Działanie 6.8 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 października 2017

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

1.Czy są kwalifikowalne w projekcie: dodatkowa infrastruktura do trzymania aparatury, odczynniki do badań, do dezynfekcji, materiały zużywalne do badań?
Dodatkowa infrastruktura do trzymania aparatury jest kwalifikowalna w ramach zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonania innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu, wyłącznie przy zdiagnozowaniu deficytów w tym zakresie i przy uwzględnieniu ogólnych zasad wynikających z Wytycznych kwalifikowalności… Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji projektu.
Odczynniki do badań i materiały zużywalne  w ramach projektów ukierunkowanych na profilaktykę raka jelita grubego są kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztu badania kolonoskopowego w wysokości 420,00 zł brutto. W ramach projektów ukierunkowanych na profilaktykę raka piersi i szyjki macicy ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania mammograficznego oraz cytologicznego, którego finansowanie jest zagwarantowane ze środków NFZ.
2. Czy możliwe jest sfinansowanie publikacji z wyników badań i przedstawienie ich na konferencji podsumowującej projekt?
Finansowanie ww. publikacji i przedstawienie ich na konferencji podsumowującej projekt nie będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie.  Celem projektu jest rozwój profilaktyki nowotworowej i zwiększenie zgłaszalności na realizowane badania profilaktyczne.
3. Czy możliwe jest zastosowanie innowacyjnych programów profilaktycznych opartych o najnowsze badania?
Zastosowanie innowacyjnych programów profilaktycznych opartych o najnowsze badania nie będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie. W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie dotyczy realizowanych programów profilaktycznych.
4. Czy zakres projektu może dotyczyć tylko raka jelita grubego?
Tak, zakres projektu może dotyczyć rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania jednego nowotworu (raka piersi/raka szyjki macicy/raka jelita grubego).
5. Zakres dopuszczalnych form działań edukacyjno-informacyjnych (czy możliwe są publikacje, audycje w radiu i TV, bilbordy?)
Wszystkie wymienione formy są możliwe do realizacji w ramach działań informacyjno-edukacyjnych.  W ramach ww. działań należy koncentrować się na formach, które umożliwią dotarcie do  grupy docelowej, np. wykorzystując lokalne media.
6. Czy ww. formy mogą zawierać informację o możliwości badań finansowanych ze środków EFS i realizowanych przez Wnioskodawcę?
Oznaczenie dokumentów jest obowiązkowe. Obowiązki informacyjne zawarte są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.
7. Czy koszty w zakresie form zapraszania, promocji i informacji kierowane do grupy docelowej wchodzą w zakres kosztów pośrednich czy zadania bezpośredniego: działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznym?
Ww. koszty mogą zostać zakwalifikowane w ramach kosztów bezpośrednich dotyczących działań informacyjno-edukacyjnych oraz edukacji prozdrowotnej.
8. Kwalifikowalność drobnego-zużywalnego sprzętu i materiałów do badań wobec stawki 420,00 zł za badanie kolonoskopii.
Materiały zużywalne w ramach projektów ukierunkowanych na profilaktykę raka jelita grubego muszą być ujęte w koszcie badania.
9. Czy konsultacja lekarska przed badaniem może stanowić jedno z działań informacyjno-edukacyjnych oraz dotyczących edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegającym na zachęcaniu do badań profilaktycznych?
W ramach projektu w ramach działań informacyjno-edukacyjnych możliwa jest forma edukacji grupowej wykonywana przez lekarza.
10. Czy koszt konsultacji lekarskiej po badaniu jest kwalifikowalny i możliwy do realizacji w ramach projektu?
W ramach projektów ukierunkowanych na rozwój profilaktyki nowotworowej brak możliwości kwalifikowania kosztu konsultacji lekarskiej po wykonaniu badania.
