Działanie 6.8 (K73) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 maja 2022

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1. Na stronie 119 regulaminu wskazano: „Działania edukacyjne dla pracowników prowadzone są wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (dotyczy typu 4).” W ramach projektu chcemy przeprowadzić szkolenia z zakresu tego jak należy pracować, by w minimalnym stopniu obciążać układ kosto-mięśniowy. Szkolenia takie przeprowadzane są przez fizjoterapeutów, którzy co do zasady są absolwentami uczelni medycznych, ale nie mogą być zaliczeniu do powyższych grup. Gdybyśmy chcieli skorzystać z takiego szkolenia przez lekarza, tutaj jedyną opcją byłby ortopeda, to szkolenie takie byłoby pewnie 10 razy droższe, więc kosztowo nieefektywne. Proszę o informację czy osobę, która ukończyła uczelnię medyczną na kierunku fizjoterapia można traktować jako osobę z wykształceniem lekarskim?

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu „Działania edukacyjne dla pracowników prowadzone są wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (dotyczy typu 4).” Mając na uwadze powyższe przedmiotowe zajęcia mogą prowadzić wyżej wymienione osoby. Jeżeli fizjoterapeuta posiada wykształcenie lekarskie bądź jest absolwentem kierunku zdrowie publiczne nie ma formalnych przeciwskazań do prowadzenia zajęć.

Ponadto należy pamiętać, iż wszystkie działania w projekcie muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym oraz powinny wynikać z przeprowadzonej analizy, której wnioski są elementem opisu sytuacji problemowej oraz oczekiwań grupy docelowej.
Działania edukacyjne w danym zakresie powinny być odzwierciedleniem indywidualnych potrzeb pracowników przedsiębiorstwa a nie działaniem skierowanym do ogółu pracowników.

2. Pytanie dotyczy punktu regulaminu 5.1.9.13. – Jak wygląda rozliczenie kosztów pośrednich, na czym to polega? Czy wykazanie ich we wniosku czy trzeba wszystkie potwierdzić dokumentami księgowymi? Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem, więc zgodnie z zapisem na str 109: „Wydatki rozliczane za pomocą kwot ryczałtowych traktowane są jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków”

Koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z obsługą projektu, których katalog został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (podrozdział 8.4). Jednocześnie, wnioskodawca nie ma możliwości wykazania żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w ww. katalogu w kosztach bezpośrednich projektu.

Wartość kosztów pośrednich wyliczana jest automatycznie od sumy wartości wszystkich wydatków bezpośrednich.

Koszty pośrednie są rozliczane tylko i wyłącznie ryczałtem. Zgodnie z rozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków koszty pośrednie rozliczane są następującą stawką ryczałtową dla przedmiotowego konkursu:

 1. 25 % kosztów bezpośrednich[1] – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. zł włącznie.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków wnioskodawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie.

Podstawą wyliczenia limitu kosztów pośrednich jest wartość kosztów bezpośrednich.

3. W regulaminie jest następujący zapis: „5.1.9.16. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki kwalifikowalne, Wnioskodawca zwraca tę część dofinansowania w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.” O jakim zwrocie tutaj mowa – projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi, zatem dla rozliczeni projektu nie powinno mieć znaczenia czy dany wydatek był zakupiony np. o 10zł drożej lub taniej – to idea kwot ryczałtowych.

Przytoczony zapis dotyczy dwóch sytuacji,  po pierwsze gdy nieosiągnięte zostały w pełni wskaźniki w ramach danej kwoty ryczałtowej. Uznaje się wtedy, że Beneficjent nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. W takim przypadku nie stosuje się reguły proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Wydatki, które Beneficjent poniósł na realizację zadania objętego kwotą ryczałtową, która nie została uznana za rozliczoną, uznaje się za niekwalifikowalne.

Druga sytuacja: Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadań w zakresie i standardzie określonym we Wniosku. W przypadku zrealizowania zadania objętego daną kwotą ryczałtową, niezgodnie z zakresem i standardem określonym we Wniosku, przy jednoczesnym osiągnięciu wskaźników rozliczających kwoty ryczałtowe, Instytucja Pośrednicząca może uznać część wydatków objętych kwotą ryczałtową za niekwalifikowalne.

W momencie zaistnienia jednej z powyższych przesłanek zastosowanie mają zapisy z sekcji 5.1.9.16 Regulaminu konkursu.

4. Czy wnioski składane w różnych rundach przez tego samego wnioskodawcę musza być identyczne czy można zmienić zakres?

Zapisy regulaminu konkursu nie regulują kwestii dotyczącej zawartości merytorycznej wniosków składanych w poszczególnych rundach. Należy jednak podkreślić, iż wniosek musi spełnić szczegółowe kryterium dopuszczalności „Projekt jest zgodny z pogłębioną analizą opracowaną przed złożeniem wniosku przez Wnioskodawcę, w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, a efektem przeprowadzonej analizy będzie opracowanie i wdrożenie rozwiązania organizacyjnego przyczyniającego się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia u jego pracowników.” Mając na uwadze powyższe zakres wsparcia powinien wynikać z przeprowadzonej diagnozy.

