Działanie 7.1 – faq

Dodano przez: pub pub | 12 kwietnia 2016

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu 7.1 RPO WZ

1. Czy Fundacja może być wnioskodawcą w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej?

Odp. O dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 “Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej” mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST;
  • podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym;
  • podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

2. Czy został określony koszt przypadający na 1 uczestnika projektu?

Odp. W ramach konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 nie określono maksymalnego kosztu przypadającego na 1 uczestnika projektu. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków (koszty działań muszą być racjonalne) oraz o zachowaniu relacji nakład-rezultat.

3.Czy zasiłki celowe wypłacane uczestnikom projektu przez OPS (partner w projekcie) mogą stanowić wkład własny w projekcie?

Odp. Zgodnie z zapisami Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020: W ramach RPO WZ nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny wnoszony do projektu.

4. Czy partnerem w projekcie składanym przez organizację pozarządową może być przedsiębiorstwo prywatne/czy wystarczy mieć jednego partnera w projekcie, aby otrzymać punkty za spełnienie kryterium premiującego?

Odp. Zgodnie z kryterium dopuszczalności Beneficjent oraz Partner musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typu projektu, w którym ogłoszony został konkurs. Partnerem w projekcie, w którym Projektodawca jest organizacją pozarządową, może być podmiot należący do sektora prywatnego, przy jednoczesnym spełnieniu warunku z pkt. 1. Przedmiotowe kryterium będzie uznane ze spełnione w przypadku, gdy Partner i Lider należą do dwóch różnych sektorów, o których mowa w kryterium.

5. Czy w ramach wkładu własnego Kierownik projektu w pierwszym miesiącu może miesiącu działać w projekcie jako wolontariusz, a w kolejnych już na podstawie umowy (o prace lub cywilnoprawnej) finansowanej ze środków projektu? W jaki sposób odnieść się do takiej sytuacji w budżecie projektu?

Odp. Jest to możliwe, należy jednak pamiętać, aby sposób zaangażowania kierownika jako wolontariusza był zgodny z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W budżecie Wnioskodawca wskazuje wartość kosztów pośrednich i pomniejsza ich dofinansowanie o wartość wkładu własnego w postaci zaangażowania kierownika.

6. Czy w ramach wkładu własnego można uwzględnić środki wypłacane uczestnikom CIS w ramach świadczenia integracyjnego, przekazywanego CIS-owi przez PUP (z Funduszu Pracy), ale wypłacanego uczestnikom z konta bankowego CIS?

Odp. Tak, jest to możliwe pod warunkiem udowodnionego braku środków z Funduszu Pracy wypłaconych przez PUP na ten cel.

7. Co należy rozumieć poprzez nienakładanie się wsparcia CT8 i CT9? Dlaczego osoby aktywizowane społecznie nie mogą jednocześnie korzystać ze wsparcia aktywizującego zawodowo, np. doradcy zawodowego lub psychologa?

Odp. Założeniem Działania 7.1 jest świadczenie kompleksowego wsparcia, którego celem jest przywrócenie na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kompleksowe wsparcie realizowane będzie poprzez instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej – zgodnie z przeprowadzoną z diagnozą potrzeb i możliwości uczestnika. W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy CT 8 a CT 9 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach CT 9, wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy ( tzw. oddalonych od rynku pracy, tj. osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz wymagają w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie integracji społecznej) i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.W przypadku przedmiotowej grupy docelowej, w pierwszej kolejności należy zastosować instrumenty aktywizacji społecznej, co doprowadzić ma do zmiany profilu pomocy, następnie wdrożone mogą zostać instrumenty aktywizacji zawodowej.

8. W Regulaminie wskazano: 85% środków EFS i 5% wkładu własnego – gdzie jest pozostałych 10%?

Odp. W ramach przedmiotowego konkursu obowiązuje następujący podział środków:

  • 85% UE,
  • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa,
  • 5 % wkładu projektodawcy.

Zatem poziom dofinansowania wynosi 95%.

9. Wkład własny to 5% wartości projektu czy kosztów bezpośrednich?

Odp. Wkład własny należy wyliczyć od wartości całkowitej projektu.

10. Czy w ramach projektu można wprowadzić ograniczenia co do wieku, predyspozycji itp.?

Odp. Zapisy Regulaminu dla konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 wskazują iż: „(…) w szczególności należy zwrócić uwagę na to, czy założone do realizacji działania wpisują się w dany typ projektu oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej dla tego typu projektu grupy docelowej”, zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ 2014-2020. Jeżeli jest to uzasadnione analizą/diagnozą problemu oraz grupy docelowej, a także zgodne z diagnozą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dołączoną do Regulaminu, Projektodawca może doprecyzować grupę docelowa ze względu na wiek.

