Działanie 6.6 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 maja 2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. W związku z ogłoszonym konkursem 06.06.00 -IP,02-32-K37/18 dot opieki nad dziećmi do lat 3, proszę o informację czy istnieje jakieś ograniczenie dot. ilości składanych w ramach konkursu wniosków. 

Regulamin  konkursu nr  06.06.00 –IP.02-32-K37/18 nie określa kryterium związanego z ilością składanych w ramach konkursu wniosków. Decyzję w tym zakresie podejmuje samodzielnie projektodawca . Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność spełnienia przez projekt innych kryteriów: dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujących, administracyjności.

2. Czy istnieje możliwość  rozliczenia dyrekcji żłobka w kosztach bezpośrednich projektu?

W przypadku, gdy zakres obowiązków dyrektora nie obejmuje obowiązków związanych z obsługą projektu (koordynowanie i nadzorowanie projektu, prowadzenie rekrutacji, organizacja wsparcia w ramach projektu), tj. kosztów z katalogu kosztów pośrednich, wówczas koszt zatrudnienia dyrektora może zostać wykazany w kosztach bezpośrednich projektu.

3. Czy osoby pracujące, oddające dzieci pod opiekę np. niani, babci mogą stanowić grupę docelową?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie opieki na dziećmi do lat 3 jest skierowane m.in. do osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem dziecka lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

4. Odnośnie punktu w regulaminie: 1. poprzez tworzenie nowych miejsc w aktualnie funkcjonujących instytucjonalnych podmiotach opieki nad dziećmi, ich tworzenie w nowych placówkach wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki na dziećmi w wieku do lat 3. Prowadzę żłobek, w ramach niniejszego konkursu będziemy chcieli otworzyć kolejne 30 miejsc w ramach projektu 6.6 –  czy zatem mogę przewidzieć finansowanie przez 24 miesiące bieżącej działalności żłobka? Czy ten zapis “tworzenie w nowych placówkach wraz z finansowaniem …” odnosi się wyłącznie do nowych placówek? 2. Czy jest możliwy zakup defibrylatora na potrzeby żłobka?

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach działania 6.6 RPO WZ może Pani przewidzieć finansowanie przez 24 miesiące bieżącej działalności żłobka. Zapis “tworzenie w nowych placówkach wraz z finansowaniem …” odnosi się zarówno do nowych jak i  istniejących placówek (żłobki i kluby dziecięce oraz w ramach instytucji opiekuna dziennego). Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność spełnienia przez projekt kryteriów: dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujących, administracyjności.

Dokonując zakupów w ramach projektu jesteście Państwo zobowiązani do powiązania ich z rozpoznaniem zapotrzebowania oraz planowanymi w projekcie zadaniami.  Trzeba mieć na względzie, iż sam fakt, że dany wydatek jest możliwi do sfinansowania ze środków EFS nie oznacza, że będzie uznany za właściwy w danym projekcie.  Należy tez pamiętać, że całościowo budżet projektu podlega ocenie merytorycznej przez członków Komisji Oceny Projektów pod kątem zasadności, celowości i racjonalności wydatków, ich uzasadnienia i potrzeby.

5. Czy w ramach bieżącego funkcjonowania organizacja zajęć psychoruchowych jest kosztem kwalifikowanym.

Można przewidzieć zajęcia dodatkowe stymulujące rozwój psychoruchowy prowadzone w oparciu o indywidualne potrzeby dzieci – np. zajęcia koordynacji ruchowej na pływalni , gimnastyka korekcyjna. Niemniej ocena zasadności poniesienia takiego wydatku w szczególności w kontekście analizy potrzeb dzieci w wieku do lat 3  będzie przedmiotem oceny wniosku przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów pod względem racjonalności, efektywności,  niezbędności do realizacji celów projektu oraz ich uzasadnienia i potrzeby.

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność spełnienia przez projekt kryteriów: dopuszczalności, wykonalności, jakości, premiujących, administracyjności.