Regulamin konkursu stanowi natomiast, iż „Wnioskodawca występuje w ramach jednej rundy konkursu nie więcej niż 1 raz. W przypadku zidentyfikowania projektów gdzie ten sam podmiot występuje więcej niż 1 raz w ramach rundy, wszystkie projekty w ramach przedmiotowej rundy zakładające udział tego podmiotu zostają odrzucone” oraz „W ramach całego konkursu możliwe jest jednokrotne otrzymanie dofinansowania przez danego Wnioskodawcę. W przypadku zidentyfikowania Wnioskodawcy, którego projekt został już rekomendowany do dofinansowania w ramach innej rundy konkursu, pozostałe projekty przez niego złożone w pozostałych rundach zostaną odrzucone z dalszego postepowania”.

5. Czy w ramach tego naboru będzie przeprowadzana Faza II oceny i należy się we wniosku odnosić do Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, Planu Zagospodarowania Przestrzennego WZ, polityk rozwojowych wdrażanych w ramach Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu str. 30 projekty pozytywnie ocenione a więc takie, które spełniły wszystkie kryteria wyboru w I fazie oceny i uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów kierowane są do oceny strategicznej dokonywanej przez pracowników IZ RPO wchodzących w skład KOP. Kryteria strategiczne dla przedmiotowego konkursu weryfikowane w II fazie oceny zostały opisane w Regulaminie konkurs na stronie 84.  IZ RPO może podjąć decyzję o odstąpieniu od oceny strategicznej projektów po przeprowadzonej I fazie oceny.

6. W regulaminie wskazano, że ma ona zawierać opis zaplecza technicznego. Proszę o informację czy ma ona zawierać stan aktualny dotyczące tego jakie np. narzędzia pracownicy aktualnie stosują i które mają zostać zastąpione bardziej ergonomicznymi czy też chodzi o opis całego zaplecza technicznego firmy.

Zapisy dotyczące zaplecza technicznego należy potraktować kompleksowo tj. zarówno w odniesieniu do zaplecza technicznego wnioskodawcy służącego do obsługi administracyjnej projektu jak i do zaplecza technicznego związanego z działaniami merytorycznymi w projekcie.

We wniosku o dofinansowanie należy opisać, jakie zaplecze techniczne – w tym sprzęt np. drukarki, komputery (pod kątem zarządzania projektem) i lokale użytkowe zostaną wykorzystane w ramach projektu (pod kątem miejsca pracy, w którym wprowadzane będą zmiany).

Opis zaplecza technicznego jest również elementem analizy, który musi zostać opisany we wniosku o dofinansowanie, aby móc ocenić kryterium (np. opis hali produkcyjnej, która będzie „modernizowana” poprzez zakup innego oświetlenia bardziej korzystnego dla wzroku pracowników).

[1] Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

7. Czy wnioskodawcą mogą być służby mundurowe np. Komenda Policji?

Jeśli z uwagi na inne przepisy krajowe Komenda Policji nie jest wykluczona z możliwości ubiegania się (jako Beneficjent) o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, to zapisy Regulaminu konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 takiej możliwości nie odbierają.

Zgodnie z ppkt 2.2.1.Regulaminu, o dofinansowanie mogą się ubiegać Pracodawcy z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw. […] O dofinasowanie mogą ubiegać się wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002009).
8. Czy w konkursie, osoba koordynująca projekt – pracownik (osoba prowadząca rekrutację, rozliczająca projekt) może być uczestnikiem projektu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 projekty skierowane są do pracodawców i ich pracowników, narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia. Jeśli odbiorcami wsparcia w zakresie typu 4 są pracownicy, to  Wnioskodawca jest zobowiązany kierować wsparcie jedynie do pracowników przez siebie zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze minimum ½ etatu.

Jeśli odbiorcami wsparcia w zakresie typu 5 są pracownicy, to  Wnioskodawca jest zobowiązany kierować wsparcie jedynie do pracowników przez siebie zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze minimum ½ etatu od co najmniej jednego roku na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca = Beneficjent = Pracodawca może być odbiorcą wsparcia w projekcie niezależnie od typu projektu.

Jeżeli osoba, która będzie koordynowała projekt, jest pracownikiem Beneficjenta i spełnia powyższe kryteria, to może być uczestnikiem wsparcia.

Jednocześnie, przy okazji, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na zmiany wprowadzone w Regulaminie, istotne z punktu widzenia gminy. W przypadku jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, która nie posiada osobowości prawnej, występującej w niniejszym konkursie w roli Pracodawcy w polu B 1.3 należy wpisać nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy) oraz nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) nie posiadającej osobowości prawnej (np. szkoły) rozdzielając je od siebie znakiem „/”.

W części od B1 do B8 – należy wpisać dane jednostki posiadającej osobowość prawną np. gminy (poza polem B.7, gdzie należy wskazać właściwą osobę do kontaktów roboczych).

Pozostała część wniosku o dofinansowanie (z polem B9 włącznie)  dotyczy Pracodawcy (Realizatora) czyli w tym przypadku jednostki nie posiadającej osobowości prawnej np. szkoły.

9. Czy jeżeli wniosek o dofinansowanie złoży np. GOPS i wpisze w B.1-8 Gminę, CIS i wpisze w B.1-8 Gminę i sama Gmina dla swoich pracowników to czy to się będzie liczyło że Gmina składa 3 wnioski? 

Proszę złożyć wnioski osobno na każdą jednostkę podległa i na siebie. Dlatego właśnie prosimy, żeby wpisywać po znaku „/” nazwę tej jednostki, żebyśmy nie odrzucili tych projektów jako od jednego Beneficjenta. I wtedy każdy rozpatrujemy jako osobny wniosek/projekt.

Dlatego była ta zmiana w Regulaminie.

