Działanie 6.6 (K53) – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 sierpnia 2019

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy Gmina może składać wniosek? Czyli być wnioskodawca? A także czy w ramach Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,możemy wybudować nowy obiekt i go wyposażyć oraz zatrudnić opiekunki i zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3,?, gdyż nie posiadamy starego obiektu aby go zaadoptować a potrzeba jest ogromna poosiadania żłobka w Gminie.

Tak zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń w kontekście zapisów Regulaminu Konkursu gminne samorządowe jednostki organizacyjne są uprawnione do składania Wniosku w ramach przedmiotowego konkursu. Zaznaczam jednak, że Projektodawca musi wykazać doświadczenie w zakresie tematyki projektu.

W przedmiotowym konkursie nie ma możliwości wybudowania nowego budynku co wynika z typu projektu.

Wyposażenie i adaptacja budynku jest możliwa, ale jedynie w zakresie wskazanym w typie projektu (punkt 2.1.2 Regulaminu konkursu). Zaznaczam także, że w tego typu wydatki stanowić będą albo cross financing (w przypadku elementów nieprzenośnych, na stałe przytwierdzonych do nieruchomości, np. podjazd do budynku, winda) albo środki trwałe dla elementów wyposażenia o wartości przekraczającej 3500 zł netto nie będących cross financingiem (dla przedmiotowego konkursu maksymalny poziom wydatków na środki trwałe wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). Ponadto, wszystkie wydatki ponoszone na adaptację budynku i zakup wyposażenia muszą być każdorazowo uzasadnione we wniosku projektowym.

Możliwe jest także zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka. Zaznaczam jednak że celem niniejszego konkursu jest tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez rozwój opieki instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej nad dziećmi do 3 roku życia, a sam konkurs ma na celu powrót na rynek pracy rodzica po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

2. Zapewnienia trwałości projektu w ramach instytucji dziennego opiekuna. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, trwałość tych działań można rozpatrywać w dwóch wariantach:
1. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna i tym uwzględnia następujące typy działań:

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych,sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni,

stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, itp.;

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe wyposażenie sanitarne, zabawki);

c) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci

2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna nie udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

 Czy obowiązek 2 letniej trwałości projektu/rezultatów występuje w dwóch powyższych wariantach?

W projektach EFS rozróżnia się dwa rodzaje trwałości:

  1. trwałość rezultatów,
  2. trwałość projektu (operacji).

Trwałość rezultatów może występować w projekcie niezależnie od obowiązku zachowania trwałości projektu (operacji) i wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, w którym Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania wskaźników przez określony czas, który co do zasady powinien wykraczać poza datę zakończenia realizacji projektu.

Utrzymanie rezultatów projektu może być wymagane również właściwymi kryteriami wyboru, weryfikowanymi na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie podczas oceny merytorycznej wniosku. Ich spełnienie obliguje do utrzymania trwałości rezultatów w określonym czasie.  W ramach przedmiotowego konkursu występuje takie kryterium, które określa, iż: „Projektodawca zapewnia trwałość utworzonych, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna w okresie minimum 2 lat po ustaniu finansowania EFS, wskazując we wniosku o dofinansowanie sposób zapewnienia trwałości, w tym planowane działania oraz źródło ich finansowania (typ projektu 1-2)”. W obu wymienionych w pytaniu przypadkach zatem należy zachować trwałość rezultatów. Fakt udostępniania bądź nie lokalu jest tu bez znaczenia

Jednocześnie niezależnie od przyjętych kryteriów wyboru projektów dotyczących trwałości rezultatów, określonych w Regulaminie konkursu, wydatki w ramach cross-financingu objęte są warunkiem zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Obowiązek ten należy zrealizować, jeżeli kiedy we wniosku o dofinansowanie będą wydatki związane z cross-financingu będzie konieczność zachowania trwałości przez ww. okres.

Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie należy również zawrzeć informacje nt. trwałości stopnia zmian u uczestników projektu w szczególności trwałości zmiany sytuacji grupy docelowej w wyniku zaproponowanych działań w ramach projektu.

