Działanie 6.1 – faq

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 października 2016

1. W dokumentacji konkursowej jest mowa o przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu –„ Przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej”. W szczególności – a jakie inne przedsiębiorstwa są tu włączone? Czy jest zamknięty katalog tych przedsiębiorstw?
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 definiują przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu jako przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.
Poprzez użycie zwrotu „w szczególności” IP nie wskazuje, iż może chodzić o inne przedsiębiorstwa ani nie określiła katalogu tych przedsiębiorstw, ale podkreśla, iż podstawowym miernikiem dla zdefiniowania takich przedsiębiorstw jest przyrost przychodów. Natomiast, możliwe jest również wskazanie dodatkowych aspektów określających, iż przedsiębiorstwo jest podmiotem wysokiego wzrostu.

 

2. Na s. 27 Regulaminu (kryteria wykonalności –zdolność finansowa) widnieje zapis, że: „Projektodawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu następujących załączników wymienionych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS”: sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, etc. Jak będzie oceniana kondycja finansowa? Jakie elementy będą brane pod uwagę podczas oceny? Czy są progi finansowe, które pozwalają na etapie przygotowania wniosku stwierdzić jednoznacznie, że projektodawca spełnia kryterium zdolności finansowej?
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników obligatoryjnie składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Ocena kryterium zostanie dokonana przez członków KOP na podstawie:
  1. Salda rachunku bankowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy, które wynosi nie mniej niż wartość wydatków kwalifikowalnych projektu ponoszonych w dwóch pierwszych kwartałach realizacji projektu.
  2. Sumy bilansowej lub rocznego obrotu rozumianego jako przychód wnioskodawcy (za poprzedni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, jeżeli nie został zamknięty ostatni rok obrotowy), która musi być równa, lub wyższa od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.
  3. Zaświadczeń o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
  4. Opinii eksperta zewnętrznego (o specjalizacji finansowo-ekonomicznej). Opinia ta ma dać odpowiedź, czy kondycja finansowa wnioskodawcy gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie.
Pozytywna ocena tego kryterium wymaga spełnienia wszystkich powyższych przesłanek. W dokumentacji nie określono progów finansowych. Ocena zdolności finansowej będzie miała kompleksowy charakter i na tym etapie nie jest możliwe ustalenie takowych.

 

3. Czy działalności gospodarcze zarejestrowane w CEiDG w innym województwie a mające dodatkowe miejsce wykonywania działalności w woj. zachodniopomorskim mogą korzystać z BUR w Zachodniopomorskiem? Czy w takim wypadku ze szkoleń może korzystać właściciel?
Zgodnie z Regulaminem konkursu, kryterium dopuszczalności nr 2 Zgodność wsparcia, punkt 1, uczestnikami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ,spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z terenu województwa zachodniopomorskiego (posiadające siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. zachodniopomorskiego) oraz ich pracownicy.
W przypadku zatem działalności gospodarczych zarejestrowanych w CEiDG w innym województwie, ale mających wskazane jako dodatkowe miejsce wykonywania działalności woj. Zachodniopomorskie mogą one, pod warunkiem posiadania siedziby, filii, delegatury, oddziału czy innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu funkcjonującej na terenie województwa zachodniopomorskiego, zostać objęte projektem a ich pracownicy, zatrudnieni w tych jednostkach organizacyjnych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego, skierowani do odbywania usług rozwojowych. Natomiast właściciel takiego podmiotu powinien zostać objęty wsparciem w projekcie w regionie, w którym zarejestrował siedzibę główną.

 

4. W dokumentacji konkursowej widnieje zapis, że „Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę” – kto deleguje właściciela?
Dofinansowanie w ramach RPO WZ na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych może pozyskać mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą zatem również mogły ubiegać się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 poprzez oferowane usługi w RUR. W ich przypadku nie jest wymagana do tego jakakolwiek delegacja. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są traktowane jaki mikroprzedsiębiorstwa. Właściciel przedsiębiorstwa pełniący funkcję kierowniczą jest traktowany jako personel przedsiębiorstwa (zgodnie z rozp. z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych). Zapis miał na celu podkreślenie, iż wsparcie kierowane jest do podmiotów, a nie do osób fizycznych, zgłaszających się do projektu z własnej inicjatywy.

