Działanie 6.8 (K58) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 stycznia 2020

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.W regulaminie konkursu  znajduje się zapis:

UWAGA! Realizacja projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021, w szczególności z wymogami w zakresie zatrudnionego personelu oraz posiadanego zaplecza technicznego.”  następnie na następnie stronie widnieje zapis: „W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji działań w projekcie z Programem profilaktyki raka jelita grubego, w tym nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, cześć lub całość wydatków może zostać uznana za niekwalifikowalne” oraz „Dla ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowanych na terenie tzw. „białych plam” możliwe jest obniżenie niektórych wymogów wynikających z zapisów Programu krajowego. Obniżenie wymogów obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do:

 • wymogi sprzętowe:– posiadania 2 videokolonoskopów – zamiast dotychczasowych 3;
 • wymogi organizacyjne:– możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 200 badań kolonoskopowych – zamiast dotychczasowych 400 badań w przypadku ośrodka, który wcześniej realizował już Program i 300 badań w przypadku ośrodków, który dotychczas nie realizowały Programu;
 • wymogi dotyczące personelu medycznego:– zatrudnienia odpowiednio wyszkolonego personelu: 2 lekarzy endoskopistów oraz 2 pielęgniarki endoskopowe, spełniających kryteria Programu – zamiast dotychczasowych minimum 2 lekarzy endoskopistów i minimum 3 pielęgniarek endoskopowych

Jakie elementy z PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego będzie musiał spełniać podmiot ubiegający się o dofinansowanie, gdyż regulamin nie wskazuje jednoznacznie które elementy programu powinny zostać spełnione przez Projektodawcę? Ponadto proszę o informacje na jaki dzień będą musiały zostać spełnione wymagania określone w PROGRAMIE?

Wszystkie wymogi zawarte w Programie profilaktyki raka jelita grubego muszą zostać spełnione, jedynie w przypadku ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowane na ternie „białych plam”  obniżono wymogi odnośnie wymogów sprzętowych, organizacyjnych i dotyczących personelu medycznego i te progi są niższe.  We  wniosku o dofinansowanie projektodawca  powinien wskazać, że spełnia te wymagania.

Wymagania określone w Programie muszą być spełnione na dzień złożenia wniosku.

2.W treści PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego znajduje się zapis „dla ośrodków, które w roku 2017 nie realizowały PROGRAMU – warunkiem jest złożenie oferty na realizację co najmniej 300 badań rocznie” Czy zapis ten wymaga od Beneficjenta posiadanie doświadczenia i realizacji min. 300 badań w 2017 roku i kolejnych latach? Czy zaś jest to wymóg wskazujący minimalną liczbę badań jaką należy zapewnić rocznie w projekcie?

Zapis ten mówi, że w przypadku gdy ośrodek nie realizował w 2017 roku Programu,  to ma obowiązek zorganizować i zadeklarować wykonanie co najmniej 300 badań rocznie, a w przypadku ośrodków wykonujących badania na obszarze  „białych plam” 200.

3.W treści PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego znajduje się zapis:

„c)posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego, w tym:

 •   co najmniej 3 videokolonoskopy,
 •   sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),

  sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),

 •   myjnia do dezynfekcji endoskopów,
 •   igły endoskopowe oraz jednorazowe zestawy do tatuażu;”

Czy w związku z powyższym warunek uznaje się za spełniony jeśli Beneficjent posiada powyższy sprzęt?

Czy warunek będzie spełniony jeśli Beneficjent będzie posiadał np. 2 videokolonoskopy a trzeci zakupi w ramach projektu?

Czy jeśli zdiagnozowana zostanie potrzeba zakupu (w przypadku posiadania już 3 videokolonoskopów) kolejnego videokolonoskopu, koszt ten jest kwalifikowalny w projekcie?

Na etapie oceny wniosków sprawdzane jest zaplecze techniczne umożliwiające realizację projektu. W tym momencie wykazujemy posiadany sprzęt. Posiadanie przez wnioskodawcę co najmniej 3 video-kolonoskopów jest warunkiem minimalnym potwierdzającym wystarczający potencjał danego podmiotu do realizacji programu profilaktycznego. Wymóg ten może zostać spełniony również przez posiadanie 2 videokolonoskopów oraz zawarcie z innym podmiotem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umowy użyczenia dodatkowego videokolonoskopu na określony okres.

Dla ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowanych na terenie tzw. „białych plam” możliwe jest obniżenie niektórych wymogów  do posiadania 2 videokolonoskopów – zamiast dotychczasowych 3.

Jeżeli Projektodawca we wniosku uzasadni potrzebę zakupu kolejnego videokolonoskopu do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu, to można uznać ten koszt jako kwalifikowalny tj. wyłącznie przy zdiagnozowaniu deficytów w tym zakresie i przy uwzględnieniu ogólnych zasad wynikających z Wytycznych kwalifikowalności… . W przypadku dokonania takiego zakupu Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.

4.Jak należy rozumieć zapis z PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego „zatrudnianie (zgodnie ze stanem zatrudnienia na dzień sporządzenia oferty) odpowiednio wyszkolonego personelu (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe)”? Czy muszą być to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy mogą to być również osoby stale współpracujące z Beneficjentem?

Zapisy Programu nie wskazują jakiego rodzaju ma to być umowa.

5.Czy w ramach przedmiotowego projektu w przypadku diagnostyki raka jelita grubego należy spełnić również poniższe kryteria z PROGRAMU

b) oświadczenie o współpracy z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację, (…)

 1. d) posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej,
 2. e) posiadanie biura administracyjnego z osobną linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu, adresem mailowym założonym dla celów realizacji Programu zgodnie z instrukcjami Koordynatora oraz sekretarką zatrudnioną dla celów realizacji Programu na co najmniej ½ etatu.”?

Wszystkie wymogi zawarte w Programie profilaktyki raka jelita grubego muszą zostać spełnione. Jedynie w przypadku ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowane na ternie „białych plam”  obniżono wymogi odnośnie wymogów sprzętowych, organizacyjnych i dotyczących personelu medycznego i te progi są niższe.  We  wniosku o dofinansowanie projektodawca  powinien wskazać, że spełnia te wymagania.

6.Zgodnie z zapisem PROGRAMU profilaktyki raka jelita grubego „11. W przypadku ośrodków, które w roku 2017 nie realizowały Programu –  pozytywna opinia wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania” czy w przedmiotowym konkursie wymagane jest również spełnienie tego kryterium? Na jaki dzień takie kryterium trzeba spełnić na moment złożenia wniosku o dofinansowanie czy na dzień podpisania umowy? Kto zleca wykonanie tego typu opinii? Czy Projektodawca będzie musiał przedłożyć tą opinie do IP?

Ośrodki, które nie realizowały Programu w 2017 roku  muszą posiadać  pozytywna opinię o spełnieniu wymagań stawianych oferentom przynajmniej na dzień podpisania umowy z IP. Projektodawca nie przekłada jej do IP, natomiast w przypadku kontroli dokumentacja będzie weryfikowana zgodnie z założeniami Programu.

7.Z uwagi, iż zakupione w projekcie sprzęty [środki trwałe] po zakończeniu realizacji projektu będą wykorzystywane do działalności komercyjnej w jaki sposób należy zapewnić montaż finansowy dla zakupionych sprzętów?Tzn. czy jeśli cena sprzętu wynosić będzie 60.000,00 zł a poziom wykorzystania sprzętu w okresie realizacji projektu będzie wynosił 100% (nieodpłatne świadczenia finansowane z EFS) zaś po jego zakończeniu sprzęt będzie wykorzystywany w 100%  do świadczenia działalności komercyjnej to czy taki sprzęt można sfinansować w 100% z projektu (w wyłączeniem pomocy de minimis)? Czy jednak zakupiony sprzęt należy objąć w całości pomocą de minimis? Proszę o wyjaśnienie mechanizmu wpisywania takiej pozycji do budżetu tj. czy jeśli sprzęt zostanie częściowo objęty regułami pomocy de minimis należy stworzyć 2 pozycje budżetowe (jedna do pomocy de minimis zaś pozostałą część poza pomocą de minimis)?