10.  Jeśli Beneficjentem będzie JST – Gmina, a uczestnikami projektu wyłącznie pracownicy Gminy – urzędnicy – czy wystąpi w takim wypadku pomoc publiczna?   Czy projektem mogą być objęci pracownicy jednostek podległych gminie, np. Ośrodków Pomocy Społecznej?

Jeśli gmina nie spełnia definicji przedsiębiorcy, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej, z której uzyskuje dochody, pomoc publiczna nie wystąpi. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem ETS, za przedsiębiorstwo uznaje się każdą jednostkę zaangażowaną w działalność gospodarczą, bez względu na jej status prawny oraz sposób finansowania (określenie na podstawie przedmiotu działalności, a nie podmiotu). JST nie są zatem podmiotowo wyłączone z zakresu stosowania prawa pomocy publicznej.

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone w Regulaminie konkursu, istotne właśnie z punktu widzenia gminy.
W przypadku jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, która nie posiada osobowości prawnej, występującej w niniejszym konkursie, w roli Pracodawcy w polu B 1.3 należy wpisać nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy) oraz nazwę właściwej jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego nie posiadającej osobowości prawnej (np. szkoły), rozdzielając je od siebie znakiem „/”.

W części od B1 do B8 – należy wpisać dane jednostki posiadającej osobowość prawną np. gminy (poza polem B.7, gdzie należy wskazać właściwą osobę do kontaktów roboczych).

Pozostała część wniosku o dofinansowanie (z polem B9 włącznie) dotyczy Pracodawcy (Realizatora) czyli w tym przypadku jednostki nie posiadającej osobowości prawnej np. szkoły.

11.Czy projektem mogą być objęci pracownicy jednostek podległych gminie, np. Ośrodków Pomocy Społecznej?

Tak, należy jednak mieć na uwadze definicję pracodawcy i realizatora – kto w tym wypadku jest podmiotem zatrudniającym pracowników jednostek podległych gminie. Ponadto, jeżeli wnioskodawcą będzie pracodawca prowadzący działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej), dofinansowanie przyznane na działania związane z wdrożeniem programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy, będą stanowić pomoc de minimis.

12. Czy w ramach projektu (typ 4) można sfinansować również warsztaty z profilaktyki dla pracowników firmy?

Zgodnie z zapisami pkt. 5.3.1 Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia Regulaminu konkursu 6.8 RPO należy  przeprowadzić działania edukacyjne  dla pracowników w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych ( np. w formie wykładu).

Jednolicie z zapisami regulaminu konkursu „Działania edukacyjne dla pracowników prowadzone są wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (dotyczy typu 4).” Mając na uwadze powyższe przedmiotowe zajęcia mogą prowadzić wyżej wymienione osoby.  Ponadto należy pamiętać, iż wszystkie działania w projekcie muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym oraz powinny wynikać z przeprowadzonej analizy, której wnioski są elementem opisu sytuacji problemowej oraz oczekiwań grupy docelowej. Działania edukacyjne w danym zakresie powinny być odzwierciedleniem indywidualnych potrzeb pracowników przedsiębiorstwa a nie działaniem skierowanym do ogółu pracowników.

13. Czy można ująć w projekcie inne badania i zabiegi (np. wizyta u okulisty, koszt sfinansowania okularów, masaże kręgosłupa itp) niż te co zostały wymienione w zał.7.14? czy można zajożyć również wsparcie psychologa skierowane do pracowników?

Katalogi usług i cen ujęte w przedmiotowym zestawieniu nie stanowią katalogów zamkniętych, tzn. dopuszcza się ujmowanie w budżetach projektu innego rodzaju kosztów spoza katalogu, jednakże muszą one spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz powinny być zgodne z cenami rynkowymi obowiązującymi w województwie zachodniopomorskim.

Można założyć również wsparcie psychologa skierowane do pracowników w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb.

W przypadku kosztu finansowania okularów to Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Oprócz badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych musi on zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli konieczność ich stosowania będzie wynikała z zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy. W związku z tym refundacja okularów jest obowiązkiem leżącym po stronie pracodawcy.

Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr. 148, poz. 973) zgodnie z którym pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym (przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy) okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Jeśli obowiązek zakupu okularów wynika z prawa krajowego – to nie ma możliwości  finansowania tego kosztu w projekcie.

14. Czy odbiorcą wsparcia może być również Prezes zarządu (z zapisów SOOP wywnioskowałam że tak – jest on Pracodawcą), który jest “zatrudniony” na podstawie powołania/mianowania?

Wsparcie w projekcie jest kierowane do grupy docelowej z zachowaniem następujących reguł:

– Jeśli odbiorcami wsparcia w zakresie typu 4 są pracownicy, to  Wnioskodawca jest zobowiązany kierować wsparcie jedynie do pracowników przez siebie zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze minimum ½ etatu;

– Jeśli odbiorcami wsparcia w zakresie typu 5 są pracownicy, to  Wnioskodawca jest zobowiązany kierować wsparcie jedynie do pracowników przez siebie zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze minimum ½ etatu od co najmniej jednego roku na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

– Pracodawca może być odbiorcą wsparcia w projekcie niezależnie od typu projektu. Przy czym w typie 5 musi prowadzić działalność od co najmniej jednego roku na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

Prezes zarządu nie ma możliwości wzięcia udziału w projekcie jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę natomiast sam fakt, iż Prezes zarządu podpisuje umowy nie mówi o tym czy jest pracodawcą / właścicielem firmy. Należy to zweryfikować na podstawie kodeksu pracy.

