Działanie 6.5 (projekty konkursowe i pozakonkursowe) – faq

Dodano przez: pub pub | 12 kwietnia 2016

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu 6.5 (konkursowy)

1.Czy podmiot zagraniczny, występujący w partnerstwie z podmiotami polskimi ( posiadającymi siedzibę w woj. zachodniopomorskim) jest uprawniony do złożenia wniosku w podanym naborze? Nadmienię, że wniosek spełnia wszystkie dalsze kryteria formalne i merytoryczne, a siedziba projektu znajdować się będzie na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Odp. Uprzejmie informuję, iż Regulamin Konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15 oraz dokumenty programowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 nie wykluczają podmiotów zagranicznych z możliwości ubiegania się o środki w ramach nowej perspektywy finansowej. Należy mieć na uwadze iż biuro projektu (siedziba, filia, delegatura lub inna prawna dozwolona forma organizacyjna) powinno znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu.

2. Czy jest możliwość stypendium stażowego/szkoleniowego? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Odp. W ramach Działania 6.5 zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz pkt. 5.3 Regulaminu konkursu osobom uczestniczącym w szkoleniach i stażach przysługuje odpowiednio stypendium szkoleniowe/stażowe tj.:

Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczone proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.

3. Czy staże organizowane w ramach projektu muszą wiązać się ze zobowiązaniem dla pracodawcy do zatrudnienia osoby oddelegowanej na staż na okres co najmniej 3 miesięcy?

Odp. Kryteria wyboru projektów przyjęte dla Działania 6.5 nie nakładają na projektodawcę zobowiązania do zatrudnienia uczestnika projektu u pracodawcy u którego uczestnik odbywał staż w ramach projektu.

4. Czy istnieje możliwość aby jednym z partnerów projektu był podmiot, który jednocześnie będzie jednym z wielu podmiotów, które zatrudnią uczestników po zakończeniu ich udziału w projekcie?

Odp. Istnieje możliwość zatrudnienia uczestników przez Partnera po zakończeniu jego udziału w projekcie. Jednakże należy mieć na uwadze, iż w przypadku gdy udzielone uczestnikowi wsparcie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych wówczas istnieją przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej/de minimis.

5. Doprecyzowanie doświadczenia wnioskodawcy (kryterium wykonalności) we wniosku należy wykazać doświadczenie projektodawcy w realizacji przedsięwzięć zbieżnych z zakresem projektu. Czy organizacja 10-dniowych praktyk dla nauczycieli zawodu to odpowiednie doświadczenie?

Odp. Poprzez doświadczenie projektodawcy należy rozumieć doświadczenie projektodawcy w zakresie merytorycznym odpowiadającym zakresowi wsparcia planowanego w ramach projektu. Doświadczenie winno odnosić się do zrealizowanych przedsięwzięć w postaci projektów dofinansowanych ze środków UE, ale także do bieżącej działalności statutowej projektodawcy i/lub doświadczenia przy realizacji innych przedsięwzięć o podobnej tematyce. Wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić dlaczego doświadczenie jego jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności (i możliwości weryfikacji jej rezultatów) danego wnioskodawcy prowadzonej w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie tj.:

a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;

b) na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu;

c) na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.

Na podstawie opisu zawartego w przedmiotowym punkcie wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu, której najważniejszą rękojmią jest doświadczenie odpowiadające specyfice danego projektu. Przy czym wnioskodawca powinien wykazać swoje doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a nie jedynie tych realizowanych przy udziale środków funduszy strukturalnych. Dotyczy to również przedsięwzięć aktualnie realizowanych i zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, w których wnioskodawca uczestniczy / uczestniczą lub uczestniczył / uczestniczyli jako partner. W opisie należy jednak uwzględnić przede wszystkim przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu (pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp.).

6. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych może sam wystawić certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji?

Odp. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu usługi szkoleniowe powinny być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych. Istotną kwestią jest rozróżnienie znaczenia pojęcia kwalifikacje i kompetencje.

Poprzez kompetencje należy rozumieć wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełnić uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj.: wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

Elementem wspólnym kwalifikacji i kompetencji jest konieczność określenia efektów uczenia się, czyli wskazanie co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafi i jakie kompetencje społeczne posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia (np.: kursu, szkolenia). W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie. Kluczowe dla nabycia kompetencji jest zapewnienie realizacji w ramach projektu czterech etapów tj.:

I Etap – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,

II Etap – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu standardu wymagań, tj.: efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku działań projektowych,

III Etap – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,

IV Etap – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymogami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie.

