Działanie 6.5 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 listopada 2018

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy do grupy docelowej osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy zaliczają się osoby długotrwale bezrobotne? Wątpliwość wynika z faktu, że zapis odnośnie grupy docelowej w pkt 2.1.3. brzmi:

„ Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

Typ projektów 2: 1. Osoby bierne zawodowo/bezrobotne niezarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, oraz osoby o niskich kwalifikacjach).”

Z kolei w szczegółowych kryteriach dopuszczalności – punkt 2.3 tabeli zapis odnośnie grupy docelowej brzmi:

„Uczestnikami projektu (grupą docelową) są:a) obligatoryjnie: – osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, które stanowią nie mniej niż 60% uczestników projektu”.

Grupa docelowa zawarta w SOOP RPO WZ określa ogólne ramy, w jakich można udzielić wsparcia. Wskazany katalog sytuacji definiujących osobę w trudnej sytuacji istotnie nie wskazuje na przesłankę długotrwałego bezrobocia. Niemniej jednak, zwracam uwagę, iż w dokumencie tym zapisano, iż są to „osoby bierne/bezrobotne, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji (…).” Zatem nie ograniczają z zasady wsparcia wyłącznie do osób biernych bądź bezrobotnych, spełniających dodatkowo którąś z przesłanek trudnej sytuacji. Zapis  Regulaminu konkursu w części 2.1 koresponduje bezpośrednio z zapisami SOOP natomiast zapis  z części dotyczącej kryterium fatycznie już zawęża tą grupę.

Możliwość określania kryteriów w naborze pozwala IP na kierunkowanie wsparcia do zawężonych, w stosunku do ogólnych uwarunkowań, grup docelowych. Przedmiotowe kryterium zatem, decyzją IP, IZ i Komitetu Monitorującego, warunkuje udzielenia wsparcia tylko do osób biernych i/lub bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (zatem każda z osób biernych bądź bezrobotnych niezarejestrowanych, rekrutowana do projektu, musi dodatkowo spełniać co najmniej jedną z przesłanek bycia osobą w szczególnie trudnej sytuacji).

2. Czy dane BAEL podawane w zal_ 7_25_ Diagnoza społeczno-gospodarcza poszczególnych grup,  obejmują tylko grupę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, czy też grupę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i grupę osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP?

Dane BAEL dotyczące liczby osób bezrobotnych, zawarte w zał. 7.25 Diagnoza społeczno-gospodarcza poszczególnych grup osób objętych wsparciem w ramach RPO WZ, obejmują osoby, które nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

3.Czy istnieje maksymalna kwota na uczestnika / maksymalny średni koszt na uczestnika projektu w ramach przedmiotowego konkursu? Szczególnie w kontekście kryterium premiującego zakładającego objęcie zatrudnieniem subsydiowanym min.50% uczestników oraz wynikającą z ww. Rozporządzenia koniecznością realizacji zatrudnienia subsydiowanego w stosunkowo długim okresie (a zatem generującego odpowiednio wysokie koszty).

Zgodnie z dokumentacją konkursową – nie istnieje maksymalna kwota na uczestnika/maksymalny średni koszt na uczestnika projektu w ramach przedmiotowego konkursu. Natomiast zasadność ponoszonych wydatków (ich wysokości) będzie oceniana na KOP – jest to uzależnione  od całości zapisów we wniosku (m.in. od wykazania potrzeby realizacji danej formy wsparcia wśród grupy uczestników planowanych do objęcia projektem, doświadczenia wnioskodawcy w realizacji takich form, analizy rynku itp.  –  należy zaznaczyć, iż te wydatki nie są ujęte w stawce jednostkowej i muszą zostać rzeczywiście poniesione.

4. Czy możliwe jest zastosowanie subsydiowanego zatrudnienia dla danej osoby w okresie krótszym niż wskazane w Rozporządzeniu?

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, długość objęcia wsparciem w postaci subsydiowanego zatrudnienia (refundacja wydatków kwalifikowanych) może zależeć od uczestników objętych wsparciem (w zależności do jakiej grupy przynależą) oraz od rodzaju pomocy, jaka zostanie udzielona przedsiębiorstwu: czy będzie to pomoc de minimis czy też pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie.

W przypadku pierwszego rodzaju pomocy, pomoc de minimis, w przedmiotowym rozporządzeniu zostało wskazane, że kosztem kwalifikowanym są koszty wynagrodzenia pracownika przez okres odpowiednio 6-, 12-, 24-miesięcy lub odpowiadający minimalnemu okresowi czasu wynikającemu z odrębnych przepisów.

Natomiast pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej: – odpowiadający minimalnemu okresowi czasu wynikającemu z odrębnych przepisów lub ze zbiorowych układów pracy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji i pracownika niepełnosprawnego, lub – wskazany w umowie zawartej z pracodawcą – w przypadku innych kategorii pracowników. Tym samym nie można wykluczyć sytuacji, że pracownik zatrudniony w ramach pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia będzie zatrudniony przez czas krótszy, niż wskazane 6-, 12-, 24-miesiące.