3. Jak długie możliwe jest finansowanie opieki bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w przypadku stosowania instytucji dziennego opiekuna? Jest to 12 miesięcy czy 24?

Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub u dziennego opiekuna (w tym koszt wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka) może mieć miejsce przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

4.  Czy kryterium dopuszczalności, które mówi o maksymalnym koszcie utworzenia nowego miejsca w żłobku/klubie dziecięcym /u opiekuna dziennego wynosi 33 dotyczy tylko typu 1 projektu?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu,  kryterium obowiązuje przy realizacji typu 1 oraz projektów, które realizują łącznie oba typy. W przypadku, gdy w projekcie realizowany jest tylko typ 2, kryterium nie obowiązuje. Dokładny opis, jak należy wyliczyć ten koszt w przypadku realizacji typu 1 lub łącznie typu 1 i 2, znajduje się w Regulaminie Konkursu.

5. Czy można:

1. otrzymać dofinansowanie w ramach RPO WZ działanie 6.6 można tylko na  utworzenie miejsc opieki, w tym wyposażenie sal, utworzenie placu zabaw?

2. wyposażyć, doposażyć, utworzyć plac zabaw, dofinansować koszty wynagrodzeń personelu w miejscu opieki nad dziećmi, którego utworzenie zostało dofinansowane w 2019 roku z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MALUCH+ 2019? (czy podstawowym celem wniosku powinno być utworzenie miejsc opieki czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie doposażenia lub zagospodarowanie miejsc opieki utworzonych z dofinansowaniem budżetu państwa). 

Gmina Myślibórz uzyskała dofinansowanie na utworzenie żłobka z budżetu państwa (programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MALUCH+ 2019). Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2019 roku. Proszę o informację, czy Gmina może ubiegać się o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w obiekcie lub na terenie nowo utworzonego żłobka, w tym m.in.

4. dostosowanie pomieszczeń dla drugiego oddziału żłobka (utworzenie nowych miejsc opieki dla ok. 25 dzieci),

5. doposażenie/wyposażenie oddziału żłobka, którego utworzenie zostało wcześniej dofinansowane z budżetu państwa (MALUCH+ 2019)

6. utworzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (np. zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, utworzenie parkingu) przy żłobku, którego utworzenie zostało dofinansowane z budżetu państwa (MALUCH+ 2019)

7. czy można finansować koszty funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym wynagrodzenie personelu i opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka), utworzonego z dofinansowaniem z budżetu państwa(MALUCH+ 2019).

8. czy w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach RPO WZ można pobierać opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci, czy koszty te ma pokryć Gmina.

W konkursie można realizować dwa typy projektów. Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi i tylko pod warunkiem zwiększenia liczby nowych miejsc, można sfinansować dodatkowo wydatki związane  z dostosowaniem lub adaptacją budynków i pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych. Drugi typ operacji polega na dostosowaniu istniejących  miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Podstawowym celem projektu w 1 typie operacji jest stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi. W ramach konkursu, można tworzyć nowe miejsca w placówkach utworzonych/dofinansowanych wcześniej w ramach programu Maluch+, ale musi to być przyrost miejsc w stosunku do liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną, liczonych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Środki z resortowego Programu „MALUCH+” mogą też stanowić wkład własny Beneficjenta z zastrzeżeniem, że nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków w ramach EFS i resortowego Programu „MALUCH+”. Powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oraz szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia zawierającego informację na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków, który Wnioskodawca przedstawi we wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu współfinansowanego z EFS można środki przeznaczyć na finansowanie kosztów opieki (wynagrodzenia personelu i wyżywienie dzieci) do 24 miesięcy w ramach nowoutworzonych miejsc (a nie już istniejących, powstałych w ramach programu Maluch+).

Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci powinny być ponoszone w 100% z EFS. Możliwe jest pobieranie opłat od rodziców o ile będą one ponoszone w ramach wkładu własnego i wpłaty te nie przekroczą poziomu wkładu własnego. W innym przypadku będzie stanowić to dochód projektu, który podlega zwrotowi. Ponadto opłaty te będą symboliczne i nie będą stanowiły istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Możliwość wniesienia opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym. Dodatkowo informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu, gdyż podlegać będzie ona ocenie pod kątem celowości i racjonalności.

6. Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz bieżące funkcjonowanie żłobka w okresie 12 miesięcy. Grupę docelową stanowią m.in. osoby pracujące przebywające na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim – finansowanie opieki rozpoczyna się z dniem powrotu do pracy opiekuna dziecka – w związku z tym osoby te będą przystępowały do wsparcia w rożnych okresach w ciągu tych 12 miesięcy zgodnie z tym w jakim terminie kończy się im urlop macierzyński/ rodzicielski. 

Czy prawidłowe jest założenie, że nie każda osoba otrzyma wsparcie trwające 12 miesięcy? Będą osoby, które otrzymają wsparcie 12 miesięcy ale będą i takie, które otrzymają 11, 10, 8, czy 6 miesięczne wsparcie w zależności od terminu zakończenia urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego. 

Bieżące funkcjonowanie i utrzymanie nowo utworzonych miejsc będzie trwało 12 miesięcy – opłaty lokalu, wynagrodzenia personelu itp.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu, z treścią kryterium dopuszczalności nr 1 Zgodność wsparcia, pkt 8. „Okres finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc opieki wynosi maksymalnie 24 miesiące”. Kryterium określa zatem jedynie górny próg finasowania miejsc w ramach projektu. Nie ma przeszkód, aby to finansowanie w indywidualnych przypadkach było krótsze niż 24 czy 12 miesięcy.

Nie mniej jednak należy zastanowić się nad celowością takich rozwiązań i nad ewentualnym progiem „opłacalności”. Należy pamiętać, że rodzice mają określony czas na powrót do pracy po oddaniu dziecka pod opiekę, a wsparcie to ma ich zachęcić do powrotu do pracy i zapewnić im komfort w powrocie do pracy. Zatem dyskusyjne jest, czy zapewnienie opieki na np. 3 miesiąc tylko, spełnia cele tego konkursu. Formalnie mogą Państwo tak zrobić, natomiast takie założenia mogą być nisko ocenione na etapie weryfikacji jakości projektu. Dlatego należy dobrze uzasadnić we wniosku o dofinansowanie wybór takiego rozwiązania i czy przekłada się ono na cele działania i konkursu.

Ponadto, krótszy okres finansowania miejsc opieki nad dzieckiem nie zwalnia Państwa z obowiązku zachowania trwałości utworzonych miejsc przez kolejne dwa lata.

7. Wnioskodawca jest beneficjentem projektu działania 6.6 – konkurs z 2016 r. – został utworzony żłobek na 48 dzieci, projekt kończy się 31.08.2019 r. , wszystkie wskaźniki są osiągnięte. 

Istnieje możliwość rozbudowy żłobka poprzez podnajęcie sąsiedniego lokalu – chcielibyśmy złożyć wniosek na utworzenie  dodatkowych miejsc poprzez rozbudowę żłobka. Wiązałoby się to z przebudową istniejącego żłobka sfinansowanego z EFS – np. przesunięcie ścianek działowych, wyburzenie ścian pomiędzy lokalami itp.  Adaptacja była sfinansowana z EFS i stanowiła cross financing, obowiązuje nas zachowanie trwałości. Czy taka rozbudowa żłobka nie zostałaby uznana jako nie zachowanie trwałości ? Niewielka cześć prac remontowych zostałaby zmieniona/ “zniszczona”  poprzez taką rozbudowę. Natomiast zachowana byłaby ilość miejsc opieki, wyposażenie, plac zabaw itp. żłobek będzie  normalnie funkcjonował. 