W przypadku gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu (np. kolonoskop)  lub  wydatki objęte cross – financingiem będą  wykorzystywane  częściowo  lub  w  całości  do  działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po  jego zakończeniu), wówczas  tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy de minimis.

Wykorzystanie  środków  trwałych  lub  infrastruktury  zakupionej  w  ramach  projektu  do działalności komercyjnej w okresie realizacji projektu nakłada obowiązek objęcia powyższych wydatków pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura były wykorzystywane do celów komercyjnych w okresie realizacji projektu.

Z kolei, w przypadku gdy beneficjent planuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu realizacji projektu (w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinien zostać objęty pomocą  de minimis.

W  przypadku, gdy środki  trwałe lub infrastruktura zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane po jego zakończeniu wyłącznie w celu świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych można przyjąć, że powyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy de minimis.

8.Zgodnie z brzmieniem kategorii działań w ramach projektu można sfinansować „zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.”. Czy w związku z tym w budżecie można zaplanować środki finansowe za zwrot kosztów opieki nad osobą zależną /dzieckiem w czasie korzystania ze wsparcia? Czy w takim przypadku wystarczające będzie złożenie przez uczestnika badania oświadczenia o poniesionych kosztach czy wymagana jest jednak umowa wraz z dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu?

Wydatek ten zostanie uznany za  kwalifikowalny, o ile jest uzasadniony potrzebami grupy docelowej tj. w związku z udziałem w projekcie istnieje konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną;

Podstawowym standardem wsparcia jest określenie czasu trwania wsparcia  podanego w godzinach. Przy czym 1 godzinę wsparcia należy rozumieć jako godzinę zegarową (60 min.)

Obligatoryjne jest udokumentowanie poniesionego wydatku w formie stosownego dokumentu. Aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny wymagana będzie umowa (pomiędzy uczestnikiem a opiekunem)  wraz z dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu.

Ponadto minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 kodeksu cywilnego) wynika z  rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 18  września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

9.Zgodnie z brzmieniem kategorii działań w ramach projektu można zapewnić „zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem”. Czy w związku z tym w budżecie można zaplanować środki finansowe na zwrot kosztów dojazdu bądź przejazd zbiorowy dla grupy Uczestników która danego dnia będą korzystać z badania? Czy w ramach tej pozycji można również sfinansować koszt zwrotu dojazdu lekarzy do pacjentów?

Zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu uznany zostanie za wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadniony potrzebami grupy docelowej. Wydatek  taki kwalifikowalny będzie do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego (a w przypadku podróży międzynarodowych także transportu lotniczego) zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundację wydatku faktycznie poniesionego jednakże tylko do wysokości ceny biletu na danej trasie.

Nie ma możliwości sfinansowania kosztu dojazdu lekarzy do pacjentów. Program nie przewiduje tego rodzaju wsparcia.

10.Czy jeśli w projekcie zaplanowano spotkania edukacyjne dla części Uczestników projektu prowadzony przez wykwalifikowany personel medyczny podczas którego omawiana będzie tematyka medyczna związana z danym nowotworem i jego profilaktyką czy w ramach takiego zadania można zaplanować m.in. koszty wynajmu Sali na spotkanie, serwis kawowy/obiad,  koszty osób prowadzących szkolenie, zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników oraz opieki nad osobą zależna/dzieckiem?

Koszty związane z organizacją takiego spotkania edukacyjnego mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich projektu i uznane za  kwalifikowalne, o ile wydatek ten jest to uzasadniony potrzebami grupy docelowej.  Zaliczać się do nich będzie zarówno koszt wynajmu sali, serwisu kawowego/obiadu, zwrotu kosztów dojazdu czy opieki nad osoba zależną/dzieckiem. Zaznaczam, że wydatki te muszą być zgodne z Zestawieniem standardu i cen rynkowych wydatków i usług  dla konkursu w ramach Działania 6.8 RPO WZ 2014 – 2020

11.Czy możliwe jest sfinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich reklamy np. w google dotyczący edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegającym na zachęceniu do badań profilaktycznych jaka jelita grubego? Czy działania te mogą być nakierowane na mieszkańców całego województwa czy tylko i wyłącznie na mieszkańców obszarów określonych jako „białe plamy” ?

Tylko działania informacyjno-edukacyjne, które będą skierowane do konkretnych osób (uczestniczek lub uczestników projektu, wykazywanych w monitoringu) np. w formie spotkania edukacyjnego, prowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny, podczas którego omawiana będzie tematyka medyczna związana z danym nowotworem i jego profilaktyką, co będzie służyło zwiększaniu zgłaszalności na badania profilaktyczne, będą miały wymiar zadania merytorycznego i mogą zostać uwzględnione w kosztach bezpośrednich. Należy je tym samym odróżnić od kategorii zadań wskazywanych w kosztach pośrednich (kampanie informacyjne i różnie działania upowszechniające), które mają charakter otwarty, powszechny i nie są kierowane do konkretnych uczestników projektu. Tak więc reklama np. w google może być sfinansowana w ramach kosztów pośrednich.

12.Zgodnie z treścią regulaminu „Przy określaniu okresu realizacji projektu należy wziąć pod uwagę okres na jaki podpisana jest umowa z NFZ/MZ przez podmiot który będzie wykonywać badania mammograficzne/cytologiczne lub kolonoskopię54 (jeśli dotyczy).”.  Czy w  sytuacji  jeśli Beneficjent nie ma podpisanej umowy z NFZ na świadczenie usług badania kolonoskopowego zaś działalność wykonuje komercyjnie może przystąpić do realizacji projektu?

Umowa z  NFZ jest wymagana tylko w przypadku badań mammograficznych i cytologicznych. Badanie kolonoskopowe może być finansowane ze środków EFS.

Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 stanowią, że „w przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty posiadające umowę z MZ na realizację badań kolonoskopowych w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego środki EFS służą realizacji dodatkowych badań diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia liczby badań diagnostycznych przeprowadzanych przez te podmioty”.

Zgodnie z powyższymi zapisami wytycznych, podmioty wyłonione do realizacji projektów w zakresie profilaktyki raka jelita grubego w RPO, które jednocześnie realizują analogiczne zadania w ramach programu finansowanego ze środków MZ, powinny na podstawie oświadczenia deklarować spełnienie tego warunku i gwarantować jego realizację.  W przypadku podmiotów, które przystąpiły do realizacji zadań w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego przy wykorzystaniu środków budżetowych w dyspozycji MZ oraz środków EFS w dyspozycji IZ RPO, zarówno MZ jak i IZ RPO na podstawie zawartych umów mają prawo do egzekwowania wywiązania się przez dany podmiot leczniczy z poczynionych zobowiązań.

13.Zgodnie z treścią regulaminu „W przypadku programów profilaktyki raka jelita grubego podmiot wykonujący działalność leczniczą, który będzie realizował świadczenie zdrowotne musi posiadać dostęp i obsługiwać System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP).”. Na jaki dzień należy dysponować dostępem do Systemu czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie czy na dzień podpisana umowy? Jaka instytucja nadaje dostęp do Systemu? Czy wymaga on spełnienia jakiś określonych kryteriów?