W przypadku drugiego rodzaju pomocy (pomoc publiczna) okres kwalifkowania wydatków może być krótszy (niż pełen okres wynoszący odpowiednio 6-, 12-, 24-miesięcy lub odpowiadający minimalnemu okresowi czasu wynikającemu z odrębnych przepisów), tj. w zależności od grupy uczestników może obejmować np. do 12 czy też do 24 miesięcy. Należy pamiętać, iż z przedstawionej diagnozy powinna wynikać między innymi grupa uczestników, która zostanie objęta wsparciem oraz okres subsydiowanego wsparcia.

5. Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest uznawana za składkę na ubezpieczenie społeczne? 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że ubezpieczenia społeczne obejmują: – ubezpieczenie emerytalne; – ubezpieczenia rentowe; – ubezpieczenie chorobowe, oraz – ubezpieczenie wypadkowe. Tym samym składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na FP i FGŚP nie mogą być uznane za ubezpieczenie społeczne. Jednakże kosztem kwalifikowanym pomocy publicznej oraz de minimis na subsydiowanie zatrudnienie jest wynagrodzenie brutto w skład którego mieści się składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Zatem składka zdrowotna może być kosztem kwalifikowanym.

Podobne podejście dotyczy składki na FP i FGŚP.

6. Czy składki na składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy są uznawane za składkę na ubezpieczenie społeczne?

Składka na FGŚP i FP jest wydatkiem kwalifikowalnym dla subsydiowanego zatrudnienia (patrz odpowiedź wyżej)

7. Jaka kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto jest akceptowalna przez IOK w ramach zatrudnienia subsydiowanego? Czy akceptowalna jest kwota na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w Polsce / woj.zachodniopomorskim? Przy założeniu, że konkretne firmy/branże, w ramach których uczestnicy będą objęci zatrudnieniem subsydiowanym, zostaną wybrane na etapie realizacji projektu.

W przedmiotowym konkursie nie przewidziano maksymalnego limitu wynagrodzenia brutto podlegającego refundacji w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Niemniej wysokość przyjętego wynagrodzenia oraz jej zasadność/racjonalność będzie oceniania podczas prac KOP z uwzględnieniem zapisów zawartych we wniosku.

8. Czy biorąc pod uwagę rozliczanie projektów na podstawie stawek jednostkowych, to środki na realizację projektu zostaną zapewnione wnioskodawcom z góry, tak by mogli nimi dysponować już w trakcie realizacji poszczególnych działań, czy też zostaną wypłacone dopiero po zrealizowaniu całości działań pozwalających na rozliczenie danego poziomu procentowego stawki jednostkowej?

Sposób przekazywania transz został dokładnie opisany w części 5.1.9 Regulaminu Konkursu.

9. Czy w przypadku kryterium premiującego nr 4, którego jedną z przesłanek spełniania jest „Projektodawca i/lub Partner jest podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom z niepełnosprawnościami;” IOK dopuszcza możliwość spełnienia tego kryterium przez podmioty niedziałające na podstawie dokumentu jakim jest statut (co do zasady statutami nie posługują się przedsiębiorstwa prywatne), lecz mimo zajmujące się wsparciem osobom niepełnosprawnym w ramach swojej działalności?

Zgodnie z brzmieniem kryterium Projektodawca i/lub Partner musi zajmować się statutowo osobami niepełnosprawnymi, co oznacza, iż musi dysponować statutem.

10. Zgodnie z Instrukcją “opis planowanych zadań powinien być możliwie szczegółowy“, jednakże biorąc pod uwagę limit znaków (max. 3000 znaków), czy powinno się opisać tylko obligatoryjne formy wsparcia, którymi zostaną objęci wszyscy uczestnicy, tj. IPD i poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy i wskazać, że pozostałe formy wsparcia zostaną dobrane dla danych uczestników na podstawie ich indywidualnych potrzeb oraz IPD?

Czy też należy jednak wymienić pozostałe możliwe formy pomocy? Jeśli tak, to czy wymagany jest dokładniejszy opis działań oraz określenie wymiaru danego wsparcia i liczby uczestników nim objętych? Np. ilu uczestników z grupy docelowej pójdzie na staże / jak długo będą trwały te staże.

Zatem czy trzeba założyć jaki odsetek uczestników będzie objęty np. szkoleniami, a jaki stażami i ile będą trwały staże lub ile będą trwały szkolenia?