W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie. Kluczowe dla nabycia kompetencji jest zapewnienie realizacji w ramach projektu czterech etapów tj.:

I Etap – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,

II Etap – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu standardu wymagań, tj.: efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku działań projektowych,

III Etap – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,

IV Etap – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymogami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie.

W przypadku, gdy projekt zakłada udział osób o rożnych potrzebach kompetencyjnych, dla których nie jest możliwe zdefiniowanie wspólnych efektów uczenia się na etapie tworzenia założeń projektu (zróżnicowana grupa docelowa i rodzaj wsparcia), projektodawca może zawrzeć we wniosku o dofinansowanie zobowiązanie, że co najmniej dwa pierwsze wskazane powyżej etapy będą szczegółowo opisane w indywidualnym planie działania, opracowywanym osobno dla każdego uczestnika projektu.

Instytucja szkoleniowa posiadająca wpis do RIS może sama wystawić dokument potwierdzający nabycie kompetencji (np. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia). Poprzez certyfikację należy rozumieć proces w wyniku którego uczący otrzymuje od uprawnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że uzyskał określone kwalifikacje. Certyfikacja następuje po walidacji (proces sprawdzenia, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte), w wyniku

wydania pozytywnej decyzji sprawdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.

Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu) – zgodnie z regulacjami prawa polskiego dla danego zawodu/kwalifikacji.

7. Czy istnieje możliwość, aby osoby, które przejdą całą ścieżkę uczestnictwa w projekcie po zakończeniu w nim udziału podjęły pracę w firmie zlokalizowanej poza terytorium RP np.: na terenie Niemiec? Jakie dokumenty powinien przedłożyć projektodawca w celu potwierdzenia podjęcia pracy oraz warunkujące możliwość uwzględnienia tego uczestnika w liczbie osób pracujących (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej)?

Odp. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w celu potwierdzenia podjęcia pracy wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów (w przypadku umowy zagranicznej konieczne jest tłumaczenie na język polski) potwierdzających podjęcie pracy w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu w którym zakończyły udział w projekcie, na okres co najmniej trzech miesięcy tj. 90 dni kalendarzowych (np. stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, podjęcie działalności
gospodarczej). Mając na uwadze powyższe, podmiot będący stroną umowy zapewnia, że na etapie rekrutacji do projektu beneficjent zobowiąże uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy po zakończeniu udziału w projekcie – o ile uczestnik ten podejmie pracę.

8.Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty muszą być skierowane bezpośrednio do osób biernych zawodowo (pkt. 2.1.3), czyli osób które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). W pkt 5.3.3 widnieje zapis, że efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo. Czy oznacza to, że do projektu mogą przystąpić zarówno osoby bezrobotne jak i bierne zawodowo, czy jedynie bierne zawodowo, a więc takie, które w danym momencie nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne?

Odp. Grupa docelowa w odniesieniu do której mierzony jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej została określona w pkt. 2.1.3 Regulaminu konkursu. W przypadku gdy osoba bierna zawodowo posiada status osoby bezrobotnej (zarejestrowana jako bezrobotna), wówczas osoba ta, nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

9. Czy gminy należące do Specjalnej Strefy Włączenia – obszar podstawowy;

– Szczecinek (gmina miejska)

– Wałcz (gmina miejska)

wpisują się i zarazem spełniają kryterium premiujące nr 1 tj.: projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby z terenów gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru SSW? Czy wybór gmin pozwala na uzyskanie punktów premiujących?

Odp. Projekt w ramach kryterium premiującego nr 1 skierowany jest do osób m. in. zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, obszar terenów gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. Oznacza to, że w ramach projektu objęte wsparciem mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące ww. obszar. Gminy miejskie Szczecinek oraz Wałcz nie należą do gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich tym samy gminy te nie spełniają kryterium premiującego. Obszary wiejskie oraz miejsko-wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją GUS, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT.

10. Czy instytucja szkoleniowa może być jednocześnie wnioskodawcą i wykonawcą szkoleń? Czy rozliczenie może odbywać się na podstawie tzw. noty obciążeniowej?

