Działanie 7.1 (K54) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 października 2019

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1.Czy nabór RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 skierowany jest także do Stowarzyszeń, gdyż chcielibyśmy zrobić projekt aktywizacji społecznej rodzin i dzieci ze spektrum autyzmu zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu str. 14 O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
  • podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Natomiast Podmiotem ekonomii społecznej (PES) zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jest:

spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);

jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

CIS i KIS;

ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);

organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);

spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);

koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2212, z późn. zm.);

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);

Mając na uwadze powyższe stowarzyszenie, działające w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, którego podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza jest podmiotem uprawnionym do aplikowania w ramach przedmiotowego naboru.

2. W związku z planowaniem złożenia wniosku do naboru 7.1 w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 chciałabym prosić o wyjaśnienie następujących kwestii:

  1. Jeżeli wnioskodawcą jest Gmina, która w ramach działania 7.1 dostała już dofinansowanie na realizację projektu, którego realizatorem jest OPS to czy ma możliwość złożenia wniosku w ramach tego naboru, zaznaczając, iż realizatorem byłoby Centrum Integracji Społecznej ? Projekty powieliłyby się czasowo
  2. Kolejne pytanie dotyczy tego, iż beneficjent realizuje już projekt z działania 7.2 i w ramach tego zobowiązał się do utrzymania CIS w okresie 3 lat po zakończeniu działań z tego działania. Projekt kończy się w sierpniu 2021, czy tym obecnym naborem moglibyśmy zapewnić trwałość tamtego projektu z działania 7.2, tak żeby go nie finansować ze środków własnych, a projektowych. Czyli, że jego okres realizacji ( zakładając 3 lata) do marca 2023, czyli od sierpnia 2021 do marca 2023 r  byłby trwałością projektu z działania 7.2?

ad. 1 Zgodnie z Regulaminem konkursu nie ma przeciwskazań, aby realizowac projekt w zaproponowanej przez Państwa formule. Niejmniej, zaznaczam, iż ocena zasadności takich Działań przeprowadzona zostanie podczas oceny wniosku o dofinansowanie.

ad 2. Rozpoczęcie projektu od  2021 r. jest niemożliwe ze względu na kryterium dopuszczalności zgodność wsparcia punkt 6: Okres realizacji projektu rozpoczyna się nie później niż 8 miesięcy od daty zakończenia naboru.

3. Proszę o informację odnośnie Kryterium dopuszczalności: 5. Realizowane w ramach projektu formy wsparcia prowadzące do nabycia/podniesienia kwalifikacji kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Potwierdzeniem kryterium jest m.in.: „Oświadczam, że szkolenia realizowane w ramach projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte/podniesione kwalifikacje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”

Wniosek z tego jest, że udział w szkoleniu wiąże się tylko z uzyskaniem kwalifikacji. Czy zatem wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” ma wynieść 100% uczestników?

Natomiast wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu” będzie zawsze wynosił “0” gdyż jest podane, że uczestnicy nabędą tylko kwalifikacje, a nie kompetencje?

Kryterium dotyczy jedynie tych szkoleń, które z założenia przyczyniają się do nabycia/podniesienia kwalifikacji. Projektodawca powinien we wniosku o dofinansowanie zobowiązać się do zapewnienia takich działań, które umożliwią nabycie/podniesienie kwalifikacji, ale nie ma obowiązku planowania ich dla wszystkich uczestników projektu.

W związku z tym, konieczność uzyskania dokumentu potwierdzającego nabyte/podniesione kwalifikacje dotyczy w całości tylko tych osób, którym zostanie zaoferowane takie wsparcie. Wartość docelowa wskaźnika opisującego ten rezultat została określona w ramach niniejszego konkursu na 31%, zatem to ona powinna stanowić punkt wyjścia dla Projektodawcy (bezpośrednio ze wskaźnikiem powiązane jest kryterium premiujące nr 6, które Projektodawca spełni, jeśli co najmniej 35% osób spośród całej grupy docelowej uzyska po opuszczeniu programu kwalifikacje zawodowe kończące się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ich nabycie).

W przypadku szkoleń podnoszących kompetencje uczestników, nie ma obowiązku potwierdzać ich dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Jeżeli w projekcie przewidziano podnoszenie kompetencji uczestników, to Projektodawca powinien określić wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu na wyznaczonym przez siebie poziomie.

Etapy i warunki uzyskania kompetencji określone zostały w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w definicji wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu.

4. Czy POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (Koło w Kołobrzegu), które posiada w swoim stowarzyszeniu Zakład Aktywności Zawodowej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej (wszystko prowadzone w ramach jednego numeru NIP) może objąć wsparciem osoby w ramach WTZ (w tym aktywizacją zawodową), a następnie zatrudnić ją w swoim Zakładzie Aktywności Zawodowej? Czy zatrudnienie takich osób w ZAZ będzie uznane jako efektywność zatrudnieniowa?

Uczestnicy WTZ jako osoby bierne lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, a podejmujące prace w ZAZ po zakończeniu udziału mogą być wliczane do wykonania efektywności zatrudnieniowej z przesłanki wskazanej w pkt 8 lit. a) jako osoby bierne zawodowo  lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie  po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania.

    5. Jeżeli PSOUU- ZAZ obejmie wsparciem nowe osoby zapewniając im kompleksową ścieżkę aktywnej integracji, a następnie zatrudni je w ZAZ-ie, czy to będzie uznane jako efektywność zatrudnieniowa?

      Tak, osoby takie zostaną wliczone do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

      6.  Czy zatrudniając nowe osoby w ZAZ możemy sfinansować doposażenie ich stanowiska pracy

Tak, istnieje możliwość sfinansowania doposażenia danego stanowiska pracy w ramach projektu.

7. Kryterium wykonalności  nr 1. Zgodność prawna. Wnioskodawca oświadczył, że projekt będzie zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami PZP, jednakże w liście sprawdzającej dla projektodawcy jest kolejny zapis” czy założenia w projektu są zgodne, np. z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym…… Realizatorem projektu będzie Centrum Integracji, które działa w myśl tej Ustawy, jednakże uczestnicy projektu nie będą uczestnikami CIS, a projekt będzie tylko projektem aktywizującym realizowanym przez CIS, więc nie będzie opierał się na ww. Ustawie, czy w takiej sytuacji powinniśmy zawrzeć jakieś konkretne zapisy we wniosku?

Z zapisów we wniosku o dofinansowanie musi jasno wynikać, iż projekt, choć realizowany przez CIS nie będzie realizował działań przewidzianych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i dlaczego tak jest. Jeśli nie będą realizowane zadania opisane w wymienionej ustawie to zapisy tej ustawy nie obowiązują. Ważnym jest by wyjaśnić dlaczego CIS nie będzie świadczyć wsparcia w ramach CIS, tylko w jakiejś innej konstrukcji i co z tego w konsekwencji wynika. Należy zauważyć, że działania w ramach CIS, realizowane zgodnie z zapisami Ustawy, są traktowane jako kompleksowe wsparcie świadczone uczestnikami.