Działanie 8.4 – Aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin udostępnia zaktualizowane załączniki: Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie IOK WUP oraz Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie po dokonanych poprawach i/lub uzupełnieniach dla konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.
Pobierz  pliki:

Załącznik 7.10. Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie

Załącznik 7.12. Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie po dokonanych poprawkach i/lub uzupełnieniach w ramach oceny kryteriów administacyjności i/lub oczywistych omyłek