11. Możliwość wyceny powierzchni własnej jako wkładu własnego przy badaniach wobec stawki 420,00 zł za badanie.
Wkład własny powinien być ponoszony zgodnie z podrozdziałem 6.10 Wytycznych kwalifikowalności… . Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).
12. Czy Projektodawca podczas realizacji projektu musi mieć dostęp do SIMP?
Tak.
13. Czy Wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego muszą spełniać wymagania określone w Programie badań przesiewowych raka jelita grubego?
Tak, Wnioskodawcy składający projekt na realizację projektów dotyczących profilaktyki nowotworowej w kierunku  wykrywania raka jelita grubego muszą spełniać wymagania określone w Programie badań przesiewowych raka jelita grubego. W przypadku, gdy Wnioskodawca  nie posiada niezbędnego potencjału sprzętowego wykazanego w ww. dokumencie może zakupić niezbędny sprzęt w ramach projektu (np. videokolonoskopy), przy czym należy wskazać we wniosku, że sprzęt zostanie zakupiony przed przystąpieniem pacjentów do badania realizowanego w ramach projektu. Zakup sprzętu może zostać ujęty w projekcie wyłącznie  przy zdiagnozowaniu deficytu w tym zakresie i przy uwzględnieniu ogólnych zasad wynikających z Wytycznych kwalifikowalności…
14. WYJAŚNIENIE ODNOŚNIE KOSZTU BADANIA PROFILAKTYCZNEGO W BUDŻECIE PROJEKTU I WARTOŚCI WSKAŹNIKA REZULTATU
W związku z ogłoszonym w dniu 31 sierpnia br. konkursem nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17 Instytucja Pośrednicząca przedstawia stanowisko w sprawie kosztu badania profilaktycznego w odniesieniu do wartości wskaźnika rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby].
W Regulaminie konkursunr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17 wskazano wartość docelową wskaźnika rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby], wynikającą z założeń RPO WZ 2014-2020 na poziomie 60%.
Wartość wskaźnika w projekcie powinna zostać oszacowana przez Wnioskodawcę na podstawie rzetelnie przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej. Realizację usługi zdrowotnej w ramach dofinansowania[1] bądź wkładu własnego w budżecie projektu należy zaplanować biorąc pod uwagę realną liczbę osób, które mogą zgłosić się na badanie wskutek działań podjętych w projekcie oraz uwzględniając analizę sytuacji problemowej i ewentualne dotychczasowe doświadczenie Projektodawcy w tym zakresie. Wyżej wymieniony koszt powinien zostać zaplanowany dla liczby uczestników zgodnej z wartością powyższego wskaźnika. Oznacza to, że Wnioskodawca nie może założyć w budżecie kosztu np. badania kolonoskopowego dla wszystkich uczestników projektu, jeżeli wartość wskaźnika rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby]wynosi 70%.
Dodatkowo, należy pamiętać, że ocena projektu EFS ma charakter kompleksowy i uwzględnia zarówno skuteczność działań, jak i racjonalność oraz efektywność wydatkowania środków.
[1] Ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania mammograficznego oraz badania cytologicznego uczestniczki projektu, którego finansowanie jest zagwarantowane ze środków NFZ.
15. Zgodnie z zapisami  regulaminu po zmianach: Realizacja projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór  realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym / oportunistycznym na lata 2016-2018, podczas gdy zapis  w grupie docelowej  wskazuje,  iż Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób: w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz osób w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym). Czy w związku z tym  brak jest możliwości  realizacji badań w projekcie w systemie oportunistycznym ?
Co za tym  idzie  czy działania   informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych szczegołnie  wobec zapisów w przypisu  5 : “W przypadku projektów z zakres profilaktyki raka jelita grubego działania te mogą być skierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) lub kadr placówki medycyny pracy”  w projektach  dotyczących jelita grubego  mogą  obejmować   w tym zakresie tylko  kadrę medyczna POZ i medycy pracy. Na logikę  brak możliwości  kierowania działań promocyjno-edukacyjnych do   potencjalnych  uczestników badań bowiem  np. w spotkaniach edukacyjnych mogłyby wziąć udział  jedynie osoby  z sytemu zapraszanego  a nie  chętni spełniający wymogi regulaminu?
