Działanie 8.7 – faq

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 kwietnia 2016

1. W jaki sposób, w jakiej formie w ramach projektu powinni być zatrudnieni doradcy edukacyjno-zawodowi? W jaki sposób szkoła powinna przeprowadzić nabór celem wyboru doradcy zawodowego?

Odp:  Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca RPO WZ nie określa sposobu i form zatrudnienia oraz procedury wyboru osób angażowanych do projektów finansowanych ze środków EFS. Przeprowadzając przedmiotową procedurę należy kierować się prawem krajowym (w tym kodeksem pracy) a także prawem unijnym.

2. Zodnie z Regulaminem konkursu strona 27, 100% uczniów objętych projektem musi zostać objętych stażami lub praktykami zawodowymi.

Odp: 100% uczniów szkół zawodowych należy objąć wsparciem w postaci staży i/lub praktyk oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, natomiast uczestnicy projektu korzystający z kształcenia ustawicznego muszą obligatoryjnie zostać objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym.

3. Czy dobrze rozumiemy, że wszyscy uczniowie – uczestnicy kursów realizowanych w ramach typu 1 lit. H w ramach projektu muszą być także objęci stażami i praktykami ?

Odp: Tak, wszyscy uczniowie muszą zostać objęci stażami i praktykami, a także doradztwem edukacyjno-zawodowym.

4. Czy dobrze rozumiemy, że realizowane w ramach projektu praktyki zawodowe i staże mają wykraczać poza obowiązkową praktyczną naukę zawodu prowadzoną w szkołach zawodowych oraz obowiązkowe praktyki zawodowe prowadzone w Technikach ?

Odp: Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w ramach RPO jest możliwa organizacja praktyk i staży u pracodawców lub przedsiębiorców, z zastrzeżeniem że:

i) praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe realizowane w zasadniczej szkole zawodowej nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

ii) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia;

iii) staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego organizuje się dla uczniów techników i szkół policealnych w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu;

iv) staże zawodowe organizowane są również dla uczniów lub słuchaczy innych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

5. Typ 1 projektu litera h mówi o wsparciu uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Proszę o informację jaki rodzaj dokumentu ma potwierdzać ukończenie poszczególnych kursów przez uczniów w projekcie ?

Odp: Musi być to formalny dokument otrzymany od upoważnionej instytucji, potwierdzający nabycie kwalifikacji.

6. Czy wystarczą zaświadczenia o ukończeniu kursu wystawione przez poszczególne szkoły w sytuacji kiedy przedmiotowy kurs realizowany jest przez poszczególne szkoły, czy kursy te musza kończyć się zewnętrznymi zaświadczeniami/certyfikatami ?

Odp: Tak, pod warunkiem, że placówki te są upoważnione do wydawania takiego dokumentu (posiadają stosowną akredytacje)

7. Czy kursy prowadzone w ramach projektu mogą być organizowane przez szkoły, czy muszą być obligatoryjnie zakupywane od firm zewnętrznych ?

Odp: Muszą kończyć się uzyskaniem formalnego dokumentu, wystawionego przez upoważnioną instytucję, potwierdzającego nabycie danej kwalifikacji. Jeśli rzeczona szkoła ma stosowną akredytacje może zorganizować przedmiotowe kursy.

8. Czy konkretne kursy mogą realizować nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach, w których przedmiotowe kursy są planowane do realizacji ? Jakie możliwe formy zatrudnienia tych nauczycieli w ramach wykonywania zadań merytorycznych w projekcie Państwo przewidujecie i akceptujecie jako poprawne ?

Odp: Jest to możliwe w sytuacji, gdy nauczyciele Ci posiadają stosowne kwalifikacje do prowadzenia takich kursów. Jednocześnie pragnę zaznaczyć iż w dniu 31 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.357), która zmieniła m.in. ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W ustawie o systemie oświaty po art. 7d dodano artykuł 7e w następującym brzmieniu: „Art. 7e. 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzących bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego.

9. Czy w sytuacji kiedy konkretny kurs będzie się kończył przystąpieniem do zewnętrznego egzaminu (testów) czy wydatek związany z pokryciem kosztu tego egzaminu będzie wydatkiem kwalifikowanym w ramach projektu.

Odp: Tak, jest to wydatek kwalifikowany.

10. Czy w ramach kosztów związanych z zaangażowaniem personelu (wytyczne kwalifikowalności 6.16), możliwym jest zatrudnienie w każdej ze szkół (u każdego z realizatorów) jako koordynatora projektu  nauczyciela, który w danej szkole zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na cały etap lub na cześć etatu (jako nauczyciel konkretnego przedmiotu) ?  Czy możliwym jest wówczas zastosowanie zapisów Wytycznych kwalifikowalności sekcja 6.16.1 i wypłacenie przedmiotowym osobom za pełnione w ramach projektu funkcji koordynatora  dodatku do wynagrodzenia w max. wysokości określonej w Wytycznych ?

Odp: W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzących bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku zatrudniania do projektu pracowników należy kierować się Wytycznymi a także prawem krajowym i unijnym. Zaznaczam także, iż wynagrodzenie koordynatora projektu jest kosztem pośrednim.

