Działanie 7.1 typ 2 – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 maja 2017

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców w ramach Działania 7.1

1. Czy świadectwa szkolne po zakończeniu np. szkoły średniej, policealnej należy uznać za kwalifikację i wskazywać osoby otrzymujące takie świadectwa we wskaźniku dot. kwalifikacji?

Świadectwa szkolne można uznać za dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacje w szczególności gdy, uczniowie kończący naukę w zasadniczych szkołach zawodowych lub technikach przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach (egzaminu zawodowego). Do tego samego egzaminu przystąpić mogą również uczniowie szkół policealnych, w których prowadzone było kształcenie zawodowe, osoby, które ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego (jednej z pozaszkolnych form kształcenia). Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie wybranej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy może być organizowany zarówno przez publiczne jak i niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenia zawodowe, publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, jak również przez instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy oraz podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. ustawy o systemie oświaty. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie prowadzą Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE). (Wymogi dotyczące organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.).
Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji można znaleźć w Serwisie Beneficjenta w zakładce Pomoc w Załączniku Nr 1 do Instrukcji Wypełniania Wniosku o Dofinansowanie pt. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/main.html?_flowId=pomocflow&_flowExecutionKey=e3s1

2.Czy zasadę konkurencyjności należy stosować w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi, w szczególności kwotą ryczałtową?