Odp. Instytucja szkoleniowa może być jednocześnie wnioskodawcą oraz wykonawcą szkoleń.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 6.4 pkt. 2 lit d Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 rozliczanie dokonywane na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej jest możliwe w przypadku projektów finansowanych z EFS – o ile jest to wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

11. Czy Wnioskodawca, który jest właścicielem nieruchomości może wnieść do projektu wkład niepieniężny w postaci sal szkoleniowych (wykorzystywanych do realizacji usług doradczych i szkoleniowych w projekcie) i czy prawidłowe będzie rozliczenie kosztów sali w oparciu o cennik najmu sal obowiązujący u Wnioskodawcy lub w oparciu o historię sprzedaży usług najmu sal (Faktury VAT), a ceny te zgodne są z cenami rynkowymi?

Odp. Zgodnie z zapisami podrozdział 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wkład niepieniężny w postaci sal szkoleniowych jest kwalifikowalny, o ile nieruchomość stanowi własność wnioskodawcy. W przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej. Wkładem własnym niepieniężnym nie zawsze jest cała nieruchomość mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji). W przypadku beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą polegającą m. in. na wynajmie sal szkoleniowych, wkład
niepieniężny kwalifikowalny jest do wysokości stawek stosowanych przez te podmioty w ich komercyjnej działalności.

12. Czy Wnioskodawca, który wynajmuje nieruchomość od podmiotu zewnętrznego i utworzył w niej sale szkoleniowe (posiada możliwość podnajmowania Sali innym podmiotom), może wnieść do projektu wkład niepieniężny w postaci sal szkoleniowych (wykorzystywanych do realizacji usług doradczych i szkoleniowych w projekcie) i czy prawidłowe będzie rozliczenie kosztów sali w oparciu o cennik najmu sal obowiązujący u Wnioskodawcy lub w oparciu o historię sprzedaży usług najmu sal (Faktury VAT), a ceny te zgodne są z cenami rynkowymi?

Odp. W powyższym przypadku wkład własny może zostać wniesiony jako wkład własny pieniężny. Wówczas powyższa metodologia jest prawidłowa. Wyjątek stanowi umowa użyczenia, w której nie występuje przepływ finansowy, wówczas koszty eksploatacji nieruchomości mogą zostać wniesione jako wkład własny niepieniężny.

13. Czy w sytuacji gdy przewidujemy złożenie projektu skierowanego wyłącznie do osób niepełnosprawnych i profilowanego na tę grupę docelową, z której część mogą dodatkowo stanowić niepełnosprawne kobiety oraz osoby niepełnosprawne o niskich kwalifikacjach, powinniśmy we wniosku o dofinansowanie zaplanować realizację wskaźnika efektywności zatrudnienia jedynie na poziomie 33%?

Odp. W przypadku gdy projekt ma być skierowany w całości do jednej grupy docelowej np. osób
z niepełnosprawnościami efektywność mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do tej grupy, a w przypadku gdy uczestnik projektu posiada jednocześnie cechy innej grupy np. jest kobietą lub osobą długotrwale bezrobotną – nie jest konieczne uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej dla tych pozostałych grup.

14. Czy w ramach przedmiotowego naboru w zakresie typu projektu 2a) poradnictwo zawodowe może być realizowane w formie zajęć grupowych? Wątpliwości interpretacyjne budzi bowiem zapis kompleksowym i indywidualnym pośrednictwie pracy – czy sformułowanie “kompleksowe i indywidualne” ma w tym przypadku również odniesienie do poradnictwa zawodowego?

Odp. Zgodnie z przewidzianym do realizacji typem projektu wnioskodawca w ramach typu projektu 2a) zobligowany jest do udzielenia wsparcia w formie indywidualnej do pośrednictwa pracy, natomiast w przypadku poradnictwa zawodowego wsparcie może być udzielane w formie poradnictwa indywidualnego lub grupowego.

15. Czy będą stworzone dwie oddzielne listy rankingowe dla projektów skierowanych tylko dla osób sprawnych i tylko do osób z SSW? (projekty dla niepełnosprawnych mają szansę uzyskać 5 pkt więcej tj. max 140 pkt a projekty dla os. z SSW – 135 pkt.)

Odp. W ramach konkursu dla Działania 6.5 utworzona zostanie jedna lista rankingowa obejmująca projekty
rekomendowane do dofinansowania, które na etapie oceny wyboru projektów uzyskały pozytywny wynik oceny.

