Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N01)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 sierpnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 (tryb nadzwyczajny), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowane załączniki do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym wraz z Tabelą z wykazem zmian.

Zaktualizowano:

  • Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady dotyczące wsparcia.
  • Załącznik nr 2 Kryteria oceny projektu/ów.
  • Załącznik nr 6.1 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 2014-2020  dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja dla projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
  • Załącznik nr 6.2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 2014-2020  dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji SOOP 48.0 z dnia 5.08.2020 r. i dotyczą zmiany maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa).

Zapisy w samym Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym nie uległy zmianie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).