11. Czy w ramach kosztów związanych z zaangażowaniem personelu (wytyczne kwalifikowalności 6.16), możliwym jest ujęcie w ramach kosztów pośrednich kosztów zarządów, tzn. czy możliwym jest przewidzenie w ramach projektu wynagrodzenia dla każdego z dyrektorów szkół biorących udział w projekcie w formie np. dodatku do wynagrodzenia w max. wysokości określonej w Wytycznych kwalifikowalnosci ?

Odp: W przypadku tym należy kierować się prawem krajowym, unijnym a także wewnętrznymi uregulowaniami instytucji będącej odbiorcą wsparcia. Co do zasady koszta zarządu to są kwalifikowane oraz objęte limitem kosztów pośrednich.

12.  W związku z planowanymi do realizacji w ramach projektu dodatkowymi zajęciami prowadzonymi z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami istnieje konieczność zatrudnienia do prowadzenia przedmiotowych zajęć nauczycieli. W związku z brakiem możliwości zatrudnienia przez Dyrektora poszczególnej szkoły, nauczyciela pochodzącego z tej szkoły, do prowadzenia zajęć dodatkowych w tej samej szkole na podstawie umowy zlecenia, celem przeprowadzenia zajęć dodatkowych, rozważana jest opcja ogłoszenia przez Gminę Miasto Szczecin przetargu na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu. Czy przedmiotowe zlecenie zakupu usługi edukacyjnej należy traktować jako zlecenia zadania merytorycznego zgodnie z zapisami regulaminu, a jeśli tak to czy możliwym jest w ramach projektu wartość przedmiotowej usługi przekraczała pułap 30% projektu. Jednocześnie należy podkreślić, że przedmiotowe zajęcia będą organizowane przez poszczególne szkoły, będą odbywać się w salach poszczególnych szkól, w ramach zakupu usługi edukacyjnej zapewnieni zostaną jedynie nauczyciele do prowadzenia poszczególnych zajęć dodatkowych a Gmina będzie rozliczać się z wykonawca usługi, a nie z poszczególnymi nauczycielami.

Odp: Przedmiotową sytuację należy interpretować jako usługę zleconą (nie objętą limitem 30%), nie zaś jako zadanie zlecone.

13. W przypadku gdy Wnioskodawcą w projekcie jest organ prowadzący szkołę lub placówkę oświaty, możliwe jest wnoszenie wkładu własnego niepieniężnego w postaci udostępnienia własnych sal. Czy szkoły/placówki oświaty, posiadające zatwierdzone przez Dyrektora szkoły Regulaminy lub Zarządzenia, określające stawki wynajęcia sal i pomieszczeń, mogą je stosować przy wyliczaniu wkładu własnego niepieniężnego, czy też konieczne jest sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych dla nieruchomości lub ich części?

Odp. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 część 6.10 przypis 55 wskazują, że wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość, mogą to być np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać taryfikator danej instytucji). Wytyczne nie rozróżniają przy tym rodzaju podmiotu, do którego odnosi się powyższy warunek. Oznacza to, iż zasady określania wartości wkładu niepieniężnego odnoszą się zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Należy jednak podkreślić, iż wartość wkładu powinna być skalkulowana bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia (taryfikator, o którym mowa powyżej jest taryfikatorem kosztów utrzymania/ eksploatacji). Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że metodologia wyliczenia wkładu niepieniężnego w tym zasadność/ racjonalność przyjętych stawek może podlegać późniejszej kontroli IP.

14. Jakie są uwarunkowania techniczne opracowania i zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych dla danej szkoły/placówki systemu oświaty?

Odp. Uwarunkowania w zakresie decyzyjności zatwierdzania diagnozy oraz rozwiązań technicznych z tym związanych powinny wynikać z wewnętrznej organizacji w danej jednostce. Należy mieć na uwadze, iż diagnoza musi być szczegółowa na tyle, aby możliwe było uznanie wydatków ujętych w budżecie projektu za kwalifikowalne. Diagnoza ta może podlegać późniejszej kontroli IP.

15. Czy istnieje możliwość doposażenia pracowni w ramach typu 4 i 5 w Działaniu 8.3 oraz typu 2 w Działaniu 8.7. w sprzęt technologicznie bardziej zaawansowany niż zakres wyposażenia pracowni opracowany przez MEN i udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl?

Odp. W odniesieniu do propozycji wyposażenia w sprzęt o innych parametrach technologicznych niż parametry określone przez MEN informujemy, iż zapisy i katalogi udostępnione na stronie internetowej KOWEZiU są obligatoryjne. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy wymagania co do sprzętu zostały określone jako minimalne możliwy jest zakup sprzętu o wyższych parametrach. W przypadku wskazania jednoznacznych wymagań co do sprzętu nie ma możliwości uznania za kwalifikowalny zakup innego sprzętu niż o określonych parametrach.

