Działanie 6.8 (K65) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 grudnia 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1) Zakupy urządzeń i sprzętu medycznego czy są wolne od postępowania w ramach prawa zamówień publicznych?

Informujemy, że Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje, które podmioty są zobligowane do bezwzględnego stosowania pzp.  Ponadto,Beneficjent realizując projekt każdorazowo zobowiązany jest do przeanalizowania swojej obecnejsytuacjiprawnej (gdyż w danej chwili mogą pojawić się odstępstwa od stosowania pzp), tak aby projekt realizowany był zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2) Na ile wiążące są wartości docelowe wskaźników produktu narzucone w programach zdrowotnych WZP tj. liczba UP 500 pacjentów i 50 personelu medycznego podobnie jak w konkursie K065 500 UP plus 500 osób z otoczenia UP i 200 pracowników medycznych w projekcie wobec ilości określonych przez Projektodawcę .

Programy zdrowotne zakładały 2 x dłuższy okres realizacji projektu. Wobec planowanego zakończenia oceny wnd na realizację działań pozostanie 1,5 roku wobec planowanych 3 letnich terminów w programach?

Wartości docelowe wskaźników muszą być utrzymane na takim poziomie jak wskazuje na to odpowiedni RPZ bez względu na krótszy okres realizacji. W Konkursie nr K066 w uzasadnionych przypadkach na etapie realizacji projektu, IOK dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego kryterium poprzez wydłużenie terminu realizacji projektu na wniosek lub za zgodą IOK.

3) Czy dla otoczenia Pacjentów w K065 i dla pracowników służby zdrowia w obu konkursach wymagany jest pełny zakres danych monitorowania UP do SL?

Tak. Każdy uczestnik projektu objęty przynajmniej jedna forma wsparcia forma wsparcia musi być ujęty w SL.

4) Czy dla Konkursu K065 łączna liczba uczestników to 1200 os a dla K 066 550 os?

Dla konkursu K066 liczba uczestników wynosi 550 w tym:

– liczba uczestników (pacjentów) 500 osób,

– liczba personelu medycznego (szkolenia) 50 osób.

Natomiast dla konkursu K065 liczba uczestników wynosi maksymalnie 1200 w tym:

 – 200 pracowników medycznych objętych jest działaniami informacyjno-szkoleniowymi związanymi z wdrażaniem i realizacją Programu,

–   500 osób objętych jest rehabilitacją leczniczą po przebytym udarze mózgowym oraz edukacją zdrowotną podczas indywidualnych dla pacjentów spotkań, która będą przeprowadzane przez fizykoterapeutę podczas indywidualnej kinezyterapii.

– do 500 osób edukacją zdrowotną zostaną również objęci bliscy i opiekunowie. Edukacja ta będzie polegała na edukacji grupowej w której będą członkowie rodzin, osoby bliskie/opiekunowie pacjentów oraz będą mogli  z niej  dodatkowo skorzystać pacjenci chętni do uzyskania poszerzonej wiedzy w zakresie profilaktyki i postępowania po udarze mózgu.

Informujemy, że każdy REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO został opracowany przez specjalistów danej dziedziny medycznej.

A zatem, ujęte w dokumentach formy wsparcia, dokładnie sprecyzowana rehabilitacja medyczna, a także możliwość zakupu wskazanego sprzętu medycznego wynikają z dopasowania dozdiagnozowanych potrzeb pacjentów.

Przypominamy, że Beneficjent przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie kryteria wskazane w Regulaminie konkursu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Szczegółowe kryterium dopuszczalności nr 1 tj. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem RPZ.

W przypadku wystąpienia problemów w realizacji wszelkie ewentualne odstępstwa w zakresie zgodności realizacji projektu zgodnie z RPZ możliwe są dopiero po podpisaniu umowy o dofinasowanie (na etapie realizacji) po uprzednim uzgodnieniu z IP.

 

5) Czy Projektodawca musi się trzymać wskazanego sposobu organizacji spotkań informacyjno edukacyjnych ilość spotkań, liczebności grup?

Projekt musi być realizowany zgodnie z RPZ.

Co oznacza, iż Wnioskodawca we Wniosku o dofinansowanie powinien wskazać zapisy takie jakie są w RPZ – oczywiście, że względu na skrócony okres realizacji nie będzie możliwości całkowitego odwzorowania terminów spotkań, dlatego też Wnioskodawca powinien tak zaplanować ilość spotkań, aby móc w krótszym czasie objąć wsparciem odpowiednią liczbę osób wskazanych w RPZ.

 

6) Na ile konstrukcja budżetu w wnd musi być spójna z zakresami cenowymi poszczególnych działań wycenionych w programach zdrowotnych?

Projekt musi być realizowany zgodnie z RPZ.