 

5. W dokumentacji konkursowej widnieje zapis: „Operator zobowiązany jest do przygotowania dokumentów służących realizacji wsparcia: regulaminu rekrutacji/udzielania wsparcia wraz z formularzem rekrutacyjnym oraz wzór umowy z przedsiębiorcą i przedstawienia ich w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu do IP RPO WZ, w celu uzyskania akceptacji. Wszystkie wypracowane przez Operatora/ów dokumenty muszą zostać skonsultowane z przedsiębiorcami, tak aby propozycja działania systemu była odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorców w regionie.”Konsultacje przed czy po akceptacji WUP?
Konsultacje z przedsiębiorcami powinny odbyć się przed przedstawieniem WUP do akceptacji w/w dokumentów, tak aby opracowany system uwzględniał już perspektywę przedsiębiorcy. Dokumenty powinny być konsultowane z przedsiębiorcami, aby wiedzieli oni w jaki sposób mają je wypełnić. Ma to na celu ułatwienie im dostępu do aplikowanie o środki i spowodowanie, aby wszelkie formularze były dla nich czytelne i zrozumiałe. Weryfikacja prowadzona przez IP ma głównie na celu sprawdzenie, czy dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne elementy, wynikające z Opisu wdrażania PSF. Ze względu na dosyć krótki okres na złożenie dokumentów do IP, rekomenduje się ich przygotowanie i skonsultowanie jeszcze przed ewentualnym wyborem projektu do dofinansowania i podpisaniem umowy z IP.

 

6. W dokumentacji konkursowej widnieje zapis: „Operator wyłoniony do realizacji projektu zapewni efektywne zarządzanie alokacją przeznaczoną na finansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw, tj. zapewni ciągłość wsparcia dla przedsiębiorców poprzez założenie wydatkowania odpowiedniej alokacji na każde 6 miesięcy realizacji projektu w całym okresie jego trwania. Po podpisaniu z przedsiębiorcą umowy wsparcia Operator zobowiązuje się zarezerwować odpowiednią pulę środków do czasu wskazanego w umowie o przyznaniu wsparcia.”Jakiego rzędu środki własne musie zapewnić operator, czy jest to 27 mln/6 = 4,5 mln na każde 6 m-cy?
Cytowany zapis Zał. 7.12 nie wskazuje na konieczność zapewniania środków własnych operatora. Mówi o tym, iż operator po otrzymaniu dofinasowania i rozpoczęciu projektu jest zobowiązany tak zarządzać środkami przeznaczonymi na realizację usług rozwojowych, aby nie wydatkować całej puli w początkowym okresie realizacji projektu. Środki na to przeznaczone (a nie całe środki projektu, czyli również koszty pośrednie) powinny zostać rozdzielone na 6 miesięczne okresy, ale niekoniecznie musza być one równe. Zależy to od ilości zawartych umów z odbiorcami wsparcia oraz  ich wartości, rodzaju wybranych usług rozwojowych i czasu niezbędnego na ich realizację. Operator musi zabezpieczyć każdorazowo środki przeznaczone na danego uczestnika (przedsiębiorstwo) na cały okres trwania jego umowy wsparcia (a nie umowy pomiędzy operatorem a IP). Zgodnie bowiem z Opisem systemu wdrażania PSF Operator ma zapewnić mechanizm analizy tempa wykorzystania środków na dofinansowanie usług rozwojowych w celu zapewnienia odpowiedniego wydatkowania zgodnie z przyjętym podziałem alokacji na lata w okresie realizacji projektu.

 

7. W dokumentacji konkursowej widnieje zapis, mówiący, że jednym z zadań Operatora jest: „Przedstawienia przedsiębiorcom informacji na temat sposobu ujmowania udziału MMŚP w usłudze rozwojowej w ewidencjach podatkowych/księgowych wraz z przykładami księgowań i informacjami o skutkach podatkowych (np. poradnik w formie PDF na stronie Operatora/ów). ”Czy Operator ma też odpowiadać na indywidualne zapytania przedsiębiorców?
Zgodnie z Opisem wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w pkt. II Operator PSF, zostały określone podstawowe obowiązki Operatora/ów wybranego w ramach Działania 6.1. Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego.Operator powinien być przygotowany do świadczenia pełnej pomocy przedsiębiorcom w zakresie objętym projektem. Kwestia udzielania odpowiedzi na indywidualne zapytania może być z tym związana. Należy jednak zaznaczyć, że operator nie ma obowiązku świadczenia usług, które nie leżą w jego kompetencji podmiotowej, np. dokonywania interpretacji przepisów podatkowych, gdyż to leży wyłącznie w gestii Izb Skarbowych.