16. W przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, Beneficjent i/lub Partner jest podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz posiadający dwuletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Planujemy projekt skierowany w 100% do osób z niepełnosprawnościami. Fundacja jest podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom niepełnosprawnym, doświadczenie jakie posiada na rzecz osób z sprawnościami nie dotyczy aktywizacji zawodowej, jednakże członek zarządu ma bogate doświadczenie w tej materii. Partner projektu to instytucja szkoleniowa, która nie posiada statutu, swoje usługi kieruje m.in. do osób niepełnosprawnych, ma doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Czy spełniamy rzeczone kryterium premiujące?

Odp. W ramach kryterium premiującego nr 2 przyznanie premii punktowej projektodawcy wiąże się ze spełnieniem łącznie wszystkich warunków określonych w kryterium tj. obejmując wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, beneficjent i/lub partner jest podmiotem zajmującym się statutowo pomocą osobom niepełnosprawnym oraz posiadającym dwuletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

17. W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektodawca świadczył usługi dla osób biernych zawodowo dla grupy nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników projektu. Prosimy o doprecyzowane jakiego rodzaju usługi to powinny być. Czy są to np. szkolenia komputerowe, warsztaty rozwojowe? Czy aby kryterium zostało uznane za spełnione wystarczy że spełni je lider lub partner?

Odp. Projektodawca ubiegając się o przyznanie premii punktowej w ramach kryterium premiującego nr 3 powinien posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie aktywizacji zawodowej ww. grupy. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi wyraźnie wykazać swoje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć zbieżnych z zakresem projektu tj.: opisać jakiego typu usługi były świadczone w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku dla wskazanej w kryterium grupy odbiorców wsparcia oraz wskazać, iż przedmiotowa grupa osób nie była mniejsza niż przewidywana do objęcia wsparciem liczba uczestników projektu. Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie doświadczenia projektodawcy.

18. W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami zapewniane jest wsparcie trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego. Z diagnozy naszej grupy docelowej wynika, iż nikt nie będzie potrzebował wsparcia trenera pracy, rozumiem, że skoro taka potrzeba nie została zdiagnozowana to nie ma obowiązku realizacji tego konkretnego wsparcia.

Odp. Potrzeba zapewnienia wsparcia trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego powinna wynikać z indywidualnej diagnozy osoby z niepełnosprawnościami (IPD) – osoba niepełnosprawna, a nie z diagnozy grupy docelowej. Jeśli z przedmiotowej diagnozy nie będzie wynikała potrzeba udzielenia uczestnikowi tego typu wsparcia to Wnioskodawca nie jest zobowiązany do udzielenia powyższego wsparcia.

19. W którym miejscu formularza wniosku należy wpisać informacje nt. potencjału i doświadczenia partnera? Instrukcja wypełniania wniosku jest w tym zakresie niejasne – w jednym miejscu wskazuje się, że informacje te powinny zostać zawarte w polu B.9 formularza, w innym miejscu instrukcji mowa jest o polu C.2.8. Proszę o doprecyzowanie.

Odp. Doświadczenie i potencjał partnera należy opisać w punkcie C 2.8

20. W ramach kryterium efektywności IOK dokonuje oceny stopnia/poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów oraz oceny relacji nakład/rezultat. Ocena ta będzie polegać na odniesieniu średniego kosztu realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach danego projektu do średniego kosztu ww. wskaźnika w ramach danego naboru, który będzie wyliczony w oparciu o średni koszt ww. wskaźnika ze wszystkich wniosków podlegających ocenie. Czy dobrze rozumiem, że średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu w ramach danego naboru będzie wyliczony dopiero na etapie oceny wniosków o dofinansowanie?

Odp. Średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu w ramach danego naboru będzie wyliczony na etapie oceny wniosków o dofinansowanie zgodnie z przedstawioną w Regulaminie konkursu metodologią w ramach Kryterium jakości – Efektywność.

Kryterium jakości 3. Efektywność – sposób oceny

Wskaźnik: Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po

opuszczeniu programu.

(X) Średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach danego naboru

(Y) Średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach danego projektu

(Z) Stosunek Y do X

Przykład 1:

Przykład 2:

X => 20 000 000 PLN : 700 os. = 22 857,14 PLN/os.

X => 20 000 000 PLN : 700 os. = 22 857,14 PLN/os.

