Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N02 – WOPR)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 sierpnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 (tryb nadzwyczajny), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym.

Zaktualizowano:

  • Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja dla projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wprowadzone zmiany dotyczą załącznika dot. pomocy publicznej.

Zapisy w samym Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym nie uległy zmianie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).  

Pobierz plik:
Zaktualizowne załączniki