Działanie 6.6 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 kwietnia 2017

Najczęściej zadawane pytania
1. Działanie  6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Czy finansowanie można przeznaczyć tylko na adaptację i dostosowanie budynków czy można sfinansować budowę nowego obiektu?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, rozdziałem 5 – Założenia dotyczące realizacji projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3:
„Inwestycje w infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w pierwszej kolejności są realizowane w gminach, w których taka infrastruktura nie występuje. Inwestycje te są finansowane ze środków EFRR w ramach PI 9.a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289). Powyższe działania są realizowane w ograniczonym zakresie, uzasadnionym specyfiką lokalną. Decyzję w tym zakresie podejmuje IZ RPO.
Jednocześnie IZ RPO zapewnia, że wydatki na inwestycje, o których mowa powyżej, są ponoszone pod warunkiem, że:
a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 nie jest możliwe w inny sposób;
b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat);
c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości, szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
d) ewentualna adaptacja infrastruktury opiekuńczej dla dzieci do lat 3 prowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną”.
Regulamin konkursu zapewnia jednakże możliwość poniesienia wydatków w ramach cross financingu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020,  może dotyczyć:
a) zakupu nieruchomości,
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu w ramach Działania 6.6 RPO WZ wynosi 20%.
Jednakże, co do zasady, projekty planowane w ramach Działania 6.6, w zakresie związanym z pracami dostosowawczo-remontowymi, powinny koncentrować się na:
– dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacji kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.;
– zakupu i montażu wyposażenia;
– wyposażeniu i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
– modyfikacją przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
– dostosowaniu istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza realizować WYŁĄCZNIE TYP PROJEKTU 1, to czy możliwe jest wsparcie dla 1 dziecka/1 rodzica przez okres DO 24 miesięcy, czy też tylko przez okres DO 12 miesięcy?  Zapisy w punkcie 5.3 Regulaminu konkursu:1/ w punkcie 9 zawarto zapis, iż: „Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 wymienionych w pkt 7 nie będzie realizowane w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, o których mowa w pkt 1 lit.f, w trakcie trwania ich finansowania ze środków EFS i okresu trwałości”. Czy zapis oznacza, iż nie można jednocześnie realizować TYPU PROJEKTU NR 1 i TYPU PROJEKTU nr 3.
Jednocześnie punkt 7 reguluje kwestię odpowiedzi na pytanie co to jest „pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3”. Zapis w punkcie 7 wskazuje, iż chodzi o opłaty za pobyt dziecka m.in. w żłobku, ale nie w przypadku gdy dotyczy to nowo utworzonego miejsca w żłobku, a dotyczy to sytuacji, gdy projekt przewiduje pokrycie kosztów, jakie rodzic musiałby pokryć za pobyt swojego dziecka w jakiejś istniejącej placówce. Takie podejście jest spójne z odwołaniem zawartym w punkcie 7, iż dotyczy to sytuacji wymienionej w pkt.6 lit. C. W punkcie 6 litera C wyraźnie oddzielono „pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka” od innego wsparcia opisanego w punkcie 6 litera a/ i litera b/.
Zatem wątpliwość budzi jedynie zapis w punkcie 8: „Koszty wymienione w pkt 7 względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy”, który odnosi się wyłącznie do wsparcia określonego w punkcie 6 litera c, a zatem dotyczy WYŁĄCZNIE TYPU PROJEKTÓW nr 3 a nie dotyczy TYPU PROJEKTÓW nr 1.
Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy wsparcie jest realizowane w ramach TYPU nr 1 możliwe jest wsparcie dla 1 dziecka/1 rodzica przez okres do 24 miesięcy, a nie tylko do 12 miesięcy. Ponadto takie podejście jest spójne z podejściem opartym o te same Wytyczne krajowe, a stosowanym przez inne województwa w Polsce, m.in. woj. mazowieckie czy woj. dolnośląskie.
Zapis ujęty w rozdziale 5.3 Regulaminu konkursu: „Koszty wymienione w pkt 7 względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy” odnosi się tylko do wsparcia realizowanego w ramach trzeciego typu projektu tj. Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.
Z kolei zapis: „Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna, o której mowa w pkt 1 lit. f w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące” odnosi się do typu projektu 1 f, tj. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.
Jednocześnie, projekt realizowany w ramach Działania 6.6 może trwać dłużej niż 24 miesiące.
Mogę zatem potwierdzić tok rozumowania, z tym zastrzeżeniem, iż nie istnieje obostrzenie dotyczące realizacji 1 i 3 typu w ramach jednego projektu, o ile przedmiotowy zakres wsparcia w ramach tych dwóch typów nie będzie realizowany jednocześnie (tj. w tym samym czasie).