Y => 1 000 000 PLN : 40 os. = 25 000 PLN/os.

Y => 1 000 000 PLN : 50 os. = 20 000 PLN/os.

Y – X = Z

Y – X = Z

25 000 PLN/os. – 22 857,14 PLN/os. = 2 143,86 PLN/os.

20 000 PLN/os. – 22 857,14 PLN/os. = – 2 857,14PLN/os.

Z% = 100%*2143,86 = 9,38%

22 857,14

Z% = 100*(-2857,14) = – 12,50%

22 857,14

Średni koszt realizacji wskaźnika wyższy o 9,38%

Średni koszt realizacji wskaźnika wyższy o 5 do 15% włącznie

= 2pkt

2pkt * waga 4 = 8 pkt

Średni koszt realizacji wskaźnika jest niższy o 12,5%

Średni koszt realizacji wskaźnika niższy o 5 do 15% włącznie

= 4pkt

4pkt * waga 4 = 16 pkt

21. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączoną do regulaminu konkursu, w przypadku oznaczenia w polu A.12 formularza wniosku, iż projekt nie jest objęty pomocą publiczną, pole B.8.1 formularza wniosku (status MŚP) powinno pozostać nieaktywne. Tymczasem pole staje się nieaktywne jeśli oznaczymy, że projekt… jest objęty pomocą publiczną (co jest nielogiczne, bowiem dane wpisywane w polu B.8.1 formularza wniosku mają zastosowanie do badania dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej w zależności od statusu przedsiębiorstwa). W związku z powyższym chciałem ustalić, czy błędna jest instrukcja wypełniania wniosku, czy też formularz generatora oraz czy w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną pole B.8.1 w ogóle musi być wypełnianie?

Odp. W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których pomoc publiczna/de minimis występuje na drugim poziomie (tj. beneficjent wsparcia nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy) we wniosku o dofinansowanie nie zaznacza się żadnego rodzaju pomocy. Tym samym, we wniosku o dofinansowanie pole w karcie wydatków dotyczącego rodzaju pomocy pozostanie nieaktywne.

22. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca ma możliwość dodawania własnych wskaźników produktu i rezultatu. W praktyce jednak generator wniosków aplikacyjnych nie posiada takiej funkcjonalności. Czy w związku z tym planowane są modyfikacje generatora w tym zakresie, czy też w instrukcji wypełniania wniosku jest błąd?

Odp. W przypadku, gdy, ze względu na założenia projektu, przedmiotowy katalog nie wyczerpuje przykładów wskaźników, Projektodawca winien zwrócić się do IOK za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zaprezentowania wskaźnika, wraz z jego definicją, jednostką miary i sposobem pomiaru, z prośbą o wprowadzenie wskaźnika do systemu SL2014. beneficjent nie ma możliwości dokonywać żadnych modyfikacji w generatorze w tym zakresie.

23. Jeśli projekt realizujemy wyłącznie dla mieszkańców SSW, to jako miejsce realizacji w punkcie A 4.3 i następne wskazujemy: całe województwo? Czy musimy wymienić WSZYSTKIE GMINY SSW? A co w przypadku, gdy projekt jest wyłącznie dla mieszkańców SSW ale jest realizowany (np. szkolenie) poza SSW – co wpisujemy w punkcie A 4.3 i następne? Czy w w/w punkcie (A 4.3 i następne) trzeba wskazać KONKRTENY ADRES jak sugeruje generator? Przecież szkolenia dla różnych grup możemy realizować pod różnymi adresami? A nawet w ramach jednej grupy zajęcia mogą być pod kilkoma adresami: np. zajęcia teoretyczne gdzie indziej, praktyka gdzie indziej, staż gdzie indziej, staż w wielu miejscach, itd.?

Odp. W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt dotyczy to również Specjalnej Strefy Włączenia. Określając miejsce realizacji projektu, wnioskodawca nie jest zobowiązany do uzupełnienia pól A 4.6 – A 4.8, które są polami nieobowiązkowymi.

24. Wśród wskaźników produktu jest kilka odnoszących się do „liczby osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką wsparcia. Jest to wskaźnik produktu, a nie rezultatu zatem do kogo się odnosi, skoro ścieżka wsparcia oznacza kwalifikacje? Czy dotyczy to osób, które przejdą szkolenia ale nie zdadzą egzaminów i w efekcie nie uzyskają kwalifikacji/kompetencji? Jeśli specyfika projektu nie uwzględnia osób niepełnosprawnych to czy należy wskazywać wskaźniki produktu dla tej grupy z wartością 0, czy nie uwzględniać tych wskaźników? Czy analogicznie uwzględniać wskaźniki rezultatu dla tej grupy?