15. Informacja w sprawie realizacji projektu przez Zakłady Aktywności Zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22Pobierz plik

16. Czy w punkcie 3.4 wniosku należy wskazać „Opieka zdrowotna”, gdyż taki jest cel naboru, czy też rodzaj odpowiedni do głównej działalności firmy wnioskodawcy np. produkcja?

W punkcie 3.4 wniosku należy wybrać właściwy z listy rozwijanej odpowiedni rodzaj działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu projektu, tak więc wskazanie wyboru „Opieka zdrowotna” będzie poprawne.

17. W części E1 wniosku jest wskaźnik: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek. Natomiast nie ma go w regulaminie. W regulaminie jest: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie [osoby] Czy należy uznać,  że to tożsamy wskaźnik?

Tak, to ten sam wskaźnik.

18. Czy limity pomocy de minimis w przypadku powiązań z podmiotem zagranicznym, należy sumować dla podmiotów krajowych i zagranicznych, czy też do limitu pomocy uwzględniamy tylko podmioty krajowe (a do statusu mśp oczywiście wszystkie).

Na stronie uokiku (https://uokik.gov.pl/pomoc_de_minimis_i_wylaczenia_grupowe.php#faq3273) jest informacja, że „Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo”, zatem można sądzić, że każde Państwo ma swój limit…

Zgodnie z rozporządzeniem KE 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Art. 3:

„Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.”

Art. 2 ust.2 określają, że:

„Do celów niniejszego rozporządzenia „jedno przedsiębior­stwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosun­ków:

 1. a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspól­ników lub członków;
 2. b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodar­czej;
 3. c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominu­jący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 4. d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej człon­kiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.”

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosun­ków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

W tej sytuacji, jeżeli występuje któreś z powiązań pomiędzy podmiotami, należy rozpatrywać limit udzielonej pomocy de minimis łącznie, jako jednemu przedsiębiorstwu.

19. Na str 25 instrukcji wypełniania wniosku mamy „Osoba/y wskazana/e w przedmiotowym polu musi/muszą również czytelnie podpisać Formularz pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oraz należy dostarczyć je osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu/naboru lub Wezwania.„ Natomiast w Regulaminie jest info o wysyłce elektronicznej pisemnego wniosku. Czy w związku z powyższym „papierowo” również należy dostarczyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złozyć zgodnie zasadami wskazanymi w Regulamnie w części 3.1.3. tj. za pomocą skrzynki elektronicznej. Proszę zignorowć zapis z instrukcji.

20. W instrukcji do pola g.1.2 , pole wskaźnik mamy : „nazwa wskaźnika (max. 350 znaków dla jednego wskaźnika) – należy wprowadzić w polu tekstowym wskaźnik/wskaźniki oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie, na podstawie których weryfikowane będą założone do osiągnięcia zadania oraz zostanie dokonane rozliczenie projektu. Istnieje możliwość dodania w ramach jednej karty wydatku ryczałtowego kilku wskaźników, które powinny posłużyć do rozliczenia kwoty ryczałtowej (zadania).„   

Czy w tym miejscu należy przepisać wskaźniki, które były na wcześniejszych kartach wniosku w polach typu lista wyboru?

Określając wskaźniki dla rozliczenia kwot ryczałtowych zaleca się, o ile to możliwe, wykorzystanie wskaźników określonych w części E wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy katalog wskaźników określonych w E1 i E2 jest nieadekwatny do rozliczenia konkretnego zadania/ kwoty ryczałtowej w polu nazwa wskaźnika należy określić inny wskaźnik, na podstawie którego zadanie/ kwota ryczałtowa zostanie rozliczona. Szerzej temat opisany jest w Instrukcji wypełniania wniosku w części G.1.2: nazwa wskaźnika.

21. Pytanie do RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 (sumowanie pomocy de minimis z podmiotem zagranicznym). Znalazłam następującą prezentacją PARPu https://www.parp.gov.pl/attachments/article/56049/ABC_pomocy_publicznej_dla_M%C5%9AP.pdf  

Ze slajdu 32 wychodziłoby, że nie sumuje się pomocy w przypadku powiązań zagranicznych, ale bardzo proszę o potwierdzenie.

Rozstrzygający będzie tutaj zapis ze wstępu do rozporządzenia KE 1407/2013, akapit czwarty:

„Do celów reguł konkurencji określonych w Traktacie przedsiębiorstwem jest każda jednostka wykonująca dzia­łalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania (6). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębior­stwo (7). Aby zagwarantować pewność prawa i ograniczyć obciążenia administracyjne, niniejsze rozporządzenie powinno zawierać wyczerpujący wykaz jasnych kryteriów określających, w jakich okolicznościach co najmniej dwie jednostki gospodarcze z tego samego państwa członkowskiego należy uznać za jedno przed­siębiorstwo. Spośród utrwalonych kryteriów służących określeniu „powiązanych jednostek gospodarczych” w definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), określonej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE (1) i w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 800/2008 (2), Komisja wybrała te kryteria, które są właściwe do celów niniejszego rozporządzenia. Kryteria te są jużznane organom publicznym i powinny znaleźć zastoso­wanie, z uwagi na zakres niniejszego rozporządzenia, zarówno w odniesieniu do MŚP, jak i dużych przedsię­biorstw. Kryteria te powinny zapewnić uznanie grupy powiązanych jednostek gospodarczych za jedno przedsię­biorstwo do celów stosowania zasady de minimis, nato­miast jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane. Uwzględnia się tym samym szcze­gólną sytuację jednostek gospodarczych, które są kontro­lowane przez ten sam organ publiczny lub te same organy publiczne, ale które mogą posiadać niezależne uprawnienia decyzyjne.