11. Proszę o wyjaśnienie jak zawrzeć w budżecie koszty dotyczące środków trwałych?

Odp. W polu G1.2 należy zaznaczyć pole „wydatki objęte limitem”, a następnie odznaczyć pole „środek trwały” i wskazać koszt jednostkowy. Beneficjent winien pamiętać, iż dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych wynosić winna nie więcej niż 10%. W przypadku kosztów pośrednich we wniosku o dofinansowanie wskazujemy jedynie całkowita wartość kosztów pośrednich, nie wyszczególniając jakichkolwiek kosztów wchodzących w ich skład. Dotyczy to również środków trwałych.

12. Jak zbadać efektywność społeczną i czy podobnie jak efektywność zatrudnieniową należy badać ją 3 miesiące po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie?

Odp. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym jest mierzony w terminie do trzech miesięcy następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych.

13. Proszę o wyjaśnienie (zobrazowanie) metodologii wyliczania punktów za efektywność projektową, wskazana na stronie 33 Regulaminu.

Odp. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie co najmniej:

  • 66% w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 32%),
  • 56% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%).

Przykład:

Grupę docelową w projekcie stanowi ogółem 100 osób, w tym 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 40 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (…).

Wymiar społeczny:

Beneficjent winien wyliczyć 66 % z podgrupy 60 osób (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz 56 % z podgrupy 40 osób (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (…)).

W związku z powyższym, minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej jaki Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w odniesieniu do ww. grupy docelowej, wynosi:

  • 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 23 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

(…).

Aby określić kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym (efektywność zatrudnieniowa) należy wyliczyć 32 % z 40 osób (40 osób=66% x 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz 22% z 23 osób (23 osoby=56% x 40 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (…)) Wyliczając poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym zawsze należy odnieść się do wartości bezwzględnych dotyczących ilości osób, nie zaś w stosunku do rodzin, czy środowisk. Aby uzyskać premię punktową za spełnienie kryterium należy spełnić łącznie oba warunki.

UWAGA!

W sytuacji gdy w wyniku dokonywanych przez Beneficjenta obliczeń wynik zawiera wartości dziesiętne, wówczas każdorazowo należy wynik ten zaokrąglić do pełnych wartości – „w górę”.

Np. w przypadku wyniku 4,1 będzie to 5.

14. Minimalny zakres wsparcia wg wskazanych typów operacji.

Odp. Należy zwrócić uwagę, iż w typie c projektu, zgodnie z zapisami ww. regulaminu należy zastosować co najmniej dwie z pośród wskazanych poniżej form wsparcia.

15. Forma współpracy z PUP (w przyp. III profilu) gdy beneficjentem jest JST.

Odp. Formę współpracy pomiędzy PUP a beneficjentem (JST) regulują zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności rozdział 12a, (art.62a-62c).

16. Czy w związku z tym, iż w niniejszym konkursie we wniosku o dofinansowanie można przewidzieć jedynie część działań jakie nakłada na CIS ustawa, czyli tylko reintegrację zawodową, należy pominąć bardzo istotna w procesie powrotu na rynek pracy reintegracje społeczną żeby być w zgodzie z dokumentacją?

Odp. Zasady regulujące działanie Centrum Integracji Społecznej określają zapisy: Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143, z późn. zm), które również wskazują określony zakres możliwego do realizacji w ramach działalności CIS. W ramach przedmiotowego konkursu CIS może realizować kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej.

17. Czy typ projektu C może być w całości realizowany w ramach KIS?

Odp. Zasady regulujące działanie Klubu Integracji Społecznej określają zapisy: Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143, z późn. zm), które również wskazują określony zakres możliwego do realizacji w ramach działalności KIS. KIS może realizować kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej w zakresie zgodnym z powyższą ustawą.

18. Co zawierają i jak rozumiane są instrumenty aktywizacji zawodowej?

Odp. Instrumenty aktywizacji zawodowej – (zgodnie z definicją określoną zapisami w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020): są to instrumenty, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. Mogą obejmować m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia;

19. Czy kwalifikowalne jest zatrudnienie/wynagrodzenie pracownika socjalnego – zadania merytoryczne mające na celu reintegrację społeczną uczestników projektu (projekt partnerski OPS i podmiotu ekonomii społecznej prowadzącego KIS)?

Odp. Wynagrodzenie pracownika socjalnego jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem realizacji działań związanych z typami operacji określonych dla pierwszego typu projektu w ramach Działania 7.1.Należy pamiętać, iż sposób zatrudnienia/delegowania pracownika winien być zgodny z prawodawstwem krajowym.