 

8. W dokumentacji konkursowej widnieje zapis dot. limitów wkładu własnego dla:
„przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, dla których nie przekracza 80% kosztów usługi rozwojowe” – czy PKD musi być główne czy jakiekolwiek)?
„przedsiębiorstw działających w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego, dla których nie przekracza 80% kosztów usługi rozwojowej” – musi być siedziba główna czy jakakolwiek?
Ad a) Dla województwa zachodniopomorskiego określono poniższe inteligentne specjalizacje:
1.Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
2.Zaawansowane wyroby metalowe
3.Produkty drzewno-meblarskie
4.Opakowania przyjazne środowisku
5.Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
6.Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
7.Multimodalny transport i logistyka
8.Produkty oparte na technologiach informacyjnych
W załączniku WYKAZ PODKLAS PKD INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI POMORZA ZACHODNIEGO
Należy zatem wg tego kryterium kwalifikować przedsiębiorstwa których PKD, główne lub pośrednie, znajduje się w załączonym wykazie.
Ad b) Należy przyjąć, na podstawie odpowiedzi na pytanie nr 3, iż nie musi to być siedziba główna. Jednakże, podwyższony poziom dofinansowania może dotyczyć wyłącznie tych oddziałów/filii/jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników, które funkcjonują na terenach SSW.

 

9. W zał. 7.12 do dokumentacji konkursowej widniej zapis (s.19):
„Kontrola projektu PSF prowadzona będzie przez Operatora w odniesieniu do uczestników projektu na dokumentach w tym w siedzibie Operatora oraz w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa). Operator dokona kontroli na dokumentach 20 % zrealizowanych umów. Celem wizyty monitoringowej, przeprowadzonej na miejscu realizacji usługi rozwojowej, jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi rozwojowej i jej zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie Usługi.” Jednocześnie na s. 20 widniej zapis:  „W danym roku kalendarzowym Operator zobowiązany jest do zmonitorowania co najmniej 30% umów zawartych z przedsiębiorcami. Wyboru podmiotów podlegających monitoringowi powinien odzwierciedlać strukturę przedsiębiorstw, które zawarły umowę w danym roku kalendarzowym, pod względem wielkości przedsiębiorstwa (w podziale na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). Przyjęta metodyka wyboru próby do kontroli zapewni odpowiednią wielkość próby oraz uwzględni odpowiedni poziom ryzyka w celu osiągnięcia wystarczającej pewności w zakresie zgodności z prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą dokonywanych wydatków. Metodyka wyboru próby do zmonitorowania przedsiębiorstw przedstawiana jest Komitetowi Sterującemu w celu zaopiniowania oraz podlega akceptacji ze strony IP RPO WZ.” Czym różnią się kontrole, kiedy wskazany jest różny zakres % kontroli.
W pierwszym przypadku chodzi o wizyty monitoringowe na miejscu usługi rozwojowej, w celu potwierdzenia, czy odbywa się ona zgodnie z Kartą Usługi. W drugim przypadku zakres kontroli będzie odnosił się do co najmniej sprawdzenia 30%  umów zawartych z przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę rozróżnienie na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Zgodnie z PSF Pkt 7 str. 20:
„Celem działań w tym zakresie powinna być weryfikacja, czy usługa faktycznie jest realizowana i czy w usłudze uczestniczą pracownicy danego przedsiębiorstwa. Kontrola i monitoring nie powinien mieć charakteru jakościowego. Niemniej jednak w przypadku ewidentnych różnic pomiędzy zapisami karty usługi a stanem faktycznym kwestia ta powinna być zgłaszana do IP RPO WZ.”