 3. W regulaminie konkursu nr: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17 wskazuje się dwa, niespójne okresy bieżącego świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z rozdziałem 5.3 Regulaminu – Wytyczne do realizacji projektów:
w punkcie 4 – Finansowanie  działalności  bieżącej  nowo  utworzonych  miejsc  opieki  nad  dziećmi  do  3  lat w  formie  żłobków,  klubów  dziecięcych  lub  dziennego    opiekuna,  o  której  mowa  w  pkt  1  lit.  f w  ramach  projektów  współfinansowanych  ze  środków  EFS jest  możliwe przez  okres  nie  dłuższy niż 24 miesiące.
zaś
w punkcie 8 mowa jest o maksymalnie 12 miesięcznym okresie kwalifikowania kosztów z EFS względem konkretnego dziecka i opiekuna, ale dotyczy to wyłącznie kosztów wymienionych w punkcie 7 związanych z bieżącym świadczeniem usług o których mowac w punkcie 6 lit. c.
4. Proszę o jednoznaczną interpretację następującego przypadku: Wnioskodawca zakłada utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka oraz finansowanie z projektu kosztów: zatrudnienia dyrektora, opiekunów, zagwarantowanie wyżywienia, zakupy wyposażenia (zabawek, pomocy dydaktycznych, środków czystości itp.). Rodzice nie będą wnosić opłat o których mowa w rozdziale 5.3 punkt 7 lit. a. Czy w związku z powyższym maksymalny okres finansowania działalności nowo utworzonego żłobka względem jednego dziecka wynosi 24 miesiące?
Przytoczone zapisy nie rodzą nieścisłości. Zapis ujęty w rozdziale 5.3 Regulaminu konkursu: „Koszty wymienione w pkt 7 względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy” odnosi się tylko do wsparcia realizowanego w ramach trzeciego typu projektu tj. Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.
Z kolei zapis: „Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna, o której mowa w pkt 1 lit. f w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące” odnosi się do typu projektu 1 f, tj. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka.
Jednocześnie, projekt realizowany w ramach Działania 6.6 może trwać dłużej niż 24 miesiące.
 5. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zawierania w budżecie informacji o planowanym pozyskaniu dotacji z Urzędu Miasta. We wniosku aplikacyjnym ujęte zostały koszty wkładu własnego oraz koszty pokrywane w ramach konkursu. Pozostałe koszty Wnioskodawca planuje pokryć z otrzymanej dotacji (400 zł * 30 dzieci * 12 miesięcy). Czy te 144 000 powinno znaleźć się w budżecie jako wkład własny? W takim jednak przypadku zostanie sztucznie podwyższona wartość projektu. 
W ramach konstrukcji budżetu wniosku należy wykazać wszystkie koszty, jakie wnioskodawca zamierza sfinansować z dotacji oraz koszty, które zamierza sfinansować w ramach wymaganego wkładu własnego.
W budżecie nie należy wykazywać środków planowanych do pozyskania w przyszłości, w kontekście finansowania nowoutworzonych miejsc  opieki przez okres wymagany kryterium trwałości (2 lata). Należy jedynie opisać, jak ta trwałość zostanie zachowana po ustaniu finansowania z EFS.
Jednocześnie zwracam uwagę, iż w przypadku pokrywania w ramach projektu ze środków EFS kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 nie można w tym czasie pobierać opłat od rodziców/opiekunów na te same wydatki.
Co do zasady, w przypadku planowania wniesienia wkładu własnego w postaci środków pochodzących z dotacji/subwencji z innych źródeł jest to możliwe. W kontekście Państwa zapytania nie jest jednak zrozumiałe, jakie „pozostałe koszty” zamierzają Państwo pokryć z ewentualnie pozyskanej dotacji z UM i jaki związek mają z projektem.
6. Czy wydatki takie jak np.: drzwi wewnętrzne, materiał wykńczeniowe, panele czy usługi remontu powinny być zakwalifikowane do katergorii dostosowanie/adaptacja pomieszczeń (…) czy wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowalnych (…)? Czy należy wybrać jeden czy dwa główne wskaźniki projektu?
Wszystkie wymienione  rodzaje wydatków można zakwalifikować do kategorii Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m.in. do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wynika to w głównej mierze z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdzie w podrozdziale 8.6 Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS czytamy:
W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
  1. a) zakupu nieruchomości,
  2. b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
  3. c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.”
Jednocześnie  jeśli zakupy planowane w ramach projektu spełniają warunki opisane w podrozdziale 8.6 ww. Wytycznych…, to należy uznać je za wydatki ponoszone w ramach cross-financingu. Niemniej jednak, ostateczną decyzję dotyczącą planowanych wydatków podejmuje Wnioskodawca, a jej racjonalność zostanie oceniona przez Komisję Oceny Projektów w kontekście całościowych zapisów wniosku.
Odnosząc się do drugiego pytania zaznaczam, że w sytuacji, gdy w ramach naboru Instytucja Pośrednicząca (IP) określiła więcej niż jeden wskaźnik główny, to co do zasady Wnioskodawca powinien wybrać dla projektu wskaźnik dominujący, tzn. taki, który w sposób przeważający charakteryzuje oferowane w ramach projektu wsparcie. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy zakłada się zbliżone proporcje uczestników kwalifikujących się do projektu z różnych przesłanek (osoby bezrobotne/bierne zawodowo… oraz osoby pracujące…, zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie konkursu), Wnioskodawca może wykazać  więcej niż jeden wskaźnik główny.
Dokumentem szczegółowo definiującym określone przez IP wskaźniki jest Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiąca Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.