Proces dostępu do SI-PBP będzie ustalony z wybranym Projektodawcą po wynikach konkursu. We wniosku o dofinansowanie projektu należy zadeklarować, że będą Państwo posiadali do niego dostęp i będą z niego korzystać. Dodatkowe informacje o systemie SI-PBP znajdziecie Państwo po adresem strony internetowej:  http://pbp.org.pl/aktualnosci/ lub http://pbp.org.pl/# oraz   https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-zakresie-wykonywania-badan-kolonoskopowych-w-systemie-oportunistycznym-na-lata-2019-2021

14.Zgodnie z treścią regulaminu „Podmiot, który zostanie wybrany do dofinansowania w celu wdrażania zadań z zakresu profilaktyki raka jelita grubego zobowiązany jest poddać się kontroli w zakresie jakości prowadzenia badań, przeprowadzonej przez lub na zlecenie Koordynatora programu krajowego.”. Kto zleca kontrolę i kto jest koordynatorem programu Krajowego? Czy koszt związany z kontrolą i wynagrodzeniem dla osoby kontrolującej powinien zostać zapewniony w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich? Czy zaś kontrolę na Beneficjencie zleca WUP bądź inny organ państwowy?

Koordynatorem programu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i to właśnie przedstawiciele Centrum Onkologii mogą prowadzić kontrole Programu. Kontrola ta może być również zlecana przez koordynatora i wykonywana jest wtedy przez niezależną firmę monitorującą.

Jest to kontrola zaplanowana przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i Beneficjent nie ma obowiązku planowania tego kosztu w projekcie.

15.Czy w ramach projektu możliwe jest finansowanie środków jednorazowych typu rękawiczki, fartuch jednorazowy dla Uczestnika/pacjenta, podkłady jednorazowe, gaziki itp.?

Nie ma możliwości finansowania wymienionych kosztów, koszty te zawarte są w stawce jednostkowej badania kolonoskopowego.

16.Jak należy rozumieć „partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową  reprezentującą interesy pacjentów (…)”? Czy wystarczy, że we wniosku o dofinansowanie zadeklaruje się współpracę z daną organizacją pozarządową czy jednak wymagane jest wskazanie organizacji jako partnera wraz z przypisaniem im do realizacji danych działań w projekcie? Czy istnieje możliwość zawiązania partnerstwa w taki sposób iż partner tj. organizacja pozarządowa będzie zaangażowana w szerzenie działań informacyjno-edukacyjnych zaś Beneficjent za wykonywanie określonych zabiegów? Czy w ogóle wymagany jest udział partnera w kosztach bezpośrednich czy może on jednak stanowić swego rodzaju „bazę” potencjalnych Uczestników projektu?

Aby uzyskać punkty za dane kryterium premiujące wnioskodawca w treści wniosku powinien jasno zadeklarować, że projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacją/ami pozarządową/ymi reprezentującą/ymi interesy pacjentów i posiadającą/ymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu grupy chorób, których dotyczy projekt. We wniosku należy zawrzeć opis doświadczenia organizacji pozarządowej/ych w ww. zakresie. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.

To Państwo określają w jaki sposób Partner zaangażowany będzie w realizację projektu, za jakie zadania będzie odpowiedzialny. Informuję, że każdorazowa Komisja Oceniająca Projekt oceniać będzie zasadność zawartego partnerstwa. Ponadto, w kwestii związanej z partnerstwem należy pamiętać o zapisach rozdziału 3.5 Regulaminu konkursu.

17.W jakim momencie dana osoba staje się Uczestnikiem projektu? Czy jest to moment wykonania samego badania czy jeszcze przed jego wykonaniem? Czy tożsamo jak w przypadku innych projektów ESFS wymagane jest zbieranie informacji o Uczestniku zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w tym danych o statusie na rynku pracy, niepełnosprawności itp.?

Za  rozpoczęcie  udziału  w  projekcie  co  do  zasady  uznaje  się  przystąpienie  do  pierwszej  formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem  wykonania badania kolonoskopowego.

W przypadku realizacji projektu w ramach niniejszego konkursu obligują Państwa wszystkie zapisy (jeżeli dotyczą) znajdujące się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Informuję, że jako uczestnika projektu wykazuje się wyłącznie te osoby ti podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia między innymi wspólnych wskaźników  produktu  i dla których planowane jest   poniesienie   określonego  wydatku.

18.Zgodnie z brzmieniem kryterium dopuszczalności  pkt. 7 „W przypadku działań  z zakresu profilaktyki raka jelita grubego realizowane są one wyłącznie w systemie oportunistycznym.” Czy mając na uwadze powyższe czy do kwalifikacji na badania wymagany będzie jakiś dokument od lekarza rodzinnego lub podstawowej opieki medycznej np. skierowanie na badania? Czy np. wystarczające będzie poinformowanie pacjenta bądź wręczanie mu zaproszenia na badania? Ponadto czy na badania może kierować każdy lekarz rodzinny lub podstawowej opieki medycznej czy są jakieś wyłączenia?

Realizacja badań w systemie oportunistycznym tzn. że pacjenci (jeżeli spełniają wymagania grupy docelowej) mogą się zgłaszać sami na badanie przesiewowe lub mogą być na nie kierowani przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy POZ. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu i/lub oświadczenia w części I. Deklaracje Wnioskodawcy – oświadczenia wniosku o dofinansowanie

19.Czy w  budżecie można zaplanować wydatki związane z badaniem histopatologicznym w przypadku materiałów pobranych w ramach badania kolonoskopem? Czy koszt tej mieści się w stawce jednostkowej?

Powyższy koszt reguluje Uchwała NR 5/2018/XVI Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia stawek jednostkowych na usługi zdrowotne, obowiązujące w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wcześniejsze wykrywanie raka jelita grubego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.W załączniku nr 7.14 tj. zestawieniu standardów cen przy badaniu przesiewowym raka jelita grubego w standardach znajduje się zapis „Po zabiegach osoby poddane kolonoskopii przesiewowej od razu otrzymują wynik badania. Wszystkie wycinki i usunięte polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu. Opisy histopatologiczne wydawane są pacjentom wraz z dalszymi zaleceniami dotyczącymi dalszego leczenia lub nadzoru w przyszłości.”.  Co w przypadku gdy dany podmiot nie posiada własnej pracowni histopatologicznej a wykonanie badania zleca firmie zewnętrznej? W takiej sytuacji  pacjent otrzyma wyniki w późniejszym terminie. Czy w związku z tym możliwe jest kwalifikowanie kosztów zwrotu dojazdu w celu odbioru wyników badania?

Wszystkie wycinki i usunięte polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu, badanie te może zostać wykonane we współpracujących Pracowniach. Nie ma możliwości kwalifikowania w projekcie kosztu zwrotu dojazdu w celu odbioru wyników badania.

21.Czy w koszcie znieczulenia/sedacji – stawka jednostkowa [230 zł] znajduje się również wynagrodzenie anestezjologa? Czy jest to jedynie sam koszt znieczulenia?

Zapewnienie personelu dla wykonania znieczulenia rozliczane jest w ramach stawki jednostkowej.

22.Czy w ramach projektu można sfinansować koszt dwóch spotkań z uczestnikiem tj I spotkanie na wywiad + informacja nt. przygotowania się do badania + recepta itp., drugie spotkanie to już badanie kolonoskopowe?

Możliwe jest (zgodnie z typem) zorganizowanie działań informacyjnych dla np. 100 osób z grupy docelowej, z czego np. 20 osób zdecyduje się na badanie. Wtedy dla tej grupy osób możemy zaplanować edukacje grupową z już dokładnymi informacjami na temat przebiegu badania i przekazać receptę. Następnie na kolejnej wizycie przeprowadzamy badanie którego koszt objęty jest stawka jednostkową.