Zgodnie z zapisami wWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,podrozdział 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, punkt 7 b mówi:
do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w Podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych procedur określonych w Podrozdziale 6.5 nie stosuje się.
Należy jednak zaznaczyć, że projekt musi być zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznychoraz zasadami obowiązującymi w danej jednostce.
3. Jakimi dokumentami należy potwierdzić częściową amortyzację samochodu używanego na potrzeby projektu?
W takim przypadku należy wykazać koszt amortyzacji w wysokości odpowiadającej proporcji użytkowania przedmiotowego pojazdu w ramach projektu. Dokument potwierdzający amortyzację winien być zgodny z zasadami rachunkowości przyjętymi w danej jednostce.
4. Czy w ramach Działania 7.1 typ 2 uczestnikami projektu mogą być osoby starsze?
Celem Działania 7.1 typ 2 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej jest przywrócenie na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu ukierunkowane mają być przede wszystkim na aktywizację społeczno-zawodową z wykorzystaniem m.in. instrumentów aktywizacji: społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty składane w ramach niniejszego konkursu muszą realizować:
Cel Tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Priorytet Inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Ponadto projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
– osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy,
– otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym).
Biorąc pod uwagę definicję wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dotyczącą osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można stwierdzić, że osoby starsze znajdują się w kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o ile spełniają przynajmniej jedną przesłankę ze wskazanej definicji. Faktem jest, że wiek, stan zdrowia oraz brak pełnej sprawności w znacznym stopniu ograniczają funkcjonowanie tych osób w życiu społecznym. Zauważyć można również zjawisko izolacji osób starszych w środowisku lokalnym, co w konsekwencji wpływa na marginalizację tej grupy społecznej. Osoby starsze wymagają odpowiedniego wsparcia i pomocy ze strony, zarówno instytucjonalnej, jak i  środowiskowej. Jednak mając na uwadze typ projektu, który odnosi się do zwiększania szans na rynku pracy, osoby starsze, jako osoby w wieku poprodukcyjnym, nie wpisują się w przedmiotowy typ/Działanie projektu.
Jednocześnie trzeba nadmienić, że Regulamin konkursu przewiduje działania w ramach organizowania społeczności lokalnej poprzez inicjatywy o charakterze środowiskowym, mające na celu aktywizację środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, do uczestnictwa w inicjatywach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym t.j.:
  1. przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi, przeprowadzanie badań diagnostycznych, przygotowywanie raportów dotyczących potrzeb i zasobów danej społeczności;
  2. edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;
  3. inne działania o charakterze integracyjnym wynikające z kompleksowości wsparcia dla uczestników projektu.
Ponadto, osoby starsze można objąć wsparciem jako otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia udzielanego uczestnikom projektu.
Jednocześnie należy wskazać, że osoby niesamodzielne (w tym osoby starsze, o ile spełniają przesłanki definicji osoby niesamodzielnej wskazanej w Wytycznych), oraz osoby z niepełnosprawnościami mogą stanowić grupę odbiorców w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ponieważ wpisują się w:
Cel Tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
Priorytet Inwestycyjny 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych w interesie ogólnym.
W ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:
Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym:
Typ 1. Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych);
Typ 3. Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych polegające na tworzeniu miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych możliwe jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu. W mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych w ramach wsparcia zapewnia się m.in.:
– usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi asystenckie;
– usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.
5. Czy osoby, dla których ustalono I i II profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy można kierować do CIS lub KIS?
Z kompleksowej oferty usług aktywnej integracji oferowanej przez CIS i KIS mogą korzystać osoby  bezrobotne bez względu na ustalony dla nich profil pomocy. Do CIS/KIS kierowane są osoby na  podstawie zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
W związku z tym, jeżeli osoba posiadająca I, II lub III profil pomocy i zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. należy do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2)  uzależnionych od alkoholu,
3)  uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
4)  chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5)  długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6)  zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7)  uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8)  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, kwalifikuje się do objęcia wsparciem w CIS/KIS.
W związku z powyższym, jeśli osoba posiadająca I, II lub III profil pomocy zgodnie z art. 1 ust. 2 kwalifikuje się do objęcia wsparciem w CIS /KIS, to należy przyjąć, że osoba taka potrzebuje kompleksowego wsparcia oferowanego przez CIS/KIS niezależnie od profilu pomocy ustalanego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 5. Czy wartość wskaźnika cyt. “Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]” należy założyć na poziomie 31% licząc od wszystkich uczestników objętych wsparciem w ramach projektu, czy też licząc jedynie od uczestników objętych usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym? W jaki sposób poprawnie wyliczyć ww. wskaźnik, zakładając, iż spośród 60 osobowej grupy uczestników projektu 10 osób będzie objętych usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
Założeniem jest, iż nie wszyscy uczestnicy będą wymagali wsparcia w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Jest to zgodne z zapisem na str. 72 regulaminu, cyt. “Z uwagi na to, iż wsparcie w ramach projektu realizowane jest w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji opracowaną na podstawie diagnozy potrzeb konkretnego uczestnika nie ma (na etapie aplikowania) możliwości jednoznacznego określenia, że w ramach projektu będą świadczone wszystkie formy aktywizacji”.
Wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby], dotyczy wszystkich uczestników projektu, spełniających definicję osób osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w ramach projektu. Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, pomiar wskaźnika zdefiniowano następująco: „Osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie”.
Proszę jednak nie utożsamiać powyższego wskaźnika ze wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej, w którym to efektywność zatrudnieniową liczy się jedynie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
Jeżeli grupę docelową stanowić będzie 60 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, to wartość docelową 31% z tej grupy stanowić będzie 19 osób. Liczba 10 osób objętych usługami aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie ma w tym wypadku bezpośredniego znaczenia. Niemniej jednak, określone warości procentowe wskaźników rezultatu są wartościami preferowanymi. Zgodnie z Regulaminem konkursu (s. 18), w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystąpienie odchyleń (wartości niższych niż podane w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej) od przyjętych wartości. Określone przez Beneficjenta wartości podlegać będą ocenie przez KOP. Ocena ta opierać się będzie na efektywności projektu, tj. opisie działań i stopnia w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej, z uwzględnieniem specyfiki projektu i grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Zatem, jeżeli w treści wnosku zostanie odpowiednio umotywowane, że ze względnu na charakter grupy docelowej oraz inne obiektywne przesłanki preferowana wartość wskaźnika jest niemożliwa do osiągnięcia, może stanowić to zasadną podstawę do wyznaczenia innej, odbiegającej od preferowanej, wartości.