Działanie 7.1 typ 1 – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 maja 2017

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dla Wnioskodawców w ramach Działania 7.1
1. Czy świadectwa szkolne po zakończeniu np. szkoły średniej, policealnej należy uznać za kwalifikację i wskazywać osoby otrzymujące takie świadectwa we wskaźniku dot. kwalifikacji?
Świadectwa szkolne można uznać za dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacje w szczególności gdy, uczniowie kończący naukę w zasadniczych szkołach zawodowych lub technikach przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach (egzaminu zawodowego). Do tego samego egzaminu przystąpić mogą również uczniowie szkół policealnych, w których prowadzone było kształcenie zawodowe, osoby, które ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego (jednej z pozaszkolnych form kształcenia). Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie wybranej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy może być organizowany zarówno przez publiczne jak i niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenia zawodowe, publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, jak również przez instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy oraz podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. ustawy o systemie oświaty. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie prowadzą Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE). (Wymogi dotyczące organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.).
Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji można znaleźć w Serwisie Beneficjenta w zakładce Pomoc w Załączniku Nr 1 do Instrukcji Wypełniania Wniosku o Dofinansowanie pt. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/main.html?_flowId=pomocflow&_flowExecutionKey=e3s1
2.Czy zasadę konkurencyjności należy stosować w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi, w szczególności kwotą ryczałtową?
Zgodnie z zapisami wWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,podrozdział 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów, punkt 7 b mówi:
do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w Podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych procedur określonych w Podrozdziale 6.5 nie stosuje się.
Należy jednak zaznaczyć, że projekt musi być zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznychoraz zasadami obowiązującymi w danej jednostce.
3.Jakimi dokumentami należy potwierdzić częściową amortyzację samochodu używanego na potrzeby projektu?
W takim przypadku należy wykazać koszt amortyzacji w wysokości odpowiadającej proporcji użytkowania przedmiotowego pojazdu w ramach projektu. Dokument potwierdzający amortyzację winien być zgodny z zasadami rachunkowości przyjętymi w danej jednostce.
4. Czy osoby, dla których ustalono I i II profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy można kierować do CIS lub KIS?
Z kompleksowej oferty usług aktywnej integracji oferowanej przez CIS i KIS mogą korzystać osoby  bezrobotne bez względu na ustalony dla nich profil pomocy. Do CIS/KIS kierowane są osoby na  podstawie zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
W związku z tym, jeżeli osoba posiadająca I, II lub III profil pomocy i zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. należy do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2)  uzależnionych od alkoholu,
3)  uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
4)  chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, kwalifikuje się do objęcia wsparciem w CIS/KIS.
W związku z powyższym, jeśli osoba posiadająca I, II lub III profil pomocy zgodnie z art. 1 ust. 2 kwalifikuje się do objęcia wsparciem w CIS /KIS, to należy przyjąć, że osoba taka potrzebuje kompleksowego wsparcia oferowanego przez CIS/KIS niezależnie od profilu pomocy ustalanego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
9. Czy stowarzyszenie (bez prowadzenia działalności gospodarczej) – będące podmiotem ekonomii społecznej – może wnioskować o wsparcie z Działania 7.1 typ 1?
Zgodnie z  Regulaminem  konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17,  pkt. 2.2.1 o dofinansowanie projektu w ramach ww. Działania mogą się ubiegać:
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  • podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.
 
Jeżeli reprezentowane przez Panią stowarzyszenie  statutowo świadczy usługi na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, to jako podmiot ekonomii społecznej wpisuje się w definicję instytucji uprawnionych do aplikowania. Jeśli jednocześnie podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie  (pkt  2.2.2.), to nie ma przeciwwskazań, aby był Wnioskodawcą .
Należy jednak pamiętać, aby przed rozpoczęciem procesu o aplikowanie dokładne zapoznać się z wszystkimi kryteriami wyboru projektów, a zwłaszcza z Wymogami organizacyjnymi  kryterium dopuszczalności nr 8,  pkt 1 (s. 27), kryterium dopuszczalności nr 9 zgodność wsparcia, pkt 7 (s. 30) oraz kryteriami wykonalności ( s. 32), które umożliwią  przystąpienie do konkursu stowarzyszenia.
Istotnym jest również zapis  dotyczący kryterium premiującego pkt 6 Projekt jest realizowany przez podmiot ekonomii społecznej lub w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej – str. 46 regulaminu
10.  Czy  uczestnicy programu  muszą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie po szkoleniu.
Regulamin dla przedmiotowego Działania określa w kryterium dopuszczalności nr 9 do kogo skierowany jest  projekt (str. 28), kto stanowi grupę docelową (s. 28), jakie wnioskodawca  winien założyć w projekcie  osiągnięcie wskaźników zatrudnieniowych (s.29), do kogo stosuje się wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej (str. 29), czym się kończą szkolenia  realizowane w ramach projektu.  W związku z tym istotne są założone cele projektu.
Ponieważ Regulamin mówi, że projekt zakłada  osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej, pragnę przywołać  załącznik 7.15 dla niniejszego Regulaminu – Metodologia pomiaru kryterium efektywności  społecznej i zatrudnieniowej…
Kryterium efektywności zatrudnieniowej  (str. 3 zał. 7.15)
  1. Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie w rozumieniu pkt 4 lit. b (części dot. kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej – zasady ogólne) podjęli zatrudnienie.
