Działanie 6.8 (K70) – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 26 listopada 2021

1. Chcielibyśmy uzyskać informację dot. grupy docelowej i wskaźników.

Planujemy objąć wsparciem 500 osób, które przejdą m.in. badanie kwalifikacyjne początkowe, końcowe oraz cały proces rehabilitacji – właściwa grupa docelowa. Dodatkowe wsparcie przewidziane jest dla 500 osób – członków ich rodzin – działania edukacyjne, oraz 200 osób – działania informacyjno – szkoleniowe dla m.in. lekarzy, personelu POZ. Czy w związku z tym w polu D.2.2. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem wykazujemy 500 osób – ta właściwa grupa docelowa, która objęta jest kompleksowym wsparciem, i te też osoby będziemy wykazywać w systemie SL? W konkursach w innych województwach  członkowie rodziny, jak i lekarze itd w ramach szkoleń, nie są przez nas wykazywani, ponieważ wsparcie jest krótkotrwałe-incydentalne. Oczywiście wykazujemy te osoby we wskaźnikach, zbieramy dane typu imię, nazwisko itd., ponieważ prowadzona jest sprawozdawczość w zakresie tych spotkań/szkoleń, ale nie są one wykazywane przez nas w systemie SL, z uwagi na bardzo krótki 2-3 godzinny udział w projekcie. Prowadzone są również listy obecności, ale bez wykazywania w systemie, i bez zbierania szeregu danych do monitoringu.

Dodatkowo W REGIONALNY PROGRAMIE  ZDROWOTNY M WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022 wskazano,  że: “Edukacja grupową będą objęci członkowie rodzin, osoby bliskie/opiekunowie pacjentów oraz będą mogli z niej dodatkowo skorzystać pacjenci chętni do uzyskania poszerzonej wiedzy w zakresie profilaktyki i postępowania po udarze mózgu. Spotkania grupowe 2-godzinne będą prowadzone przez lekarza, fizjoterapeutę, dietetyka i psychologa.” Czy to oznacza, że wszystkie ww osoby mają prowadzić to spotkanie tj lekarz, fizjoterapeuta, dietetyk i psycholog, czy może to być jedna z nich? Spotkanie jest jedynie 2 godzinne i sprowadzanie wszystkich osób, generuje bardzo duże koszty. Ponadto każda z nich może przekazać tę wiedzę.

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową są:

– osoby w wieku aktywności zawodowej najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych oraz osoby  z ich otoczenia, zgodnie z właściwym RPZ,

– kadra POZ oraz inne osoby i podmioty, które zostały wskazane we właściwym RPZ.

W części D 2.2. należy zatem wskazać liczbę uczestników odzwierciedlająca opis grupy docelowej przygotowany w części D 2.1., w którym wykażą Państwo ile osób będzie objętych jakim rodzajem wsparcia.

W przypadku założeń przez Państwa przedstawionych jest to łącznie 1200 osób. Wszystkie uczestników, niezależnie od tego czy są objęci tylko działaniami edukacyjnymi, czy zdrowotnymi należy wykazać w systemie SL. Należy też pamiętać o dodaniu, zgodnie z Regulaminem konkursu, wskaźników wskazujących liczbę osób objętych programem zdrowotnym, liczbę osób objętych działaniami edukacyjnymi i liczbę osób objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, iż zapisy RPZ dla tego naboru wskazują, że „edukacja zdrowotna zostanie skierowana do 500 uczestników zajęć rehabilitacyjnych i ich bliskich/opiekunów w dwóch formach. (…)”.

Odnośnie drugiej kwestii, w zajęciach tych muszą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich 4 specjalizacji.

2. W Regulaminie wskazano,  że: “Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie będzie mierzył liczbę osób w wieku aktywności zawodowej (ustalanej indywidualnie dla każdego uczestnika, w oparciu o przesłankę, czy może on podjąć pracę), które dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy. Rozumiemy, że wskaźnik ten dotyczy tylko grupy osób, dla której przewidujemy badania i rehabilitację – osoby po udarze mózgu, czyli główna grupa docelowa? Personel medyczny oraz rodzina/opiekunowie, których wspieramy w ramach działań edukacyjnych i szkoleniowych nie jest wliczany do tego wskaźnika?

Wskaźnik, o który Państwo pytają, jest określony we Wspólnej Liście wskaźników Kluczowych. Zgodnie z definicją tam zawartą wskaźnik mierzy liczbę osób w wieku aktywności zawodowej, które dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub w nowym miejscu pracy. We wskaźniku należy uwzględnić te rodzaje działań prozatrudnieniowych, w przypadku których możliwa jest weryfikacja, że udział w nich przyczynił się do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia (np. wsparcie rehabilitacyjne, kursy przekwalifikujące). Także pozostali uczestnicy projektu, korzystający jedynie z działań edukacyjnych i promocyjno-informacyjnych, nie są wliczani do tego wskaźnika. Dla ich udziału w projekcie określono odrębne wskaźniki.

Osoby, które podjęły pracę – liczone są w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, natomiast w przypadku osób kontynuujących zatrudnienie – w odniesieniu do pracujących zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia.

Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.

Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.

Wskaźnik mierzony  jest do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.