Działanie 7.1/2 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 listopada 2018

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Proszę o potwierdzenie,że nabór wniosków nr RPZP.07.01.00- IP.02-32-PO1/18 działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowanie na aktywizację społeczno – zawodową  wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej , społecznej, zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020( tryb pozakonkursowy) nie jest działaniem  obowiązkowym dla OPS.

Regulamin  konkursu nr  RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18,  nie określa kryterium związanego z obowiązkowym składaniem wniosku przez OPS. Natomiast w przypadku udziału danego podmiotu w naborze pozakonkursowym należy pamiętać, że obowiązkowe jest zawarcie partnerstwa wynikające z Kryteriów dopuszczalności ( str.29 Regulaminu naboru) oraz to, że Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

2. Zgodnie z pkt 5.3.1.8 (str 62) dokumentacji naboru, cyt. “Wnioskodawca zapewnia, że okres realizacji złożonego projektu pozakonkursowego i projektu konkursowego realizowanego oraz grupa docelowa w tych projektach nie nakładają się na siebie”,

Natomiast PCPR Police realizuje projekt w trybie konkursowym w ramach działania 7.1 pn. “Lokomotywacja”, którego realizacja kończy się 31 marca 2020 r. Uczestnikami ww. projektu są dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej lub będące w procesie usamodzielnienia oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W bieżącym naborze w trybie pozakonkursowym PCPR Police planuje przygotować projekt, który może być skierowany do tych samych grup docelowych (np. w obydwu ww. naborach jednym z kryteriów dopuszczalności jest udział osób z niepełnosprawnościami) w tym samym pokrywającym się okresie realizacji (nowy projekt pozakonkursowy będzie realizowany w okresie od 01.11.2018 r. do 31.12.2020 r,).

Pragnę nadmienić, iż PCPR Police zamierza rekrutować uczestników w taki sposób aby nie uczestniczyli oni w obydwu projektach w jednym okresie czasu. Tym niemniej niewykluczona jest sytuacja w której po zakończeniu realizacji projektu Lokomotywacja będą oni brać udział w nowym projekcie pozakonkursowym.

Czy takie rozwiązanie nie narusza zakazu określonego w pkt 5.3.1.8 dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych.

W przedmiotowym konkursie Projektodawca musi zapewnić, iż okresy realizacji/grupa docelowa dotąd wybranych do realizacji projektów konkursowych i niebawem wybieranych pozakonkursowych realizowanych na terenie konkretnych gmin/powiatów nie nakładają się na siebie. Ponadto, grupę należy rozumieć jako zbiór osób o pewnych cechach, nie zaś konkretne jednostki. Co za tym idzie w przedstawionej  sytuacji grupa ta istotnie – powiela się.