Ponadto ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie  wykonywania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym / oportunistycznym na lata 2016-2018 wyklucza  kwalifikację  osób  do badania przesiewowego, które  wykonały badanie kolonoskopowe  w ciągu ostatnich 10 lat.  Czy  ten  wymóg  wykluczenia takich osób jest wobec  tego wiążący dla konkursu?
Zgodnie z Regulaminem konkursu:
– Program profilaktyki raka piersi jest skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat.
– Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet w wieku 25 do 59 lat.
– Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany natomiast do osób:
 1. a) w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby), 
 2. b) w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym).
– Personelu lekarskiego i pielęgniarskiego POZ
Zgodnie z powyższymi zapisami w projektach z zakresu profilaktyki raka jelita grubego wsparcie kierować można do osób w wieku 55-64 lat (podpunkt a) tylko w trybie zapraszanym, natomiast do osób w wieku od 25 – 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym) (podpunkt b) zarówno w trybie zapraszanym jak i oportunistycznym (brak obostrzeń w Regulaminie konkursu).
Odnosząc się do pytania dotyczącego konieczności wykluczenia kwalifikacji do programów profilaktyki raka jelita grubego tych osób, które wykonały badanie kolonoskopowe w ciągu ostatnich 10 lat, to istotnie, zapisy ujęte w Programie badań przesiewowych w tym względzie znajdują zastosowanie w programach współfinansowanych z EFS, a więc również w przedmiotowym konkursie. Nie jest możliwe zatem objęcie programem profilaktyki raka jelita grubego w ramach Działania 6.8 osób, które w ciągu ostatnich 10 lat wykonały badanie kolonoskopowe. Jednocześnie istnieje wyjątek od tej reguły, tj. pacjenci z zespołem Lyncha, których wyłączenie to nie dotyczy.
16. Czy w ramach konkursu można zaplanować następujące działania (oprócz badań kolonoskopii) w ramach usług zdrowotnych dot. profilaktyki raka jelita grubego:
-wykonywanie badań RTG koniecznych dla ew. oceny jelita grubego u wybranych osób z grupy będącej przedmiotem  programu
-wykonywanie badania wirtualnej kolonoskopii w przypadki braku możliwości wykonania pełnego badania kolonoskopowego
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w ramach profilaktyki nowotworowej jelita grubego zaplanować można m.in. następujące Działania:
 • usługa zdrowotna:
 • badanie kolonoskopowe (koszt nie może przekroczyć 420 PLN brutto), w tym:
 • koszty osobowe zespołu osobowego endoskopowego;
 • koszty histopatologii;
 • koszty materiałów i preparatów używanych do endoskopii i histopatologii oraz służących przeprowadzeniu badania;
 • amortyzacja sprzętu;
 • koszt znieczulenia;
Żaden z dokumentów określających formę wsparcia w ramach Działania 6.8 RPO WZ (Regulamin konkursu, Wytyczne…w obszarze zdrowia, Program badań przesiewowych raka jelita grubego i inne) nie wskazuje na możliwość finansowania w projekcie dodatkowych/zamiennych do kolonoskopii badań. W związku z powyższym nie ma możliwości świadczenia w ramach projektu usług zdrowotnych w postaci RTG jelita grubego, czy też kolonografii TK (wirtualnej kolonoskopii).
17. Jak interpretować wymóg zgodności  z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” tj. czy Beneficjent musi dysponować wskazanym personelem i sprzętem technicznym na dzień składania wniosku czy mogą to być zasoby planowane do zapewnienia w ramach projektu (zakup sprzętu i zatrudnienie personelu)?
