Działanie 6.5 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 września 2017

1. Czy tematyka oferowanych szkoleń musi się odnosić do załączonej do regulaminu diagnozy sytuacji zachodniopomorskiego rynku pracy, czy może być poparta własnymi badaniami/analizami (punkt D.2.1.1 wniosku)?
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca w polu tym opisuje powiązanie projektu z analizą problemową przedstawioną w Regulaminie konkursu, o ile taka analiza została dla danego naboru sporządzona.
Załącznikiem do RK 6.5 jest diagnoza sytuacji na rynku pracy (zał. nr 7.15) w związku z tym należy się do niej odnieść. Ze względu jednak na ogólny charakter analiz dołączonych do Regulaminów, wnioskodoawca ma możliwość, a wręcz powinien bardziej szczegółowo opisać problem i grupę docelową. Jednocześnie instrukcja pozwala na posłużenie się przez wnioskodawcę również danymi z własnych badań/analiz pod warunkiem rzetelnego ich przeprowadzenia (podanie wiarygodnych źródeł, metod badań, okresu badań).
Jeżeli na podstawie własnych badań i analiz jest w stanie wykazać, że wybrane formy wsparcia, nawet jeśli nie zostały wskazane w anlizie przygotowanej przez IP,  są adekwatne dla tej grupy może je uwzględnić w projekcie.
Należy jednak pamiętać o właściwym uzasadnieniu we wniosku, tak aby oceniający mogli zweryfikować wiarygodność przedstawionych badań/analiz.
2. Czy wnioskodawcą w ogłoszony konkursie nr RPZP.06.05.00-IO.02-32-K29/17 może być podmiot, który działa od października 2016r. (data założenia/rejestracji), jest zarejestrowany na terenie województwa zachodniopomorskiego i działa na jego terenie? Czy spełnione zostanie kryterium dopuszczalności nr 1 jeżeli podmiot został zarejestrowany na terenie województwa zachodniopomorskiego w październiku ur.?
Zgodnie z brzmieniem kryterium dopuszczalności nr 1 w treści wnioski projektodawca musi jasno zadeklarować, że od co najmniej 1 roku (minimum pełnich 12 miesięcy) na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną forme organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopormoskiego. Mając na względzie, iż reprezentowany podmiot zarejestrowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego od października 2016 roku, natomiast okres składania przez Projektodawców wniosków o dofinansowanie projektów przypada na 21.08.2017 r. – 19.09.2017 r. do godz. 15:00, nie istnieje możliwość, aby spełnić przedmiotowe kryterium.
3. Grupa docelowa to np. kobiety 30+, ale mężczyźni już 50+?
Zgodnie z podrozdziałem 2.1.3. Regulaminu Konkursu „Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: Osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich kwalifikacjach)”. Oznacza to, że uczestnicy projektu, poza koniecznością posiadania statusu osoby biernej zawodowo oraz wieku co najmniej 30 lat, muszą dodatkowo spełnić co najmniej jeden z warunków zaliczających je do znajdowania się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku (zgodnie z definicją powyżej). W związku z powyższym, nie ma przeciwwskazać, aby uczestnikiem projektu był np. mężczyzna w wieku 35 lat, który jest bierny zawodowo i posiada niskie kwalifikacje (maksymalnie po liceum ogólnokształcącym/liceum profilowanym/technikum/uzupełniającym technikum ogólnokształcącym/technikum uzupełniającym/zasadniczej szkole zawodowej).
4. Czy w ramach projektu można zakupić środki trwałe? Jakie i czy jest jakiś limit?
Tak, w ramach projektu można zaplanować zakup środków trwałych. Maksymalny poziom wydatków w ramach środków trwałych jest równy 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Zakupy w tym zakresie muszą być zgodne z zapisami podrozdziału 6.12.1 (Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Jak czytać ten zapis regulaminu? Czy to oznacza, że max kwota dofinansowania w tym konkursie to 100 tyś EUR?
“UWAGA! W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100.000 EUR, nie jest możliwe stosowanie kwot ryczałtowych.
5.1.10.3. W niniejszym naborze możliwe jest stosowanie wyłącznie następującej metody rozliczania wydatków: kwoty ryczałtowe.”
Przytoczony zapis w żaden sposób nie ogranicza wartości składanych projektów do 100 000 EUR. Oznacza on jedynie, że w przypadku przekroczenia takiej wartości środków publicznych w projekcie (dofinansowanie EFS + wsparcie finansowe krajowe + wkład własny ze środków publicznych), konieczne będzie rozliczenie projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. W sytuacji, gdy wartość środków publicznych w projekcie wynosi mniej niż 100 000 EUR, konieczne jest rozliczenie wydatków w ramach zadań metodą ryczałtową.