Istnieje jednak możliwość sfinansowania innych rodzajów kosztów zgodnych z typem operacji wskazanych w SOOP  RPO WZ 2014-2020, co może poszerzyć katalog wydatków w projekcie w stosunku do katalogu zapisanego w Programie. A zatem konstrukcja budżetu w wnd może odbiegać nieco od zakresu cenowego poszczególnych działań wycenionych w programach zdrowotnych, jednakże wartość projektu nie może przekroczyć wartości wskazanej w RPZ.

Należy jednak pamiętać, że każda zmiana w stosunku do zapisów RPZ musi zostać we wniosku uzasadniona, a jej zasadność będzie oceniania na etapie KOP.

Jednocześnie należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności Wnioskodawca musi realizować zadania  wskazane w RPZ.

7) Na jakim poziomie szczegółowości ma zostać opisana część wsparcia rehabilitacyjnego dla UP-pacjentów skoro będzie ona dopasowana indywidualnie do każdego z nich. Czy dopuszczalna jest wycena wg stawki średniej na os.?

Zapisy dotyczące wsparcia rehabilitacyjnegopowinny się odnosić do:

–  zapisów RPZ,

–  być zgodne z wszystkimikryteriami,

– być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto, zapisy we wniosku muszą być tak skonstruowane, aby na etapie oceny projektów KOP mogła stwierdzić, że wniosek o dofinansowanie jest zgodny z wszystkimi wyżej wymienionymi punktami.

8) Na ile wiążący jest zakres sprzętu niezbędnego do realizacji zadań określony w Programach wobec zakresu w wnd?. Czy możliwe jest zwiększenie limitu środków w tym zakresie ?

Projekt, w tym budżet projektu musi być realizowany zgodnie z RPZ. Wskazany w RPZ sprzęt medyczny został dopasowany do odpowiednich działań rehabilitacyjnych jakie ma dostać uczestnik projektu. Oczywiście koszty wskazane w RPZ są symulacją i poszczególne zakresy cenowe mogą się różnić, jednak Wnioskodawca planując projekt musi mieć na uwadze konieczność jego realizacji zgodnie z RPZ.

Zgodnie z zapisami RPZ istnieje możliwość sfinansowania innych rodzajów kosztów zgodnych z  typem operacji wskazanych w SOOP  RPO WZ 2014-2020, co może poszerzyć katalog wydatków w projekcie w stosunku do katalogu zapisanego w Programie. Ostateczną ocenę w tym zakresie podejmuje Komisja Oceny Projektów na etapie oceny wniosków.

9) Czy możliwe jest założenie opcji pobytów stacjonarnych dla UP wobec realizacji wsparcia rehabilitacyjnego?

Zgodnie z właściwymi RPZ:

W konkursie K066 istnieje możliwość zorganizowania wsparcia w formie turnusów rehabilitacyjnych. Koszty pobytu pacjenta na turnusie rehabilitacyjnym obejmują koszty noclegów i wyżywienia osób uczestniczących w cyklu zajęć rehabilitacyjnych.

Natomiast w konkursie K065 w ramach rehabilitacji medycznej istnieje możliwość zorganizowania cyklu interwencji terapeutycznej w której skład wchodzą: Kinezyterapia, Fizykoterapia, Masaż suchy/drenaż limfatyczny oraz Terapia behawioralna. Nie są one jednak realizowane w ramach turnusów rehabilitacyjnych.

Ponadto, jeżeli Beneficjent zrealizuje wszystkie zadania wynikające z RPZ istnieje możliwość sfinansowania innych rodzajów kosztów zgodnych z typem operacji wskazanych w SOOP RPO WZ 2014-2020, co może poszerzyć katalog wydatków w projekcie w stosunku do katalogu zapisanego w Programie.

10) Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat częściowych od UP, np. za koszty pobytu stacjonarnego?

Zgodnie z zapisami RPZ (zarówno w konkursie K065 oraz K066)pacjent zakwalifikowany doProgramu, spełniający warunki włączenia będzie mógł skorzystać z bezpłatnych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej i edukacji zdrowotnej.

Z uwagi na fakt, żesam RPZ wyklucza możliwość pobierania opłat od pacjentów (UP) – zasadność pobierania od UP opłat jest nieuzasadniona.

Szczegółowe zapisy dotyczące bezpłatnych świadczeń i edukacji zdrowotnej znajdują się w RPZ.

W razie niejasności prosimy o ewentualne doprecyzowanie pytania.

11) Jaki jest maksymalny czas przyjęcia UP do projektu wobec leczenia onkologicznego dla pacjentów z K065 określono go do 90 dni, jak jest w zakresie K066?.

