Działanie 7.2 (K50) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 sierpnia 2019

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.   Czy w ramach udzielonego wsparcia osobom bezdomnym i osobom opuszczającym zakłady karne istnieje możliwość w przedmiotowym konkursie sfinansowania  kosztów bonów żywieniowych i pokrycia kosztów tymczasowego  zakwaterowania? Czy będzie to koszt kwalifikowany w projekcie? 

Wszystkie zakładane w projekcie działania muszą być dostosowane do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych.  W związku z tym rodzaj i tematyka  działań powinny wynikać z wcześniejszej diagnozy, tak aby wsparcie zastosowane wobec konkretnego uczestnika było zasadne i skuteczne. Zatem punktem wyjścia powinna być analiza sytuacji problemowej zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Istotnym jest więc, aby wskazane w projekcie usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnymi i zawodowym wynikały z potrzeb uczestników. Działanie 7.2 nie ma na celu finansowania bonów żywieniowych i pokrycia kosztów tymczasowego zakwaterowania. Koszty wyżywienia są kwalifikowalne na zasadach określonych w załączniku 7.14 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19, w ramach Działania 7.2, czyli przy udziale w określonej liczbie godzin wsparcia projektowego w ciągu dnia, natomiast niezależnie od grupy docelowej, działanie to nie ma na celu zapewnienia zakwaterowania. Racjonalność i celowość zakładanych w projekcie działań ostatecznie jest oceniana w kontekście całego projektu przez członków Komisji Oceny Projektów.

Należy zwrócić również uwagę, na to, że, osoba opuszczająca jednostkę penitencjarną może otrzymać pomoc na warunkach określonych przez zakład, następnie korzysta również ze wszystkich innych możliwych źródeł.
Ważnym jest, aby rzeczone wsparcie było wykorzystywane w sposób racjonalny i przynoszący wymierne korzyści, oraz aby trafiało do właściwych osób, wzbudzając w nich określoną motywację zarówno w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym.

2. Czy Uczestnik Projektu, aby skorzystać z formy wsparcia jaką jest staż musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny? I czy tą formę wsparcia stosuje się w oparciu o art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy może w ramach projektu to Realizator projektu przejmuje obowiązek skierowania uczestnika na staż i wypłaty stypendium?

W ramach projektu przewidziano taką formę wsparcia dla uczestników, przy czym będzie to realizowane przez Klub Integracji Społecznej działający w struktura Ośrodka Pomocy Społecznej i wątpliwość polega na tym, czy ta forma wsparcia może być przeznaczona tylko  i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w PUP?

Staże muszą być realizowane zgodnie z Załącznikiem 7.20 do Regulaminu Konkursu oraz zgodnie z prawodawstwem krajowym obowiązującym Wnioskodawcę. Wnioskodawca musi zawrzeć we wniosku na tyle precyzyjne zapisy, aby oceniający nie miał wątpliwości, że staże będą realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi konkretny podmiot. Powinien wówczas określić we wniosku, czy będzie to wymagało rejestracji uczestnika w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy też nie. Ponadto, zgodnie z Regulaminem Konkursu, podrozdział 5.3.1.11 „Wnioskodawca zobowiązuje się nawiązać współpracę w zakresie rekrutacji uczestników z właściwym terytorialnie OPS, PCPR lub PUP oraz poinformować właściwy terytorialnie OPS, PCPR lub PUP o udzielanych w ramach projektu formach wsparcia (dotyczy podmiotu innego niż OPS/PCPR) – Warunek ten weryfikowany będzie na podstawie treści wniosku i/lub zaznaczenia odpowiedzi TAK przy Oświadczeniu w części I wniosku o dofinansowanie o treści: „Oświadczam, iż poinformuję właściwy terytorialnie OPS, PCPR lub PUP o udzielanych w ramach projektu formach wsparcia”.