Działanie 7.1/1 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 lutego 2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

1.Czy kryterium dostępu nr 5 w brzmieniu: Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, oznacza, iż dany podmiot może tylko raz wystąpić o dofinansowanie w konkursie niezależnie od roli (Wnioskodawca lub Partner), czy zaś dotyczy to sytuacji, w której Podmiot w roli Wnioskodawcy może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w konkursie, natomiast jako Partner może również wystąpić w innych projektach w przedmiotowym konkursie?
Kryterium dostępu nr 5, zawarte w Regulaminie konkursu w ramach Działania 7.1 dotyczy ono ograniczeń w ilości wniosków składanych przez Wnioskodawcę. Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której podmiot występuje sam, jako Wnioskodawca, z jednym projektem i pełni równocześnie rolę Partnera w innych projektach, złożonych w ramach przedmiotowego naboru. Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, gdy ten sam Wnioskodawca składa dwa różne projekty w ramach tego naboru.
2. Czy w ramach konkursu, po prawidłowej realizacji stażu w firmach można zaplanować wypłatę jednorazowych premii dla pracodawców, którzy zatrudnią stażystów oraz dla UP, którzy skutecznie ukończyli staż? Czy w sytuacji udzielenia pracodawcy tego rodzaju wsparcia należy to traktować jako pomoc publiczną?
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nie przewiduje takiej formy wsparcia w ramach Działania 7.1  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
3. Czy w ramach formy wsparcia: usługi przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego można sfinansować koszty np. fryzjera, dentysty, zakupu odzieży – celem umożliwienia pełnej aktywizacji, podniesienia samooceny, motywacji do działania?
Wszystkie zakładane w projekcie działania muszą być dostosowane do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych. W związku z tym rodzaj i tematyka  działań powinny wynikać z wcześniejszej diagnozy, tak aby wsparcie zastosowane wobec konkretnego uczestnika było zasadne i skuteczne. Zatem punktem wyjścia powinna być analiza sytuacji problemowej zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Istotnym jest więc, aby wskazane w projekcie usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnymi i zawodowym wynikały z potrzeb uczestników. Jeżeli wskazane przez Panią działania, takie jak np. finansowanie kosztów usługi fryzjerskiej są zasadne, wówczas ich koszt jest kwalifikowalny. Natomiast racjonalność i celowość zakładanych w projekcie działań ostatecznie zostaną ocenione w kontekście całego projektu przez członków Komisji Oceny Projektów.
4. Czy w trakcie realizacji projektu dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy, po przeprowadzeniu procesu aktywizacji społecznej, a przed przystąpieniem do realizacji działań z zakresu aktywizacji zawodowej można zmienić UP profil wsparcia na II? Czy można zaliczyć taką pozytywną zmianę jako efektywność społeczną? (zmiana profilu wiąże się bowiem ze zmianą sytuacji UP, który po uzyskaniu II profilu pomocy stanie się osobą aktywnie poszukującą pracy, gotową do jej podjęcia)?
Efektywność społeczna mierzona jest wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i następnie wśród uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie.  W sytuacji, gdy uczestnikom projektu, zakwalifikowanym do III profilu pomocy udzielono wsparcia w formie aktywizacji społecznej, dzięki któremu (zgodnie z Załącznikiem 7.15 Metodologia pomiaru kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne) dokonały postępu w aktywizacji społecznej i zmniejszyły dystans do zatrudnienia, można dokonać zmiany profilu z III a II. Zgodnie z przytoczonym Załącznikiem 7.15 postęp ten powinien być rozumiany m.in. jako:
– rozpoczęcie nauki;
– wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;
– zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;
– poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;
– podjęcie wolontariatu;
– poprawa stanu zdrowia;
– ograniczenie nałogów;
– doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).
W tej sytuacji można uznać tą zmianę jako efektywność społeczną, a uczestnicy projektu mogą być aktywizowanie dalej, również zawodowo zgodnie z przewidzianą dla nich ścieżką wsparcia.
Postęp w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej musi zostać udokumentowany. Wnioskodawca powinien zatem przedstawić we wniosku o dofinansowanie dokumenty, za pomocą których zamierza dokonać pomiaru efektywności w wymiarze społecznym.
5. WYJAŚNIENIE ODNOŚNIE KRYTERIUM PREMIUJĄCEGO NR 6  Projektodawca od minimum 1 roku do dnia złożenia wniosku posiada siedzibę i adres podmiotu, oddział, główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 W związku z ogłoszonym 15 grudnia 2017 roku konkursem nr: RPZP.07.01.00-IP-02-32-K32/18 oraz w nawiązaniu do wątpliwości poruszonych na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2018 r. Instytucja Pośrednicząca przedstawia wyjaśnienia dotyczące weryfikacji spełnienia kryterium w odniesieniu do Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Weryfikacja spełnienia kryterium, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbywać się będzie w oparciu o obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów  wydane na podstawie art. 2 ust. 3Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. nr 96 poz. 603, nr 104 poz. 665, z 1999 r. nr 101 poz. 1188, z 2001 r. nr 45 poz. 497).
Projektodawca będący jednostką samorządu terytorialnego nie ma obowiązku składania załącznika potwierdzającego spełnienie kryterium.