Działanie 8.6 – faq

Dodano przez: pub pub | 12 kwietnia 2016

1. Czy w aktualnie ogłoszonym konkursie 8.6 wymagane jest partnerstwo?

Odp. W przedmiotowym konkursie nie jest wymagane zawiązanie partnerstwa.

2. Czy w ramach konkursu mogą być do projektów rekrutowani uczniowie nie posiadający ukończonych 18 lat?

Odp. Tak, zgodnie z regulaminem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (…) – ta podgrupa obejmuje osoby poniżej 18 r. ż.

3. Czy wkład własny niepieniężny (udostępnianie sal) mogą wnosić inne podmioty nie biorące udział w partnerstwie?

Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

4. Czy nauczyciele biorący udział w projekcie 8.6 musi w ramach konkursu ogłoszonego 23.12.2015 też muszą brać udział w praktykach zawodowych?

Odp. W ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16, zgodnie z Kryterium dopuszczalności 6. Zgodność wsparcia pkt 3. Projekt zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych i/lub praktyk zawodowych dla 100% uczniów biorących udział w projekcie. Projektodawca winieni obowiązkowo uwzględnić w projekcie realizację staży i/lub praktyk zawodowych dla wszystkich uczestników projektu będących uczniami. Ponadto, zgodnie z Podrozdziałem 5.3 Wytyczne do realizacji projektów, pkt 13 a) zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, a także z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy. W związku z tym Projektodawca we wniosku o dofinansowanie prócz analizy wymaganej kryterium dostępności udowadnia powiązanie planowanego kształcenia/doskonalenia zawodowego nauczycieli z zapotrzebowaniem rynku pracy na zawody, w ramach których po uzyskaniu uprawnień nauczyciele będą nauczać.

W związku z powyższym, nauczyciele biorący udział w projekcie nie mają obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

5. Czy sprzęt dydaktyczny np. miernik do pomiaru określonej wielkości jest traktowany jako cross – financing?

Odp. Tego typu zakup w obecnej perspektywie finansowej traktowany jest jako zakup środków trwałych, o których mowa w szczególności w Podrozdziale 6.12, 6.12.1 i 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. Czy są limity na zakupy sprzętu technodydaktycznego?

Odp. Zgodnie z Kryterium dopuszczalności 2. Zgodność z typem projektu -SOOP RPO WZ 2014-2020 określa maksymalny poziom środków trwałych (włączając cross-financing) w projekcie na poziomie 20% wartości projektu.

7. Czy koszty reklamy wchodzą do kosztów pośrednich czy to są koszty bezpośrednie (tablice info w szkołach, zakładach, ogłoszenia w prasie, plakaty?

Odp. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS: 2) Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: g) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych).

8. Czy w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych, będąc nauczycielem można pełnić funkcję kierownika projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej?

Odp. W projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwalifikowalne jest wynagrodzenie osób zatrudnionych w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie oraz zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy i inne. W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła (umowa o dzieło). Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło.

9. Jeśli w technikum uczniowie odbywają praktykę zawodową u pracodawców w wymiarze 160 h, wynikającą z obowiązkowego programu nauczania, czy można w świetle powyższego zapisu w projekcie zaplanować staże zawodowe?

Odp. W ramach konkursu 8.6 wynika, że: „Projekt zakłada obligatoryjnie organizację staży zawodowych i/lub praktyk zawodowych dla 100% uczniów biorących udział w projekcie. W przypadku kierowania projektu do dorosłych słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego skierowanie na staż zawodowy i/lub praktykę zawodową jest fakultatywną formą wsparcia i wynika ze zdiagnozowania potrzeb tej grupy uczestników projektu co do udzielanego wsparcia. W związku z powyższym uczniowie technikum muszą obligatoryjnie odbyć staże zawodowe i/lub praktyki.

10. Czy w ramach konkursu 8.6 możliwa jest realizacja wyłącznie jednego typu i podtypu działań tj.: typ 1 podpunkt j) “realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)”. Czy w tym wypadku szkolenia może prowadzić instytucja szkoleniowa inna aniżeli szkoła zawodowa i placówka systemu oświaty?

Odp. Zgodnie z kryterium dopuszczalności projektodawcy zobligowani są do zaplanowania w ramach projektu podpunktu k typu działania 1 tj. doradztwa edukacyjno-zawodowego w przypadku kształcenia ustawicznego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także staży i praktyk w przypadku kształcenia zawodowego. Pozostałe typy projektów są fakultatywne.

