Działanie 7.1 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 listopada 2017

FAQ -Najczęsciej zadawane pytania
1. Wyjaśnienie kwestii komplementarności z Działaniem 9.3
W ramach Działania 9.3 realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (LPR). Bedą to przedsięwzięcia obejmujące zarówno
rewitalizację w sferze fizycznej jak i gospodarczej wyznaczonego w ramach LPR obszaru. Działania te będą rozszerzeniem – uzupełnieniem  działąń o charakterze
społecznym, realizowanych w ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, VII i VIII.
2. Kwestia wymogu posiadania GPR przy składaniu wniosku w ramach działania 7.1 w przypadku jego komplementarności
W przypadku składania wniosku w ramach Działania 7.1 typ 1 nie ma konieczności posiadania Gminnego Programu Rewitalizacji gdyż na obecnym etapie wdrażania
RPO WZ 2014-2020 komplementarność z Działaniem 9.3 nie występuje.