Działanie 6.8 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 stycznia 2019

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

1. Minimalny wymagana wartość docelowa wskaźnika rezultatu: Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby]- zgodnie z WLWK/SOOP wynosi 60%. W przywołanym dokumencie wskaźnik ten wynosi 3.000 osób. Czy to oznacza, że wsparciem w zakresie usługi medycznej objętych musi zostać co najmniej 1.800 osób?

Wartość wskaźnika „Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby]- zgodnie z WLWK/SOOP” ustalona na poziomie 60% powinna odnosić się do danych, zaczerpniętych z Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019 – 2021” (RPZ WZ stanowi załącznik nr 7.18 do Regulaminu konkursu). Zgodnie z przywołanym dokumentem zakłada się, iż przesiew obejmie około 4000 osób w wieku aktywności zawodowej, co przekłada się na ponad 6600 osób objętych programem zdrowotnym. Powyższy wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (dot. wszystkich badań profilaktycznych, nie tylko finansowanych z EFS).

Ponadto, wnioskodawca może określić własne wskaźniki, np. dotyczące ilości osób objętych pogłębionym badaniem.

2. Czy są ustalone koszty jednostkowe jednego badania?

W odniesieniu do stawek przeznaczonych na pojedyncze badanie, zgodnie z ww. RPZ WZ, zostały one oszacowane na:

– 60 zł w przypadku podstawowego badania dermatologiczne;

– 100 zł w przypadku badania dermatoskopowego pogłębionego.

Ostateczne koszty mogą nieznacznie różnić się od wskazanych, jednak realizacja budżetu projektu musi być zgodna z wymogami stawianymi w RPZ WZ pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019-2021” w zakresie kosztów całkowitych i podziału kosztów na elementy składowe – wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może być większa od zaplanowanej alokacji w programie, tj. 1 235 294 zł. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wskazana kwota stanowi całość wartości projektu włącznie z wkładem własnym (Regulamin konkursu, podrozdział 5.3.1 Obligatoryjne warunki realizacji wsparcia).