23. Czy w ramach tego działania można zakupić 2 endoskopy służące realizacji projektu?
W ramach zakupu aparatury i sprzętu medycznego do badania endoskopowego możliwy jest zakup np.:

 1. videokolonoskopów,
 2. sprzętu do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
 3. sprzętu do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
 4. myjni do dezynfekcji endoskopów
 5. insuflator CO2 (opcjonalnie)

oraz w ramach kosztów bezpośrednich

 1. komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej.

Cena nie powinna odbiegać od ceny rynkowej. WUP w Szczecinie dopuszcza przyjęcie stawek wyższych od tych określonych w katalogu pod warunkiem właściwego ich uzasadnienia.

Zakupiony sprzęt ma umożliwiać realizację badania kolonoskopowego zgodnie z Warunkami realizacji przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego.

W przypadku programów profilaktyki raka jelita grubego podmiot wykonujący działalność leczniczą, który będzie realizował świadczenie zdrowotne musi posiadać dostęp i obsługiwać System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP). Podmiot, który zostanie wybrany do dofinansowania w celu wdrażania zadań z zakresu profilaktyki raka jelita grubego zobowiązany jest poddać się kontroli w zakresie jakości prowadzenia badań, przeprowadzonej przez lub na zlecenie Koordynatora programu krajowego.

Proszę o zapoznanie się zapisami pkt.5.3.1. Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia określone w Regulaminie konkursu oraz  „Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20  umieszczone w załącznikach do tegoż Regulaminu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach Działania 6.8  RPO WZ można znaleźć pod linkiem: http://rpo.wup.pl/announcements/dzialanie-6-8-faq-2/

24. Czy dostęp do SI-PBP można uzyskać w momencie, gdy będą wiadome wyniki konkursu? Jeszcze nie realizowaliśmy programu profilaktyki, nasz obszar to biała plama.

W przypadku programów profilaktyki raka jelita grubego podmiot wykonujący działalność leczniczą, który będzie realizował świadczenie zdrowotne musi posiadać dostęp i obsługiwać System Informatyczny Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP).

We wniosku o dofinansowanie projektu należy zadeklarować, że będziecie Państwo z niego korzystać. Proces dostępu do SI-PBP będzie ustalony z wybranym Projektodawcą po wynikach konkursu.

Wybór projektów do dofinansowania następuje w oparciu o wniosek o dofinansowanie, który należy wypełnić w LSI2014 dostępnym pod adresem https://beneficjent.wzp.pl.

Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w LSI2014 możliwe będzie od 3 stycznia 2020 r.

Należy pamiętać, że realizacja projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021, w szczególności z wymogami w zakresie zatrudnionego personelu oraz posiadanego zaplecza technicznego.

Dodatkowe informacje o systemie SI-PBP znajdziecie Państwo po adresem strony internetowej:  http://pbp.org.pl/aktualnosci/ lub http://pbp.org.pl/#

oraz   https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-zakresie-wykonywania-badan-kolonoskopowych-w-systemie-oportunistycznym-na-lata-2019-2021

25. Czy objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia w ostatnich 10 latach są kryteriami wyłączenia potencjalnego uczestnika projektu? Czy realizator będzie miał obowiązek wprowadzania ankiet do bazy danych SI-PBP? Czy realizator będzie miał obowiązek zgłaszania wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub krajowego rejestru nowotworów?

Zapisy przedmiotowego Programu określają kategorie osób objętych wsparciem oraz osób wyłączonych ze wsparcia:

Kryteria włączenia:

 • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
 • Osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

Kryteria wyłączenia:

 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
 • kolonoskopia w ostatnich 10 latach

Ponadto w opisie Programu wskazano szereg obowiązków spoczywających na ośrodkach przeprowadzających badania:

 • organizacja biura ośrodka (prowadzenie informacji telefonicznej, obsługa zgłoszeń kandydatów na badania, ustalenie terminów badań, wydawanie instrukcji oraz środków do przygotowania jelita grubego do badania, prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej);
 • poinformowanie lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej o ewentualnej zmianie systemu rekrutacji na badania;
 • wykonywanie kolonoskopii wraz z usunięciem polipów o wielkości do 15 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne);
 • osoby z polipami większymi (od 15 mm), z bardzo licznymi polipami oraz z naciekiem nowotworowym wymagają skierowania do odpowiedniego leczenia nie finansowanego już przez Program;
 • ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób poddanych badaniom przesiewowym;
 • zgłoszenie wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub Krajowego Rejestru Nowotworów poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia nowotworu złośliwego.
 • zamieszczenie w widocznym dla pacjentów miejscu informacji o realizacji Programu badań przesiewowych raka jelita grubego (wzór tablicy informacyjnej, grafika, wymiary zostanie określony w umowie zawieranej z wyłonionym realizatorem zadania);

Ośrodek realizujący badania zobowiązany jest do prowadzenia bazy danych (SI-PBP), dostarczonej przez Koordynatora programu. SI-PBP służy do obsługi systemu badań (obsługa zgłoszeń na badania, ustalanie grafików badań endoskopowych) oraz prowadzenia bazy badań przesiewowych (opis bieżących badań, ich wydruk, wpisywania wyników badań histologicznych, raportowanie ewentualnych powikłań, generowania zaleceń oraz opisu dalszych losów osób z wykrytymi polipami i rakami).

26.Czy objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia w ostatnich 10 latach są kryteriami wyłączenia potencjalnego uczestnika projektu?

Realizacja projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021, w związku z czym objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego oraz kolonoskopia w ostatnich 10 latach są kryteriami wyłączenia potencjalnego uczestnika projektu.

27. Czy realizator będzie miał obowiązek wprowadzania ankiet do bazy danych SI-PBP?

Tak, analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie  26.

28. Czy realizator będzie miał obowiązek zgłaszania wykrytych raków jelita grubego do regionalnego lub krajowego rejestru nowotworów?

Tak, analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie 26.

29. Regulamin pkt. 5.3.1 Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia

„Należy zaznaczyć, że jeżeli przewidywane w ramach projektów działania będą miały wymiar informacyjno-edukacyjny i będą skierowane do konkretnych osób (uczestniczek lub uczestników projektu, wykazywanych w monitoringu) np. w formie spotkania edukacyjnego, prowadzonego przez wykwalifikowany personel medyczny, podczas którego omawiana będzie tematyka medyczna związana z danym nowotworem i jego profilaktyką, co będzie służyło zwiększaniu zgłaszalności na badania profilaktyczne, to tego typu działania mają wymiar zadania merytorycznego i mogą zostać uwzględnione w kosztach bezpośrednich. Należy je tym samym odróżnić od kategorii zadań wskazywanych w kosztach pośrednich (kampanie informacyjne i różnie działania upowszechniające), które mają charakter otwarty, powszechny i nie są kierowane do konkretnych uczestników projektu”

Uprzejmie proszę o interpretacje powyższego zapisu.

Jeśli dana osoba bierze udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjny to czy staje się Uczestnikiem projektu?

Tak.

30. Tym samym czy przy zgłoszeniu na szkolenie należy od takiej osoby zbierać komplet informacji na potrzeby monitoringu danej osoby w systemie SL2014?

Tak.

31. Czy wystarczy jednak mniejszy zakres informacji?

Nie, aby można było wykazać osoby w monitoringu, potrzebny jest zestaw informacji do systemu SL2014.

32. W którym momencie dana osoba staje się Uczestnikiem projektu jeśli skorzystała z dwóch form wsparcia w pierwszej kolejności wzięła udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym a następnie w badaniu kolonoskopowym?