Odp. W przypadku gdy specyfika projektu nie przewiduje objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych projektodawca nie dokonuje wyboru wskaźników dla tej grupy. Wskaźniki powinny zostać prawidłowo dobrane oraz być adekwatne do typu projektu/grupy docelowej. W przypadku, gdy przewidziana dla uczestnika projektu ścieżka wsparcia przewiduje szkolenia kończące się uzyskaniem kwalifikacji to projektodawca ujmuje tą osobę do wskaźnika zarówno liczby osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką wsparcia oraz liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu pod warunkiem, że uczestnik pozytywnie ukończył szkolenie i uzyskał kwalifikacje w wyniku walidacji i certyfikacji.

25. W przypadku szkoleń zawodowych przewidzianych do realizacji w ramach projektu, ich zakres musi być zgodny z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez konkretnych przedsiębiorców na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych (na podstawie diagnozy zawartej we wniosku o dofinansowanie). Czy należy „konkretnych przedsiębiorców” wymienić z nazwy? Czy wystarczy zapis, iż będą to przedsiębiorcy z konkretnej branży?

Odp. Planując w projekcie wsparcie w postaci szkoleń zawodowych wnioskodawca musi tak zaplanować tematykę szkoleń, aby wiedza zdobyta podczas szkolenia zawodowego była odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje zawodowe i wynikało z diagnozy problemu. Należy mieć na uwadze, iż w przypadku gdy udzielone uczestnikowi wsparcie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych wówczas istnieją przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej/de minimis.

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach naboru 6.5 (pozakonkursowy)

1. Jaki będzie okres kwalifikowalności wydatków w kolejnej edycji projektu w 2016 r.?

Odp.: Okres realizacji projektów pozakonkursowych drugiej edycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 będzie obejmował okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. W związku z powyższym, okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2016 r. Ponadto informuję, iż istnieje możliwość ponoszenia wydatków w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Warunkiem uznania wydatków, o których mowa powyżej za kwalifikowane, jest zachowanie ich zgodności i zakresu realizowanego wsparcia finansowanego ze środków Funduszu Pracy z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz prowadzenie odrębnej księgowości dla tych kosztów.

2. Czy Urząd Pracy planując wsparcie w kolejnej edycji projektu w 2016 r. ma obowiązek organizacji szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych?

Odp.: Przedmiotowa forma wsparcia ma charakter fakultatywny. Jednakże, w sytuacji gdy w projekcie zostanie zaplanowana forma wsparcia w ramach typu operacji 1 ppkt. b) tj.: nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia należy mieć na uwadze, iż wnioskodawca jest zobowiązany do osiągnięcia wskaźnika: „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”.

3. W poprzednim naborze Urząd Pracy zaplanował wydatkowanie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. dodatkowej kwoty środków finansowych w wysokości nie większej, niż 1/12 środków FP otrzymanych w ramach projektu w 2015 r. Czy ww. kwota pomniejsza przyznany limit FP kolejnej edycji projektu na 2016 rok?

Odp.: Wartość projektów drugiej edycji w 2016 roku stanowić będzie kwota środków FP zgodna z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2016 rok odpowiednio pomniejszona o kwotę wydatków przewidzianych na realizację ostatnich 3 miesięcy projektów pierwszej edycji. Powyższe zapisy są zgodne z Regulaminem naboru wniosków Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2015 – tryb pozakonkursowy w ramach RPO WZ 2014-2020 (numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/15).

4.Czy w przypadku wcześniejszego niż planowano zakończenia pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy, osoba kierowana na uzupełnienie musi spełniać warunki dot. uczestnictwa w projekcie / czy należy również wykazywać ją jako uczestnika projektu w sprawozdawczości?