Także informacje zawarte w przekazanej przez Panią prezentacji znajdują potwierdzenie w akcie prawnym.

22. Co należy wybrać w polu b3 wniosku – forma własności , gdy 51% udziałów ma zagraniczna spółka, a 49 krajowe osoby fizyczne?

Zgodnie z instrukcją w polu B.3 należy wybrać, z listy rozwijanej, na podstawie informacji o procentowym udziale własności w ogólnej wartości kapitału, odpowiednią formę własności, zgodnie z § 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń czyli:

 1. Skarb Państwa,
 2. Państwowe osoby prawne,
 3. jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne,
 4. krajowe osoby fizyczne,
 5. pozostałe krajowe jednostki prywatne
 6. osoby zagraniczne

Wybranie właściwej formy należy do Beneficjenta na podstawie jego sytuacji prawno-finansowej. Instytucja Organizująca Konkurs nie ma uprawnień do rozstrzygania takich kwestii.

23. Czy firma spedycyjna, a więc działająca w sektorze transportu drogowego powinna w formularzy pomocy de minimis w części C w punkcie 5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4?

Wskazać „tak” czy „nie”, w przypadku kiedy pomoc jest przeznaczona stricte na pracowników (np. na ergonomiczne krzesło czy biurko z regulacją wysokości blatu). Wg mnie „nie”, gdyż działalność ta nie wspiera transportu, a poprawia jedynie ergonomię pracy pracowników firmy działającej w sektorze transportu.

Część C Formularza informacji należy rozpatrywać w powiązaniu z pkt 7 cz. A czyli wskazanej klasyfikacji PKD podmiotu, któremu ma zostać udzielona pomoc de minimis. W naszej opinii, wsparcie pracowników biurowych firmy spedycyjnej nadal stanowi wsparcie firmy sektora drogowego transportu towarów i nie można uznać, że ich działalność nie jest związana z transportem. Możliwe by to było jedynie jeżeli podmiot prowadziłby dodatkową działalność gospodarczą poza zdefiniowaną w pkt 4 oraz warunkiem określonym w pkt 6.

24. Czy dotacja uwzględnia założenie klimatyzatorów w miejscu pracy w ramach polepszenia warunków pracy i jakości powietrza?
W ramach polepszenia warunków pracy i jakości powietrza nie ma możliwości zakupu klimatyzatorów w ramach projektu.
25. Czy zarząd Izby Rzemieślniczej (Prezes i członkowie Zarządu) niezatrudnieni w Izbie mogą być beneficjentami w projekcie?
Prezes/członkowie Zarządu mogą wziąć udział w projekcie jako pracodawca, jeśli zatrudniają pracowników na umowę o pracę. Wnioskodawca musi to zweryfikować na podstawie Kodeksu Pracy.
26. Ile osób w ramach II rundy konkursu planują Państwo objąć wsparciem?
Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach II rundy konkursu to 974 766,26 zł. IOK może zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdej z rund, o ile będą dostępne środki w działaniu.

27. Na ile wnioskowane środki mogą być wydatkowane na profilaktykę chorób cywilizacyjnych? Czy środki mogą być wydatkowane na poprawę warunków pracy np. wprowadzenie rozwiązań informatycznych poprawiających np. bezpieczeństwo wykonywania pracy?
Wydatki zaplanowane w projekcie muszą wynikać bezpośrednio z pogłębionej analizy opracowanej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie a działania projektowe muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby wnioskodawcy i jego pracowników. Planując działania projektowe należy mieć na uwadze, iż wsparcie w projekcie powinno być ukierunkowane na wydłużenie aktywności zawodowej i niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych poprzez np. rozszerzenie pakietu świadczeń medycznych wykraczających poza zakres obowiązkowych badań pracowniczych.
28. Prosimy o Rozszerzenie informacji w zakresie Programu 6.8 RPO WZ, TYP 4 i TYP5 z określeniem ich zasad ich zastosowania w firmie; Co w przypadku braku zatrudnienia pracowników I kategorii zagrożenia, czy wówczas TYP 4 i TYP 5 odpadają. Zakład nas posiada właściwe normy pomiarów warunków środowiska pracy stosowne do stanowisk pracy ochrony osobiste (maski, rękawice, kombinezony) jak również instalacje alarmowe pomiarów par styrenu acetonu. Posiadamy nawiewno-wyciągowe o dużych wydajnościach przepływowych we wszystkich halach produkcyjnych gdzie pracują ludzie. Jesteśmy po kontroli PIP Szczecin i PSP z Goleniowa.(brak uwag o środowisku pracy). Ostatnie wyniki pomiaru środowiska pracy dla 8 stanowisk pracy wypadły dobrze kolejne za 2 lata.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 są zawarte w Regulaminie konkursu. Wymogi odnoszące się do zatrudnionych pracowników, którzy mają być odbiorcami wsparcia w zakresie typu 4 oraz typu 5 dotyczą zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze minimum ½ etatu (dodatkowo w typie 5 od co najmniej jednego roku). W ramach projektu nie można sfinansować wydatku jeśli jego poniesienie jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

29. Firma  “x” nie świadczy usług transportowych, zatem ma limit pomocy de minimis 200 tys eur. Natomiast firma x, ma firmę powiązaną “y” i ta firma świadczy usługi transportowe, zatem ta ma limit 100 tys eur.