11. Czy w ramach konkursu możliwa jest realizacja projektów skierowanych tylko i wyłącznie do osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w ramach którego realizowany będzie tylko i wyłącznie typy wsparcia:

1 j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622),

1 k) doradztwo edukacyjno-zawodowe ?

Odp. Możliwa jest realizacja Projektów obejmujących swoim działaniem typ wsparcia 1 j) oraz 1 k). Takie połączenie odpowiada kryterium dopuszczalności 6. Zgodność wsparcia w punkcie 2. i 4, gdyż realizuje 1 Typ projektu w ramach Działania 8.6 RPO WZ, a także realizuje doradztwo edukacyjno-zawodowe (ale musi objąć 100% uczestników projektu!). Należy jednak zaznaczyć, że jest to minimalny zakres wsparcia i Projektodawca powinien uwzględnić również inne zdiagnozowane potrzeby uczestników projektu (jeśli takie istnieją).

12. Czy w ramach ww. konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie jednego typu i podtypu działań tj.: typ 1 podpunkt j) “realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)” Jeśli tak, to czy w tym wypadku szkolenia może prowadzić instytucja szkoleniowa inna aniżeli szkoła zawodowa i placówka systemu oświaty?

Odp. Zgodnie z kryterium dopuszczalności projektodawcy zobligowani są do zaplanowania w ramach projektu podpunktu k typu działania 1 tj. doradztwa edukacyjno-zawodowego w przypadku kształcenia ustawicznego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także staży i praktyk w przypadku kształcenia zawodowego. Pozostałe typy projektów są fakultatywne.

Jednocześnie zaznaczam iż o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.6 mogą ubiegać się:
wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.),
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

13. Czy zgodnie z założeniami konkursu – technikum zawodowe spełnia warunek szkoły kształcącej zawodowo i może być beneficjentem konkursu Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego?

Odp. Zgodnie z założeniami konkursu – technikum zawodowe spełnia warunek szkoły kształcącej zawodowo i może być beneficjentem konkursu w ramach Działania 8.6. RPO WZ.
Należy przy tym pamiętać iż ramach konkursu Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie dotyczący placówki planowanej do objęcia wsparciem.
Kryterium powoduje, iż wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego wniosku dla danej placówki w ramach przedmiotowego konkursu;- w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku obejmującego wsparcie danego podmiotu przez Projektodawcę, Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioski o dofinansowanie projektu, zakładające wsparcie danej placówki, w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dopuszczalności;
kryterium nie wyklucza możliwości składania więcej niż jednego projektu przez jednego Projektodawcę;
w przypadku składania kilku projektów przez jednego Projektodawcę (będącym organem prowadzącym szkołę/placówkę) należy w nazwie Wnioskodawcy wpisać nazwę Wnioskodawcy np. Gmina Miasto Szczecin/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Szczecinie i/lub w polu dotyczącym Realizatora wskazać odpowiednią/e placówkę/i. Szczegóły poprawnego zapisu we wniosku w części 2.2 Regulaminu.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie powierza zadań realizowanych w projekcie Realizatorowi, w części wniosku poświęconej diagnozie i/lub grupie docelowej wskazuje podmioty, które obejmuje wsparciem;
w przypadku wycofania jednego wniosku o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek;
Kryterium w pkt. 1 zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, zaś odnoście pkt. 2 na podstawie treści wniosku i/lub rejestru wniosków złożonych w ramach danego konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające kryterium są odrzucane.
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”

14. Czy uczniów zasadniczych szkół zawodowych – młodociany pracownik – traktuje się jako osobę dorosłą czy ucznia?
a) Jako uczniów muszą odbyć praktyki i wkład własny 5%. (praktyki/ staż mogą być problemem bo oni 3 dni w pracy 2 dni w szkole)
b) Jako osoby dorosłe, nie ma obowiązku praktyk wkład 10%
c) Jako uczniów, ale nie muszą realizować obligatoryjnych praktyk (nie mają wakacji, zatrudnieni na umowy) i wkład wynosi 5%

