Działanie 7.2 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 stycznia 2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

 

1. Fundacja A (lider) w ramach działania 7.2 chce utworzyć ZAZ w partnerstwie m.in. z Powiatem. Powiat w ramach wkładu własnego niepieniężnego wniesie nieruchomość, którego jest właścicielem. Nieruchomość mieści się w mieście X. Grupę docelową (i jednocześnie pracowników ZAZ) będą stanowić uczestnicy z powiatu X i gminy wiejskiej X (także z miasta X), gminy Y, i powiatu Z (gmina Z). Czy w związku z powyższym projekt otrzyma dodatkową liczbę punktów zgodnie z kryterium nr 4?
Kryterium premiujące nr 4 odnosi się do projektów realizowanych jedynie na terenie gmin typu A Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), co oznacza, że aby uzyskać dodatkowe 10 punktów należy realizować projekt w całości na terenie wymienionych w kryterium gmin (jednej lub kilku wymienionych w Regulaminie konkursuprzy opisie kryterium premiującego nr 4). W związku z powyższym, projekt nie otrzyma dodatkowej liczby punktów, gdyż będzie w części realizowany poza gminami typu A SSW.
2. Jeżeli część uczestników objętych wsparciem w ramach projektu pochodzić będzie z powiatu X, wskazanego w opisie znaczenia kryterium premiującego nr 7, to czy projekt spełni to kryterium? Jeżeli nie, to proszę o wyjaśnienie, jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać punktacje w ramach tych kryteriów.
Kryterium premiujące nr 7 mówi o tym, że dodatkowe punkty zostaną przyznane projektom, które realizowane będą na obszarzeprzynajmniej jednego powiatu spośród wskazanych w kryterium, zatem projekt nie musi być realizowany na terenie wszystkich wymienionych w kryterium powiatów. W związku z powyższym, obejmując wsparciem uczestników zamieszkujących gminę X leżącą na terenie powiatu wskazanego w kryterium premiującym nr 7, spełniacie jepaństwo.
3. W których wytycznych szukać informacji dotyczących wysokości wkładu własnego niepieniężnego (nieruchomość)?
Zapisy dotyczące wysokości wkładu niepieniężnego wnoszonego w postaci nieruchomości znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatkóww ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, podrozdział 6.10 i 7.3.
4. Czy w ramach kryterium premiującego nr 5, dodatkowych 10 punktów otrzyma projekt, w którym np. Liderem jest fundacja, Partnerem1 Powiat i Partnerem 2 firma wpisana w CEIDG?
Tak, taki projekt otrzyma dodatkowe 10 punktów za spełnienie kryterium premiującego nr 5.
5. Planujemy przyjąć do projektu 40 os. niepełnosprawnych:  30 do wskaźnika zatrudnienia i   10 do wskaźnika społecznego. Czy w ramach wskaźnika zatrudnienia można udzielić wsparcia dla 30 os. w formie: doradztwo zawodowe, szkolenia, rehabilitacja zdrowotna, staże, pomoc w zatrudnieniu?
Kryterium efektywności zatrudnieniowej wskazuje odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. Pomiar efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze sposobem określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020 z zastrzeżeniem, że pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach w PI 9i (Oś VII, Działania 7.1 i 7.2) lub po jego zakończeniu podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v (Oś VII, Działania 7.3 i 7.4) lub w ramach CT 8 (Oś VI Rynek pracy). Nie należy zatem mówić, że wsparcie jest udzielane w ramach wskaźnika. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ma być odzwierciedleniem pewnych założonych w projekcie działań i odpowiadać na pytanie, ilu uczestników dzięki udziałowi w projekcie podjęło zatrudnienie. Natomiast to, jakiego rodzaju inicjatywy mogą być podejmowane w stosunku do uczestników, powinno zostać wstępnie założone już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy sytuacji problemowej. Jednak z uwagi na to, iż wsparcie w ramach projektu realizowane jest w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji opracowaną na podstawie diagnozy potrzeb konkretnego uczestnika nie ma (na etapie aplikowania) możliwości jednoznacznego określenia, czy w ramach projektu będą świadczone wszystkie formy aktywizacji, dlatego wnioskodawca winien założyć wskaźniki aktywizacji o charakterze społecznym oraz wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla właściwej grupy docelowej na poziomie wskazanym w treści kryterium zgodność wsparcia (płaszczyzna dopuszczalności). Najbardziej właściwym jest wybór wszystkich 4 wskaźników i wpisanie wskazanych w Regulaminie odpowiednich wartości procentowych.