Mając jednak na względzie postęp technologiczny oraz konieczność racjonalności wsparcia w postaci sprzętu najnowszej generacji, Instytucja Zarządzająca zobowiązała się zwrócić do Ministerstwa Rozwoju RPO WZ 2014-2020 z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

16. Czy os. dorosłym  powyżej 18 roku życia, które nie są  uczniami ani słuchaczami można wypłacić stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach organizowanych w ramach Działania 8.7

Odp. Można zaplanować stypendium szkoleniowe dla osób dorosłych objętych wsparciem szkoleniowym w projekcie.

17. Placówka posiada już zakupione z wcześniej realizowanego projektu tablety. Obecnie zgodnie z wykazem KOWEZiU dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych dla Pracowni komputerowych technik multimedialnych jest w poz. 1 Komputer z monitorem i tabletem graficznym. Czy placówka w swoim wykazie/zapotrzebowaniu na pomoce dydaktyczne musi ujmować cały zestaw ? Szkole nie są potrzebne kolejne tablety (ponieważ tablety mają zakupione z innego projektu w ramach POKL). W ramach projektu planowany jest zakup jedynie komputera z monitorem ? Czy takie postepowanie jest właściwe ?

Odp. Przedmiotowe tablety powinny stanowić raczej potencjał techniczny Wnioskodawcy.

18. Czy w ramach projektu, w ramach działań planowanych do prowadzenia przez jedną ze szkół, możliwym jest by w szkole tej w ramach Typu 2  Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwie dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego, doposażyć pracownię w oderwaniu od działań prowadzonych w tej szkole w ramach typu 1 ?

Odp. Zgodnie z Regulaminem konkursu wyposażenie będzie dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Nie istnieją obostrzenia dotyczące konieczności realizacji typu 2 projektu jako uzupełnienia typu pierwszego natomiast jego celowość wynikać musi ze zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły. Jednocześnie wskazane jest poczynienie  inwentaryzacji a dopiero później wskazanie jakich elementów brakuje, ewentualnie wymagają wymiany.

19. Czy działania realizowane w ramach typu 2 muszą być spójne z działaniami realizowanymi w projekcie ( rodzaj kursu dającego dodatkowe uprawnienia), czy może być odrębnym działaniem w odpowiedzi na potrzeby placówki kształcenia zawodowego?

Odp. Zgodnie z Regulaminem konkursu Wyposażenie będzie dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniaćrekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Nie istnieją obostrzenia dotyczące konieczności realizacji typu 2 projektu jako uzupełnienia typu pierwszego natomiast jego celowość wynikać musi ze zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.

20. Jaka wartość dofinansowania przewidziana jest dla projektów określonych jako projekty w których występuje pomoc publiczna ?

Odp. Projekt może uzyskać dofinansowanie pomniejszone o wkład prywatny.

21. Proszę uprzejmie o potwierdzenie, że dobrze interpretujemy zapisy Regulaminu i  nie ma możliwości udzielenia wsparcia dla szkoły, której uczniowie będą uczestniczyć tylko w zajęciach w ramach 5 typu projektu, bez udziału z zajęciach z przedmiotów z których średni wynik dla szkoły tej szkoły był niższy niż wojewódzka ? 

Odp. Zgodnie z Regulaminem konkursu projektodawca winien zaplanować wsparcie w taki sposób, by minimum 50% godzin zajęć przewidzianych do realizacji w ramach projektu odnosiło się do tej części sprawdzianu, z której średni wynik dla szkoły był nie wyższy niż średnia wojewódzka dla tej części.

22. Czy z jednej szkoły w zajęciach realizowanych w ramach typu 5 może brać udział więcej uczniów niż w zajęciach realizowanych dla uczniów tej szkoły w ramach typu 4 (zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych metodą eksperymentu, z przedmiotów z których w tej szkole średni wynik z egzaminu maturalnego z tych przedmiotów był niższy niż średnia wojewódzka ) ? Zajęcia z przedmiotów z których średni wynik dla danej szkoły jest niższy niż średnia wojewódzka planowane do realizacji w ramach typu 4 (metodą eksperymentu, w formie zajęć pozalekcyjnych). Zachowany zostanie warunek mówiący, że wsparcie musi być zaplanowane w taki sposób, by minimum 50% godzin zajęć przewidzianych do realizacji w ramach projektu odnosiło się do tego przedmiotu z którego średni wynik dla szkoły był nie wyższy niż średnia wojewódzka.  Czy przy zachowaniu ww. proporcji, możliwym jest by zgodnie z diagnozą więcej uczniów z jednej szkoły wzięło udział w zajęciach realizowanych w ramach typu 5 projektu,  niż w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych metodą eksperymentu (typ 4)  z przedmiotów z których w danej szkole średni wynik z egzaminu maturalnego z tych przedmiotów był niższy niż średnia wojewódzka) ?

Odp. Nie występują obostrzenia które nie pozwalałyby na takowe zaplanowanie interwencji. Należy jednak mieć na uwadze, iż  realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu w tym zakresie.

23. Czy uczeń klasy trzeciej technikum (maturzysta)  kończący zajęcia dydaktyczne  w kwietniu może brać udział w stażach w m-cu lipcu ?

Odp. Uczeń ostatniej klasy technikum może uczestniczyć w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia do końca sierpnia.