Rozpatrując przedstawiony  przypadek trzeba mieć na względzie, że przygotowując nowy projekt, w żaden sposób nie odniesie się w nim Pani do projektu już realizowanego. Oczywiście wykaże go Pani w opisie swojego doświadczenia, ale wszystkie zadania i wydatki będą odnosić się do nowych założeń, opartych na podstawie zaktualizowanej diagnozy. Oceniający również muszą odnosić się tylko i wyłącznie do zapisów danego projektu, oceniając cele i wydatki związane z tym konkretnym przedsięwzięciem. Zatem w przypadku złożenia w odpowiedzi na konkurs nowego projektu, nie ma żadnych kryteriów, które nie pozwalałyby sfinansować wydatków w ramach cross-financingu, dotyczących adaptacji pomieszczeń pod nową, zwiększona liczbę dzieci. Nie oznacza to jednak, że przyjęcie takiego projektu do realizacji będzie usankcjonowaniem zmian, o których Pani pisze.

W przypadku bowiem już realizowanego projektu, w zakresie wydatków objętych zasadą cross-financingu, obejmuje Panią warunek zachowania 5 letniej trwałości tych elementów projektu. I jakkolwiek zwiększanie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest pożądanym efektem konkursu i Działania 6.6, tak nie ma żadnych reguł w wytycznych w dokumentach, które określałyby, czy – w imieniu tego nadrzędnego celu – jest dopuszczalna jakaś skala wydatków/kosztów poniesionych z EFS w ramach jednego projektu, które można, nazwijmy to umownie, „poświęcić”, w celu zrealizowania drugiego projektu.

Trudno nam zatem ocenić, jak do tego zagadnienia podeszłaby kontrola instytucji innych niż WUP w Szczecinie, nawet jeśli my byśmy uznali wewnętrznie, że zaproponowane przez Panią zmiany w zakresie dostosowania pomieszczeń byłyby akceptowalne.

8.Projekt zakłada wsparcie dla osób opiekujących się dziećmi (spełniających kryteria z RK) a także do osób zajmujących się zawodowo opieką nad dziećmi w zakresie podnoszenia kwalifikacji:

a) Czy kryterium premiujące: „Grupę docelową w projekcie stanowią minimum w 10 % osoby z niepełnosprawnościami” odnosi się tylko do osób opiekujących się dziećmi a do osób zajmujących się opieką zawodowo nie?  Załóżmy, ze w projekcie bierze udział 30 osób opiekujących się dziećmi i 5 osób zajmujących się zawodowo opieka nad dziećmi; 10% osób z niepełnosprawnościami będą stanowić 3 osoby opiekujące się dziećmi?

b) Typ projektu 1 h. brzmi: „Finansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie pracownika żłobka/klubu dziecięcego, opiekuna dziennego” – czy w ramach tego typu można realizować tylko i wyłącznie szkolenia/ kursy podnoszące kwalifikacje w rozumieniu Wytycznych? Czy tez można realizować szkolenia / kursy podnoszące kompetencje? Planujemy szkolenia dla pracownic, które będą zatrudnione jako opiekunki dziecięce w żłobku i nie każde ze szkoleń, które byłby przydatne w pracy opiekunki kończy się nadaniem kwalifikacji, cześć podnosi kompetencje.

a) Kryterium premiujące nr 1 dotyczy Typu projektu nr 1 i 2 w całości, co oznacza, że jeżeli część grupy docelowej stanowić będą osoby wymienione w typie operacji 1 g oraz 1 h, to do spełnienia kryterium premiującego nr 1 one również muszą zostać uwzględnione (w podanym przez Panią przykładzie, dopiero 4 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem będą spełniały minimum

b) Tak, w ramach tego typu można realizować tylko i wyłącznie szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

9. W dn. 22.08.2019 weszły w życie nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którymi nastąpiła zmiana wartości początkowej środka trwałego z 3500 zł netto na 10 000 zł netto, rozumiem, że przy sporządzaniu budżetu należy stosować aktualne wytyczne, które weszły w życie po ogłoszeniu naboru?

Sprawa jest obecnie konsultowana z Instytucją Zarządzającą, w związku z czym musimy poczekać na oficjalne stanowisko dotyczące tego, które Wytyczne należy stosować w odniesieniu do konkursów już ogłoszonych.