6. Czy w ramach wskaźnika społecznego można udzielić wsparcia: doradztwo zawodowe, szkolenia, rehabilitacja zdrowotna? W regulaminie konkursu jest zapis „Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym”; Czy lub oznacza, że można skorzystać tylko ze szkolenia, a rehabilitacji już nie?
Wnioskodawca w trakcie realizacji projektu określa, jakiej liczbie uczestników udzielił wsparcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym (to oni stanowią podstawę wyliczenia wskaźnika efektywności społecznej), a ilu osobom udzielono wsparcia o charakterze zawodowym (od tych osób liczony jest % wskaźnika efektywności zatrudnieniowej). Wnioskodawca musi oszacować także ilość osób pracujących po opuszczeniu programu na podstawie przeprowadzonej diagnozy i w trakcie realizacji projektu powinien dążyć do spełnienia niniejszego wskaźnika.
W tym miejscu przypomnę, że zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym to usługi, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ, kursy i szkolenia zawodowe), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. Zaliczymy, więc do nich m.in. doradztwo zawodowe, staże, praktyki, pośrednictwo pracy.
7. Czy przy założeniu 30 os. do wskaźnika zatrudnienia oraz 10 wskaźnika społecznego należy mimo wszystko założyć środki w budżecie np. dla 40 os. na stażach gdyby jednak okazało się, że z diagnozy doradcy wynika, że więcej os. kwalifikuje się do wskaźnika zatrudnienia? Jak należy założyć liczbę do zatrudnienia jeśli liczba osób do wskaźników społecznych i zatrudnienia wynikałaby po przeprowadzeniu doradztwa zawodowego?
należy pamiętać, że uczestnicy nie mogą w pierwszej kolejności otrzymać wsparcia zawodowego, gdyż taka jest specyfika grupy docelowej w Działaniu 7.1. Stąd, skoro każdy z uczestników w pierwszej kolejności otrzyma wsparcie np. w postaci aktywizacji społecznej, czy zdrowotnej, to każdy z nich powinien być liczony do podstawy wyliczenia wskaźnika efektywności społecznej. Zatem przyjęcie, że 10 osób będzie wliczone do wskaźnika społecznego jest błędnym założeniem. W przypadku, gdy uczestników w projekcie jest 40 to wskaźnik efektywności społecznej wynosić winien co najmniej 34% z 40 osób (zgodnie z przyjętymi kryteriami zgodności wsparcia – płaszczyzna dopuszczalności).
Nie ma przeszkód ku temu, aby jedna osoba skorzystała z kilku różnych rodzajów usług aktywnej integracji jednocześnie, np. poradnictwo psychologiczne zwiększenie pewności siebie (charakter społeczny) + terapia uzależnień (charakter zdrowotny) + poradnictwo zawodowe i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców (charakter zawodowy). Wtedy taka osoba będzie wykazana zarówno we wskaźniku efektywności społecznej, jak i zatrudnieniowej.
Wnioskodawca powinien zapewnić środki na wsparcie tylu osób i w takiej formie, jak przewidział na podstawie diagnozy oraz własnych doświadczeń w pracy z podobną grupą. Jeżeli tego nie zrobi, pozostaje jeszcze możliwość przesunięcia środków w ramach oszczędności na innych zadaniach w trakcie realizacji projektu.
8.Czy w związku z zapisem z regulaminu konkursu „Zatem jeśli kursy i szkolenia zawodowe kierowane są do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym bezrobotnych), należy traktować je jako aktywizację zawodową. Natomiast jeśli kierowane są do osób pracujących jest to wtedy aktywizacja o charakterze edukacyjnym.”; należy rozumieć, że aktywizacja o charakterze edukacyjnym (udział w szkoleniu) należy rozumieć, że ze wsparcia mogą skorzystać tylko osoby niepełnosprawne pracujące?
W przypadku świadczenia usług w postaci szkoleń lub kursów zawodowych dla osób pracujących, będą one traktowana, jako aktywizacja edukacyjna. Z kolei szkolenia i kursy zawodowe świadczone osobom pozostającym bez zatrudnienia będą traktowane jako aktywizacja zawodowa. Takie rozgraniczenie zostało wprowadzone m.in. po to, aby Wnioskodawcy nie unikali w projektach aktywizacji zawodowej, która wiąże się ze spełnieniem wskaźnika zatrudnieniowego.
W celu uporządkowania informacji dotyczących pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej zachęcam do dokładnego przeanalizowania Załącznika 7.15 Metodologia pomiaru kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne.