gdy brak ich finansowania w projekcie skutkowałby zubożeniem praktycznego wymiaru stażu; powinny to być wyłącznie materiały w ilości niezbędnej i ściśle powiązanej z programem kształcenia i programem stażu.

Należy mieć na uwadze, ze wnioskodawca winien kierować uczestników na staż do pracodawców, którzy organizacyjnie są gotowi na ich przyjęcie.

5.Czy cała grupa docelowa musi być objęta wsparciem w postaci aktywizacji zawodowej?

Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa i zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie.

Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kompleksowość wsparcia. Oznacza to, iż nie ma możliwości przed opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji wykluczenia którejkolwiek z form aktywnej integracji. Natomiast opracowana ścieżka nie musi zawierać wszystkich rodzajów aktywnej integracji.

Intensywność wsparcia i zakres planowanego wsparcia  oceniana jest na etapie KOP  zgodnie z brzemieniem kryteriów jakości. Proszę zapoznać się szczegółowo z kryteriami i założeniami konkursu dostępnym na stronie www.wup.pl/.

6. Czy w projekcie można zaplanować wyłącznie działania z aktywizacji społecznej?

j.w

7. Czy dopuszczalne w konkursie jest finansowanie bonów na przygotowanie do rozmowy o pracę lub rozpoczęcia pracy, tj. fryzjer, kosmetyczka, bon na zakup stosownych ubrań?

Wszelkie działania projektowe powinny wynikać ze specyfiki grupy docelowej, We wniosku o dofinansowanie projektu należy opisać jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu oraz bariery, na które napotykają uczestnicy projektu.

Przedstawione w regulaminie konkursu przykłady działań w ramach aktywizacji społeczno-zawodwej uczestników projektu nie stanowią katalogu zamkniętego.  Należy jednak pamiętać, iż każda pozycja budżetowa oceniana jest przez członków Komisji Oceny Projektów pod względem racjonalności i efektywności.

8. Czy zatrudnienie wspierane i wspomagane stanowią pomoc de minimis?

Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania analizy występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Analiza ta dokonywana jest w stosunku do  własnego podmiotu oraz założeń projektu.

Zasady dotyczące pomocy publicznej oraz pomocy de minimis mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstwa. Analiza występowania w ramach projektu pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w odniesieniu do własnego podmiotu polega m.in. na określeniu, czy wnioskodawca jest potencjalnym beneficjentem pomocy zgodnie ustawą z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wskazującą, iż przez beneficjenta pomocy należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania. Pojęcie działalności gospodarczej związane jest z oferowaniem dóbr i usług na rynku.

W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020, pomoc publiczna/de minimis może wystąpić na dwóch poziomach tj:

 • pierwszy poziom, gdy beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy;
 • drugi poziom, gdy beneficjent nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy – są nim uczestnicy projektu, którym projektodawca poprzez wsparcie w projekcie udziela pomocy publicznej.

W projektach, w ramach których pomoc publiczna/de minimis występuje na pierwszym poziomie – w polu A 12.1. należy zaznaczyć odpowiedź: tak.

Zaznaczenie odpowiedzi twierdzącej powoduje odblokowanie pól na kartach wydatków pozwalających oznaczyć, które z nich związane są z udzielaniem wnioskodawcy pomocy publicznej/de minimis. Wydatki związane z pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis stanowią koszty bezpośrednie w projekcie.

Wnioskodawca zobowiązany jest również do wypełnienia pola G.10 w zakresie wymaganym niniejszą Instrukcją (w części G Harmonogram i budżet projektu), w tym do przedstawienia metodologii wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis, sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu własnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, w zależności od typu pomocy oraz podmiotu, na rzecz którego zostanie udzielona pomoc.

W projektach, w ramach których pomoc publiczna/de minimis występuje na drugim poziomie we wniosku o dofinansowanie nie zaznacza się żadnego rodzaju pomocy – w polu A 12.1 należy zaznaczyć odpowiedź: nie.

W przypadku pomocy występującej na II poziomie, nie ma możliwości wskazania, które wydatki związane są z udzielaniem przez wnioskodawcę pomocy publicznej/de minimis w kartach wydatków.