Odp. POJĘCIE PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
Młodociany to osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła 18 (art. 190 § 1 k. p.). Zatrudnienie tych pracowników odbywa się na warunkach określonych w dziale IX k.p. (art. 190-206). Podstawowym celem zatrudnienia młodocianych jest przygotowanie zawodowe, które może być, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, realizowane w dwóch formach:
a) nauki zawodu, która ma przygotować młodocianego do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne;
b) przyuczenia do wykonywania określonych prac, które trwa zazwyczaj od 3 do 6
m-cy i ma na celu, zgodnie z § 1 ust 3 rozporządzenia przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i może dotyczyć prac, których rodzaj nie wymaga odbycia nauki zawodu.
Reasumując młodociany pracownik nie może być traktowany jako osoba dorosła, jednakże nie każdy uczeń ZSZ jest młodocianym pracownikiem, ponieważ wymaga to zawarcia stosunku pracy w rozumieniu KP oraz pobierania wynagrodzenia. Osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy u Pracodawcy nie jest pracownikiem młodocianym.
Uczniów ZSZ należy zatem traktować zgodnie z definicją ucznia danej placówki. W zależności od rodzaju szkoły- ZSZ odbywają oni wówczas praktyki zawodowe. Młodocianych pracowników nie będzie dotyczył obowiązek odbywania praktyk w projekcie, a wsparcie realizowane dla nich zawierać się będzie w typie 1. Należy wówczas wnieść wymagany wkład własny w wysokości 10 %.

15. Czy zajęcia dla uczniów realizowane w ramach projektu należy traktować jako formę szkolną czy pozaszkolną?

Odp. Projekt i działania skierowane do uczniów ze szkoły zawodowej, zajęcia organizowane i finansowane w ramach projektu 8.6 traktowane są jako forma pozaszkolna kształcenia – do tego typu zajęć gdzie BO jest uczniem 5% wkład?
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – kształcenie może odbywać się w formach szkolnych i pozaszkolnych.

16. Wskaźnik rezultatu WLWK nr 1 oraz produktu nr 1 odnoszą się tylko do osób dorosłych – czy uczniów podnoszących kwalifikacje nie powinno się obejmować tym wskaźnikiem?

Odp. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o systemie oświaty art. 3 ust. 17 oraz art. 2 ust. 3a jako formy pozaszkolne należy rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wszystkie kursy realizowane w ramach zadań zlecanych, zewnętrznych itp. np. kurs baristy, spawacza itp., traktowane są jako forma pozaszkolna kształcenia dla uczniów i należy od nich wyliczyć odpowiednio 10% wkład własny.
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem infrastruktury placówki/szkoły, należy traktować jako zajęcia w formach szkolnych i wyliczyć odpowiednio 5% wkład własny. W przypadku realizacji kursów z wykorzystaniem infrastruktury placówki/szkoły oraz zlecaniu egzaminów podmiotom zewnętrznym, również należy traktować je jako zajęcia objęte 5 % wkładem własnym.
Odp. B wskaźnik
Odp. We wniosku należy wybrać wskaźnik dobrany z listy wskaźników specyficznych, lub zaproponować własny wskaźnik, zgłaszając jego opis, jednostkę pomiaru i treść za pomocą poczty elektronicznej. Wybierając wskaźnik dla uczniów, należy wybrać wskaźnik produktu nr 3 dotyczący staży/praktyk czyli obligatoryjnej formy wsparcia.

17. Definicja POZASZKOLNYCH FORM – czy to forma tylko i wyłącznie dla dorosłych? Czy udział uczniów jeżeli działania są poza siatką godzin można uznać za formę pozaszkolną?

Odpowiedź została udzielona w pyt. 2.

18. Wprowadzenie wskaźnika: liczba uczniów, którzy uczestniczyli w doradztwie edukacyjno-zawodowym? 100% uczniów?

Odp. W załączniku 7.11 do dokumentacji konkursowej, wskazany został wskaźnik nr 6 „liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym”, który należy uwzględnić przy określaniu wskaźnika produktu, dla danej formy wsparcia. W przypadku, jeżeli wskaźniki przedstawione w dokumentacji konkursowej oraz dostępne w ramach listy rozwijanej w generatorze wniosków aplikacyjnych, nie odpowiadają w pełni na problemy zdiagnozowane w projekcie, możliwe jest zgłaszanie własnych propozycji wskaźników. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków należy to zrobić przesyłając na adres e-mail opis wskaźnika, jednostkę pomiaru i jego nazwę. Po uzyskaniu akceptacji ze strony IZ wskaźnik zostanie zaimportowany do generatora wniosków w systemie LSI 2014.