10. Czy dobrze interpretuję zapis z RK:

„Maksymalny poziom wydatków w ramach crossfinancingu jest równy 20%. Maksymalny poziom wydatków w ramach środków trwałych jest równy 40%. Limity dotyczące cross financingu oraz środków trwałych liczone sa osobno, prawidłowym będzie zaplanowanie w budżecie poziomu wydatków w ramach crossfinancingu w wysokości  20% i poziomu wydatków w ramach środków trwałych na przykład w wysokości 5%. 

Tak, limity „nie wchodzą jeden w drugi” w związku z czym można zaplanować wydatki w budżecie na przykładowo podanym przez Panią poziomie, jeśli będzie to uzasadnione specyfiką projektu oraz koniecznością poniesienia takich wydatków.

11. Czy w projekcie Wnioskodawca obligatoryjnie musi zaplanować w grupie docelowej 20% osób osoby bezrobotne i/lub osoby bierne zawodowo.

Wnioskodawca nie musi planować w grupie docelowej 20% osób bezrobotnych i/lub osoby biernych zawodowo.

12.Czy placówkę niepubliczną obowiązuje taryfikator w kontekście wynagrodzenia opiekunek? Wskazano w nim, iż wynagrodzenie powinno maksymalnie wynosić tyle, ile wskazano w “Zasady finansowania regulowane są w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn. zm.).

IP dopuszcza możliwość zastosowania stawek wyższych. mogą się różnić czyli być wyższe niż wskazane o ile zostanie to uzasadnione. Możecie Państwo wskazać obowiązujące u siebie stawki.

Niewątpliwie nie może obowiązywać rozporządzenie o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. Koszty wynagrodzeń będą analizowane przez Komisję Oceny Projektów.

Należy pamiętać, że standard i warunki szczegółowe zatrudniania personelu (m.in. zasady organizacji opieki, kwalifikacje osób sprawujących opiekę) uregulowana jest w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) i każdy wnioskodawca jest zobowiązany do ich stosowania.

13. Wnioskodawca posiada własne, wypracowane standardy opieki, zgodnie z którymi w już istniejącej placówce (którą chciałby rozbudować) opiekę prowadzą osoby o kwalifikacjach przekraczających minimalne wymagania wynikające z prawa polskiego (zatrudnia się na to stanowisko osoby z wykształceniem wyższym pedagogicznym i doświadczeniem w opiece nad dziećmi min. 2 lata). W celu zachowania standardów Wnioskodawca chciałby utrzymać w ramach nowych miejsc standard zatrudniając osoby o ww. minimalnych kwalifikacja i doświadczeniu, ale wiąże się to z przekroczeniem stawki z taryfikatora. Czy możliwe jest jej przekroczenie pod warunkiem, że wartość projektu na 1 uczestnika nie przekroczy 33 000zł?

Można stosować wyższe wynagrodzenie o ile stawki są już teraz stosowane u wnioskodawcy. Wartość projektu na 1 uczestnika nie może przekroczyć  33 000 zł.   Należy pamiętać, że standard i warunki szczegółowe zatrudniania personelu (m.in. zasady organizacji opieki, kwalifikacje osób sprawujących opiekę) uregulowana jest w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) i każdy wnioskodawca jest zobowiązany do ich stosowania.

14. Czy podnoszenie kwalifikacji w ramach działań możliwych do sfinansowania wskazanych w pkt. 5.3.1.1. punkt 1 podpunkty g i h dotyczy kwalifikacji rozumianych zgodnie z dokumentem “Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych w ramach EFS”, czy w ramach tych działań mogą być też podnoszone kompetencje opiekunek?

Nie mogą być  podnoszone kompetencje opiekunek, ponieważ typ brzmi: 1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce oraz w ramach instytucji opiekuna dziennego), w tym m.in.:

  1. Finansowanie kosztów przeszkolenia i zdobycia kwalifikacji dla osób planujących zajęcie się opieką nad dziećmi do lat 3 w formie pracownika żłobka/klubu dziecięcego, opiekuna dziennego.
  2. Finansowanie kosztów podniesienia kwalifikacji sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie pracownika żłobka/klubu dziecięcego, opiekuna dziennego

Kwalifikacje muszą być  z zgodne z dokumentem “Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych w ramach EFS”.

