Działanie 6.8 (K67) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 grudnia 2020

 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

1) Proszę o interpretację zapisów Regulaminu RPZ „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022” Konkurs nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20, rozdział 5.1.4.1: “Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, nie są traktowane jako personel projektu”. Czy konsultacji kardiologicznych, badań diagnostycznych, mogą dokonywać lekarze zatrudnieni na umowy cywilno – prawne w Szpitalu?

Zarówno konsultacje kardiologiczne jak i badania diagnostyczne mogą wykonywać lekarze zatrudnieni w szpitalu na umowy cywilnoprawne, pod warunkiem, że zostaną oni wybrani do realizacji zadań na rzecz projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności lub PZP (jeśli dotyczy – przypadku szpitali najpewniej tak). Lekarze tacy mogą być wykazani w ramach zadania merytorycznego, takiego jak np. wykonanie usługi medycznej, rozliczanej poprzez wystawienie faktury/rachunku za jej realizację.

2) Czy można zaplanować inne wartości dla kategorii kosztów niż te wskazane w RPZ? Czy kwot wskazanych dla kategorii kosztów nie można przekroczyć?

Czy można dokonywać przesunięć wydatków pomiędzy kategoriami wskazanymi w RPZ oraz pomiędzy kosztami wskazanymi w ramach danej kategorii?

Projekt, w tym budżet projektu musi być realizowany zgodnie z RPZ. Oczywiście koszty wskazane w RPZ są symulacją i poszczególne zakresy cenowe mogą się różnić, jednak Wnioskodawca planując projekt musi mieć na uwadze konieczność jego realizacji zgodnie z RPZ.  A zatem konstrukcja budżetu w wnd może odbiegać nieco od zakresu cenowego poszczególnych działań wycenionych w programach zdrowotnych, jednakże wartość całego projektu nie może przekroczyć wartości wskazanej w RPZ. Należy jednak pamiętać, że każda zmiana w stosunku do zapisów RPZ musi zostać we wniosku uzasadniona, a jej zasadność będzie oceniania na etapie KOP.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z zapisami RPZ istnieje możliwość sfinansowania innych rodzajów kosztów zgodnych z  typem operacji wskazanych w SOOP  RPO WZ 2014-2020, co może poszerzyć katalog wydatków w projekcie w stosunku do katalogu zapisanego w Programie. Jednocześnie należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności Wnioskodawca musi realizować zadania  wskazane w RPZ, a wszystkie wydatki muszą być ponoszone na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ostateczną ocenę w tym zakresie podejmuje Komisja Oceny Projektów na etapie oceny wniosków.

3. Proszę o wyjaśnienie kwestii personelu medycznego zatrudnionego na umowę cywilno – prawną w RPZ „Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022” Konkurs nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20 ?

Konsultacje kardiologiczne jak i badania diagnostyczne mogą wykonywać lekarze zatrudnieni w szpitalu na umowy cywilnoprawne, jedna muszą oni zostać wybrani do realizacji zadań na rzecz projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności lub PZP.

Lekarze zatrudnienie w szpitalu na umowy cywilnoprawne nie uznawani są za personel projektu, gdyż  zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za personel projektu uznaje się osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczeniana zasadach określonych w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z   2020 r. poz. 266, z późn. zm.).