19. Jakie są adekwatne wskaźniki dla projektu skierowanego do uczniów szkół zawodowych? Czy tylko wskaźnik produktu dotyczący staży? (WLWK) (wskaźnik rezultatu 1 jest nie do osiągnięcia)?

Odp. Odpowiedź została udzielona w pyt. 2 ad. B. Wybierając wskaźnik dla uczniów należy wybrać wskaźnik produktu nr 3 dotyczący praktyk/staży czyli obligatoryjnej formy wsparcia. Wskaźniki rezultatu nie obejmują monitorowania uczniów w rozumieniu osób nieletnich.

20. Czy w projekcie jeśli założono pomoc stypendialną – jest regulamin itp., pomoc może być udzielana jedynie uczestnikom projektu? Stypendia dla „wybitnych” bez konieczności całej ścieżki wsparcia.

Odp. Pomoc stypendialna udzielana w ramach typu projektu 1 d) musi być skierowana do uczestników projektu – grupy docelowej obejmowanej wsparciem. Nie ma możliwości wypłaty stypendiów osobom, nie będącym uczestnikami projektu. Typ. 1 d) nie może być jednak realizowany osobno, należy pamiętać o obligatoryjnych formach wsparcia takich jak staże/praktyki oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. Konstruując Regulamin określający zasady przyznawania stypendiów w ramach projektu należy dopuścić możliwość utworzenia listy rezerwowej osób, które będą mogły być kwalifikowane do obejmowania wsparciem, w przypadku nieukończenia całej ścieżki wsparcia przez uczestnika.

21. Czy wkład własny może być wnoszony jedynie przez Wnioskodawcę/ Partnera/ Realizatora?

Odp. Wnioskodawca podejmując się realizacji projektu musi zapewnić wniesienie wkładu własnego na poziomie minimalnym wymaganym i określonym w dokumentacji konkursowej. Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak i prywatne.
O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny wnioskodawcy/ partnera/strony trzeciej lub uczestnika. Wkład własny może więc pochodzić
ze środków m.in.:

  • budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),
  • prywatnych,
  • strony trzeciej,
  • uczestnika.

Nie ma zatem przeciwwskazań aby wkład własny wnoszony był przez osoby trzecie, np. pracodawców uczestniczących w projekcie.

22. Czy partycypacja w kosztach dot. staży (kryterium premiujące)przez przedsiębiorcę może stanowić również wkład własny w projekcie?

Odp. Pracodawca partycypujący w kosztach dotyczących organizacji staży, np. przy wyposażaniu stanowiska pracy, kierując stażystę na obowiązkowe badania i szkolenie BHP itp., może część swojego udziału (5%) wnieść do projektu jako wkład własny. Z poziomu Wnioskodawcy kwota ta jest traktowana jak wniesienie wkładu własnego przez osoby trzecie i jest uwzględniana w ogólnej kwocie wymaganej do wniesienia w ramach wkładu własnego.

23. Czy sale własne – wkład niepieniężny udostępniane przez szkołę w której są zajęcia dla uczniów, ale nie jest ta szkoła partnerem/ realizatorem może stanowić wkład własny?

Odp. Sale mogą stanowić wkład niepieniężny, jednakże w przypadku udostępnienia sal należy pamiętać o konieczności wskazania dokumentów potwierdzających możliwość wniesienia tego wkładu. W przypadku wkładu niepieniężnego opisanego powyżej dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku powinna być stosowna umowa użyczenia. W przypadku wnoszenia wkładu własnego w formie pieniężnej, umowa najmu poparta np. cennikiem itp. Każdorazowo sposób wyliczenia wkładu własnego należy wskazać w metodologii wyliczenia poziomu wkładu własnego w odpowiednim polu we wniosku o dofinansowanie.

24. Czy szkoła będąc wnioskodawcą musi ogłosić nabór na partnerów (zasada konkurencyjności)- szkołą to zrobiła i porozumiała się z ZIRiP.?

Odp. Szkoła jako organ JST, instytucja publiczna zobligowana jest do dokonania wyboru partnera w projekcie w trybie konkurencyjnym, prowadząc otwarty nabór, udostępniony publicznie dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych.
“W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do:
1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;
2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;
3. podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów”.

25. Czy podmiot prywatny będąc w partnerstwie z w/w szkołą jeśli chciałby być wnioskodawcą to musi ogłaszać taki nabór czy nie?

