Działanie 7.2 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 listopada 2017

FAQ – najczęściej zadawane pytania
1.Czy w ramach działania 7.2 – Wsparcie dla tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno zawodowej –  kwalifikowane mogą być następujące wydatki:
a. wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych, które będą odbywały rehabilitację społeczno-zawodową w ZAZ
b. zakup materiałów, towarów i usług do bieżącej działalności usługowej i wytwórczej realizowanej przez poszczególne działy Zakładu np. pralnię, gastronomię itp.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywizacji zawodowej wskazane w zapytaniu koszty należą do kosztów działalności wytwórczej lub usługowej zakładu i ich finansowanie winno być zapewnione ze środków Funduszu (PFRON). Z uwagi jednak na fakt, iż preliminarz kosztów działania zakładu organizator składa we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego preliminarz dotyczy, dopuszcza się finansowanie kosztów, które z uwagi na wskazany termin nie mogą być dofinansowane ze środków Funduszu. Należy jednak pamiętać, iż nie ma możliwości finansowania ze środków wspólnotowych kosztów finansowanych z innych źródeł i nie może dochodzić do zastępowania źródeł finansowania , w tym przypadku Funduszu, środkami wspólnotowymi. Oznacza to, że Wnioskodawca winien dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia finansowania wskazanych kosztów ze środków Funduszu i jedynie w przypadku braku możliwości takiego finansowania, zaplanować wydatki w ramach projektu.
IP rekomenduje, by Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zawarł informacje, iż wynagrodzenia i materiały niezbędne do działalności wytwórczej i/lub usługowej finansowane będą ze środków projektowych do czasu uzyskania finansowania ze środków Funduszu.
2. Czy wsparciem w ramach projektu można objąć wyłącznie utworzenie podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej? Czy można objąć wsparciem już istniejące  Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej?
Zgodnie z Rozdziałem 5.3 Regulaminu konkursu Wytyczne do realizacji projektów: ”W ramach niniejszego konkursu (7.2 RPO) IOK dopuszcza rozwój istniejących podmiotów, bez konieczności powoływania odrębnej struktury organizacyjnej w istniejących jednostkach, poprzez tworzenie np. nowych pracowni, warsztatów itp., np. w ramach powołania oddziału istniejącego podmiotu przy funkcjonującej już strukturze”.
Ponadto ”w ramach konkursu zapewnione jest wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez CIS i KIS, WTZ, ZAZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).”