Dana osoba staje się uczestnikiem projektu w momencie skorzystania z pierwszego rodzaju wsparcia wspófinansowanego ze środków EFS, zatem już w trakcie udziału w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym, które zawsze będzie wcześniej niż badanie kolonoskopowe.

33. Jaki zakres informacji należy zbierać od takich osób?

Wśród danych zbieranych od uczestników projektu zdecydowanych na badania, znajdą się zarówno podstawowe informacje zbierane w ramach systemu SL2014 jak i m.in. dane dot. stanu zdrowia, wypełniane w ramach Systemu Informatycznego Programu Badań Przesiewowych (SI-PBP) (wzór ankiety z danymi do SI-PBP znajduje się pod adresem http://pbp.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ankieta_przed_badaniem_OP_2019_poprawiona.pdf).

34. Jak należy rozumieć wskaźnik rezultatu „Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne”? Czy chodzi tu o wszystkie osoby którym zostało wykonane tylko badanie kolonoskopem? Czy chodzi tu o osoby którym wykonano badania kolonoskopem i jednocześnie osoby te skorzystały ze wsparcia np. w postaci udziału w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym, bądź uzyskały zwrot kosztu dojazdu na badania itp.?

Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w Regulaminie konkursu „Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne będzie mierzył liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (dot. wszystkich badań profilaktycznych, nie tylko finansowanych z EFS). Nie ma zatem potrzeby udzielania każdemu z uczestników innego rodzaju wsparcia by zliczać go w ramach tego wskaźnika.

W przypadku wsparcia krótkotrwałego (np. dojazd na badanie) osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych wytycznych (nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba zgłosiła się na badanie profilaktyczne dzięki EFS. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu zgłoszenia się przez daną osobę na badanie, może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu”.

35. Jak należy rozumieć 60% wartości wskaźnika rezultatu? Czy oznacza to, że Beneficjent musi zachować proporcje względem np. wskaźnika produktu względem wskaźnika rezultatu na poziomie 60%?

Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne powinien korespondować ze wskaźnikiem produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, uwzględniającym wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej (także w przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności, udzielanego w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej, a więc niekoniecznie uczestników projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego opracowanych przez MIR). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystąpienie odchyleń od przyjętych wartości.

36. Jak należy rozumieć wskaźnik produktu „Liczba osób objętych programem zdrowotny dzięki EFS“? Osoby korzystające z jakich działań należy wliczać do tego wskaźnika? Czy chodzi tu o wszystkie osoby, którym zostało wykonane badania konoskopowe oraz oprócz tego otrzymały wsparcie w ramach projektu (np. zapewnienie transportu na badanie lub wzięcie udziału w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do Uczestników projektu) ? Czy jeśli dana osoba wzięła udział tylko w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym, a nie wykonywała badania kolonoskopem nie należy wykazywać tej osoby w tym wskaźniku? A co w przypadku gdy dana osoba wykonała tylko i wyłącznie badanie kolonoskopem, czy również powinna być wliczana do tego wskaźnika?

Zgodnie z definicją wskaźnika zawartą w Regulaminie konkursu „Wskaźnik produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS obejmuje osoby objęte programami zdrowotnymi lub programami polityki zdrowotnej współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wskaźnik będzie uwzględniał wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej.

W przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności, udzielanego w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej, osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych wytycznych (nie ma obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie albo jej rodzica albo opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej (w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej), może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu”.

Oznacza to zatem, że wszystkie wymienione przez Panią osoby, powinny zostać ujęte w niniejszym wskaźniku.

37. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami? Tzn. jakie dane przestawania się w jednym ze wskaźników, a nie przedstawia się w drugim?

We wskaźniku produktu Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS należy wykazać wszystkie osoby, które skorzystały z chociażby jednej formy wsparcia w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej. Natomiast, wskaźnik rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne, mierzy liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS faktycznie zgłosiły się na badanie profilaktyczne i nie uwzględnia np. osób, które wzięły udział tylko w działaniach informacyjno-edukacyjnych.

38. W ramach niniejszego konkursu można zaplanować zwrot kosztów dojazdu, jednak analizując potrzeby grupy docelowej sam zwrot może być niewystarczający z uwagi na bariery. Dlatego też zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie czy w ramach niniejszego konkursu w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować koszt usługi transportowej na miejsce badań dla grupy osób?

W ramach niniejszego konkursu w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować koszt usługi transportowej na miejsce badań dla grupy osób. Cena nie powinna odbiegać od ceny rynkowej. WUP w Szczecinie dopuszcza przyjęcie stawek wyższych od tych określonych w katalogu pod warunkiem właściwego ich uzasadnienia. Kwestia założeń i racjonalności całego projektu podlegać będzie ocenie Komisji Oceny Projektów tylko i wyłącznie w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, złożonego w odpowiedzi na konkurs.

39.Biorąc pod uwagę zapisy regulaminów  konkursów: RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20; RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 w pkt. 2.2.1 , czy o dofinansowanie projektu w ramach w/w konkursów mogą ubiegać się Partnerstwa, gdzie w skład Partnerstwa wchodzi podmiot inny niż wskazany w pkt. 2.2.1?

O dofinansowanie projektu w ramach określonych konkursów może ubiegać się Wnioskodawca z Partnerem , gdzie w skład Partnerstwa może wchodzić podmiot inny niż wskazany w pkt. 2.2.1.

 40. Czy w przypadku występowania możliwości uczestnictwa w Partnerstwie podmiotu innego niż wskazany w pkt 2.2.1 Regulaminu taki podmiot może być wyłącznie Partnerem czy też może być również Wnioskodawcą/Beneficjentem projektu?

Wnioskodawcą/Beneficjentem projektu mogą być:

− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

− organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,

− podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,

− podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Inny podmiot niż wskazany w pkt 2.2.1 Regulaminu może być wyłącznie Partnerem.

Z uwagi na kryterium dopuszczalności zgodność wsparcia pkt 1 projektodawcą lub partnerem musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin konkursu w punkcie 3.5. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie,  przedstawia najważniejsze informacje dotyczące partnerstwa.

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość tworzenia partnerstw jednak ich racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całego projektu.

41. Czy w ramach niniejszego konkursu w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować w ramach typu działania usługi zdrowotne  środki finansowe w wysokości np. „100 zł dla kwalifikacji do programu przez lekarza rodzinnego / POZ wraz z przekazaniem instrukcji postępowania i komunikacją z ośrodkiem wykonującym badania”? Moje pytanie opiera nie na założeniach konkursu ogłoszonego w woj. lubuskim  RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/19 gdzie powyższy wydatek był kwalifikowalny w ramach kosztów bezpośrednich.

Zgodnie z typami operacji wskazanymi w ramach typu projektu nr 3 Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego, tego rodzaju usługi nie mogą zostać wyodrębnione, jako oddzielny koszt.  Przekazanie instrukcji postępowania i komunikacja z ośrodkiem wykonującym badania mogą zostać sfinansowane w ramach kosztów bezpośrednich, jako element prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych lub mogą zostać uwzględnione w ramach stawki jednostkowej.
Co istotne, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, działania informacyjno-edukacyjne, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym/programie polityki zdrowotnej/RPZ i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem, nie muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (tak jak jest to wymagane w przypadku działań o charakterze edukacji prozdrowotnej). Należy jednak podkreślić, iż taki wydatek musi zostać wykazany jako niezbędny do realizacji celów projektu, wynika z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i zostanie poniesiony w związku z realizacją projektu oraz przyczyni się do zrealizowania jego wskaźników. Ostateczna decyzja w tym względzie należy do Beneficjenta, a zasadność poniesienia takiego kosztu zostanie poddana ocenie KOP.