 

10. Wnioskodawca/potencjalny Operator zakłada, że źródłem finansowania wkładu własnego na poziomie co najmniej 15% wartości projektu będą środki prywatne przedsiębiorców (w zakresie ich partycypacji w kosztach udziału w usłudze rozwojowej). A zatem czy np. w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, dla których dofinansowanie kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie przekracza 80% kosztów usługi rozwojowej, wkład własny Wnioskodawcy/potencjalnego Operatora, to  20 % kosztów usługi rozwojowej ponoszonych przez przedsiębiorcę ?
przykład:
Koszt usługi rozwojowej dla 1 pracownika przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego wynosi 5000 zł, a zatem czy kwotę 1 000 zł (20% kosztów przedsiębiorcy) można w całości zakwalifikować jako wkład własny Wnioskodawcy/potencjalnego Operatora.
Możliwość pokrywania wymaganego wkładu własnego operatora środkami przedsiębiorców będącymi partycypacją w określonej części kosztów usługi rozwojowej oznacza właśnie możliwość zakwalifikowania wydatków uczestnika na poczet wkładu własnego operatora. Dokładnie tak, jak opisała to Pani w swoim przykładzie. Zwracamy też uwagę, iż operator musi wykazać wkład własny w minimum 15 % wartości projektu. Zatem, wystarczającym jest kwalifikowanie tych środków do momentu uzyskania wymaganego minimum.

 

11. Wnioskodawca/potencjalny Operator (nie będący podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym ani jednostką badawczo- rozwojową) zakłada, że złoży projekt którego maksymalna wartość wyniesie 27 000 000,00 zł  oraz wystąpi o zaliczkę nie przekraczającą 10 000 000 zł. Czy weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową będzie prawidłowym i wystarczającym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy o dofinansowanie ?
Zaliczka o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) oznacza całość dofinansowania. Wynika to z paragrafu 1 ust. 3 rozporządzenia.Fakt wnioskowania o pierwszą transzę ewentualnego dofinansowania w wysokości mniejszej niż 10 000 000 zł nie ma tu znaczenia. W przypadku projektu o całkowitej wartości przekraczającej ten próg, zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy zostanie ustalone przed jej podpisaniem, spośród form przewidzianych w paragrafie 6 ustęp 4 przedmiotowego rozporządzenia.

 

12. Wskaźniki produktu

Dokumentacja konkursowa podaje wśród wskaźników m. in.:
  1. Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (CI) [osoby]
  2. Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie [szt.]
Jak należy liczyć osobę pracującą na własny rachunek (jednoosobowa działalność gospodarcza – mikroprzedsiębiorca) – jako osobę objętą wsparciem i mikroprzedsiębiorstwo? Czy należy ją wskazać w obu wskaźnikach, czy w jednym z nich?
W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Jednocześnie ww. osoba będzie zaliczała się do osób pracujących objętych wsparciem w programie, ponieważ wskaźnik nr 1 uwzględnia również osoby pracujące na własny rachunek.

 

 

13. Czy Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) wymagany do wdrożenia w regulaminie może być sfinansowany z kosztów bezpośrednich?
-Wnioskodawca zobligowany jest zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentów w relacji Beneficjent-Uczestnik projektu oraz jego sprawne utrzymanie;
-Zgodnie z kryterium wykonalności  nr 2 – Zdolność organizacyjno-operacyjna, Wnioskodawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w tym umożliwiającym spełnienie wymogu zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentów w relacji Beneficjent – uczestnik projektu;
-Wnioskodawca może zatem zaplanować sfinansowanie EOD w ramach kosztów bezpośrednich, ale uwzględniając wymagania określone w kryterium o którym mowa powyżej;
-Konieczne jest dokładne uzasadnienie  wydatków związanych z ewentualnym finasowaniem EOD i wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca musi  ewentualnie dostosować posiadany już potencjał techniczny. Dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie będzie możliwe dokonanie oceny, na ile dany system elektronicznego obiegu dokumentów faktycznie odpowiada przedmiotowi konkursu i czy wydatek jest uzasadniony i racjonalny. Stosowne informacje powinny znaleźć się w treści wniosku.
Zapisy we wniosku zapewniające spełnienie równości szans i niedyskryminacji.
Projektodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. Załącznikiem do w/w Wytycznych jest Standard minimum, gdzie dokładnie określono jakie warunki należy wpisać do wniosku, aby spełnić standard. Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym, z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na podstawie standardu minimum. Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde kryterium standardu minimum (wymagane są co najmniej 3 punkty).