Pytanie czy  firma x  pomimo powiązania z firmą transportową zachowuje limit 200tys eur?

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wskazuje, że „całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych” (art. 3 ust. 2) oraz „całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie

trzech lat podatkowych”.

W związku z tym, jeżeli co najmniej dwa przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane którąkolwiek z relacji określonych w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, maksymalny pułap pomocy de minimis dla powiązanych przedsiębiorstw wynosi 100 000 EUR lub 200 000 EUR, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE).

Art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 wskazuje, że „jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 100 000 EUR”.

W niniejszym przypadku mamy do czynienia z dwoma przedsiębiorstwami:

 1. x  – sp.j.
 2. y –  sp. z o. o.

pozostającymi we wzajemnej relacji powiązania.

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, każda jednostka (w tym m.in. spółka handlowa oraz spółka jawna) zobowiązana jest stosować przyjęte zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W związku z tym, jeżeli każda z ww. spółek, pomimo łączącej je relacji powiązania, prowadzi odrębną rachunkowość (tzn. prowadzi odrębne ewidencje rachunkowe), będą spełnione są przesłanki określone w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, dające możliwość stosowania podwyższonego pułapu pomocy de minimis, tj. 200 000 EUR, spółce “x”   sp. j., z uwagi na wyodrębnienie kosztów w ramach swojej działalności.

30. Dwie spółki z o.o. działające na różnych rynkach mają tych samych właścicieli i zarząd (w zarządzie są 2 osoby i te dwie osoby są wspólnikami). Do tej pory z uwagi na działanie spółek na różnych rynkach i powiązania jedynie przez osoby fizyczne, spółki te traktowane były jako niepowiązane.

Teraz członkowie Zarządu założyli swoje jednoosobowe działalności gospodarcze.

 1. Czy przez to, że założono działalności gospodarcze, to te dwie spółki z o.o. stały się firmami powiązanymi, bo przestało istnieć powiązanie jedynie przez osoby i teraz należy rozumieć, że firmy są powiązane przez inne jednostki gospodarcze (którymi są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) – bo przez założenie jdg, zwykłe powiązanie osobowe stało się już innym niż osobowe? Zaznaczam, że funkcja w spółce nie są pełnione przez JDG i wspólnikiem spółki nie jest JDG tylko osoba.
 2. Czy jako firmy powiązane należy wykazywać też te działalności gospodarcze (działają na innych rynkach niż spółki)? Jeżeli tak, to czy przy obliczaniu liczby pracowników do statusu mśp, należy wyłączyć te osoby które się pokrywają w oby firmach czy np. prezesa wliczać jako „1” w spółce i jako „1” w jdg  czyli razem „2” mimo, że to ta sama, jedna osoba?

 

Instytucja Pośrednicząca nie ma obowiązku ani prawa dokonywać wykładni przepisów innych niż  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zgodnie z ww. Wytycznymi każdy zainteresowany podmiot może się zwrócić pisemnie z prośbą o dokonanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych dla konkretnego stanu faktycznego.

Dodatkowo zapisy „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu objętego kwotami ryczałtowymi (…)” stanowią, iż:

„Wnioskodawca przed wystąpieniem o przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest ustalić swoje powiązania z innymi podmiotami i zweryfikować, czy będzie traktowany jako jedno przedsiębiorstwo razem z innymi podmiotami. Limit pomocy de minimis (200 tys. EUR i  100 tys. EUR dla sektora drogowego transportu towarów) obowiązuje dla jednego przedsiębiorstwa, a zatem w przypadku traktowania jako jedno przedsiębiorstwo kilku podmiotów, pomoc de minimis uzyskana przez te podmioty podlega sumowaniu” (pkt A 12 Pomoc publiczna, str. 15).

„Prawidłowa identyfikacja występowania (lub nie) pomocy publicznej/pomocy de minimis w projekcie leży po stronie wnioskodawcy i daje Instytucji Pośredniczącej podstawę do stwierdzenia, że we właściwy sposób jest przez niego interpretowana. Jest to jedno z kryteriów oceny i w żaden sposób przed złożeniem wniosku IOK nie może dokonać sprawdzenia poprawności wypełnienia tych części wniosku” (pkt A 12 Pomoc publiczna, str. 19).

Niemniej jednak w zakresie Państwa pytań uprzejmie informuję, iż na podstawie przekazanych, niepełnych informacji możemy przypuszczać, że wskazane podmioty są podmiotami powiązanymi, natomiast w zakresie obliczenia liczby pracowników nie jesteśmy w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi.

31.Jesteśmy firmą , która działa od stycznia 2022 roku , w związku z czym nie mam zamkniętego roku obrotowego. Zapisy regulaminu instrukcji potwierdzają możliwość złożenia wniosku przez firmę działająca krócej niż 12miesiecy. Proszę jednak o informacje za jaki okres i jak mam wykazać swój obrót. Również w pkt B.8.1 wniosku o dofinansowanie należy podać przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych w euro na koniec roku obrotowego oraz sumę aktywów bilansu w euro i tu również mam pytanie za jaki okres i jak mam to wykazać . 

W pytaniu poruszono kwestię wykazywania we wniosku o dofinasowanie danych dotyczących obrotu podmiotu, funkcjonującego krócej niż rok. Podmiot proszący o interpretację wskazał, że „działa od stycznia 2022 roku , w związku z czym nie mam zamkniętego roku obrotowego”.