15. Czy w ramach konkursu 6.6 występuje pomoc publiczna? Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem krajowym.

W projektach realizowanych w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 może występować pomoc publiczna/de minimis.

Już na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie na wnioskodawcy ciąży obowiązek sprawdzenia czy planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie objęte regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis czy też nie.

W celu dokonania prawidłowej identyfikacji występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis powinien on dokonać analizy własnego podmiotu oraz założeń projektu. Szczegóły dotyczące analizy występowania w projekcie pomocy publicznej/de minimis znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020

http://www.rpo.wzp.pl/kategorie/instrukcja-wypelniania-wniosku

16. Proszę o informację dotyczą wartości docelowej wskaźnika rezultatu o nazwie „Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu [osoby] – zgodnie z WLWK/SOOP”. Z informacji ze strony 26 (regulamin konkursu) wynika iż: „Wskazane powyżej wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej)”.

W tabeli powyżej (strona nr 23) dla ww. wskaźnika podana jest wartość 20%. Proszę zatem o odpowiedź: czy przy założeniu, iż projektem obejmujemy np. 100 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (niepracujących) to wartość docelowa wskaźnika w projekcie powinna wynieść nie mnie niż 20 osób? Czy jest wymagana jakaś minimalna wartość docelowa tego wskaźnika w ramach danego projektu? Jeśli tak, to jaka wartość jest minimalnie wymagana?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wskazane w regulaminie wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej).

Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystąpienie odchyleń (wartości niższych niż podane w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej) od przyjętych wartości. Określone przez Beneficjenta wartości podlegać będą ocenie przez KOP. Ocena ta opierać się będzie na efektywności projektu, tj. opisie działań i stopnia w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej, z uwzględnieniem specyfiki projektu i grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie.

Jednakże zaznaczam, że zgodnie z kryterium zgodność wsparcia: Z treści wniosku musi wynikać, że obejmując wsparciem osoby bezrobotne i/lub bierne zawodowo Beneficjent zapewnia, że będzie ono udzielane wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem. W przypadku braku podjęcia zatrudnienia przez opiekuna dziecka do lat 3 w okresie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, Beneficjent zobowiązuje się do rozwiązania przedmiotowej umowy. W treści wniosku musi znaleźć się deklaracja, że Beneficjent zapewni monitorowanie zmiany sytuacji pozostających poza rynkiem pracy opiekunów dzieci do lat 3.  Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu i/lub oświadczenia w części I. Deklaracje Wnioskodawcy – oświadczenia wniosku o dofinansowanie.

Podsumowując, w związku z przyjętym kryterium oraz z brzmieniem wskaźnika Wnioskodawca musi dążyć do tego aby 100% uczestników znalazło prace lub jej poszukiwało w momencie zakończenia udziału w projekcie – a co za tym idzie wskaźnik powinien być założony i osiągnięty na poziomie 100%.

 17. Proszę o wyjaśnienie zapisów Regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 w zakresie uwzględnienia w grupie docelowej osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Ponadto w treści Regulaminu konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 w pkt. 3.4. Wymagane rezultaty wskazano, iż: Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane rezultaty (efekty) realizacji projektu, określając przy tym wskaźniki rezultatu i produktu. Wskaźniki te odnoszą się do wspieranych operacji, tzn. są bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu (wskaźnik produktu) lub są bezpośrednim efektem dofinansowanego projektu (wskaźnik rezultatu bezpośredniego). Wskazano poniżej wskaźnik rezultatu:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu [osoby] – zgodnie z WLWK/SOOP oraz jego definicje:

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. We wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. Osoby pracujące definiowane jak we wskaźniku liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie, określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Natomiast zgodnie z aktualnie obowiązującym Załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, definicja wskaźnika: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu [osoby] brzmi następująco:

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby, które utrzymały zatrudnienie. We wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące.

Osoby pracujące definiowane jak we wskaźniku liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie.