42. Zgodnie z typem 3 projektu pkt. c „działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ

Czy w przedmiotowym konkursie jest możliwość zaplanowania szkoleń  dla lekarzy POZ z zakresu profilaktyki raka jelita grubego?

Zgodnie z Regulaminem konkursu możliwe jest realizowanie działań edukacyjnych kierowanych do lekarzy POZ, o ile będą one dotyczyły tematyki programu profilaktycznego, a kompetencje uzyskane przez lekarzy POZ będą wykorzystywane w celu uświadamiania pacjentów i zachęcania ich do udziału w badaniach profilaktycznych objętych programem. Wytyczne przewidują możliwość realizacji działań informacyjno-edukacyjnych oraz dotyczących edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegających na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Należy pamiętać, że działania edukacyjne kierowane do lekarzy POZ, muszą przyczyniać się w rezultacie do uświadamiania pacjentów danego POZ, znajdujących się w grupie ryzyka, a tym samym wpływać na zwiększanie ich zgłaszalności na badania profilaktyczne.

W przypadku uwzględnienia w projekcie działań edukacyjnych dla personelu medycznego  Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wskaźnika produktu w tym zakresie, który powinien być wskazany na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie tzn. dopuszcza się ujmowanie w budżetach projektu rodzajów kosztów spoza katalogu, jednakże muszą one spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz powinny być zgodne z cenami rynkowymi. Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami brutto akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Szczecinie w ramach RPO WZ.

WUP dopuszcza przyjęcie stawek wyższych od tych określonych w katalogu pod warunkiem właściwego ich uzasadnienia.

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość zaplanowania szkoleń  dla lekarzy POZ z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, jednak ich racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całego projektu.

43. Zgodnie z wymaganiami Programowymi Beneficjent musi posiadać

„odpowiedni sprzęt endoskopowy, w tym:

 • co najmniej 3 videokolonoskopy,
 • sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
 • sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
 • myjnia do dezynfekcji endoskopów,
 • igły endoskopowe oraz jednorazowe zestawy do tatuażu;”

Czy jeżeli Beneficjent posiada powyższe sprzęty ale w ramach projektu chciałby otworzyć druga pracownię endoskopową w tej samej lokalizacji w której znajduje się pierwsza pracownia z pełnym kompletem sprzętu czy na dzień składania wniosku musi dysponować wielokrotnością tego sprzętu czyli np. zamiast 3 videokolonoskopów będzie musiał posiadać ich 6 itd.?

Czy w związku z powyższym fakt posiadania jednego kompletu sprzętu endoskopowego o którym mowa wyżej na moment składania wniosku będzie uznany za wystarczający?

Tak. Posiadanie przez dany ośrodek, który będzie wykonywał badania:

 • co najmniej 3 videokolonoskopów,
 • sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
 • sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
 • myjnia do dezynfekcji endoskopów,
 • igły endoskopowe oraz jednorazowe zestawy do tatuażu;

będzie spełnieniem wymagań. Informuję także, że w przypadku ośrodków wykonujących badania przesiewowe zlokalizowanych na terenie tzw. „białych plam” możliwe jest obniżenie wymogu odnośnie ilości posiadanych  videokolonoskopów na 2 zamiast dotychczasowych 3. Nie ma znaczenia ilość posiadanych pracowni w danym ośrodku.

Tym samym czy drugi komplet sprzętu endoskopowego o którym mowa wyżej może być sfinansowy z projektu?

Zakup sprzętu jest możliwy do sfinansowania, jednak należy pamiętać, że Wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie uzasadnić racjonalność i efektywność kosztową planowanego do zakupu sprzętu oraz konieczność zakupu w kontekście realizacji projektu.

44. Czy jeśli Beneficjent zapewni we wniosku o dofinansowanie iż część sprzętu wynajmuje (na podstawie umowy) tak aby spełniać powyższe czy spełnienie kryteriów będzie wystarczające?

Tak. Wymóg ten może zostać spełniony również przez posiadanie 2 videokolonoskopów oraz zawarcie z innym podmiotem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umowy użyczenia dodatkowego videokolonoskopu na określony okres.

45. Czy z uwagi iż Program wymaga aby „W ośrodku wykonującym badania organizuje się biuro Programu (1-2 osoby) posiadające własny telefon – biuro stanowi punkt kontaktowy dla lekarzy rodzinnych i opieki podstawowej, dla osób gotowych poddać się badaniu kolonoskopowemu” czy w związku z tym można zaplanować w ramach kosztów bezpośrednich osobę/osoby do obsługi niniejszego programu?

Tak, taki koszt można zaplanować w ramach kosztów bezpośrednich. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że te działania  informacyjno-edukacyjne nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią  edukacji  zdrowotnej,  a  jedynie  służą  przekazaniu  informacji  o programie  zdrowotnym/programie  polityki  zdrowotnej/RPZ  i  udzieleniu  odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

46. W ramach Programu znajduje się taki zapis: „Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i nie budzą wątpliwości mają wykonywaną kolonoskopię przesiewową. Osoby, których Ankiety wskazują, że dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu przesiewowym zapraszane są na wizytę u konsultanta gastroenterologa, który w zależności od przyczyn podejmuje różne działania:

 • gdy występują objawy sugerujące raka kieruje na badanie kolonoskopowe diagnostyczne w ramach systemu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • gdy podejrzewa inne problemy gastroenterologiczne podejmuje odpowiednie działania diagnostyczne i ewentualne lecznicze w ramach działań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( inne badania- USG, gastroskopia itp.).”

Czy mając na uwadze powyższe w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich można zaplanować konsultacje gastroenterologa? 

Czy jednak biorąc pod uwagę iż dana osoba nie spełnia kryteriów grupy docelowej taką osobę należy skierować do ośrodka który realizuję umowę z NFZ na wykonanie tego typu badań?

Tak. W przypadku gdy dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu przesiewowym należy skierować ją do ośrodka który realizuję umowę z NFZ. Osoby z objawami są wykluczone z udziału w projekcie.

Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych i  nie przewiduje środków na dalszą diagnostykę, więc nie można zaplanować konsultacji gastroenterologa.

47. Dlaczego w sekcji G wniosku generator automatycznie ustawia wysokość dofinansowania 100% skoro maksymalne dofinansowanie w konkursie wynosi 90%? Przypadłość ta powoduje, iż w sekcji G6 generator wskazuje maksymalne dofinansowanie na poziomie 100% wartości kosztów kwalifikowanych – co nie jest prawdą. Druga sprawa, dlaczego w sekcji G.1.2 nie ma rozbicia na kwotę netto i VAT kwalfiikowany i niekwalifikowany ? Powyższe powoduje, że w sekcji G.4 (podsumowania) mamy informację, iż VAT kwalifikowany i niekwalifikowany stanowi 0,00 co też nie jest prawdą.

W sekcji G wniosku, generator automatycznie ustawia wysokość dofinansowania 100%, aby zmienić wysokość dofinansowania, należy zaznaczyć pole Zmień wysokość dofinansowania dla wydatku.

Zgodnie z Instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem (sekcja F wniosku).

W przypadku pojawiających się  problemów technicznych w funkcjonowaniu generatora wniosków może Pan kontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/login.html?_flowId=pomoc-flow&_flowExecutionKey=e1s1

W opisie proszę podać numer naboru lub wniosku o dofinansowanie oraz jak najwięcej szczegółów np. sekcję wniosku, pkt wniosku, ewentualnie nr wyświetlonego błędu, rodzaj i wersję przeglądarki itp.
oraz podanie adresu e-mail do kontaktu na który zostanie przesłana kopia wiadomości.