Odp.: W przypadku przerwania zatrudnienia przez uczestnika projektu w trakcie trwania realizacji projektu należy w to miejsce skierować kolejną osobę bezrobotną na wyposażone/doposażone stanowisko pracy. Beneficjent zobowiązany jest zweryfikować sytuację takiej osoby i zapewnić, iż wsparcie otrzyma ostateczny odbiorca wsparcia, który spełnia kryteria wskazane w opisie grupy docelowej projektu. Nowy uczestnik wliczany jest do wskaźników projektu. W przypadku przerwania zatrudnienia osoby już po zakończeniu udziału w projekcie należy również po zakończeniu realizacji projektu skierować na wyposażone/doposażone stanowisko pracy kolejną osobę bezrobotną, celem dopełnienia wszystkich wymagań umowy z pracodawcą.

5. Czy adres do kontaktu z uczestnikiem ma być adresem jego zamieszkania (wówczas jest to adres do kontaktu osobistego) czy adresem korespondencyjnym – adresem gdzie dotrze ew. poczta (nie zawsze jest on tożsamy z adresem zamieszkania)?

Odp.: Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta wersja 1.4 należy wskazać adres kontaktowy uczestnika tzn. dane z obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie.

6. Czy stosowanie klauzul społecznych dotyczy tylko zamówień publicznych?

Odp.: Obowiązek stosowania klauzul społecznych wynika z pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dotyczy
to zarówno zamówień publicznych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), jak i zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

7. Czy i jakie załączniki wymagane są na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu?

Odp. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami pkt. 3.2.4 Regulaminu naboru wymagane są następujące załączniki:

  • Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki organizacyjnej do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem do realizacji projektu. Uchwała powinna być przyjęta najpóźniej w dniu złożenia wniosku do WUP w Szczecinie;
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania projektodawcy – możliwe jest udzielenie przez dyrektora jednostki pełnomocnictwa wyznaczonemu pracownikowi jednostki do czynności związanych z realizacją projektu. Pełnomocnictwo musi wskazywać szczegółowo do jakich czynności osoba jest upoważniona. Jeżeli Dyrektor udzieli pełnomocnictwa również do podpisania wniosku o dofinansowanie, musi ono zostać udzielone najpóźniej w dniu złożenia wniosku do WUP w Szczecinie (jeżeli dotyczy).

We wniosku o dofinansowanie należy oznaczyć odpowiednie pola w sekcji J. W przypadku zaznaczenia pola „TAK” w kolumnie PLIKI pojawia się zakładka, która daje możliwość załączenia dokumentu.

8. Czy we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć wszystkie wskaźniki specyficzne dla projektu, czy wystarczy wskazać tylko wskaźniki określone w Regulaminie naboru w pkt. 3.4?

Wnioskodawca w ramach wniosku o dofinansowanie projektu wybiera wszystkie adekwatne dla danego typu projektu i grupy docelowej wskaźniki z listy rozwijanej (zarówno wskaźniki kluczowe, jak i specyficzne dla projektu).

9. Jak należy wypełnić sekcję A.12 Pomoc publiczna?

Odp.: W przypadku projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16 pomoc publiczna/pomoc de minimis wystąpić może wyłącznie na drugim poziomie, tj. udzielana będzie przez Beneficjenta, a nie przez IP RPO. W związku z powyższym, we wniosku o dofinansowanie należy: W pkt. A.12.1 Czy projekt jest objęty pomocą publiczną i/lub de minimis? Należy wybrać opcję „NIE”. Pkt. A.12.2 Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej wypełnione zostało automatycznie. w sekcji A.12 Wnioskodawca wypełnia pkt. A.12.3 Analiza wstępowania pomocy publicznej, w sekcji G na karcie wydatków dotyczącej Rodzaju pomocy publicznej i/lub de minimis pole pozostaje nieaktywne.

10. Jakie dane należy ująć w pkt. B.1.3 Nazwa Wnioskodawcy/Projektodawcy?

Odp. Zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu naboru w pkt. B.1.3 należy wpisać właściwy Powiat lub miasta na prawach powiatu oraz nazwę PUP (np. Powiat Gryfiński/Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie).

11. Jak należy określić wartość bazową dla danego wskaźnika?

Odp. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia do określenia sytuacji danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu.W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada danych dotyczących wartości wskaźnika przed rozpoczęciem realizacji projektu np.: grupa docelowa zostanie dopiero zrekrutowana, wówczas wartość ta wynosi 0.

12. Czy wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu w pkt. A.4.2 Projekt realizowany na terenie całego kraju należy wybrać tylko powiat czy również gminy?