 

 

 

14. Czy wkład własny 15% (pkt 2.3.2 regulaminu) dotyczy wkładu wnoszonego przez przedsiębiorstwa jako wkład własny danej usługi rozwojowej (50%, 30% lub 20%)?
Na poziomie projektu Operator musi założyć wniesienie wkładu własnego na poziomie co najmniej 15% wartości projektu. W przypadku, gdy przedsiębiorca planuje skorzystać z pomocy publicznej na szkolenia lub doradztwo wówczas zobowiązany jest do wniesienia wkładu prywatnego wynikającego z intensywności pomocy określonymi w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., w sprawie wyłączeń blokowych.
Wniesienie wkładu prywatnego wynikającego z przepisów o pomocy publicznej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku pokrycia części kosztów usługi rozwojowej, zgodnie z wymogami wskazanymi w rozdziale 4.1, pkt 6. Wytycznych w sprawie przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Tym samym, wkład prywatny wnoszony zgodnie z przepisami o pomocy publicznej wyliczany jest
w odniesieniu do kosztów usług finansowanych ze środków publicznych (EFS) i zwiększa całkowitą wartość finasowania prywatnego przedsiębiorcy, ponoszonego w związku z udziałem w usłudze rozwojowej.
Wkład prywatny wnoszony przez przedsiębiorcę zgodnie z intensywnością pomocy określoną w art. 18 ust. 2 oraz w art. 31 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wyliczany jest w odniesieniu do kosztów usługi rozwojowej objętych dofinansowaniem, zgodnie z warunkami o których mowa w pkt 6. Wkład ten podlega sumowaniu z kosztami usługi rozwojowej, które nie zostały objęte tym dofinansowaniem.
Zgodnie z Opisem wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, wkład własny może pochodzić ze środków prywatnych przedsiębiorców (w zakresie ich partycypacji w kosztach udziału w usłudze). Wnioskodawca może zaplanować inne źródła finansowania wkładu własnego zgodne
z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

15. Jaka jest definicja “celu rozwojowego”?
Obowiązek sformułowania celu należy do podmiotu świadczącego usługę rozwojową. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do końca III kwartału br., zaproponuje w Karcie Usługi, przykłady poprawnie sformułowanych celów rozwojowych.

 

 

 

16. Jaką kwotę maksymalną można założyć we wniosku na 1 osobę oraz jaką na 1 firmę?
IP nie określiła maksymalnej kwoty dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę. Natomiast wnioskodawca jest zobligowany do zastosowania limitu maksymalnej kwoty wsparcia na jednego przedsiębiorcę w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zapisami załącznika nr 7.12 do Regulaminu konkursu. Natomiast, w ramach puli środków możliwych do wykorzystania przez dane przedsiębiorstwo, pracodawca decyduje o liczbie pracowników delegowanych na szkolenie, a tym samym wartości wsparcia na osobę.
Operator wyłoniony do realizacji projektu musi zapewnić efektywne zarządzanie alokacją  przeznaczoną na finansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstw, tj. zapewni ciągłość wsparcia dla przedsiębiorców poprzez założenie wydatkowania odpowiedniej alokacji na każde 6 miesięcy realizacji projektu w całym okresie jego trwania. Po podpisaniu z przedsiębiorcą umowy wsparcia Operator zobowiązuje się zarezerwować odpowiednią pulę środków do czasu wskazanego w umowie o przyznaniu wsparcia.

 

 

 

 

 

 

17. W jaki sposób wnioskodawca będzie rozliczał się z pracodawcami?
Finansowanie usług rozwojowych realizowanych dla przedsiębiorców będzie się odbywało z wykorzystaniem systemu refundacji wydatków poniesionych przez przedsiębiorców. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić ze środków własnych za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w RUR, a następnie otrzyma refundację części poniesionych kosztów zgodnie z treścią zawartej z operatorem Umowy wsparcia.
Po zakończeniu realizacji usługi rozwojowej w celu dokonania refundacji kosztów przez Operatora, należy dokonać do oceny usługi rozwojowej, zgodnie z zasadami określonymi w Systemie Ocen Usług Rozwojowych, stanowiącym załącznik do Regulaminu RUR.
 