48. Na jakiej podstawie/ jakiego dokumentu mogą być kwalifikowalni uczestnicy projektu   z grupy   osób  w wieku 40 – 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego – czy wystarczające będzie  w tym przypadku  oświadczenie  uczestnika o fakcie występowania u krewnego pierwszego stopnia raka jelita grubego (jeżeli tak to co takie oświadczenie powinno zawierać)- czy też  konieczne  jest przedłożenie  zaświadczeń lekarskich czy innych dokumentów?

Na wstępie należy zaznaczyć, że w Programie badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021, nie uwzględniono grupy wiekowej w przedziale 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego. Jest to grupa wyodrębniona na potrzeby realizacji Programu badań… w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Niemniej jednak, grupy w Programie i w Regulaminie konkursu są do siebie mocno zbliżone i powinny być traktowane na analogicznych zasadach.

W przypadku grupy osób bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, Program badań… nie wskazuje konieczności dokumentowania przynależności do grupy, co oznacza, że w takim przypadku Beneficjent ma możliwość zadecydowania o konieczności złożenia oświadczenia przez pacjenta. Z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu i ewentualnych kontroli, najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się kwalifikacja uczestnika na podstawie oświadczenia oraz ankiety wypełnionej ankiety przed kolonoskopią (PBP-OP).

49. Czy w  ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest uwzględnienie kosztów osobowych  personelu obsługującego  infolinię /numer dedykowany do projektu -pełniącej jednocześnie  funkcje informacyjne oraz  rejestracyjne na badania i spotkania edukacyjne.  Z doświadczenia obciążenie  prowadzenia  dedykowanego numeru wymaga  zaangażowania osobowego personelu nie stanowiącego zespołu zarządzającego projektem w pełnym wymiarze h.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego, mogą być realizowane działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych. Ponadto, ww. Wytyczne wskazują, że działania informacyjno-edukacyjne, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym/programie polityki zdrowotnej/RPZ i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem, nie muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (tak jak jest to wymagane w przypadku działań o charakterze edukacji prozdrowotnej).

W związku z powyższym, koszty osobowe personelu obsługującego infolinię/numer dedykowany do projektu mogą być rozliczane w kosztach bezpośrednich w ramach działań informacyjno-edukacyjnych. Warunkiem jest, aby taki wydatek był niezbędny do realizacji celów projektu, wynikał z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i został poniesiony w związku z realizacją projektu oraz przyczyniał się do zrealizowania jego wskaźników.

50. Czy w przypadku  rozliczania  realizacji  badań stawką jednostkową  możliwa jest wycena kosztów powierzchni placówki medycznej  niezbędnej  do prowadzenia  badania, czy też koszt powierzchni uwzględniony jest  w stawce jednostkowej?

Koszty powierzchni w placówce medycznej, wykorzystywane na potrzeby projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne jako wydzielony koszt bezpośredni.

51. Czy w kosztach bezpośrednich można sfinansować zakup preparatu to przeczyszczenia  (stosowany przed zabiegiem kolonoskopii) dla Uczestników poddających się badaniu kolonoskopii?

Nie należy ujmować zakupu w kosztach bezpośrednich.

52. Czy w ramach przedmiotowego konkursu jako wkład własny można wnieść koszty wynajmu sali należącej do Wnioskodawcy (na podstawie cennika obowiązującego u Wnioskodawcy) na rzecz świadczenia badania kolonoskopii?  Należy jednak zwrócić uwagę iż sala będzie remontowana oraz wyposażana w ramach projektu?  

Beneficjent zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków ma możliwość wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w postaci wnoszenia nieruchomości/ części nieruchomości. Ważnym elementem przyjęcia do dofinasowania wniosku z taką pozycją jest zachowanie ogólnych zasad co do tej pozycji: racjonalności, efektywności i bezpośredniego powiazania z celami projektu.

Aby wydatek taki mógł być uznany za kwalifikowalny jego wartość musi zostać w sposób należyty potwierdzona np. poprzez operat szacunkowy lub w przypadku wnoszenia części nieruchomości np. sal – wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

W przypadku gdy w ramach projektu Beneficjent zamierza wykazać część swojej nieruchomości jako wkład własny niepieniężny przy jednoczesnym zaplanowanie działań dostosowawczych/ remontowych/ doposażeniowych tej nieruchomości w ramach projektu – wycena jego powinna odbywać się o stan pierwotny – tj. rzeczywisty wnoszony przed jej remontem/ dostosowaniem. Wartość ta powinna być adekwatna do standardów sprzed działań projektowych. Przy takim określeniu wartości wnoszonej nieruchomości nie dojdzie do podwójnego finansowania o którym mowa w ww. Wytycznych w rozdziale 6.10 pkt 3.

53. Dlaczego w sekcji G wniosku generator automatycznie ustawia wysokość dofinansowania 100% skoro maksymalne dofinansowanie w konkursie wynosi 90%? Przypadłość ta powoduje, iż w sekcji G6 generator wskazuje maksymalne dofinansowanie na poziomie 100% wartości kosztów kwalifikowanych – co nie jest prawdą. Druga sprawa, dlaczego w sekcji G.1.2 nie ma rozbicia na kwotę netto i VAT kwalfiikowany i niekwalifikowany ? Powyższe powoduje, że w sekcji G.4 (podsumowania) mamy informację, iż VAT kwalifikowany i niekwalifikowany stanowi 0,00 co też nie jest prawdą.

W sekcji G wniosku, generator automatycznie ustawia wysokość dofinansowania 100%, aby zmienić wysokość dofinansowania, należy zaznaczyć pole Zmień wysokość dofinansowania dla wydatku.

Zgodnie z Instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem (sekcja F wniosku).

W przypadku pojawiających się  problemów technicznych w funkcjonowaniu generatora wniosków może Pan kontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego) poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/login.html?_flowId=pomoc-flow&_flowExecutionKey=e1s1

W opisie proszę podać numer naboru lub wniosku o dofinansowanie oraz jak najwięcej szczegółów np. sekcję wniosku, pkt wniosku, ewentualnie nr wyświetlonego błędu, rodzaj i wersję przeglądarki itp. oraz podanie adresu e-mail do kontaktu na który zostanie przesłana kopia wiadomości.

54.Na jakiej podstawie/ jakiego dokumentu mogą być kwalifikowalni uczestnicy projektu   z grupy   osób  w wieku 40 – 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego – czy wystarczające będzie  w tym przypadku  oświadczenie  uczestnika o fakcie występowania u krewnego pierwszego stopnia raka jelita grubego (jeżeli tak to co takie oświadczenie powinno zawierać)- czy też  konieczne  jest przedłożenie  zaświadczeń lekarskich czy innych dokumentów?

Na wstępie należy zaznaczyć, że w Programie badań przesiewowych raka jelita grubego w latach 2019 – 2021, nie uwzględniono grupy wiekowej w przedziale 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego. Jest to grupa wyodrębniona na potrzeby realizacji Programu badań… w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Niemniej jednak, grupy w Programie i w Regulaminie konkursu są do siebie mocno zbliżone i powinny być traktowane na analogicznych zasadach.

W przypadku grupy osób bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, Program badań… nie wskazuje konieczności dokumentowania przynależności do grupy, co oznacza, że w takim przypadku Beneficjent ma możliwość zadecydowania o konieczności złożenia oświadczenia przez pacjenta. Z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu i ewentualnych kontroli, najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się kwalifikacja uczestnika na podstawie oświadczenia oraz ankiety wypełnionej ankiety przed kolonoskopią (PBP-OP).