Odp. Wypełniając wniosek Wnioskodawca w pkt. A.4.2 wybiera opcję „NIE”. W przypadku, gdy projekt realizowany jest na obszarze całego powiatu należy tylko dokonać właściwego wyboru w pkt. A.4.4 (dotyczy to sytuacji w której projekt realizowany jest na terenie wszystkich gmin określonego powiatu). Oznacza to, iż nie ma konieczności wybrania pozostałych opcji np: w pkt. A.4.5.

13. Czy we wniosku o dofinansowanie w pkt B.1.5 Adres do korespondencji wnioskodawcy, należy wpisać adres powiatu?

Odp.: W przypadku, gdy adres do korespondencji jest tożsamy z adresem siedziby Wnioskodawcy pkt. B.1.5 należy zaznaczyć opcję jak wyżej. W przypadku, gdy korespondencja pomiędzy IP a Wnioskodawcą kierowana będzie na inny niż wskazany w pkt. B.1.4 adres wówczas we wniosku o dofinansowanie w pkt. B.1.5 należy wskazać właściwy adres np.: adres siedziby PUP.

14. Czy dane PUP powinny być zawarte w pkt. C.4 Realizator projektu?

Odp.: W związku z faktem, iż Powiatowe Urzędy Pracy są realizatorem projektów systemowych w sekcji C.4 należy wpisać dane właściwego PUP.

15. Czy we wniosku w pkt. 3.4 Rodzaj działalności gospodarczej należy wybrać opcję Administracja publiczna?

Odp. Tak. W polu 3.4 należy wybrać opcję Administracja publiczna.

16. Czy koszty w zadaniach muszą być uszczegółowione (np.: w zadaniu STAŻ: osobno koszty stypendium, osobno, dojazdy, osobno badania) czy można je napisać łącznie jako 1 pozycja (np. koszty realizacji stażu dla osoby bezrobotnej tj.: stypendia, dojazdy, badania)?

Odp.: Budżet projektu należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego tj.: jedno zadanie powinno stanowić jedną pozycję budżetową.

17. Brak możliwości wprowadzania danych (SL 2014) przez więcej niż jedna osobę.

Odp.: Zgodnie z informacją przesłaną w SL2014 w dniu 11 stycznia br. istnieje możliwość równoczesnego wprowadzania danych w zakładce Monitorowanie uczestników przez więcej niż jedną osobę. Ponadto, istnieje możliwość równoczesnego wprowadzania danych we wniosku o płatność (np. w zakładce Zestawienie dokumentów) oraz w Monitorowaniu uczestników.

18. Występuje problem z zapisywaniem wprowadzanych wcześniej danych w tym załączników. Błędy systemowe WUP weryfikuje i wykazuje w pismach jako błędy PUP ( PUP nie ma wpływu na to że dane nie zapisują się w SL 2014).

Odp.: Wszelkie błędy systemowe prosimy zgłaszać na adres e-mail ami.powr@wup.pl lub ami.rpzp@wup.pl. Zgłaszając na w/w adres email błędy w funkcjonowaniu SL2014 prosimy o szczegółowy opis sytuacji problemowej.Jednocześnie informujemy, iż wszelka korespondencja dot. projektów od momentu podpisania umów o dofinansowanie wysyłana jest w SL2014 oraz pocztą tradycyjną na adresy powiatowych urzędów pracy.

19. Czy w ramach RPO możliwe będzie finansowanie takiej formy wsparcia jak refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy?

Odp.: Zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ 2014-2020 oraz typem 1 projektu tj. pkt 1 c, które brzmi następująco: wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia
dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska, jest możliwość finansowania przedmiotowej formy wsparcia.

20. Czy forma wsparcia – doposażenie stanowisk pracy, będzie liczona do ogólnej efektywności zatrudnieniowej?

Odp.: W przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, za moment rozpoczęcia pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, należy uznać datę podjęcia pracy przez skierowanego przez Urząd Pracy bezrobotnego na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy. Jednocześnie informuję, iż aby daną osobę móc zaliczyć do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej musi ona spełniać wymogi opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020tj.: musi być zatrudniona na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy przynajmniej na ½ etatu.

21. Czy IP narzuca procentowy / ilościowy udział poszczególnych grup wśród uczestników projektu (np. osób niepełnosprawnych, osób po 50 r. ż.)?

Odp. W ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02_P01/16 kryteria wyboru projektu nie narzucają wnioskodawcy procentowego/ilościowego udziału poszczególnych grup uczestników projektu.