Datą zakończenia udziału w projekcie jest data zakończenia wsparcia w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, z którego uczestnik skorzystał (podjęcie zatrudnienia nie oznacza zakończenia udziału w projekcie) lub data przerwania udziału w projekcie z powodów innych niż podjęcie zatrudnienia.

We wskaźniku można wykazać osobę, która zarówno powróciła do pracy/utrzymała zatrudnienie w trakcie trwania opieki nad dzieckiem do lat 3, jak i tę, która powróciła do pracy/utrzymała zatrudnienie w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Jeśli jednak dana osoba powróci na rynek pracy/utrzyma zatrudnienie w trakcie trwania projektu (korzystania z opieki nad dzieckiem do lat 3), wówczas może być wykazana we wskaźniku jedynie w przypadku, kiedy pracuje w momencie zakończenia udziału w projekcie lub do 4 tygodni po projekcie.

Ideą Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizowanego w województwie zachodniopomorskim,  jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3. Jednocześnie informuję, iż zapisy Regulaminu konkursu wynikają i muszą być zgodne z informacjami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zapisy w przedmiotowych dokumentach wskazują grupę docelową zgodną z tą przedstawioną w Regulaminie konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 i nie przewidują objęcia wsparciem osób pracujących  – nie przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Ponadto informuję, iż regulamin konkursu może zawężać zapisy Wytycznych. Ewentualne zmiany grupy docelowej mogą mieć miejsce w kolejnych naborach wniosków o dofinansowanie  po zmianie ww. dokumentów.

18. Czy można planować wynagrodzenie Dyrektora/Kierownika w kosztach pośrednich?

Na etapie sporządzania wniosku projektodawca zobowiązany jest do określenia w budżecie kosztów projektu z podziałem na koszty bezpośrednie ‐ koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie oraz koszty pośrednie ‐ koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy. W przypadku, gdy zakres obowiązków dyrektora/kierownika obejmuje obowiązki związane z obsługą projektu (koordynowanie i nadzorowanie projektu, prowadzenie rekrutacji, organizacja wsparcia w ramach projektu), należy je wtedy wpisać do katalogu kosztów pośrednich. Koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane do projektu np.: kierownik jednostki stanowią koszty zarządu, są kwalifikowalne i stanowią koszty pośrednie projektu.

19. Czy jest określona maksymalna wysokość opłat miesięcznych od rodziców, która stanowią wkład własny?

Istnieje możliwość częściowej odpłatności usługi przez rodziców, jednakże każdorazowo musi zostać to rzetelnie uzasadnione, a wpłaty te nie mogą przekroczyć poziomu wkładu własnego. Możliwość wniesienia opłat nie może jednak ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym. W przypadku pobierania powyższych opłat należy mieć na uwadze, iż powinny być one symboliczne i nie stanowić istotnej bariery. Ponadto informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu, gdyż podlegać będzie ona ocenie pod kątem celowości i racjonalności.

20.Czy opłaty od rodziców stanowią wkład własny prywatny czy publiczny?

W przypadku pobierania opłat od uczestników projektu powinny być wykazane jako wkład własny prywatny w budżecie projektu.

21. Czy wkładem własnym do projektu mogą być środki pozyskane z Programu Maluch+?

Środki z resortowego Programu „MALUCH+” mogą stanowić wkład własny Beneficjenta z zastrzeżeniem, że nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków w ramach EFS i tego programu. Informuję, że zapisy te będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oraz szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia zawierającego informację na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków zawartego we wniosku o dofinansowanie.

22. Czy grupą docelową w projekcie mogą być osoby pracujące, nieprzebywające na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich?

Zgodnie z zapisami regulaminu grupę docelową projektu mogą stanowić osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

23. Czy w grupie docelowej muszą znaleźć się mężczyźni? Czy jest założona jakaś proporcja?

Zgodnie z kryterium dopuszczalności projekt musi być realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum. Na etapie sporządzania wniosku Projektodawca zobowiązany jest do stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. W regulaminie konkursu nie ma zapisów mówiących o ilości mężczyzn, których należy objąć wsparciem. Należy jednak pamiętać że podział uczestników ze względu na płeć musi wynikać z rzetelnej analizy problemu w której musi zostać uwzględniona sytuacja kobiet i mężczyzn w kontekście opisywanego problemu.