55. Czy w  ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest uwzględnienie kosztów osobowych  personelu obsługującego  infolinię /numer dedykowany do projektu -pełniącej jednocześnie  funkcje informacyjne oraz  rejestracyjne na badania i spotkania edukacyjne.  Z doświadczenia obciążenie  prowadzenia  dedykowanego numeru wymaga  zaangażowania osobowego personelu nie stanowiącego zespołu zarządzającego projektem w pełnym wymiarze h.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego, mogą być realizowane działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych. Ponadto, ww. Wytyczne wskazują, że działania informacyjno-edukacyjne, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o programie zdrowotnym/programie polityki zdrowotnej/RPZ i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania związane z programem, nie muszą być prowadzone przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne (tak jak jest to wymagane w przypadku działań o charakterze edukacji prozdrowotnej).

W związku z powyższym, koszty osobowe personelu obsługującego infolinię/numer dedykowany do projektu mogą być rozliczane w kosztach bezpośrednich w ramach działań informacyjno-edukacyjnych. Warunkiem jest, aby taki wydatek był niezbędny do realizacji celów projektu, wynikał z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę diagnozy i został poniesiony w związku z realizacją projektu oraz przyczyniał się do zrealizowania jego wskaźników.

56. Czy w przypadku  rozliczania  realizacji  badań stawką jednostkową  możliwa jest wycena kosztów powierzchni placówki medycznej  niezbędnej  do prowadzenia  badania, czy też koszt powierzchni uwzględniony jest  w stawce jednostkowej?

Koszty powierzchni w placówce medycznej, wykorzystywane na potrzeby projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne jako wydzielony koszt bezpośredni.

57. Czy w kosztach bezpośrednich można sfinansować zakup preparatu to przeczyszczenia  (stosowany przed zabiegiem kolonoskopii) dla Uczestników poddających się badaniu kolonoskopii?

Nie należy ujmować zakupu w kosztach bezpośrednich.

58. Czy w ramach przedmiotowego konkursu jako wkład własny można wnieść koszty wynajmu sali należącej do Wnioskodawcy (na podstawie cennika obowiązującego u Wnioskodawcy) na rzecz świadczenia badania kolonoskopii?  Należy jednak zwrócić uwagę iż sala będzie remontowana oraz wyposażana w ramach projektu?  

 Beneficjent zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków ma możliwość wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w postaci wnoszenia nieruchomości/ części nieruchomości. Ważnym elementem przyjęcia do dofinasowania wniosku z taką pozycją jest zachowanie ogólnych zasad co do tej pozycji: racjonalności, efektywności i bezpośredniego powiazania z celami projektu.

Aby wydatek taki mógł być uznany za kwalifikowalny jego wartość musi zostać w sposób należyty potwierdzona np. poprzez operat szacunkowy lub w przypadku wnoszenia części nieruchomości np. sal – wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

W przypadku gdy w ramach projektu Beneficjent zamierza wykazać część swojej nieruchomości jako wkład własny niepieniężny przy jednoczesnym zaplanowanie działań dostosowawczych/ remontowych/ doposażeniowych tej nieruchomości w ramach projektu – wycena jego powinna odbywać się o stan pierwotny – tj. rzeczywisty wnoszony przed jej remontem/ dostosowaniem. Wartość ta powinna być adekwatna do standardów sprzed działań projektowych. Przy takim określeniu wartości wnoszonej nieruchomości nie dojdzie do podwójnego finansowania o którym mowa w ww. Wytycznych w rozdziale 6.10 pkt 3.

59. W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach RPO WZP w 2020 roku zwracamy się z zapytaniem  i prośbą o interpretację następujących kwestii: W Regulaminach konkursów: 06.08.00-IP.02-32-K58/20;  RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20; RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20; pojawia się następujący zapis cyt.: „IP RPO WZ ma prawo do zakwestionowania kwalifikowalności rozliczanych przez Projektodawcę wydatków, jeśli na etapie weryfikacji wniosku o płatność okaże się, iż Partner zlecił dane zadanie/ usługę merytoryczną wykonawcy zewnętrznemu (np. realizację usługi doradztwa, organizację szkolenia), jednocześnie wykazując we wniosku o dofinansowanie, iż dysponuje potencjałem i/lub doświadczeniem w realizacji danego przedsięwzięcia merytorycznego”.

Biorąc pod uwagę zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 każda usługa świadczona przez podmiot zewnętrzny/ osobę zewnętrzną nie stanowiący/ą personelu projektu (tj. samozatrudnionego/zatrudnionego na umowę o pracę) stanowi usługę zleconą, a w niektórych przypadkach stanowi zlecenie całego zadania. W świetle zapisów w/w Regulaminów podmiot zatrudniający osoby świadczące usługi medyczne na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzących własną działalność gospodarczą, co jest powszechnie stosowana praktyką w branży usług medycznych nie posiada potencjału do wnioskowania o dofinansowanie lub nie jest w stanie realizować projektu zgodnie z powyższymi zapisami Regulaminu pod rygorem uznania niekwalifikowalności kosztów.

W naszej opinii w świetle zapisów ww. dokumentów jedyną dopuszczalną formą pozwalającą na wypełnienie ww. warunków (posiadanie potencjału i/lub doświadczenia przez Beneficjenta/Partnera oraz świadczenie usług merytorycznych w oczekiwany sposób) i tym samym uznanie wydatków za kwalifikowalne jest zatrudnianie przez Beneficjenta/Partnera personelu medycznego na podstawie umowy o pracę. Prosimy o potwierdzenie poprawności powyższego stanowiska lub wskazanie poprawnego sposobu interpretacji cytowanego zapisu.

Zapis o możliwej niekwalifikowalności wydatków odnosi się w szczególności do realizacji projektów w formule partnerskiej. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie wykazano, że dane działanie (a tym samym wydatek), zrealizuje konkretny podmiot (Wnioskodawca/Partner) w oparciu o własny potencjał, a w rzeczywistości czynności te zostaną wykonane przez inny podmiot – mogą one zostać uznane za niekwalifikowalne.

We wniosku o dofinansowanie projektu, w części dotyczącej potencjału kadrowego Beneficjenta/Partnera należy dokonać analizy zatrudnienia, wskazując specyficzne uwarunkowania w branży, które dotyczą angażowania personelu w formie, o których Pan pisze. Takie zapisy będą przejrzyste i zgodne z rzeczywistym stanem, a po ewentualnym wybraniu projektu do dofinansowania – jak najbardziej kwalifikowalne, tj. Beneficjent będzie mógł w ten sposób realizować projekt. Należy więc jasno wykazać daną specyfikę formy zatrudnienia już na etapie aplikowania.

Warunek z kryterium jakości nie wyklucza możliwości wykazania i pozytywnej oceny form innych niż umowa o pracę. Należy zauważyć, iż zapisy kryterium mówią o potencjale kadrowym zaangażowanym do obsługi projektu jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych, a nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Podczas oceny takiego wniosku, może on nie otrzymać maksymalnej liczby punktów za ocenę potencjału kadrowego wnioskodawcy/partnera, np. ze względu na brak stałości zaangażowania tych osób, ale nie będzie dyskwalifikował Projektodawcy.

Odpowiadając zatem na pytanie – umowa o pracę nie jest jedyną dopuszczalną formą dla spełnienia warunku kryterium. Ponadto, forma zaangażowania personelu we wniosku przyjętym do realizacji, jest zawsze kwalifikowalną. W związku z powyższym, w opinii Instytucji Pośredniczącej, przedstawione przez Państwa stanowisko zostało zinterpretowane niewłaściwie i prawdopodobnie niesłusznie na własną niekorzyść.