Istotnym punktem Załącznika 7.15 jest pkt 5, b), str. 4:
b) zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej
oraz pkt 6 Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o , podpunkt a,b,c.
 11. Czy podmiot – niepubliczne centrum kształcenia ustawicznego (Sp. z o.o. – mikroprzedsiębiorstwo), prowadzący działalność w obszarze m.in.: edukacji, aktywizacji zawodowej i aktywizacji społecznej, którego podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza spełnia definicję beneficjenta w konkursie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 ? Ww. podmiot posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach mogą się ubiegać:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
– podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
– podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.
Stąd też w kontekście powyższego mogą Państwo rozważyć trzecią opcję. Należy bowiem zwrócić uwagę, że nie została określona forma organizacyjna podmiotu. Nie wyklucza się zatem z zasady podmiotów gospodarczych, działających w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej. Trzecim warunkiem składowym tej kategorii beneficjentów jest jednak aspekt, iż nie jest podstawowym zadaniem podmiotu prowadzenie działalności gospodarczej.
To wnioskodawca posiada wiedzę, czy w świetle przyjętej formy prowadzenia działalności, spełnia wszystkie warunki definiujące podmioty dopuszczone do składania wniosków.
Jednocześnie przypominamy o  konieczności spełnienia, m.in. kryteriów dopuszczalności określonych w Regulaminie konkursu Działania 7.1. RPO WZ.
12. Na str. 71 Regulaminu konkursu widnieje zapis: „5.3.3. Wnioskodawca zobowiązany zapewnić uczestnikom kompleksowość wsparcia. Oznacza to, iż nie należy przed opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji  wykluczyć którejkolwiek z form aktywnej integracji”. W projekcie zaplanowano różne formy wsparcia, w tym szkolenia zawodowe i staże zawodowe, jednak założono, że nie wszyscy uczestnicy wezmą udział we wszystkich przewidzianych formach wsparcia – np. 50% UP weźmie udział w szkoleniach, 50% w stażach. Kompleksowość wsparcia zostanie zachowana poprzez kierowanie UP do konkretnych form wsparcia dopiero po opracowaniu ścieżki reintegracji. Czy powyższy zapis zostanie w takim razie spełniony?
Zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawcy zobligowani są do zaplanowania realizacji w projekcie każdej z form aktywnej integracji, a następnie, po opracowaniu ścieżki reintegracji, skierować uczestnika projektu do odbycia tych form, które odpowiadają jego potrzebom. Istnieje możliwość zaplanowania wsparcia w taki sposób, iż nie każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w każdej z form aktywnej integracji, jednakże musi znaleźć to odzwierciedlenie w danych ujętych we wniosku o dofinansowanie i zostać poparte odpowiednią argumentacją. We wniosku o dofinansowanie należy ująć również zapisy informujące o tym jakie srodki zaradcze zastosuje Wnioskodawca w przypadku, gdy więcej uczestników niż przewidział we wniosku o dofinasowanie projektu zakwalifikuje się do danej formy aktywnej reintegracji (np. nie 50% jak przewidziano we wniosku, ale 70%). Zaznaczam jednak, iż w toku oceny kładziony będzie szczególny nacisk na kompleksowość planowanego wsparcia, co znajduje wyraz zarówno w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  jak i w Regulaminie konkursu.
13.  Czy w ramach konkursu 7.1  można wsparciem o charakterze zawodowym objąć osoby z niepełnosprawnościami (bez III profilu) oraz czy można zaplanować w ramach tego projektu prace społeczno-użyteczne jako wkład własny w projekcie. Kto powinien być wskazany jako realizator projektu OPS czy KIS w ramach którego realizowane jest wsparcie?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym mogą korzystać:
  • osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy: pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane jako poszukujące pracy), kwalifikujące się do kategorii ubogich osób pracujących;
  • osoby bezrobotne będące klientami PUP i zakwalifikowane do III profilu pomocy;
  • osoby bezrobotne niebędące klientami PUP korzystające z pomocy społecznej z tytułu przesłanki bezrobocie;
  • osoby ubogie pracujące.
Ponadto, podrozdział 5.3.2 stanowi: „W ramach niniejszego konkursu udzielane jest wsparcie na kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach usług Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, wsparcie osób i rodzin osób niepełnosprawnych w ramach usług Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, kompleksowe programy, realizowane na podstawie indywidualnych planów działań, a także wsparcie realizowane przez środowiskowe domy samopomocy w celu przygotowania do podjęcia zatrudnienia, w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej”.
Zatem osoby z niepełnosprawnościami jak najbardziej mogą zostać objęte wsparciem o charakterze zawodowym. Ich aktywizacja społeczno-zawodowa odbywa się poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jako realizator projektu może zostać wskazany zarówno OPS jak i KIS. Jest to zależne od konstrukcji projektu/budżetu oraz przepływów finansowych, więc w gestii Beneficjenta zostaje odpowiedni dobór Realizatorów projektu.
W odniesieniu do kwestii prac społecznie – użytecznych jako wkładu własnego w projekcie, co do zasady jest to możliwe. Należy mieć jednak na względzie kryteria obowiązujące w naborze i konieczność zapewnienia uczestnikom w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej. Jeżeli w ramach projektu zaplanowana jest np. współpraca z PUP (nie musi to być formalne partnerstwo), mająca na celu skierowanie części uczestników na prace społecznie użyteczne, środki te mogą stanowić wtedy wkład własny.