Niezależnie od powyższego, koszty objęte pomocą na drugim poziomie powinny być wskazane we wniosku o dofinansowanie. W części G.10 należy wykazać wszystkie informacje wymagane niniejszą Instrukcją (w części G Harmonogram i budżet projektu) oraz zawrzeć zapis, że wnioskodawca identyfikuje odpowiednio pomoc publiczną lub pomoc de minimis na drugim poziomie, a koszty w budżecie są wskazane zgodnie z intensywnością pomocy, czyli w wysokości odpowiedniej do poziomu udzielanej pomocy.

Kwestie dotyczące pomocy de mininimis regulują zapisy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Dokument ten wskazuje kategorie interwencji uznawanych za pomoc de minimis lub pomoc publiczną.

Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania analizy występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Analiza ta dokonywana jest w stosunku do  własnego podmiotu oraz założeń projektu.

Kwestie dotyczące pomocy publicznej przedstawione są również w regulaminie konkursu w Rozdziale 5.2 (str. 107).

9. Czy w ramach projektu można zaplanować koszyk kursów dla uczestników bez konkretnego wskazania rodzaju szkoleń, przy założeniu odpowiedniej stawki na jednego uczestnika? Decyzja o rodzaju szkolenia zostałaby podjęta wspólnie z uczestnikiem i zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji.

Jeśli projekt przewiduje wsparcie w postaci szkoleń, staży czy praktyk Wnioskodawca zobowiązuje się realizować ww. Formy wsparcia zgodnie z załącznikiem 7.19 tj. Standardami szkoleń, staży i praktyk w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś VII RPO WZ 2014-2020.

Zapisy tego dokumentu stanowią, iż szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz powinny uwzględniać rzeczywiste zapotrzebowanie na określone kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy.

Ponadto szkolenia otwarte mogą być realizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do osób, u których zidentyfikowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych umiejętności czy kwalifikacji zawodowych

Niemniej jednak opis planowanych działań projektowych powinien być jak najbardziej szczegółowy (liczebność grupy docelowej, szacowany wymiar godzinowy, przykładowy katalog kursów np. w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy, wsparcie towarzyszące) umożliwiający członkom Komisji Oceny Projektów ocenić ich racjonalność oraz efektywność.

Materiałami pomocnymi w kontekście planowych szkoleń mogą być m.in. badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie prowadzone w ramach Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy lub dane lokalne.

10. Czy w ramach projektu, w celu aktywizacji społecznej można finansować organizację spotkań integracyjnych dla uczestników wraz z ich rodzinami?

Wsparcie projektowe powinno stanowić odzwierciedlenie sytuacji problemowej grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu. W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparcie osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Są to „osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Należy pamiętać, iż wsparcie dla osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

11. Czy osoby pracujące mogą być uczestnikami projektu? Jeśli tak, jakie muszą spełnić warunki?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym).

Pod pojęciem osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  rozumie się:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.);
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej[1] lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 11. osoby korzystające z PO PŻ.

Natomiast otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym definiowane jest następująco:

– osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Mając na uwadze powyższe jeżeli osoba pracująca wpisuje się w jedną z dwóch powyższych kategorii odbiorców nie ma formalnych przeciwwskazań do objęcia jej wsparciem projektowym. Niemniej jednak celem konkursu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, zatem projekt winien dążyć do aktywizacji zawodowej osób, w szczególności pozbawionych pracy. Jeśli uczestnikami mają być osoby pracujące musi być przedstawione stosowane uzasadnienie w kontekście celów konkursu i zostanie to poddane ocenie przez członków KOP.

12. Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Beneficjent przygotowując wniosek o dofinansowanie powinien opierać jego założenia o rzetelnie przeprowadzoną diagnozę grupy docelowej planowanej do objęcia wsparciem. Osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia istotnych dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu cech takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność, w tym uwzględniając liczbę przedstawicieli wszystkich zaplanowanych w projekcie kategorii uczestników (również w podziale na płeć).

Opis zawarty przez wnioskodawcę powinien świadczyć o znajomości grupy docelowej projektu i możliwości efektywnego wsparcia tej grupy poprzez zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu.