Odp. Podmioty prywatne nie są zobligowane do stosowanie Ustawy PZP, obowiązuje ich zasada konkurencyjności. Podmioty prywatne nie podlegają obowiązkowi przeprowadzenia procedury wyboru partnera zgodnie z zapisami Ustawy PZP.

26. Czy jeśli mamy OHP a dla niego organem prowadzącym jest Wojewódzka Komanda OHP- czy ona może zatwierdzić diagnozę dla OHP ?

Odp. Wojewódzka Komenda OHP Spełnia wymogi organu prowadzącego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 262, poz. 2604 z 10 grudnia 2004 r.). Oznacza to, że jest instytucją uprawnioną do zatwierdzenia diagnozy dla palcówki oświatowej prowadzonej w ramach OHP.

27. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego: Kierunek nowy może być realizowany od września 2016 r. ale nie ma określonego katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów na www.koweziu.edu.pl, co z wydatkami???czy mogą realizować takie wsparcie?

Odp. Możliwe jest realizowanie wsparcia w postaci wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych zgodnie z wymogami dla danego przedmiotu/zawodu. Konstruując budżet projektu w danym zakresie należy jednak pamiętać o zasadzie efektywności oraz racjonalności ponoszonych wydatków. Zadanie dotyczące wyposażenia pracowni lub warsztatów powinno zostać jednoznacznie nazwane nazwą przedmiotu lub zawodu, którego będzie dotyczyć. Np. „wyposażenie pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji”.

28. Czy opłaty od uczestników mogą stanowić wkład własny? (od nauczycieli objętych wsparciem)?

Odp. O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny wnioskodawcy/ partnera/strony trzeciej lub uczestnika. Wkład własny może więc pochodzić
ze środków m.in.:

  • budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),
  • prywatnych.

Nie ma przeciwwskazań aby wkład własny wnoszony był przez osoby trzecie, np. nauczycieli uczestniczących w projekcie. Należy jednak mieć na uwadze status finansowy osób uczestniczących w projekcie, nie można zatem doprowadzić do sytuacji gdy konieczność wniesienia częściowej opłaty za udział w projekcie jest warunkiem ograniczającym możliwość uczestnictwa w nim.

29. Szkolenia językowe dla uczestników w ramach których typów mogą być realizowane a w których nie?

Odp. Szkolenia językowe co do zasady nie mogą być realizowane w ramach typów projektów przewidzianych w Działania 8.6. Wsparcie w postaci kursów językowych uwzględniających język branżowy, mogło by być realizowane dla uczniów w ramach typu 1 h) lub 1 e) jako moduł uzupełniający w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Nie ma możliwości realizowania szkoleń językowych dla nauczycieli. Formy wsparcia przewidziane dla tej grupy odbiorców jasno kwalifikują studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz kursy kwalifikacyjne lub szkolenia w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

30. W przypadku kierowania projektu do dorosłych słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego skierowanie na staż zawodowy i/lub praktykę zawodową jest fakultatywną formą wsparcia i wynika ze zdiagnozowania potrzeb tej grupy uczestników projektu co do udzielanego wsparcia – na jakiej podstawie należy realizować staż/ praktyk?

Odp. Typ 1 dotyczy realizacji staży i praktyk dla uczniów. Jest jednakże obligatoryjny w celu realizacji całego projektu. Nie jest możliwe skierowanie wsparcia tylko do nauczycieli. Jeżeli jednak jedną z grup docelowych w projekcie są osoby dorosłe, nauczyciele, wówczas nie ma potrzeby organizowania dla tej grupy staży/praktyk, jest to typ fakultatywny. W przypadku zdiagnozowania w projekcie konieczności objęcia taką formą wsparcia nauczycieli, zakres praktyk/staży musi być zgodny z Europejską Ramą jakości Staży i Praktyk.

31. Czy dorosły uczeń/ młodociany pracownik może być wykazywany w projekcie w następujących wskaźnikach: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby) oraz Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (osoby)? Czy dorosły uczeń/ młodociany pracownik może być wykazywany w projekcie w następujących wskaźnikach: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby) oraz Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (osoby)?

Odp. Zgodnie z definicją zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020:

  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby)– jest to liczba osób dorosłych, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy) zgodnie zobowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (osoby)–jest to liczba osób dorosłych, które ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, np. kwalifikacyjny kurs zawodowy, umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm.Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji. Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Uczeń/ młodociany pracownik spełniający definicję osoby dorosłej, który uczestniczy w pozaszkolnych formach kształcenia może zostać ujęty w ramach ww. wskaźników.