W RPZ dot.  rehabilitacji medycznej po przebytym udarze mózgowym mamy zapisy dot. kryteriów kwalifikacji do programu i znajdują się tam m. in zapisy, iż w pierwszej kolejności należy przyjmować pacjentów z możliwie najkrótszym czasem po wypisie ze szpitala.

Jednocześnie należy mieć tez na uwadze zapis, który wskazuje, iż w ramach programu zostanie objętych wsparciem 500 osób, które nie skorzystały z rehabilitacji poudarowej w ciągu 90 dni po przyjęciu do szpitala z powodu udaru mózgu w ramach świadczeń gwarantowanych.

Z kolei w RPZ dla konkursu 066nie wskazano ograniczeń czasowych na przyjęcie UP do programu rehabilitacji. Wskazano jedynie kryteria włączenia i wyłączenia do Programu. Podstawowym warunkiem włączenia  jest  to, że UP jest osobą chorą będącą w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym. Taką osobę kieruje do Programu jej lekarz prowadzący  na specjalnym skierowaniu lub osoba sama zgłasza się do Programu, a kwalifikacji dokonuje lekarz podczas konsultacji onkologicznej.

12) Jakie konkretnie części działań informacyjno -promocyjnych możliwe są w kosztach bezpośrednich ?
W kosztach bezpośrednich należy wykazać działania, które będą miały wymiar merytoryczny, czyli będą to wszystkie działania informacyjno – promocyjne, które będą miały na celu pozyskanie odbiorców ostatecznych planowanego wsparcia.

W kosztach bezpośrednich należy wykazać działania, które będą miały wymiar merytoryczny, czyli będą to wszystkie działania informacyjno – promocyjne, które będą miały na celu pozyskanie odbiorców ostatecznych planowanego wsparcia.

Przykłady:

-np. broszury ale tylko te skierowane do ostatecznych odbiorców,

-prowadzenie strony internetowej: ale musza na niej znaleźć  się informacje i formularze służące pozyskaniu uczestników projektu, dane kontaktowe służące do rekrutacji itp.

Jednakże jeśli na stronie internetowej znajdą się wyłącznie informacje promujące sam fakt prowadzenia projektu oraz jego finansowania ze środków zewnętrznych, wydatek taki należy przypisać do kosztów pośrednich.

Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji kosztów pośrednich i bezpośrednich związanych z działaniami informacyjno -promocyjnymi znajdują się w rozdziale 5.3 Regulaminu konkursu.

13) Czy w zakresie wskaźnika rezultatu w zakresie powrotu do pracy /utrzymania zatrudnienia/podjęcia zatrudnienia mierzony 60% mierzony będzie jak dla wskaźnika efektywności zatrudnieniowej ? jakie są dla wskaźnika źródła pomiaru i sposób pomiaru.

Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie nie będzie mierzony jak wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.

Sposób pomiaru: do 4 tygodni od momentu zakończenia realizacji projektu (musi być zgodny z WLWK),

Źródło pomiaru: np. umowa bądź zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub kontynuacji zatrudnienia.

14) Czy w programie mogą wziąć udział tylko osoby w wieku aktywności zawodowej (wg programu uczestnicy muszą podpisać oświadczenie o zamiarze powrotu do pracy)- Czy mogą to być osoby bezrobotne?

Grupa docelowa musi być zgodna z tą wskazaną w Regulaminie konkursu (zgodna z SOOP) oraz w Regionalnym Programie Zdrowotnym w pkt. III.2., m.in. wiek aktywności zawodowej, kobiety 40-59 i mężczyźni 40-64 r.ż.,  osoby aktywne zawodowo, deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia rokujące powrót do pracy i spełniający medyczne kryteria włączenia. W związku z powyższym w programie mogą wziąć udział tylko osoby w wieku aktywności zawodowej oraz nie ma przeciwskazań aby objąć wsparciem osoby bezrobotne o ile spełniają pozostałe warunki w ww. punkcie RPZ.

15) Z tego co rozumiem to wskaźnik osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę powinien wynieść około 60%?

Wskazana docelowa wartość wskaźnika rezultatu „ Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”  60 % wynika z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ.  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystąpienie odchyleń (wartość niższa niż podana w RPO WZ) od przyjętych wartości. Należy mieć na uwadze że określona przez Beneficjenta wartość przedmiotowego wskaźnika podlegać będzie ocenie przez KOP.  Ocena ta opierać się będzie na efektywności projektu, tj. opisie działań i stopnia w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej, z uwzględnieniem specyfiki projektu i grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

16) Chcielibyśmy stworzyć w szpitalu program opieki i edukacji nad pacjentami onkologicznymi oraz ich rodzinami. Pomoc lekarza, dietetyka, pielęgniarki i farmaceuty. W ramach tego funkcjonowałaby Poradnia, gdzie oprócz diet, edukacji robilibyśmy również badanie składu ciała. Do tego działałyby porady telefoniczne i mailowe. Chcemy złożyć wniosek w naborze:  Numer naboru:  RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20.