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, realizacja projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w konkursie ofert na wybór realizatorów zadania pn.: ”Program badań przesiewowych raka jelita grubego” w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym na lata 2016-2018, w szczególności z wymogami w zakresie zatrudnionego personelu oraz posiadanego zaplecza technicznego, tj.:
           c) „zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki  
              endoskopowe), w tym:
 • każdy z lekarzy zaplanowanych do wykonywania badań posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii i/lub dyplom Umiejętności TChP lub specjalizację z gastroenterologii lub zaliczył tygodniowe szkolenie u Koordynatora Programu,
 • potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację,
  d) posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego, w tym:
 • co najmniej 3 videokolonoskopy,
 • sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
 • sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
 • myjnia do dezynfekcji endoskopów,
  e) posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej,
  f) posiadanie biura administracyjnego z osobną linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu, adresem mailowym założonym dla celów realizacji Programu zgodnie z instrukcjami Koordynatora oraz sekretarką zatrudnioną dla celów realizacji Programu na co najmniej ½ etatu.”
W związku z powyższym posiadanie przez wnioskodawcę co najmniej 3 videokolonoskopów i innego ww. wyposażenia jest warunkiem minimalnym potwierdzającym wystarczający potencjał danego podmiotu do realizacji programu profilaktycznego.
Jednakże możliwe jest spełnienie warunku dzięki posiadaniu np. 2 videokolonoskopów i deklaracji we wniosku o dofinansowanie, że w ramach projektu zakupiony zostanie dodatkowy videokolonoskop – pod warunkiem, że dodatkowy kolonoskop zakupiony zostanie przed przystąpieniem pacjentów do badania realizowanego w ramach projektu.
Jeżeli realizacja programu profilaktycznego wymagałaby zakupu videokolonoskopu/videokolonoskopów lub wyposażenia, to mogą zostać one zakupione w ramach środków trwałych (oczywiście na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
W opinii IK UP wymóg ten może zostać spełniony również np. przez posiadanie 2 videokolonoskopów oraz zawarcie z innym podmiotem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umowy użyczenia dodatkowego videokolonoskopu na określony czas. W ten sposób wnioskodawca również będzie mógł we wniosku wykazać odpowiedni potencjał niezbędny do uzyskania pozytywnej oceny projektu.
W przypadku częściowego braku odpowiedniego personelu, Projektodawca powinien zadeklarować, że na potrzeby realizacji projektu zatrudni personel, niezbędny do prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z wymogami konkursu.
18. Czy w ramach konkursu można zakupić środek transportu dla pacjentów celem zapewnienia ich dowozu na badanie
Z punktu widzenia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie ma ku temu przeciwwskazań, natomiast w przypadku nabycia środka trwałego należy mieć na uwadze, czy zakup jest najbardziej efektywną formą jego finansowania. Może bowiem okazać się, że korzystniejszy – z punktu widzenia racjonalności wydatkowania środków publicznych – byłby np. wynajem bądź leasing. Będzie to szczegółowo weryfikowane podczas oceny projektu, jednak zawsze ostateczna decyzja, co do zapisów we wniosku o dofinansowanie należy do Projektodawcy.
19. Czy w generatorze koszty związane z działaniami edukacyjno-informacyjnymi kwalifikujemy w ramach kosztów: “działania informacyjne i promocyjne” czy “inne” [sekcja G.1.2 w generatorze] oraz  czy koszty związane ze zleceniem zadań merytorycznych zapisujemy dwukrotnie tj:  wydatki objęte limitem + zadanie zlecone [sekcja G.1.2 w generatorze].
Koszty związane z działaniami informacyjno-edukacyjnymi rekomendujemy wskazać w kategorii kosztu: „Inne”, koszty związane ze zlecaniem zadań merytorycznych w części G.1.2 należy zaznaczyć w obu wskazanych miejscach, tj. w części „Wydatki objęte limitem” oraz „Zadanie zlecone”.