6. Co to w praktyce oznacza, że beneficjent wsparcia może, ale nie musi być jednocześnie beneficjentem pomocy? Mogę prosić o jakiś przykład?
Pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia pięć wskazanych przesłanek:
  • Występuje transfer zasobów publicznych.
  • Transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr.
  • Transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.
  • W efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji.
  • Projekt ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.
Odbiorcą pomocy publicznej jest zawsze i jedynie podmiot spełniający definicję przedsiębiorcy. W kontekście pomocy publicznej/pomocy de minimis jest bardzo szeroka. Przez przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną oraz źródła finansowania. Przedsiębiorstwem w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej może być również podmiot sektora publicznego prowadzący działalność gospodarczą, w tym organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie w jakim prowadzi działalność gospodarczą.
W związku z powyższym, nie każdy Beneficjent wsparcia w ramach RPO WZ będzie Beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.
Szersze informacje dotyczące wypełniania wniosku w zakresie związanym z pomocą publiczną/pomocą de minimis znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS (s. 16 – 21) (http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/instrukcja_1_12_21082017_1.pdf).
7. Czy w ramach projektu można zakładać wsparcie finansowe pomostowe lub dofinansowania otwarcia działalności? Czy w obu tych przypadkach te osoby nie wliczają się do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej?
W ramach konkursu nr: RPZP.06.05.00-IP.02-32-K29/17 nie ma możliwości założenia dla uczestników w projekcie wsparcia pomostowego oraz środków na otwarcie działalności gospodarczej. Ponadto, abstrahując od braku możliwości finansowania takich działań w ramach niniejszego konkursu informuję, że Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w podrozdziale 3.2 wskazują: z kryterium efektywności zatrudnieniowej są wyłączone osoby, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta, jak i w innych projektach EFS) zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel. IZ RPO oraz IZ PO WER zapewniają, że uczestnicy projektów przedstawią informację o podjęciu działalności gospodarczej w wyniku otrzymania zwrotnych lub bezzwrotnych środków w innych projektach współfinansowanych z EFS;
8. Czy kwoty stypendiów za szkolenia, staże, doposażenia miejsca stażu, dodatku dla opiekuna stażu, kosztów płatnika itp. należy wykazać w kosztach kwalifikowanych?
Tak, powyższe wydatki należy we wniosku wskazać jako kwalifikowalne, jeżeli zgodne są z wymaganiami opisanymi w podrozdziale 5.3.4 Regulaminu konkursu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na punkt 10) niniejszego podrozdziału, tj. Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty inne niż wskazane w pkt 3-5 i 8-9 związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 stażystę.
9. SSW – czy dla uzyskania dodatkowych punktów w tym kryterium obowiązuje obszar podstawowy czy przejściowy?
Aby otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie kryterium premiującego nr 4, 100% grupy docelowej muszą stanowić mieszkańcy Specjalnej Strefy Włączenia – mogą to być osoby zarówno z obszaru podstawowego, jak i przejściowego.
10. Czy firmy, w których odbywać się będą staże muszą być partnerami?
Nie, firmy w których odbywać się będą staże nie muszą być partnerami w projekcie.
11. Czy przygotowanie dokumentacji konkursowej jest kosztem kwalifikowalnym?
Nie, przygotowanie dokumentacji konkursowej nie jest kosztem kwalifikowalnym.
12. Czy podwykonawcą usług szkoleniowych zlecanych przez Beneficjenta firmie zewnętrznej musi być także instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?
Tak, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (podrozdział 5.3.3) „Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej”.
13. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, wymagane jest by Beneficjent od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego – chcemy realizować projekt w partnerstwie, Lider nie posiada siedziby w woj. zachodniopomorskim, ale posiada ją Partner – czy kryterium zostanie spełnione, czy wymagane jest by to Lider posiadał ww. siedzibę?
Treść kryterium wskazuje na fakt posiadania przez Beneficjenta (od co najmniej 1 roku) siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej prowadzenia działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kryterium odnosi się zatem wprost i jedynie do Beneficjenta jako jego adresata.
Kryterium to ma charakter deklaratywny i na etapie składnia wniosku nie są wymagane dodatkowe dokumenty poświadczające właściwy stan rzeczy. Natomiast, będą one weryfikowane przed podpisaniem umowy, a stan faktyczny może być dodatkowo potwierdzany podczas przeprowadzanych kontroli.