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć?

Realizując projekt należy zmierzać do osiągnięcia założonych wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Zmiana wskaźników w zakresie podziału na płeć jest możliwa, aczkolwiek wymagać będzie wyjaśnień w trakcie weryfikacji wniosków o płatność.

24. Czy wsparciem w projekcie mogą być objęte również dzieci, które już uczęszczają do żłobka/klubu np. dodatkowymi zajęciami?

Nie.  W ramach projektu finansowanie jest możliwe jedynie dla dzieci z grupy docelowej.

25. Czy można realizować w ramach projektu dodatkowe zajęcia dla dzieci?

Zajęcia dodatkowe mogą zostać sfinansowanie w ramach projektu, jednak powinny być rzetelnie  uzasadnione i poprzedzone indywidualną diagnozą.

26. Czy w ramach projektu można objąć wsparciem jedynie osoby pracujące?

Zapisy regulaminu nie wskazują na konieczność objęcia wsparciem każdej w wymienionych grup. Obligatoryjne jest, by uczestnicy spełniali kryteria grupy docelowej. W przypadku objęcia wsparciem wyłącznie osób pracujących muszą to być osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

27. Czy dotacja z gminy może stanowić wkład własny w projekcie?

Tak. Dotacja może stanowić wkład własny w projekcie.

28. Wśród grupy docelowej mogą pojawić się rolnicy lub domownicy (osoby ubezpieczone w KRUS). Jak w takim przypadku kwalifikować osoby do wskaźników. Czy to będą osoby pracujące, bezrobotne czy bierne zawodowo. Jak należy podchodzić do kwestii dokumentowania aktywności zawodowej rolników i wskaźników w projekcie?

Ze względu na złożoność sprawy, odpowiedź wymagała ode mnie konsultacji z Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Jak tylko dostanę informację zwrotną od razu ją Pani przekaże.

29. Czy wartości docelowe dla wskaźników rezultatu mogą zostać określone na poziomie wskazanym dla wartości docelowych wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu czy muszą być wskazane 100% wartości?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wskazane w regulaminie wartości docelowe wskaźników rezultatu wynikają z założeń RPO WZ, w związku z czym Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia wartości nie mniejszej niż wskazana w RPO WZ/podanych w tabeli wskazanej w RK (chyba, że kryteria wyboru projektów stanowią inaczej).

Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystąpienie odchyleń (wartości niższych niż podane w RPO WZ/podanych w tabeli powyżej) od przyjętych wartości.

Biorąc pod uwagę kryteria dopuszczalności 1 ppkt 2 i 3 Wnioskodawca musi dążyć do tego aby 100% uczestników znalazło pracę lub jej poszukiwało  a w przypadku osób pracujących przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 100% wróciło do pracy i utrzymało zatrudnienie w momencie zakończenia udziału w projekcie – a co za tym idzie wskaźnik powinien być założony i osiągnięty na poziomie 100%.

30. w związku z wejściem zaaktualizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 wydatków oraz ogłoszeniem ich w Monitorze Polskim 9.09.2019, jak wnioskodawcy mają rozumieć zapisy Regulaminu konkursu Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Numer naboru:  RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19   http://-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/66-Programy-zapewnienia-i-zwi%C4%99kszenia-dostepu-do-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-2 w zakresie wartości środka trwałego. Zgodnie z nowymi  Wytycznymi jest ona zdecydowanie wyższa niż wskazana w Regulaminie. Które Wytyczne powinien zastosować Wnioskodawca?

 W związku z faktem, iż podnoszące wartość środka trwałego Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 weszły w życie po ogłoszeniu przedmiotowego konkursu należy kierować się zapisami poprzednich Wytycznych (…) oraz Regulaminu konkursu, zgodnie z którymi wartość początkowa środka trwałego to 3500 zł.