Całe wsparcie, jakie ma zostać udzielone w projekcie powinno być realizowane na podstawie przedstawionej szczegółowej diagnozy, która została przeprowadzona przez Wnioskodawcę, i powinno być opisane w sposób jasny i czytelny, aby oceniający mógł z treści wniosku wyczytać czy zaplanowane wsparcie dla uczestników w ramach projektu jest odpowiednie i zgodne z przedstawioną diagnozą, a co za tym idzie, czy założenia i zapisy wskazane we wniosku odpowiadają na wskazane problemy dotyczące rynku pracy. Dodatkowe wsparcie, jakie ma zostać udzielone uczestnikowi, musi wynikać z IPD, jednak nie może być one udzielane na przykład w zawodach czy obszarach, które nie wynikają z problemu, czy też występuje brak powiązania z przedstawioną diagnozą lub potrzebami w tym zakresie. Za pożądaną sytuację można uznać taką, w której to wnioskodawca po dokładnej analizie rynku oraz planowanej do objęcia grupy docelowej uczestników jest wstanie określić już na etapie pisania wniosku, jakie formy wsparcia zostaną zaplanowane dla poszczególnych uczestników. Należy zwrócić uwagę, iż nie wskazanie konkretnej ilości osób, jaka zostanie objęta konkretnym wsparciem, nie wyklucza poprawnego opisania form we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi we wniosku o dofinansowanie zawrzeć informacje, jakimi formami wsparcia planuje objąć uczestników i opisać to we wniosku o dofinansowanie, w tym np. poprzez podanie planowanej długości staży. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę założenia konkursu, w tym dotyczące obligatoryjnych wskaźników, które jasno określają, jaka powinna być minimalna wartość osób uzyskujących kwalifikacje, natomiast w przypadku kompetencji wnioskodawca musi określić wartość adekwatnego wskaźnika. Innymi słowy, zapisy zawarte w Regulaminie konkursu w niektórych przypadkach wręcz wymuszają konieczność dokonania odpowiedniego opisu form wsparcia, na przykład poprzez poprawne określenie ilości osób, które wezmą udział w szkoleniach. W związku z powyższym, wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie jak najbardziej szczegółowe opisy form wsparcia (na ile pozwala przedstawiona diagnoza oraz forma wsparcia). Tylko odpowiednio opisane formy wsparcia, odzwierciedlające to wskaźniki, jak i sposoby oraz źródła ich pomiaru dają możliwość pozytywnej oceny wniosku.

11. Czy katalog możliwych form wsparcia ma być zamknięty czy też może dopuszczać inne formy wsparcia niż te wymienione we wniosku, lecz zgodne z faktycznie przygotowanym IPD? Np. wnioskodawca przewidzi we wniosku obligatoryjne formy: IPD, doradztwo/pośrednictwo, a także fakultatywne szkolenia, staże i zatrudnienie subsydiowane, a w ramach opracowania IPD okaże się, że jeden uczestnik na załóżmy 100 osób z grupy docelowej będzie wymagał objęcia wsparciem trenera pracy. Czy wtedy zastosowanie takiej formy wsparcia będzie możliwe mimo nieopisania jej z nazwy we wniosku (lecz wpisującej się idealnie w założenia IPD danego uczestnika)?

Wskazówki co do opisu form wsparcia zostały zawarte w powyższej odpowiedzi. Odpowiadając na pytanie dotyczące trenera, to zastosowanie takiej formy wsparcia będzie możliwe mimo nieopisania jej z nazwy we wniosku (lecz wpisującej się idealnie w założenia IPD danego uczestnika) w ramach stawki jednostkowej. Ponadto, wnioskodawca na każdym etapie realizacji projektu ma możliwość dokonania zmian w treści wniosku (i wprowadzenia trenera pracy ze względu na opisane okoliczności) wraz z podaniem uzasadnienia.

12. Czy w Typie projektów 3 poniższa grupa docelowa ma ograniczenia wiekowe? Jeżeli tak to jakie?

Typ projektów 3:

  1. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  2. Osoby o statusie ubogich pracujących,
  3. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
  4. Osoby pracujące w ramach umów cywilno – prawnych.

Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ) oraz przyjętą we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego linią demarkacyjną pomiędzy RPO WZ a Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, wsparcie udzielane w ramach Działania 6.5  RPO WZ dotyczy wyłącznie osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30  urodzin).

Zgodnie z tym, do kategorii potencjalnych uczestników wskazanych w typie 3 operacji zawsze należy odnieść powyższe kryterium wiekowe.

13. Kiedy zostanie udostępniona możliwość tworzenia wniosku w generatorze zachodniopomorskim na konkurs RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18. Dodam, iż nabór wniosków rozpoczyna się 9 listopada 2018 r., a nadal nie ma go w zakładce “Trwające nabory”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18,  punkt 3.1.2.: „Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj.od 9 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r. do godz.15:00.

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie. UWAGA! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.Powyższe oznacza, że możliwość wypełniania wniosku w systemie LSI2014 pojawia się dopiero w momencie rozpoczęcia naboru, a nie jego ogłoszenia.