Działanie 7.1 Typ 2 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 grudnia 2016

Najczęściej zadawane pytania

 

1.Czy w celu wybrania właściwego sposobu udzielania zamówień w projektach należy kierować się wartością zamówienia określoną w projekcie czy w danej jednostce?
Podmiot zobowiązany do stosowania przepisów Pzp przeprowadza postepowanie zgodnie z jej przepisami. W przypadku kiedy – z uwagi na wartość – instytucja nie musi udzielić zamówienia w reżimie Pzp, należy ustalić wartość zamówienia planowanego w ramach danego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych. Innymi słowy, jeżeli okaże się, że kwota zamówienia w ramach projektu jest większa od 50 tys. zł należy wtedy stosować zasadę konkurencyjności. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… z dnia 19 września w rozdziale 6.5 pkt 12.
 
2.Klauzule społeczne
Zgodnie z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności… w przypadku projektów współfinansowanych z EFS określenie rodzaju zamówień, w ramach których zobowiązuje się beneficjenta do uwzględniania aspektów społecznych jest obowiązkowe w przypadku zamówień realizowanych zgodnie z Pzp albo zasadą konkurencyjności.
W przypadku gdy Beneficjent jest organem administracji publicznej, może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie oraz w oparciu o przepisy Pzp.
W związku z powyższym, Beneficjent na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, zostanie zobowiązany do uwzględniania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem będą usługi cateringowe.
Zgodnie z zapisami dotyczącymi  aspektów społecznych[1] w zamówieniach publicznych: mianem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych określane są uregulowania prawne  umożliwiające instytucji zamawiającej uwzględnienie dodatkowych celów społecznych w warunkach realizacji zamówienia.
W tak ścisłym znaczeniu, pojęcie klauzul społecznych odnosi się do klauzul o charakterze społecznym dotyczących dodatkowych warunków realizacji zamówienia, które są określane w sposób wyczerpujący w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Na gruncie polskim przyjęło się mówić o klauzulach społecznych w kontekście uregulowań określonych w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.”

 

3.W jaki sposób należy wyliczyć osoby niepełnosprawne?
Zgodnie z Regulaminem konkursu projekt powinien być skierowany do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego podmiotu, którzy otrzymali wsparcie finansowe[2], w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej wg. stanu na koniec roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. stan na 31.12.2015 r.
Liczbę osób niepełnosprawnych wyliczamy narastająco przez cały rok.
W związku z tym należy wskazać ile osób niepełnosprawnych będzie objętych wsparciem w projekcie w odniesieniu do każdej uczestniczącej w projekcie jednostki (PCPR, OPS). Dodatkowo wskazać jaki jest % klientów niepełnosprawnych w każdym z ośrodków (OPS/PCPR realizujących projekt) na koniec roku, a także jaki jest % ON korzystających ze wsparcia danego OPS/PCPR w projekcie. Udział ON w projekcie w danej instytucji musi być co najmniej taki sam jak udział (%) ON będących klientami OPS/PCPR w ramach dotychczasowej działalności na koniec roku 2015 r.

 

[1]https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/30279/Aspekty_spoleczne_w_zamowieniach_publicznych_Podrecznik_Wydanie_II.pdf
[2] osoby niepełnosprawne będące klientami ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, którzy otrzymali wsparcie finansowe, w szczególności z powodu niepełnosprawności.

 

4.  Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest w stosunku do osób które zostały objęte instrumentami aktywizacji zawodowej – w przypadku 80 osób
Wskaźnik efektywności społecznej mierzony jest w stosunku do osób które zostały objęte instrumentami aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej- w przypadku 160 osób (cała grupa docelowa)
W stosunku do jakiej grupy osób określane są wskaźniki:
  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , pracująca po opuszczeniu programu
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukująca pracy po opuszczeniu programu
Czy będzie to sytuacja analogiczna do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, czyli do liczby osób które otrzymały wsparcie w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej czy w stosunku do całej grupy docelowej.
W przypadku wskaźników Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracująca po opuszczeniu programu oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukująca pracy po opuszczeniu programu, należy się odnieść do całej grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie, a nie tylko do osób które otrzymały wsparcie w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej.

 

5. Czy w ramach w/w projektu konkursowego nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 Działanie 7.1  jako grupę docelową PCPR może objąć wsparciem dzieci (osoby poniżej 18 roku życia) będące w pieczy zastępczej (tj. rodzinnej i instytucjonalnej)  i opuszczające tę pieczę o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej? Jeżeli można objąć wsparciem dzieci z pieczy zastępczej to jaki przedział wiekowy może skorzystać ze wsparcia w ramach projektu?
W ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 możliwe jest objęcie wsparciem osób poniżej 18 roku życia, pod warunkiem, że są to osoby, o których mowa w rozdziale 4.7 pkt 9 lit. a-d Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, tj.:
  1. a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. b) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3. c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  4. d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych osadkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Projekt musi być spójny z realizacją celu szczegółowego, jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie (Kryterium dopuszczalności 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania), a także z typami projektu i wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z SOOP RPO WZ 2014-2020 (Kryterium dopuszczalności 2. Zgodność z typem projektu).