Czy jako wkład własny można byłoby zakwalifikować aparat do analizy bioimpedancji elektrycznej, który szpital zakupił w 2019 roku? Koszt maszyny to ponad 20.000  a jeśli by jej nie było to musiałaby zostać zakupiona do realizacji programu.

Nabór w ramach działania 6.8 o numerze K65/20 dotyczy projektów realizujących wskazania “Regionalnego Programu Zdrowotnego Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym na lata 2020-2022”. Na podstawie opisanych przez Panią założeń wynika, iż wsparcie chcieliby Państwo skierować do pacjentów onkologicznych. Taką grupę wsparcia obejmują dwa inne ogłoszone przez nas nabory w ramach Działania 6.8, mianowicie: K66/20 dotyczący wdrożenia “Regionalnego Programu Zdrowotnego  Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020 – 2022” oraz K67/20 na projekty realizujące założenia “Regionalnego Programu Zdrowotnego  Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tymi konkursami, koniecznie należy zapoznać się ze wskazanymi dokumentami. Każdy z wymienionych Programów zawiera szczegółowe informacje do jakich uczestników należy kierować wsparcie, jakiego rodzaju to ma być wsparcie i jaki sprzęt można zakupić w ramach projektów z tym związanych. Programy te są załączone do pakietu dokumentów związanych z danym konkursem, zamieszczonych na naszej stronie  http://rpo.wup.pl/jak-skorzystac-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow/

Jeżeli chodzi o formę wkładu własnego, to jak najbardziej możliwe jest jego wniesienie w postaci niepieniężnej. Niemniej jednak, musi zostać spełniony szereg warunków, w tym m.in. wydatek będący wkładem własnym musi spełniać kryteria kwalifikowalności, czyli być poniesiony nie wcześniej niż w okresie realizacji projektu, a projekt można zacząć realizować najwcześniej w dniu ogłoszenia konkursu.

Ponadto, w przypadku tych konkursów, wnioskodawcy są jeszcze ograniczeni w zakresie zakupu sprzętu do wymogów danego RPZ. Zatem wkładem do projektu może być też jedynie np. sprzęt, który jest wskazany jako niezbędny do realizacji procedur medycznych określonych w Programie. Określony też jest każdorazowo limit wydatków możliwych do poniesienia na zakupy sprzętu. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z założeniami wybranego RPZ.

17) Czy w ramach projektu można realizować tylko 1 zakres przedmiotowy projektu np. konsultacje dietetyka – projekt dotyczyłby tylko właściwego żywienia pacjenta onkologicznego.

Nie ma możliwości by projekt zaawierał tylko konsultacje dietetyczne i nie były realizowane inne założenia RPZ.

Każdorazowo KOP ocena sprawdza czy działania realizowane w projekcie są zgodne z RPZ. W tym przypadku kryterium to zostanie niespełnione i taki projekt zostanie odrzucony.

18) Pytanie dotyczące punktu B8. Wniosku o dofinansowanie. Czy w przypadku podmiotu leczniczego (znajdującego się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą), którego forma organizacyjno-prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy taki podmiot traktować jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i tym samym wypełnić punkt B8. Wniosku o dofinansowanie?

Ustalenie tego, czy dany podmiot jest przedsiębiorstwem, jest niezbędne m.in. w celu stwierdzenia w dalszej kolejności możliwości udzielenia w ramach projektu ewentualnej pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.

We wspólnotowym prawie konkurencji pojęcie przedsiębiorcy (i potencjalnego beneficjenta pomocy publicznej) odnosi się do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną i sposób finansowania, niezależnie od faktu, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy oraz bez względu na fakt, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy działający na zasadzie non profit.Beneficjentami pomocy publicznej mogą być zatem nie tylko przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Do grupy przedsiębiorstw zalicza się: osoby prowadzące działalność na własny rachunek (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółkę cywilną, spółki osobowe, spółki kapitałowe, jak również stowarzyszenia, fundacje, a nawet organy administracji publicznej, jeżeli prowadzą działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług.

W związku z powyższym, jeżeli spółka wpisuje się w definicję przedsiębiorcy zgodnie z prawem wspólnotowym, punkt B8 we wniosku o dofinansowanie powinien zostać wypełniony.

19) Czy dostarczenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy na adres nabor682@wup.pl może nastąpić w formie dokumentu podpisanego elektronicznie przez członków zarządu czy też musi to być skan/zdjęcie fizycznie podpisanego wniosku?

Dokument może zostać podpisany elektronicznie i przesłany w nieedytowalnym pliku na właściwy adres email.