Kwestie danych finansowych, o których wspomina podmiot mają odzwierciedlenie w dwóch częściach wniosku o dofinansowanie tj. części B8.1 oraz B9. Na wstępie należy wskazać różnice dotyczące celowości podawania właściwych danych w przedmiotowych częściach. Część B8.1 wniosku służy wskazaniu danych potwierdzających zadeklarowany status przedsiębiorstwa natomiast część B9 służy ocenie zdolności finansowej podmiotu względem realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków EU Europejskiego Funduszu Społecznego.

Status przedsiębiorstwa badany jest na podstawie założeń określonych  w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Pojęcie obrotu natomiast uregulowane zostało w ustawie o VAT.

Zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części B8.1 regulują sposób wypełnienia sekcji w sposób następujący dla sytuacji podmiotu: Przedsiębiorstwa utworzone w roku ubiegania się o dofinansowanie wypełniają punkt „ostatni okres sprawozdawczy”. Wówczas dane, które mają zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego. Dodatkowo określając status przedsiębiorstwa czytamy: W przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż rok, przedsiębiorca określa kategorię statusu przedsiębiorstwa na podstawie danych  opartych  na  godnych  zaufania  szacunkach dotyczących całego roku, które wykorzystywał do opracowania założeń w zakresie projekcji finansowych i poziomu zatrudnienia. Określenie statusu powinno  opierać się na danych aktualnych na dzień ubiegania się o wsparcie i odzwierciedlać prognozy dla całego bieżącego okresu obrachunkowego. Wszelkie przyjęte przez Wnioskodawcę wartości powinny znajdować oparcie w dokumentacji przedsiębiorstwa, a zakładane prognozy dotyczące poziomu zatrudnienia oraz wyników finansowych Wnioskodawca powinien móc uzasadnić.

Powyższe oznacza, że to na podmiocie ciąży określenie prognozy całego bieżącego okresu obrachunkowego w oparciu o dane, które będą mogły zostać uznane za wiarygodne i rzetelne pod kątem określenia jego statusu tj. czy podmiot jest mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą (duży przedsiębiorcą został wykluczony na poziomie przedmiotowego konkursu). Instytucja nie narzuca więc sposobu przedmiotowych prognoz.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie natomiast w części B9 stanowi: W sytuacji, w której podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość dla typu podmiotu (jedną z trzech opisanych poniżej) odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Oznacza to, że podczas oceny potencjału finansowego nie można pominąć obrotu podmiotu, który mimo że funkcjonuje krócej niż rok, wykazał dane za zamknięty rok obrotowy i którego wydatki ujęto w budżecie. Nie jest bowiem konieczne, aby okres, którego te dane dotyczą, trwał pełnych 12 miesięcy. Istotne jest natomiast, aby kończył się on w momencie zamknięcia roku obrotowego podmiotu.

Zasady zamykania roku obrotowego reguluje ustawa o rachunkowości.

Zgodnie z treścią kryterium wyboru projektów w ramach naboru RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 (sekcja 4.2, str. 57-58) Zdolność finansowaKondycja finansowa Beneficjenta na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent oraz Partner/rzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie z roku, w którym wydatki są najwyższe. W przypadku Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych i/lub w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie gdzie Beneficjentem –Liderem jest podmiot będący jednostką sektora finansów publicznych kryterium zostaje automatycznie uznane za spełnione.

Mając na uwadze powyższe kluczowe dla pozytywnej oceny kryterium potencjału jest zamknięcie roku obrotowego i wykazanie danych zgodnie z przedmiotowym.  I tak jak dla określenia statusu przedsiębiorstwa dozwolone jest  oparcie się o dane „prognozowane” tak w tym przypadku elementem wymaganym kryterium jest odniesie obrotu do obrotu osiągniętego w ostatnim zatwierdzonym roku obrotowym. W części B9 wniosku nie jest możliwe wykazanie jakichkolwiek prognoz. W przypadku braku możliwości wykazania danych wymaganych przez kryterium – projekt zostanie odrzucony w postępowaniu konkursowym z tytułu niepełnienia wskazanego powyżej kryterium.

32. Czy Wnioskodawca w ramach projektu może zaplanować zakup używanego samochodu z windą, który będzie znacznym ułatwieniem z uwagi na funkcję “dźwigania” za pracowników sprzętu który sprzedaje Wnioskodawca? Aktualnie firma nie posiada takiego samochodu wyposażonego w windę i realizowany jest załadunek ręczny. Zakup ten wynika z diagnozy sporządzonej przed przygotowaniem wniosku.

Katalog wydatków, jakie mogą być ponoszone w ramach projektu, jest otwarty, jednakże muszą one spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków oraz każdorazowo wynikać z analizy potrzeb u Pracodawcy.

Przy planowaniu wydatkow proszę pamiętać, że dodatkowo sprawdzna jest relacja nakład/rezultat. Oznacza to, że na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oceniana będzie efektywność zaproponowanych w projekcie działań w stosunku do poniesionych kosztów. Podczas oceny efektywności kosztowej pod uwagę brany będzie sposób realizacji zadań i osiągnięcia założeń projektu. Sprawdzane jest także, czy rezultaty projektu można osiągnąć niższym kosztem przy zachowaniu tej samej jakości wsparcia.