 

 

18. W jaki sposób wnioskodawca będzie weryfikował jaki poziom wsparcia należy się danej firmie?
Obowiązki Operatora PSF w wyżej przytoczonym zakresie  zostały określone w dokumencie pt. Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ( Punkt II Operator PSF).
Podmiotem udzielającym pomocy jest Operator, który zobowiązany jest do stosowania wszystkich przepisów prawa krajowego i unijnego obowiązujących w tym zakresie, w  tym w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013, w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 o oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1073). Wartość udzielonej pomocy będzie odpowiednio korygowana, po otrzymaniu przez Operatora faktur/rachunków potwierdzających udział przedsiębiorcy w danej usłudze rozwojowej.

 

 

 

19. “Wnioskodawca dysponuje doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć związanych ze świadczeniem i/lub sprzedażą usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres minimum 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.” Czy niniejsze kryterium odnosi się wyłącznie do wnioskodawcy- Lidera czy, też będzie oceniane osobno w odniesieniu zarówno do Lidera jak i Partnera proj.
Zgodnie z treścią kryterium, wymóg ten będzie sprawdzany wyłącznie w odniesieniu do Wnioskodawcy – lidera partnerstwa.
20. Zgodnie z pkt. 3.4.4 Regulaminu konkursu wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wszystkich wskaźników horyzontalnych spośród wskazanych poniżej w tabeli oraz do określenia ich wartości docelowej w odniesieniu do założeń projektu. W którym miejscu we wniosku należy jest uwzględnić, czy wśród wskaźników produktu, rezultaty czy innym miejscu?  Jednocześnie biorąc pod uwagę specyfikę działania 6.1 i PSF  jak wykazać przyrost 2 z 3 wymaganych wskaźników tj.: „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” oraz „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” skoro projekty nie dotyczą tutaj dostosowywania obiektów ani finansowania kosztów racjonalnych usprawnień.
Wszystkie (3) wskaźniki horyzontalne należy uwzględnić we wniosku o dofinansowanie. W generatorze LSI2014 znajdują się one w pozycji E.1 Wskaźniki produktu i są dostępne z rozwijanej listy wskaźników. Ponadto zwracam uwagę, że wskaźniki horyzontalne pełnią jedynie funkcję monitoringową i ich wartości nie będą podlegać ocenie Komisji Oceny Projektów. Konieczne jest jednak uwzględnienie wszystkich wskaźników horyzontalnych (co będzie weryfikowane), także w sytuacji, kiedy ich wartości docelowe wyniosą „0”, a więc nie zostanie w stosunku do nich wykazany żaden przyrost.

 

 

21. Pytania aktywne dot. pomocy publicznej i informacji wykazywanych we wniosku aplikacyjnym. Pytania aktywne w systemie sugerują że Wnioskodawca w ramach I poziomu ma udzielaną pomoc publiczną/de minimis np. co będzie robił jeśli nie dostanie dofinansowania, wybranie rozporządzeń w części A.12. Tymczasem Wnioskodawca pełni rolę Operatora i sam nie może korzystać z tego wsparcia dlatego pomoc publiczna/pomoc de minimis będzie tylko na II poziomie. Czy aktywność tych części jest prawidłowa?
Zarówno pole A.2 W przypadku, kiedy projekt nie otrzyma dofinansowania ze środków RPO WZ jak i pole A.12 Pomoc publiczna są prawidłowo oznaczone jako aktywne i każdy z Wnioskodawców jest zobowiązany je wypełnić. Prawidłowa identyfikacja występowania (lub nie) pomocy publicznej w projekcie leży po stronie Wnioskodawcy i daje Instytucji Pośredniczącej podstawę do stwierdzenia, że we właściwy sposób jest przez niego interpretowana.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz PKD IS
Wykaz PKD IS
Wykaz-PKD_IS.docx
29,2 KiB
683 Downloads
Szczegóły