20. Możliwość ujmowania dotacji z PUP jako wkładu własnego – kwestia pomocy publicznej z tym związanej.

Odp. Środki w ramach Funduszu Pracy mogą stanowić źródło wkładu własnego pod warunkiem realizacji działań związanych z typami operacji określonych dla pierwszego typu projektu w ramach Działania 7.1.

21. W jakim miejscu wniosku o dofinansowanie należy opisać pomoc publiczną?

Odp. Zgodnie ze stanowiskiem IZ we wniosku o dofinansowanie należy wykazać pomoc publiczną/pomoc de minimis jedynie w przypadku, gdy to wnioskodawca jest beneficjentem pomocy. Zatem w przypadku opisanym w pytaniu nie należy identyfikować projektu jako objętego zasadami pomocy publicznej, jednak we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wydatki na poziomi odpowiadającym dofinansowaniu. Ponadto, należy pamiętać, iż Wnioskodawca zobowiązany jest realizować projekt/ udzielać wsparcia zgodnie z prawodawstwem krajowym, co oznacza, iż zobowiązany jest udzielać informacji dot. pomocy publicznej/ de minimis odpowiednim podmiotom/organom. W związku z tym w części G 9 lub 10 wniosku Wnioskodawca winien wskazać, iż będzie on udzielam w ramach projektu pomoc publiczna/de minimis zgodnie z prawodawstwem krajowym, a także wskazane we wniosku koszty są poprawne pod względem intensywności wsparcia.

22. Czy PCPR może realizować kontrakty socjalne oraz pracę socjalną i w jakiej formie?

Odp. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 112 Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie. Jednostki te mogą zatrudniać pracownika socjalnego, do którego zadań zgodnie z art. 119 należy w szczególności praca socjalna. Zgodnie z art. 120 ust.3 w/w ustawy „pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani prze podmioty realizujące zadania określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Co istotne, zgodnie z art. 108 Ustawy „W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowe,j pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W przypadku osób bezrobotnych podpisanie kontraktu socjalnego, w ramach którego są realizowane działania na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, może być dokonywane na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy na zasadach określonych w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zakres i forma realizacji kontraktu socjalnego musi być zgodna z zapisami tejże Ustawy oraz pozostałych przepisów obowiązujących PCPR.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna w ramach Działania 7.1 dla drugiego typu projektów jest obowiązkowa i winna być prowadzona zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi dany typ jednostek pomocy społecznej np. za pomocą kontraktu socjalnego.

23. Czy otoczenie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym należy wykazywać w liczbie osób objętych wsparciem? Czy należy traktować tę grupę osób jako jedną z głównych grup docelowych, czy niejako wsparcie towarzyszące, dzięki któremu w stosunku do osób wykluczonych społecznie lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostaną osiągnięte założeniami projektu? Czy osoby z otoczenia należy liczyć do wskaźnika efektywności społeczno-zawodowej?

Odp. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WZ 2014 – 2020 oraz zapisami Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00.-IP.02-32-K08/16 otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym stanowi grupę docelową projektu, w związku z czym w przypadku konieczności objęcia tej grupy wsparciem, należy każdą osobę wykazać jako objętą wsparciem we wniosku o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, iż wsparcie te służy de facto wsparciu osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ponieważ zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej liczymy w stosunku do osób zagrożonych ubóstwem, a nie do otoczenia.

24. Czy KIS, CIS może być realizatorem w projektach ramach Działania 7.1 – 2 typ?

Odp. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 wskazują pewna logikę postępowania w odniesieniu do realizacji przez OPS/PCPR usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, mówiąc, iż usługi te nie mogą być realizowane samodzielnie przez OPS/PCPR, gdyż nie są do tego powołane. Taką działalność prowadzą inne podmioty np. PUP.

CIS i KIS zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 stanowią kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywizację społeczną i zawodową. OPS/PCPR jako jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić CIS i KIS, a więc realizować aktywizację (reintegrację) społeczną i zawodową. Jeśli w strukturach OPS jest odrębna komórka organizacyjna prowadząca CIS lub KIS to wtedy ona realizuje aktywizacje zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Jeżeli CIS lub KIS jest jednostką organizacyjną danej JST (tej samej JST co OPS) wówczas może realizować projekt wspólnie z OPS z tej samej JST. Mówi o tym rozdział 4.6 pkt. 8d ww. Wytycznych.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż WUP w Szczecinie proponuje, aby KIS-y oraz CIS-y wskazać we wniosku o dofinansowanie w części D Charakterystyka projektu (w opisie zadań), jako podmiot realizujący aktywizację zawodową.