33. G.1.1 – Zgodnie z instrukcją w sekcji należy wskazać liczbę uczestników zadania – niestety w generatorze LSI nie pojawia się taka podsekcja. W związku z tym żadne dane dotyczące uczestników nie zaciągają się również do sekcji G.4. Czy jest to błąd systemu czy kwestia nie odhaczenia czegoś we wcześniejszych częściach wniosku?

W części G.1.1 nie pojawia się sekcja Liczba uczestników zadania, więc nie ma możliwości jej wypełnienia. Proszę zignorować ten zapis w instrukcji. Należy pamiętać jednak, że to w opisie zadań, powinni Państwo odnieść się do wskaźników wykazanych w części E 1 i E 2  oraz podać jak realizacja danego zadania przyczyni się do ich osiągnięcia.

Dopiero, w części G.1.2 Planowane wydatki w ramach kosztów bezpośrednich, dla danego wydatku określa się wskaźnik/wskaźniki, jego wartość oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie na podstawie których weryfikowane będą założone do osiągnięcia zadania oraz rozliczona zostanie dana kwota ryczałtowa. Istnieje możliwość dodania w ramach jednej karty wydatku ryczałtowego kilku wskaźników, które powinny posłużyć do rozliczenia kwoty ryczałtowej (zadania) i to właśnie te dane przenoszone są do sekcji G.4

Np. do rozliczenia zakup sprzętu można wykorzystać wskaźniki Liczba osób korzystająca ze sprzętu oraz liczba zakupionego sprzętu i podać odpowiednie źródła pomiaru.

34.Czy wszystkie wskaźniki wprowadzone w sekcji G powinny znajdować się w sekcji E?

Jeżeli wskaźniki określone w sekcji E1 i E2 są nieadekwatne do rozliczenia konkretnego zadania/ kwoty ryczałtowej należy określić inny, własny wskaźnik. W związku z tym nie wszystkie wskaźniki wprowadzone w sekcji G muszą znajdować się w sekcji E.

35. Wnioskodawca planuje organizację szkoleń oraz warsztatów dla pracowników przez cały okres trwania projektu. Zgodnie z instrukcją, zadanie (czyli jedna kwota ryczałtowa) powinno odpowiadać zbiorowi działań na rzecz osiągnięcia celów projektu. Jeśli zaplanowane szkolenia mają jeden wspólny cel, jakim jest poprawa komfortu i jakości pracy – czy poszczególne szkolenia mogą być osobnymi zadaniami, tym bardziej, że potwierdzenie organizacji konkretnego szkolenia i lista uczestników nie mogą być wspólnym wskaźnikiem dla nich wszystkich? Ponadto nie rekomenduje się więcej niż 6 wydatków w ramach zadania. 

Zadanie i tym samym kwota ryczałtowa nie powinna dotyczyć poszczególnych wydatków, a odpowiadać zbiorowi działań na rzecz osiągnięcia celów projektu. Rekomendujemy, aby grupować wydatki które będą składały się realizację jednego zadania. Należy wtedy w opisie zadania opisać jakie działania będą składać się na zadanie i następnie w kartach wydatków to rozpisać.

36. Czy można po prostu przyjąć każdy wydatek jako osobne zadanie?

Możliwa jest sytuacja w której każdy wydatek stanowi jedno zadanie merytoryczne i będzie wtedy będzie jako osobne zadanie, wszystko zależy od zaplanowanego wsparcia.

Np. zadanie – zakup sprzętu – w zadaniu wymienić jaki sprzęt dokładnie jest planowany do zakupu oraz jego ilość – i do tego jedna karta wydatku.

Dodatkowo informuję, że nie ma możliwości finansowania w projekcie wydatków na szkolenia i warsztaty dla pracowników mających na celu poprawę komfortu i jakości pracy, celem powinno być eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy lub wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia (typ 5). Proszę zatem zwrócić uwagę na typy projektów oraz wsparcie jakie może być realizowane w ramach tych projektów.

W przypadku realizacji projektu w ramach typu 4 możliwe jest finansowanie m.in. działań edukacyjnych dla pracowników w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych lub wsparcie na rzecz walki ze stresem (w ramach którego można szkolić kadrę kierowniczą). W przypadku realizacji typu 5 pracownicy mogą uczestniczyć w kursach/szkoleniach, należy jednak pamiętać, że efektem szkolenia musi być nabycie kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

37. Skoro w projekcie wystąpi tylko pomoc de minimis, a nie pomoc publiczna, to nie wypełniam części B.8.1? Z instrukcji:„B 8.1 Status przedsiębiorstwa – Należy określić status przedsiębiorstwa. Celem pola jest weryfikacja poziomu dofinansowania/intensywności pomocy publicznej w zależności od statusu przedsiębiorstwa, zatem w przypadku, gdy projekt nie przewiduje pomocy publicznej  (na I poziomie)  należy zaznaczyć nie dotyczy”. Czy dobrze rozumiem, że skoro pomoc publiczna nie wystąpi, to nie wypełniam tego punktu? Zgodnie ze stanowiskiem UOKIK, pomoc de minimis nie stanowi pomocy publicznej.

W ramach tego konkursu istotnie udzielana jest tylko pomoc de minimis, ale jest ona udzielana właśnie na I poziomie (beneficjent jest jednocześnie beneficjentem pomocy). Ponieważ nie trzeba w tej sytuacji wyliczać intensywności pomocy publicznej, pole to służy przede wszystkim do zweryfikowania czy podmiot spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (ze wsparcia wykluczone są duże przedsiębiorstwa).