W uzasadnionych wypadkach w trakcie realizacji projektu, za zgodą Instytucji Pośredniczącej istnieje możliwość dokonania zmian w projekcie dotyczących przedmiotowej kwestii.

 [1] W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

13. Przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 pkt 2) stosuje się w szczególności do:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Proszę o informację czy zapis „którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym” oznacza, iż wsparciem mogą zostać objęte osoby spoza podpunktów 1-8? Czy powyższy katalog jest katalogiem otwartym?

Czy w ramach konkursu, tworząc CIS można zakwalifikować do niego osoby, które utraciły pracę z powodu epidemii COVID na podstawie definicji z ustawy o pomocy społecznej tj. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym).

Pod pojęciem osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym  rozumie się:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.);
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej[1] lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 11. osoby korzystające z PO PŻ.

Natomiast otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym definiowane jest następująco:

– osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą należeć m.in. osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Przytoczone przez Panią zapisy w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.) nie stanowią katalogu zamkniętego. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu demarkacji pomiędzy CT 8 (Oś Priorytetowa VI) a CT 9 (Oś Priorytetowa VII) w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach PI 9i (Działanie 7.2) wsparcie jest kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Ponadto, wszelkie działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

14. Czy w tworzonej w ramach konkursu nowej pracowni przy Centrum Integracji Społecznej grupę docelową  mogą stanowić obecni uczestnicy CIS, którzy zgodnie z pkt 2.1.2 Regulaminu konkursu są osobami  zagrożonymi ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym?

Zgodnie z zapisami Regulaminu dla konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 wsparcie projektowe powinno stanowić odzwierciedlenie sytuacji problemowej grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość objęcia wsparciem uczestników projektu nowymi formami pomocy,  z zachowaniem kryteriów, zgodnie z którymi projektodawca na każdym etapie realizacji projektu powinien zapewnić uczestnikom projektu pełny i sprawiedliwy udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, a w przypadku udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami powinien zapewnić również odpowiednie warunki ich uczestnictwa. /kryteria dopuszczalności/.

Wszelkie działania, zadania przewidziane w projekcie winny być  racjonalne, niezbędne i wzajemnie ze sobą powiązane, powinny się uzupełniać i tworzyć kompletny zakres wsparcia w celu rozwiązania/złagodzenia sformułowanych problemów i przeprowadzonej diagnozy. /kryterium jakości/

We wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać, w jaki sposób oferowane wsparcie wpisuje się w tematykę Działania 7.2. Treści wniosku winny być ze sobą logicznie powiązane i wynikać z założeń projektu, a także zmierzać do osiągnięcia założonych celów projektu i założonych wskaźników.

Zatem wsparciem  można objąć obecnych uczestników  jeśli będą to nowe formy wsparcia, a projektodawca nie zastąpi dotychczasowego/publicznego  finansowania środkami wspólnotowymi /UE/.

15. Czy w ramach konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20, w którym planujemy uruchomić Zakład Aktywności Zawodowej Sławno muszą oprócz osób z niepełnosprawnością (znaczna lub umiarkowana) znaleźć się pozostałe osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym aby osiągnąć wskaźnik efektywności społ – zatrud w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym? Czy pominięcie przyjęcia do grupy UP pozostałych osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym nie będzie traktowane jako dyskryminacja tych osób?

W przypadku uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej właściwa ustawa i rozporządzenie  mówią o tym kto może być uczestnikiem ZAZ i te osoby mogą być uczestnikami projektu. Należy przy tym pamiętać, aby we wniosku o dofinansowanie zadbać o precyzyjne i niebudzące wątpliwości zapisy, tak by członkowie komisji  nie mieli wątpliwości odnośnie grupy docelowej. Oczywiście wskaźniki efektywności należy wówczas dobrać odpowiednio do tej grupy. Jeśli uczestnikami projektu będą osoby wymienione w przepisach  prawa w zakresie funkcjonowania ZAZ to beneficjent nie musi brać do projektu innych osób, bo tu jak najbardziej mają zastosowanie ograniczenia wynikające z zapisów statutowych i nie będzie uznane to za dyskryminację.