Posiadanie takich jednostek powinno mieć odzwierciedlenie we właściwych dokumentach rejestrowych podmiotu i jest to najbardziej pożądany sposób potwierdzenia spełnienia kryterium. Niemniej jednak, dopuszczalne jest uwzględnienie sytuacji, w której pomimo nieposiadania wpisu do KRS / niezgłoszenia np. dodatkowego miejsca wykonywania działalności w CEiDG na moment aplikowania w konkursie, Wnioskodawca rzeczywiście prowadzi działalność w określonym miejscu i jest to w stanie wykazać oraz uzasadnić, przy czym samo posiadanie umowy najmu lokalu nie dokumentuje dostatecznie posiadanie którejkolwiek wskazanej w kryterium formy organizacyjnej prowadzenia działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotowa działalność nie musi być stricte związana z przedmiotem konkursu, natomiast musi być prowadzona przez Wnioskodawcę. Wskazana w treści kryterium „inna prawnie dozwolona forma organizacyjna” nie została zdefiniowana, gdyż ma na celu umożliwienie wykazania różnych form prawnych, nieprzewidzianych w treści kryterium, a które mogą się pojawić w trakcie konkursu organizowanego przez IP. Na beneficjencie spoczywa obowiązek zweryfikowania, czy wybrana forma organizacyjna jest zgodna z obecnie obowiązującym prawodawstwem krajowym. Należy także pamiętać, że jeżeli działalność gospodarcza ma być wykonywana przez osoby prawne, to musi być ona związana z wykorzystaniem określonych form organizacyjno-prawnych, które charakteryzują się posiadaniem osobowości prawnej.
14. Jedno z kryteriów premiujących stanowi kryterium: Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby z terenów gmin wiejskich i/lub miejsko wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia, przedmiotowe kryterium poprzez objęcie wsparciem wyłącznie (100%) osób z terenów gmin wiejskiej i/lub miejsko – wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia ma na celu zwiększenie potencjału mieszkańców w/w terenów, wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie regionalnej spójności społecznej i gospodarczej, co przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich w regionie. W aktualnym konkursie wśród kryteriów premiujących nie ma dotyczącego objęcia wsparciem wyłącznie mieszkańców SSW z obszarów miejskich i miejsko-wiejskich. Takie kryterium było natomiast w poprzednim konkursie dla Działania 6.5.  Czy spełnimy kryt. premiujące nr 4 jeśli obejmiemy wsparciem także mieszkańców gmin miejskich jak Darłowo i Wałcz?
Kryterium premiujące odnosi się w swojej treści wprost do SSW. Weryfikowane będzie na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu pod kątem zgodności z Mapą Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) opisaną w części 5.3 Regulaminu (pkt 5.3.8). Projekty w ramach przedmiotowego kryterium kierowane są w 100% do osób zamieszkujących, w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, obszar Specjalnej Strefy Włączenia.
Zgodnie z wykazem do SSW zalicza się wyłącznie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Zgodnie z nim, gmina Darłowo i gmina Wałcz są gminami wiejskimi.
Obszar przejściowy obejmuje gminy, które zgodnie z analizą aktualnych danych, wskazują na poprawę ogólnej sytuacji społeczno – gospodarczej i infrastruktury klasyfikując je poza podstawowym obszarem SSW. Obszar przejściowy będzie zaliczany do obszaru, za który będą przyznawane również punkty premiujące.
15. Kryterium dopuszczalności 2 – Zgodność wsparcia pkt. 8 „W przypadku realizacji szkoleń w ramach projektu, co najmniej 31% grupy docelowej uzyska kwalifikacje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. W naszym projekcie założyliśmy objęcie wsparciem 100 nieaktywnych zawodowo, z czego 60 chcielibyśmy objąć szkoleniami, przy czym 30 osób szkoleniami zawodowymi w zakresie uzyskania kwalifikacji a 30 w zakresie nabycia kompetencji. Czy 31% osób, które uzyskają kwalifikacje powinniśmy liczyć od:
a) całej grupy docelowej (100 osób – wówczas nie moglibyśmy de facto planować 30 szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji, ponieważ nawet przy zdawalności 100% nie osiągniemy wyniku 31%)
b) grupy obejmowanej wsparciem szkoleniowym (60 os.) – wówczas min. 19 osób musiałoby uzyskać stosowne kwalifikacje.
c) grup docelowej obejmowanym wsparciem szkoleniowym w zakresie uzyskiwania kwalifikacji (30 os.) – wówczas min. 10 osób musiałoby uzyskać stosowne kwalifikacje.
31% osób, które uzyskają kwalifikacje należy liczyć według pkt. a,  czyli od całej grupy docelowej.